Page 10 - STAV broj 436 - 02
P. 10

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     tome legitimizacije genocida. Oni su svojim
     djelima, člancima u novinama i komentarima
     na televiziji doprinijeli “dehumanizaciji” žr-
     tve genocida, opisujući žrtvu kao neprijatelja
     srpskog naroda i Srbije. Oblikovali su javno
     mnijenje i kondicionirali njegovu svijest tako
     da ona i danas poriče genocid počinjen nad
     Bošnjacima u vrijeme Agresije.
      Akademska zajednica u Srbiji i njeni
     književnici i filozofi i pisci utjecali su na
     oblikovanje javnog mnijenja. Tome su do-
     prinijeli simboli poput Gorskog vijenca, ro-
     mani Na Drini Ćuprija i historijski tekstovi
     kao što je Načertanije Ilije Garašanina i Ho-
     mogena Srbija Stevana Moljevića i, naravno,
     Memorandum SANU. Ova ideologija ima-
     la je nekoliko ciljeva, a jedan od njih je bila
     osveta muslimanima kao simbolu osmanske
     (turske vladavine) na Balkanu. Konačni cilj
     ove ideologije bilo je uništenje muslimana.
     PRIPREMANJE TLA ZA
     IZVRŠENJE GENOCIDA
      O genocidu nad Bošnjacima pisali su
     brojni autori, među kojima Smail Čekić,
     Bećir Macić, Sabahudin Šarić, Mirsad Toka-
     ča, a u dijaspori antropolog Hariz Halilović  19. i ranom 20. stoljeću s područja Balkana.  grupa prikazuje kao drugi ili neprijatelj i kul-
     u Australiji (porijeklom iz okoline Srebre- (McCarthy, 1995). On dokazuje kako su tome  turu nekažnjivosti. Konačno, genocid je omo-
     nice). U Kanadi već duže vrijeme u postoji  doprinijeli sukobi i širenje Ruskog Carstva  gućen šutnjom međunarodne zajednice koja
     Institut za Genocid, koji je osnovao Emir  i borba za stvaranje novih nacija na Balka- smatra da sprečavanje ili priznavanje odre-
     Ramić. Sabahudin Šarić objavio je opsežnu  nu. McCarthy je poentirao da je prethodna  đenog genocida nije u njenom ekonomskom
     studiju o genocidu i velikosrpskoj ideologi- historija ovog fenomena uglavnom ispriča- ili političkom interesu, kao što je to bio za-
     ji, u kojoj navodi da genocid ne znači nužno  na sa stanovišta kršćanskih nacija koje su  ključak Clintonove administracije u vrijeme
     neposredno uništenje naroda, osim kada se  nastale na ruševinama Osmanskog Carstva.  genocida u Ruandi. Prije genocida, Tutsi,
     vrši masovno ubijanje svih pripadnika ne- Ali on o tome govori sa stanovišta Turaka i  manjinska etnička grupa u Ruandi, trpjeli
     kog naroda. Namjera je, zapravo, označiti  drugih muslimana koji su pretrpjeli smrt i  su diskriminaciju u svim aspektima ruand-
     koordinirani plan različitih akcija usmje- progonstvo kao posljedicu imperijalizma,  skog društva. Da bi izvršila sistemsku dis-
     renih na razaranje neophodnih osnova za  nacionalizma i etničkih sukoba u 19. i po- kriminaciju, vlada koju su tada vodili Hutui
     život nacionalnih grupa, s ciljem njihova  četkom 20. stoljeća, što predstavlja okvir za  koristila je sistem ličnih karata zasnovanih
     uništenja. Ciljevi takvog plana bili bi de- razumijevanje savremenog razvoja u regiji.  na etničkoj pripadnosti koji ima korijene u
     zintegracija političkih i socijalnih institu- On navodi ideologiju nacionalizma koja je  kolonijalizmu. Decenijama prije genocida,
     cija, kulture, jezika, nacionalnih osjećanja,  uzrokovala niz genocida nad muslimanima  kultura anti-Tutsi propagande indoktrinirala
     religije i ekonomske egzistencije nacional- općenito i Bošnjacima posebno. Knjiga je  je djecu Hutua da nasilje nad ljudima Tutsi
     nih grupa te ugrožavanje osobne sigurno- dokumentirana turskim arhivskim materi- smatraju prihvatljivim. Nekoliko godina prije
     sti, slobode, zdravlja, digniteta, čak i života  jalima i zapadnoevropskim diplomatskim  nego što je počinjen genocid vlada je provo-
     pojedinaca koji pripadaju takvoj grupi. Ge- izvještajima i iskazima očevidaca. McCarthy  dila sistematsku kampanju dehumanizacije
     nocid je usmjeren protiv nacionalnih grupa  je detaljno obznanio kršćanske predrasude  u kojoj su Tutsi prikazani kao zmije i žohari.
     kao i pojedinaca i njihovih pripadnika. Ne- i brutalnost prema muslimanima i njegova
     prikosnovenu ulogu u tom imala je i SPC,  studija dramatično revidira historiografiju  TRI STUBA ODGOVORNOSTI
     o čemu postoji ozbiljna literatura. Jedan od  kasnog Osmanskog Carstva, Balkana, južne  Doktrina UN-a Responsibility to Protect
     najpoznatijih opusa o tome na zapadu pred- Rusije i moderne Turske. Riječ je o prvom  – R2P (Odgovornost za zaštitu stanovništva
     stavlja studija Branimira Anzulovića koju je  sveobuhvatnom zapadnom izvještaju o ge- od genocida, ratnih zločina, zločina protiv
     1999. publicirao New York University Press  nocidu nad osmanskim muslimanima od  čovječnosti i etničkog čišćenja) postala je
     pod naslovom Heavenly Serbia.   1820-ih do 1919/1922, koji je objektivan i  važan globalni princip od usvajanja Do-
      Historija genocida nad Bošnjacima i dru- nepristran u analizi malo poznatih događa- kumenta o ishodu Svjetskog samita UN-a
     gim muslimanima Balkana veoma je stara  ja koje je većina drugih zapadnih naučnika  2005. R2P je međunarodna norma koja bi
     historijska činjenica, mnogo starija od perioda  zanemarila.     trebala osigurati da međunarodna zajednica
     Agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995.  Kad se govori o genocidu, treba imati u  više nikada ne propusti da zaustavi masovne
     Na zapadu je najozbiljnije djelo na ovu temu  vidu da ovaj zločin ne nastaje u vakuumu,  zločine genocida, ratne zločine, etničko či-
     napisao Justin McCarthy, profesor historije  na način da neki ljudi iz čista mira ustanu  šćenje i zločine protiv čovječnosti. Koncept
     na Univerzitetu Louisville. Ovaj historičar  jednog dana i žele sistematski ubijati svoje  je nastao kao odgovor na neuspjeh međuna-
     i demograf koji je pisao o narodima Balka- susjede. Genocidu uvijek prethode brojni  rodne zajednice da adekvatno odgovori na
     na i Bliskog istoka objavio je studiju “Smrt  koraci, uključujući diskriminaciju potenci- masovne zločine počinjene u Ruandi i biv-
     i egzil”. Riječ je o dramatičnoj historiji de- jalno ciljane grupe koju sankcioniše država  šoj Jugoslaviji tokom 1990-ih. Međunarodni
     portacije i ubijanja miliona muslimana u  te proces dehumanizacije u kojem se ciljna  komitet za intervenciju i državni suverenitet     10 14/7/2023 STAV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15