Page 2 - abuyusuf-new
P. 2

29 גבס בקעי


 טלבתה וקרב .תוחידב ורפיס םלוכ ןיבל ןיבו ,תומישמ קליח ,תויחנה
 תפוקתב ישיאה ונויסינמ םקלח — תורוחבו םיפופאנ ירופיסב
 םלועמ תוטודקנאב דקמתה יאבג לאגי ;ונוימדמ ראשהו — ותוקוור                         םיניינעה ןכות
 .קאריעב תרתחמה ןדיעמ םירופיסב ,השנמ טבשה ןקז ;םיקסעה
 ונקתש רמתיאו ינא .םירופיסה עמשמל תוחונ רסוחב הענ רמת
 .הכובמב                                                                 תודות | 7
 ונייפאש תומילאה תומוהמה ילג . הדאפיתניא ה ימי ויה םימיה                               רבד תירחא םצעב אוהש ...אובמ | 9
 תומילא תוירקת ויה ןיידע ךא ,וכעד רבכ הלש םינושארה םימיה תא                                  הזעל ךרדב 1 .  קרפ | 13
 ןולח םע הנדסל תשגל והשימ שרדנ םוי לכב .םינבא יודיי לש תובר                             המחר ובא ןדיע לש וציק 2 .  קרפ | 35
 עדיש קינכסומ םילקש תואמ המכב רישעמ ,םקועמ חפ וא רובש                             'צאיר ר"ד לש םיברה ויתונולשיכ 3 .  קרפ | 51
 תונולח םע בכר ילכב ונעסנ ונלוכ .ל"הצ רובע םינוקית בטיה רחמתל                           הזע חסונ םיאנותע תביסמ 4 .  קרפ | 61
 וקפיס אל ולא ךא ,תימדקה השמשה לע קיטסלפ ןגמו קיטסלפ                           םימתה השמ רשהו םורעה דאווע 'חישה 5 .  קרפ | 71
 .שממ לש ןוגימ                                                       סאמח תחימצ  6 .  קרפ | 77
 ידקפמ תארוהב ורטפתה םיניטסלפה הסנכהה סמו סכמה ישנא                         "תימוקמ הגהנה תונבל םיליחתמ ונחנא םויה" 7 .  קרפ | 93
 -לא אוק-לא לש לופיט ורבע םהמ המכש ירחא ,הדאפיתניאה                                  תחאב עדגנ לכה זאו 8 .  קרפ | 105
 יתימאה םשהש ,ולא תוחוכ לש םדיקפת .םלהה תודעו , הברא'צ                       תויתחת ראבל הוואש-א רוצנמ לש םוגעה ועסמ 9 .  קרפ | 107
 תוליעפ תא להנל היה ,'םיציברמה תוחוכה' תויהל ךירצ היה םהלש                                   םילוקלקה . 10 קרפ | 115
 ,תוריקה לע תואמסיס רייצל ,םינבא תודייל ;חטשב הדאפיתניא ה                              ןאלחדו דישר לש םמסק . 11 קרפ | 125
 םירטושה בור םג .תומוד תולועפו הלועפ יפתשמ עיתרהל                              עומשל םיצור אל ,תוארל םיצור אל . 12 קרפ | 131
 לע חקלה תא דמל ,ןוצרמ רטפתה אלש ימו ,ורטפתה םיניטסלפה                                     סדנהמה . 13 קרפ | 143
 הרעבת קובקבשכ קר רטפתה ,המגודל ,היילאב'גמ ימאס .ורשב                                     טהול לזרב . 14 קרפ | 153
 .תוומל התוא ףרשו םייתנשה תב ותב לע ךלשוה                                       תותיחשה תא שפח . 15 קרפ | 161
 םירטוש םוקמב :תולקב היעבה לע רבגתה ילארשיה לשממה                                      תיבמ תותיחש . 16 קרפ | 181
 רתוי הברה םינימא ויהש ,םיילארשי םירטוש ואבוה םיניטסלפ                                  םינכוס םיליעפמ . 17 קרפ | 199
 סכמ יבוג םוקמב .ןמזה לכ תופיטה ןיב תכלל וצלאנש ,םהימדוקמ                                   לפשו תואג . 18 קרפ | 223
 קר שי הזעל :טושפ ללכ וניבהש ,םיילארשי םיבוג ואבוה םייניטסלפ                                םישותי םידצ . 19 קרפ | 241
 ,וללה תוסינכה לע חקפמ התאש עגרב .זוע לחנו זרא :תוסינכ יתש                                תיזה לצב הבירמ . 20 קרפ | 261
 .םימלשמ םלוכ                                                      שיבכע ירוק ומכ . 21 קרפ | 269
 אלא ,העישפ םע תודדומתהב הקסע אל אליממ הזעב הרטשמה                                      קורי ימאנוצ . 22 קרפ | 275
 םירטושה תורטפתה ךכ םושמו — כ"בשה תדובעל עויסב קר
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black  #
   1   2   3   4   5   6   7