Page 16 - STAV broj 436 - 02
P. 16

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)                                         Još je bio 11. juli. Diverzanti i izviđači
                                        otišli su da izviđaju put i izvještavaju. Na
                                        Jaglićima se, opisuje Omerović, prikupljao
                                        narod, vršilo se postrojavanje jedinica te
                                        dobivala uputstva za put. Bilo je između
                                        10.000 i 15.000 ljudi. Strašne gužve, masa
                                        naroda nije poznavala put. U tišini noći
                                        kolona je krenula prema Pobuđu. Iznad
                                        sela Kemenice prva je pauza. Već je sva-
                                        nulo. Masa je naroda, zuji kao u košnici.
                                        Zatim se kolona nastavlja kretati kroz za-
                                        seoke Pobuđa.
                                         “Prošli smo Kemenice, idemo prema
                                        Krajinovićima. Prelazim neki potočić, kada
                                        je zapucalo sa svih strana. Nastao je pravi
                                        haos. Nastala je panika, kolona se preki-
                                        nula, a jedinice pomiješale. Gore gdje smo
                                        odmarali, iznad Kamenice, kako pričaju, u
                                        tom momentu četnici su se privukli toj masi
                                        naroda, opkolili i zapucali po njima, tu su se
                                        izmiješali sa našim. Nije se znalo ko na koga
                                        puca. A vele, palo je neko drvo (presječeno od
                                        granate, zolje, eksploziva ili ne znam čega).
                                        Turnjalo je na sve strane. Preživjeli su pri-
      “U to vrijeme počeli su se bacati lanč-pa- “U Srebrenici je vladala velika glad,  čali da su im četnici govorili: ‘Hajte, ovuda’
     keti iz aviona koji su polijetali iz baze Raj- narod nije imao šta da jede. Vidjelo se na  i da su na taj način naivnu masu naroda od-
     na Majna iz Njemačke. Prvi paketi počeli  narodu, neuhranjeno, nemaš hljeba, obroci  veli u srpsko selo Kravica u poljoprivrednu
     su padati u rejonu sela Rovaši, odnosno u  oskudni, hljeb se nije solio i ako imaš nešto  zadrugu, gdje je pobijeno oko 1000 Bošnja-
     međuzoni, gdje je više civila izgubilo život  hljeba čuvaš djeci. Išao je narod da prosi po  ka iz kolone. Masa je ostala mrtvih na tom
     zbog hrane. Naši stariji su nas uvijek po- selima”, piše Omerović. mjestu, u šumi”, piše Omerović. Oko ponoći
     učavali da ‘radimo jer neće pasti iz neba’.  Ipak, tih godina narod je bio željan i  13. jula kolona je nastavila dalje.
     Estagfirullah! Allahu ekber! Pada iz neba”,  zabave. Tako su se u Srebrenici održavala  Sljedeća pauza da se sačeka ostatak ko-
     opisuje Omerović.         i sportska takmičenja, a posebno je zani- lone bila je na planini Udrč. Ko je prešao
      Cerska je padala, civili su bježali pre- mljiva bila “Ljiljanijada”, gdje su bile za- do 7.30 sati 14. jula, on se spasio. Na putnoj
     ma Konjević-Polju, pa odatle dalje prema  stupljene sportske discipline poput malog  komunikaciji Bratunac – Konjević-Polje i
     Srebrenici, 14. marta Srbi su ušli u Konje- fudbala, hrvanja, povlačenja konopca itd.  Konjević-Polje – Vlasenica Srbi su postavili
     vić-Polje. Zauzeli i Glogovu. Vojska se po- Radilo je improvizirano kino. Organizi- transportere s oznakama UN-a, a pješadija
     vukla u Srebrenicu.        rale se igranke.          je češljala svaki centimetar terena. Mnogi
      “Putem haos, susrećemo žene, djecu,  Ovako Omerović opisuje dan prije pada  su se, pomislivši da su to vojnici UN-a, pre-
     starce, vode krave, natovarene spužvama,  Srebrenice, 10. juli 1995., usred ofanzive  dali i kasnije su ubijeni.
     konje, samarice itd. Djeca, žene pored puta,  srpskih snaga: “Gužve po ulici, ne zna se  Nakon zasjede u Kamenici kolona se
     snijeg, poneka vatrica, starci umotani u će- ni gdje ko ide ni šta ko radi. Gotovo je.  raspršila na sve strane u manjim grupama.
     badi. Ne znam šta da radim, borci traže po- Sastanak vojnih i civilnih vlasti. Dušmani  Glavnina, koja se dokopala Udrča, nastavila
     rodice, svako ide svojim putem...”, navodi  su već upali u Srebrenicu, sve se granati- je put prema tuzlanskoj teritoriji. Kolona je
     Omerović.             ra, žestoke paljbe po cijelom gradu. Reče- 16. jula stigla na Crni vrh, prešla cestu Tuzla
                      no je da, ako bi došlo do pada Srebrenice,  – Zvornik i nastavila žurno prema Baljkovici,
     PROBOJ NA BALJKOVICI       vojska ide preko šume za Tuzlu, dok bi  gdje se vode teške borbe da se probije linija,
      U svojoj knjizi Omerović zatim opisuje  civilno stanovništvo išlo u bazu UN-a u  posljednja prepreka do slobodne teritorije.
     život u Srebrenici, koja je bila prenapučena,  Potočare. (...) Teško brate, tuga srce para.  “Poginuti ili proći, nema nam druge.
     u svakoj sobi stanovala je najmanje jedna  Žalivije mi Srebrenice, haman, nego Po- Krećemo ponovo na odsudnu borbu, ži-
     porodica, a počesto i više njih. buđa i Konjević Polja.”      vot ili smrt. Masa je civila iza nas. Ide nas
                                        mnogo, u više grupa. Idemo frontalno. Pred
                                        nama brdašce do ivice šume, malo brisanog
                                        prostora, šikara, rijetka šumica, plot-ograda.
     Hamed Omerović je kao sudionik i svjedok događaja          To grmi, pucaju oni, pucamo i mi. Razliježe
                                        dolinom ‘Allahu ekber’, kako sa lijeve tako i
     bilježio sve ono što se dešavalo od početka Agresije         sa desne strane. (...) Začu se magafon, Naser
     RBiH, ali i u vrijeme dok je Agresija pripremana, pa sve       Orić, naš slavni komandant i legenda. Po-
                                        znadosmo ga sa grupom boraca. Veli nam:
     do dolaska na slobodnu teritoriju Tuzle 1995. godine         ‘Dobro došli, braćo, izdadoše nas Tuzlaci.’
     poznatim Maršom smrti. Omerović je opisivao samo ono         Probili smo liniju. Niko radosniji od nas.
                                        Sa ovog brdašca gledamo kolone napaćenog
     što je sam doživio ili ono što je kao informaciju dobijao      naroda i ranjenika, idu putem na slobodnu
                                        teritoriju. Ponovo sam se rodio”, zapisao je
     od kurira u svojoj jedinici kojom je rukovodio.           Hamed Omerović.        n     16 14/7/2023 STAV
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21