Page 7 - menighetsblad nr 4 - 2020 endelig.indd
P. 7

Julekrybbe - gammel kristen tradisjon
    Det er vanlig å regne at julekrybben som tradisjon startet i 1223. Da ønsket Frans av Assisi å gjøre Kristi fødsel mer
    tilgjengelig for alminnelige mennesker. I landsbyen Greccio i Italia fortalte han en god venn at han ønsket å gjøre i
    stand noe «til minne om spedbarnet som ble født i Bethlehem og vise hvordan det ble lagt i en krybbe med halm,
    mellom et esel og en okse. Jeg vil gjerne se alt dette med egne øyne». Men selv om det er Frans av Assisi som reg-
    nes som mannen bak julekrybben, viser eldre tegninger og malerier at julekrybben var i bruk før hans tid.


    Men det er altså vanlig å regne julekrybbens fødsel
    til 1223 da Frans av Assisi arrangerte et tablå i en
    grotte nær landsbyen Greccio med levende mennes-
    ker og dyr, noe som gjorde et stort inntrykk. Pave
    Honorius III gav sin velsignelse til tablået. Frans fikk
    således sitt ønske oppfylt, og heretter ble det laget
    krybber av forskjellig slag overalt hvor fransiskaner-
    brødrene kom.
      Deretter utviklet tradisjonen seg videre, både
    med levende skuespill og julekrybber laget i forskjel-
    lige materialer. Krybbene ble først og fremst satt opp
    i kirkene, men etter hvert kom også skikken med å
    ha julekrybber i private hjem.
      Etter reformasjonen forsvant julekrybbene fra
    de protestantiske landene og ble da et rent katolsk
    fenomen, og ble ikke brukt i ikkekatolske land som f.
    eks. Norge før godt ut på 1900-tallet.
      Det fortelles også at Den hellige Birgitta fra Sveri-
    ge, som levde på 1300-tallet, en gang hadde et syn
    av Jesus og Maria. Hun så et nakent barn som lå på  Giotto di Bondones freske av Frans som lager den første
                               julekrybbe. Fra Basilica di San Francesco (Den hellige Frans’
    et jordgulv og gråt. En ung kvinne bøyde seg ned,   basilika) i Assisi.
    løftet opp barnet og tok det inntil seg. Dette synet
    ble spredt over hele Europa og påvirket kirkekunst-
    en. I stedet for at Jesusbarnet ble framstilt som et  på Petersplassen i Vatikanet foran Peterskirken har
    lite kongebarn, begynte det mer og mer å ligne på et figurer i naturtro størrelse. I vårt prestegjeld har alle
    levende og sårbart spedbarn.             fire kirkene sin egen julekrybbe, men det er bare
      I dag blir julekrybber ofte innrettet på offentlige  Henningsvær kirke som har komplett krybbe med
    steder i juletiden. Den julekrybben som settes opp  stall.
                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12