Page 3 - abuyusuf-new
P. 3

14-01__1009951                                                                  ףסוי ובא תונורכז 28


                                               ,העוצרהמ םישיא םע םישגפמ ףוסניא ךרע אוה ,תיברעב הלימ
                                               ןיגפהל שרדנ ןמגרותמה .ףנעה לש ןמגרותמ חכונ וזכ החיש לכבשכ
                                               הפצמ זאו ,םיכורא םיגולונומ עימשמ היה ןמפיש — תויזואוטריו
                                               ישארה ןמגרותמה היהש דיוד .תונמאנב םתוא םגרתל ןמגרותמהמ
 Te memories of Abu Yusuf ףסוי ובא תונורכז                         ןבל רמא טושפ אוה :תירוקמ ךרדב היעבה תא רתפ ,המ ןמז ךשמ
 Yaakov Sabag
                                               ןמפיש ןיבה םיוסמ בלשב .רמול ךירצש בשוח אוהש המ תא וחיש
                                               ןמגרותמה היהא ינא אקוודש שורדל לחהו ,השוע דיוד המ
                                               ךא ,בר סמועב ךורכ היה ףסונה דיקפתה — וחיש ינב םע ויתושיגפב
                                                      .תובר תוקתרמ תוחישב ףתוש תויהל יל רשפא םג
                                               יכ ,םיעד ימימת לכה ויה , 1992 תנשב ודיקפת תא םייסשכ
                                               יבוד ,ופילחמ .םעפ־יא יחרזאה להנמה ישארבש בוטה היה ןמפיש
                                               תושיגפב ןיינע אצמ אל ךא ,ךרדה התואב ךישמהל שקיב ,תיזג
                                               םירשק תכרעמ תיינבב השקתה ןכלו ,םוי ידמ םיניטסלפ םע תובורמ
                                                        .ומדוק ומכ תיניטסלפה הייסולכואה םע המח
 רלדר ירוא : הכירע
 ןילביר ןצינ : תינושל הכירע                                  ...הללאדבע" .ףיעס רחא ףיעס ,עובשה ףוס ח"וד לע רבע ןמפיש
 יול יעור : ההגה                                       ךחוגמה ח"ודה הז המ ?רכומ היה אוה ?ותוא וחצר המל ?חצרנ
 טרכייר רוא : הכירכ
                                               ליבשב תוריינ ךירצ ינא המ" .ם"גאה ןיצק ,תימע לע קעצ ",הזה
                                               ".תאזה אטרחה תא אלו םיאלמ םינותנ הצור ינא ?םתס אורקל
 ללמ תנכתב דמוע הז רפס
                                               תואמסיסה תוחודב ןייעשכ תוחווצו תוגאשל וכפה תוקעצה
                                               יתשביגש ףיקמה ח"ודה לומ לא ,תופנה ינרותמ לביקש םיבולעה
                                                                     .ירויס רחאל
                                               — תואמסיס ןיאש םיחוודמ םה" .הרוה ",דיימ םתוא וטפשת"
                                               אוה ללש הזיא וארתו ,שדח ןיצק ,הנה ?רקש יחוויד םיחוודמ
 ןולקשא , 6 ןרופיצה מ"עב ריאמ־עלס םירפס תאצוה ©                                              "!איצומ
 ( 2018 ) ז"עשתב ספדנ
 1386-1013 דוקאנאד                                      גוז ותוא שבול ,דיוד תא שוגפל יתרהימ .המייתסה הבישיה
                                                             .תופיצרב יעיבר םוי רבכ םינותחת
 Hebrew Edition © Sella-Meir Publishers                            תבישי םייסנ קר" .זירכה ",יוציפכ שפוח םוי ךל ןתא ינא"
 All Rights reserved                                                   ".התיבה ךתוא ררחשאו ,הקלחמ
 Printed in Israel
                                                        .תועש עבראל בורק הכשמנ הקלחמה תבישי
                                               ןתנ ,ףתתשה וב ןויד לכ לע רפיס .תרבחמב רבד לכ םשר דיוד

                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow
                          #
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black
   1   2   3   4   5   6   7   8