Page 2 - Brochure BiJeVa (Nederlands - Engels - Frans - versie 7sept20)
P. 2

WAAROM?


        ONZE MANIER VAN DOEN OM INTEGRALE AANPAK ‘KINDERARMOEDE’ TE LATEN LUKKEN

        BiJeVa is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die onafhankelijk, feitencratisch en met compassioneel
        ontfermen kinderarmoede aanpakt in Vlaanderen. Dit om te bereiken dat de professionele bejegening van
        gezinnen die in armoede leven langer effect heeft. BiJeVa is dus aanvullend bezig voor de systeemwereld
        van de professionals in het sociaal domein.

        De organisatie is om dat te bereiken hoofdzakelijk afhankelijk van donaties geschonken door geëngageerde
        private personen en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn een erkend goed doel
        en reiken fiscale attesten uit aan schenkers die in België belastingen betalen, waarmee die als schenker van
        minstens 40 euro voor het jaar 2020 aanspraak kunnen maken op 60% belastingvermindering (door de
        coronacrisis) van het bedrag van de gift. Per 100 euro donatie krijgt u nu 60 euro terug in belastingvermindering.

        Lees meer, in deze brochure


        POURQUOI?

        NOTRE FAÇON DE FAIRE POUR LIBÉRER UNE APPROCHE INTÉGRALE «PAUVRETÉ DES ENFANTS»

        BiJeVa est une association sans but lucratif (asbl) qui lutte, de manière indépendante, factuelle et
        compatissante, contre la pauvreté des enfants en Flandre. Ceci afin de garantir que le traitement
        professionnel des familles vivant dans la pauvreté ait un effet prolongé. BiJeVa agit donc de manière
        complémentaire au monde professionnel du domaine social.

        Pour y parvenir, l'association dépend principalement de dons de particuliers et entreprises qui sont
        socialement engagées. Nous sommes un organisme de bienfaisance reconnu et délivrons des attestations
        fiscales aux donateurs qui paient des impôts en Belgique. Les donateurs d'au moins 40 euros pour l'année
        2020 peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d'impôts de 60% (en raison de la crise corona) du montant de
        leur don. Pour chaque don de 100 euros, vous obtiendrez désormais une réduction d’impôts de 60 euros.

        Lire cette brochure pour en savoir plus


        WHY?


        OUR WAY OF DOING TO RELEASE AN INTEGRAL APPROACH "CHILD POVERTY"

        BiJeVa is a non-profit organization (NPO) that tackles child poverty in Flanders independently, factually and
        compassionately. This, to ensure that the professional treatment of families living in poverty has a longer
        effect. BiJeVa is therefore working additionally for the system world of professionals in the social domain.

        To achieve this, the organization relies mainly on donations made by committed private individuals and
        companies engaged in corporate social responsibility. We are a recognized charity and deliver tax certificates
        to donors who pay taxes in Belgium, with which donors of at least 40 euros for the year 2020 can claim a 60%
        tax reduction (due to the corona crisis) of the amount of the donation. For every 100 euros donation you will
        now obtain 60 euros tax reduction.

        Read more in this brochure

                                2
   1   2   3   4   5   6   7