Page 11 - STAV broj 436 - 02
P. 11

razvio je koncept R2P tokom 2001. Doku-
     ment “Odgovornost za zaštitu” usvojen je
     2005. na Svjetskom samitu UN-a, najvećem
     skupu šefova država i vlada u modernoj
     ljudskoj historiji. U paragrafima 138 i 139
     dokumenta o ishodu Svjetskog samita piše:
     (138.) Svaka država ima odgovornost da za-
     štiti svoje stanovništvo od genocida, ratnih
     zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv
     čovječnosti. Ova odgovornost podrazumi-
     jeva sprečavanje takvih zločina, uključu-
     jući i njihovo poticanje, odgovarajućim i
     neophodnim sredstvima. Međunarodna
     zajednica bi trebala, prema potrebi, ohra-
     briti i pomoći državama u izvršavanju ove
     odgovornosti i podržati Ujedinjene nacije
     u uspostavljanju sposobnosti za rano upo-
     zoravanje. (139.) Međunarodna zajednica,
     preko Ujedinjenih naroda, također ima od-
     govornost koristiti odgovarajuća diplomat-
     ska, humanitarna i druga mirna sredstva,
     u skladu s poglavljima VI i VIII Povelje,
     kako bi pomogla u zaštiti stanovništva od  skupštine UN-a o odgovornosti za zaštitu.  dajemo imena ili druge simbole. Klasifika-
     genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja  Tokom juna 2018. Generalna skupština je  cija i simbolizacija univerzalno su ljudski
     i zločina protiv čovječnosti. U tom potpi- održala svoju prvu raspravu o odgovornosti  i ne moraju nužno rezultirati genocidom
     snice se obavezuju na odlučno poduzimanje  za zaštitu od 2009. godine. osim ako dovedu do faze dehumanizacije.
     kolektivne akcije, putem Vijeća sigurnosti,  Na R2P se pozivalo u više od 80 rezo- Dominantna grupa koristi zakon, običaj
     ako mirna sredstva budu neadekvatna, a  lucija Vijeća sigurnosti UN-a koje se tiču  i političku moć kako bi uskratila prava
     nacionalne vlasti očigledno ne zaštite svo- kriza u Centralnoafričkoj Republici, Obali  drugim grupama. Grupi nemoćnih mož-
     je stanovništvo od genocida, ratnih zločina,  Slonovače, Demokratskoj Republici Kongo,  da se neće dati puna građanska prava, pa
     etničkog čišćenja i zločina protiv čovječno- Liberiji, Libiji, Maliju, Somaliji, Južnom  čak ni državljanstvo. Primjeri uključuju
     sti. Također se obavezuju, prema potrebi i  Sudanu, Siriji i Jemenu, kao i tematskim  Nirnberške zakone iz 1935. u nacističkoj
     prikladno, na pružanje pomoći državama  rezolucije koje se tiču sprečavanja genoci- Njemačkoj, koji su Jevrejima oduzeli nje-
     u izgradnji kapaciteta za zaštitu njihovog  da, sprečavanja oružanih sukoba i ograniča- mačko državljanstvo i zabranili njihovo
     stanovništva od genocida, ratnih zločina,  vanja trgovine malim i lakim naoružanjem.  zapošljavanje od vlade i univerziteta. Spre-
     etničkog čišćenja i zločina protiv čovječ- Odgovornost za zaštitu također se poziva na  čavanje diskriminacije znači puno politič-
     nosti i onima koji su pod pritiskom prije  više od 50 rezolucija Vijeća za ljudska pra- ko osnaživanje i građanska prava za sve
     izbijanja kriza i sukoba.     va i 13 rezolucija Generalne skupštine. Ove  grupe u društvu. Dehumanizacija je kada
      UN doktrina R2P predviđa tri stuba  rezolucije i s njima povezane preventivne i,  jedna grupa tretira drugu grupu kao gra-
     odgovornosti:           u krajnjem slučaju, prisilne mjere pokazale  đane drugog reda. Pripadnici progonjene
      Svaka država ima odgovornost zaštititi  su da su moguće kolektivne akcije za zaštitu  grupe mogu se usporediti sa životinjama,
     svoje stanovništvo od četiri masovna zloči- ugroženog stanovništva.  parazitima, insektima ili bolestima. Kada
     na: genocida, ratnih zločina, zločina protiv             se za grupu ljudi misli da su “manje od
     čovječnosti i etničkog čišćenja. Šira međuna- FAZE GENOCIDA I NAČINI  ljudi”, lakše ih je ubiti kontrolna grupa.
     rodna zajednica ima odgovornost da ohrabri  SPREČAVANJA ZLOČINA   Genocid uvijek organizira država, pone-
     i pomogne pojedinim državama u ispunjava- Prema Gregoryju H. Stantonu (Stan- kad neke neformalne ili terorističke gru-
     nju te odgovornosti. Ako se pokaze jasnim da  ton, 1986), genocid je proces koji se ra- pe. Ekstremisti razdvajaju grupe. Grupe
     data država očito ne uspijeva zaštititi svoje  zvija u deset faza koje su predvidljive. U  mržnje emitiraju propagandu koja jača
     stanovništvo, međunarodna zajednica mora  svakoj fazi preventivne mjere to mogu  predrasude i mržnju. Zakoni mogu za-
     biti spremna na poduzimanje odgovarajućih  zaustaviti. Te faze su klasifikacija, simbo- braniti međusobne brakove ili društvenu
     kolektivnih akcija, na blagovremen i odlučan  lizacija, diskriminacija, dehumanizacija,  interakciju među grupama. Nacionalni
     način i u skladu s Poveljom UN-a. organizacija, polarizacija, priprema, pro- lideri ili vođe grupa počinilaca planiraju
      U januaru 2009. generalni sekretar UN-a  gon, istrebljenje i negiranje. Antropolog  “konačno rješenje” na jevrejsko, armen-
     objavio je izvještaj o provođenju Odgovor- Hariz Halilović tome još dodaje i jeda- sko, tutsijsko ili drugo ciljano “pitanje”.
     nosti za zaštitu, u kojem su artikulirana tri  naestu fazu, trijumfalizam. Sve kulture  Često koriste eufemizme da prikriju svoje
     stuba R2P-a. Nakon toga prva rasprava Ge- imaju kategorije za razlikovanje ljudi u  namjere, na primjer nazivaju svoje ciljeve
     neralne skupštine o odgovornosti za zaštitu  nas i njih prema etničkoj, rasnoj, vjerskoj  “etničkim čišćenjem”, “pročišćavanjem” ili
     održana je u julu 2009. Na ovoj raspravi dr- ili nacionalnoj pripadnosti. Glavni način  “protuterorizmom”. Istrebljenje počinje i
     žave članice UN -a su velikom većinom po- sprečavanja genocida u ovoj ranoj fazi je- brzo postaje masovno ubijanje legalno na-
     tvrdile obavezu iz 2005. godine i Generalna  ste razvoj mogućnosti u društvu za rad i  zvano “genocid”. Ujedinjene nacije mogu
     skupština je donijela rezoluciju konsenzusa  zajednički život ljudi različitih etničkih,  odlučiti djelovati preko regionalnih voj-
     (A /RES / 63/308) uzimajući u obzir izvještaj  društvenih, nacionalnih ili vjerskih grupa.  nih snaga iz organizacija poput NATO-a.
     generalnog sekretara. Generalni sekretar je  To će omogućiti ljudima da postanu tole- Trebalo bi pripremiti grupe za pomoć žr-
     od tada objavio godišnje izvještaje uoči Ne- rantniji i razumiju jedni druge. Klasifika- tvama. Poricanje je deseta faza koja uvijek
     formalnog interaktivnog dijaloga Generalne  cijama etničke, rase, vjere ili nacionalnosti  slijedi izvršeni genocid.  n


                                                  STAV 14/7/2023 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16