Page 5 - abuyusuf-new
P. 5

ףסוי ובא תונורכז 26


                                               .דמחא 'חישה זירכה ",ףסוי ובא התא ,ךכ םא ?בּוקעי ךל םיארוק"
                                               ףא ,יתוריש תונש ךרוא לכל יתוא הווילו קבדנ ,יל דימצהש יוניכה
                                                      .ףסוי םשב ירוכב ינבל אורקל יתננכת אל םלועמש
                                               .הנמנ המעש תכה ,הידמחאה תרות לע יל רפיס דמחא 'חישה
            ףסוי ובא תונורכז                            אוה ,העוצרב םיטלוב םימלסומ דצמ םימויא תובקעבו וייחל ששחמ
                                               הרפיס הרינומ .הילא ךייש וניא אוה יכ יבמופ ןפואב זירכהל ץלאנ
                                               .םדיצמ הגפסש הייח לע םימויאה לעו ,ח"תפ יליעפ , ָ הי ֶ ח ַ א לע
                                               ובש ןדיעב — וידי ומב רציש תויפרגה תודובעה תא יינפב גיצה ידעס
                                                         .םלועל האב אל ןיידע תבשחוממה הקיפרגה
                                               ינאו ,ךתביבס לע דומלל הבוט תונמדזה םג איה סיסבב תבש
                גבס בקעי
                                               ,תבש יאצומב .םיניצקהו םינרותה םילייחה תא ריכהל יתלחתה
                                               תאזאו'ג ה ,ןופלטה תייזכרמ ,ץ"עמ ידרשמ :םינקתמ רויס םג יתכרע
                                               םירמוש דמצ ויה םוקמ לכב .דועו (הזע תפנ לש םיתורישה זכרמ)
                                               םינפ לוער לכ .םיארנ יתלב טעמכ ,הכימשב םיפוטע ,העוצרה ידילי
                                               םושמ לבא ,תולקב יד וללה תומוקמה תא ףורשל היה לוכי עצוממ
                                                                  .תאז ושע אל םה המ
                                               לעש תואמסיסל יבל תמושת תא הנפה ,ם"גאה ןיצק ,תימע
                                               תייצל ךירצ" (דגובה הללאדבע) "סוסא'ג הללאדבע" :תוריקה
                                               השירדל הארנכ תייצ אל הילעבש ,הפורש תונח לע בתכנ ",התיבשל
                                               לכ תא יתמשר .ב"ויכו "תיללכ התיבש ,רבמבונב 09 " ,תובשל
                                               םושרל  רומא  היה ףסונ  והשימ  ,השעמל  .תואמסיסה
                                               .השירדה לע ופצפצ םה ךא — תופנה לש םינרותה םידקפמה — ןתוא
                                               איבהל םינבאמ ןגוממה פי'גב ונאצי ןושאר םוי רקובב שש העשב
                                               בוחר ךרד המינפ הריישב ונכשמה .זרא םוסחממ להנמה שאר תא
                                               בוחרה .םורדל ןופצמ הזע תא רתבמה ,ישארה בוחרה ,ןיד-א חאלצ
                                               זעונה ימלסומה טילשה ,יבויא-לא ןיד-א חאלצ לש ורכזל ךכ ארקנ
                                               לולסמ היה הז ,תרוסמה יפ לע .םינבלצה ידימ םילשורי תא ררחשש
                                               ",ןשיה ר'צנט" ריצה הנוכ ,יל"הצה גנלסב .הנופצ םירצממ ורבעמ
                                               םעפמ .הזע ריעל תיחרזמ אצמנש ",שדחה ר'צנט" ריצמ לידבהל
                                               אל דחוימבו ,הזמ םשרתה אל דחא ףא לבא ,ונרבעל ןבא הפע םעפל

                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan
                          #
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow

 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10