Page 18 - STAV broj 436 - 02
P. 18

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     ne mora uvijek biti i dovoljan jer izgrad- Suljagić je stavio Genocid  Suljagić je nastavio konstatacijom da
     nja povjerenja počinje od priznanja po-               ispriku čini na mjestu koje predstavlja
     grešaka. Iza isprike mora stajati svijest o  nad Bošnjacima u ispravnu  gravitacioni centar svih naših, za pretpo-
     grešci ili greškama te iskreno pokajanje te  korelaciju. No, istine radi  staviti je, bošnjačkih stradanja u dvade-
     čvrsta odluka da se više ne ponove, barem              setom stoljeću iz dva razloga. Prvo, zato
     na svjesnoj razini i koliko je do onoga koji  – nisu Jevreji ubijani zbog  što želi da pokaže da nijedna historija nije
     ispriku daje.           boje kože, kao niti Bošnjaci,   elegantna, već grbava i krivudava, ali da
                                        nemamo izbora nego je prihvatiti. Drugo,
     ISPRIKA U VREMENU, MJESTU I    već zbog vjere i kulturno-     zato što se obraća u ime potomaka, djece i
     KONTEKSTU             civilizacijskog kruga       unuka generacije Bošnjaka koja je ubijana
      Primjena tog civilizacijskog pravila do-              s identičnim ili sličnim motivom devede-
     bro je došla uvijek jer može pomoći sma- kojem su pripadali. No, to  setih zbog kojih su jevrejski preci ubijani
     njenju napetosti, relaksaciji loših odnosa i  jeste rasizam po nekim  četrdesetih godina prošlog stoljeća: zbog
     katarzi svake strane uključene u sukob ili              kože s kojom su se rodili. Potpuno isprav-
     nesporazum. Naravno, isprika je logična teoretičarima jer je nacizam  no i hrabro, Suljagić je stavio Genocid nad
     ako je zlodjelo jedna strana počinila drugoj  inaugurirao rasnu politiku, a  Bošnjacima u ispravnu korelaciju. No, istine
     i za to je zlodjelo odgovorna. Ona ima bla-             radi – nisu Jevreji ubijani zbog boje kože,
     gotvorno, iscjeljujuće djelovanje ako nije Jevreje smatrao rasom koju  kao niti Bošnjaci, već zbog vjere i kultur-
     formalna, ili iznuđena. Iskrenost, kao jed- treba ukloniti iz kršćanske  no-civilizacijskog kruga kojem su pripa-
     no od temeljnih svojstava moralnih ljudi,              dali. No, to jeste rasizam po nekim teore-
     u temelju je svake isprike koja liječi duh i Evrope.        tičarima jer je nacizam inaugurirao rasnu
     ljudske odnose. Kako za individualne, ovi              politiku, a Jevreje smatrao rasom koju tre-
     postulati vrijede i za kolektivne isprike,              ba ukloniti iz kršćanske Evrope. Rasizam
     odnosno isprike u ime kolektiva. Stoga je  vašem narodu, vašim očevima i majkama,  tog porijekla ili vrste nije bio novošću u
     isprika žrtve jednog, žrtvama drugog geno- djedovima i bakama, započeo je Suljagić.  evropskoj praksi – anihilacija muslimana
     cida u kojoj je vrlo malen broj pripadnika  Ja vam se zbog toga izvinjavam i nadam  i Jevreja iz Španije, pa kasnije muslimana
     jednog naroda sudjelovao u zločinima nad  se da ćete u vašim srcima naći mjesta za  iz istočne i srednje Evrope bila je glavna
     pripadnicima drugog hrabar, principijelan  oprost, nastavio je. Iako je časna namjera  karakteristika kasnog srednjeg vijeka kao
     i potreban čin.          nesumnjiva, posebno radi gostiju koji su,  i tzv. Novog vijeka u Evropi. Svaka je ra-
      Istovremeno, kada predstavnik jevrej- zbog vlastitog historijskog iskustva, doš- zličitost, u početku čak i unutar zapadnih
     skog naroda koji je doživio najveće strada- li da odaju počast žrtvama srebreničkog i  crkava trebala biti eliminirana.
     nje u znanoj nam historiji, istom prigodom  drugih genocida nad Bošnjacima, trebalo
     obilježavanja godišnjice početka Genoci- je posvetiti malo više pažnje objektivnoj, a  HISTORIJSKA ISTINA MORA BITI
     da nad Bošnjacima Srebrenice vrlo jasno,  ne partizanskoj historiografiji i voditi ra- UTKANA U ISPRIKU
     nedvosmisleno i čvrsto, baš težinom svoga  čuna o još dva važna aspekta. Dakle, dva  Možda najviše proturječja izazvao je
     i autoriteta organizacije kojoj je potpred- su problema ovdje primjetna – mjesto i  dio govora u kojem se pozvao na obavezu
     sjednik ne samo osudi genocid i pokuša  vrijeme za ispriku, posebno u kontekstu  prema historiji i rekao da oni koji su slu-
     poentirati frazom kako se to više nigdje  stalne i primitivne negacije Genocida nad  žili u 13. Waffen SS diviziji ili bili sluge
     i nikome ne smije dogoditi već plastič- Bošnjacima, njegove novouspostavljene  ustaškog režima Nezavisne Države Hrvat-
     no, gotovo poetski uzvišeno negatorima i  posljednje faze – ruganja i psovanja, na  ske, nisu to činili u ime našeg naroda kao
     psovačima genocida kaže istinu da nema  koje nema prave reakcije.  i da njihova djela ne govore u naše ime ni
     rehabilitacije ratnih zločinaca i počinite- Nikome, pa ni Srbima ne pada na pa- danas. Baš zbog obaveze prema historiji,
     lja genocida, uvodno izrečena isprika ima  met poricati genocid nad Jevrejima, iako  ova je izjava trebala biti drukčije formu-
     još veću težinu.         su spremni neke Srbe, koji su se stavili na  lirana. 13. Waffen SS divizija ratovala je s
      Emir Suljagić, preživjeli iz Genocida,  raspolaganje nacističkoj ideologiji zla i iz- partizanima, a osnovana tek 1943. godine
     aktualni direktor Memorijalnog centra  vršili gotovo potpunu eliminaciju Jevreja u  da brani Bošnjake od četnika. Nijemci su
     Potočari, na komemoraciji 10. jula svo- Srbiji, od toga ekskulpirati. Isprika je po-
     je je uvodno izlaganje započeo isprikom  trebna i dobrodošla, ima jak simbolički, pa i
     Jevrejima čiji su predstavnici, vodstvo  metaforički značaj, ali je trebala biti, s toga
     Svjetskog jevrejskog kongresa, bili pri- naslova, upućena izvan konteksta srpske  Već nakon prvih borbi
     sutni. Korektno i istinito, s osjećanjem  negacije srebreničkog genocida. Konačno,  s partizanima počelo je
     duboke potrebe, u mandatu direktora Me- za razliku od susjeda i komšija, malen broj
     morijalnog Centra Srebrenica, izrekao je  Bošnjaka stavio se u službu nacističke ide- osipanje boraca 13. Waffen
     ispriku sa širom elaboracijom koja je ipak  ologije, što je trebalo naglasiti. Možda je  SS divizije jer su shvatili
     izazvala kontroverzije. Ali, umjesto slabo  trebalo razmišljati u dva smjera – ispriku
     argumentiranih napada ili bezrezervne po- za zločine dijela Bošnjaka koji je sudjelo- da su zloupotrijebljeni i da
     drške svakoj izgovorenoj riječi, potrebno  vao u ustaškim jedinicama uputiti na neku  je izdan cilj borbe protiv
     je ovaj snažan govor analizirati i ukazati  drugu godišnjicu zločina nad Jevrejima ili
     na neke propuste koji, sigurni smo, nisu  Srbima ili pozvati Svjetski jevrejski kon- četnika. Najviše ih prelazi
     plod slabosti ili loše namjere, već tragič- gres da se zajednički u Potočarima obilježe  u partizane, veliki broj u
     ne uzvišenosti povoda koja može emociju  Holokaust i Genocid nad Bošnjacima. Jer,
     staviti u prvi plan.       ne zaboravimo, iako je presuđen samo za 16. muslimansku brigadu s
      Prije osamdeset godina jedan dio mo- Srebrenicu, Genocid nad Bošnjacima iz- kojom su prethodno vodili
     jih sunarodnika stavio se u službu njemač- vršile su srpske vojne i policijske snage u
     ke nacističke ideologije i naudio vama,  mnogim drugim gradovima.  najžešće borbe.     18 14/7/2023 STAV
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23