Page 8 - abuyusuf-new
P. 8

23 גבס בקעי                     ףסוי ובא תונורכז 6                                           1

                         דאיפ יבשב . 23 קרפ | 293
 .דוקיפה ףולא םע בצמ תכרעהל סנוי ןא'חל תאצל ךירצ ינא וישכע םילחנתמה ץראב . 24 קרפ | 303
 ".םייתניב רבדנו ךרדל ונילא ףרטצת ,אוב          רבד ףוס | 331
 "?סנוי ןא'חל" ,הלהבב יתלאש "?ןאל"
 לש פי'גל רבוח ינא םשמ .םירצנ תמוצ דע קר" ,דיוד בישה ",אל"
 ".ןמפיש ,להנמה שאר


 רוחאמו ,דיוד בשי וד ִ צל ,גהנ וקרב .ונעסנו 205 ו'זפ תינוכמל ונסנכנ
 דיודו וקרב .רמתיא םשב חירקמו רחרחש רוחב ידיצלו ,ינא יתבשי
 ופפועתה 'הבמא'ו 'הלוקלומ' ומכ םירזומ תומשו ,םהיניב ורביד
 ובלתשי חטבל .םיפ"תשמ ,םילגרמ .דואמ ביהלמ עמשנ הז .ללחב
 עבונ טע תוחפה לכל וא תללוצל תכפוהה תינוכמ םג הרהמב ןאכ
 .ונילע ןטק דסומה ,רוציקב .תלערומ ןיכס םגו המלצמ םג אוהש
 .ונילגרל רפע דנוב סמיי'ג
 םייאשחה םינכוסה תרובחל .תוחפ הביהרמ התייה תואיצמה
 דבעמ וליפא היה אל ,דרשמל יתעגהשכ יתיליגש יפכ ,תזעונה
 ,הפטעמל סנכומ ,הביתכ תנוכמב ספדומ היה חוויד לכ .םילילמת
 התייה וז .בצקה היה הז .עובש ירחא ודעיל עיגמו יאבצ ראודב חלשנ
 הדאפיתניא ה ץורפ לע עירתהל הרומא התייהש הקלחמה םג
 עובש ףולח דע הצרפ הדאפיתניא הש ןחבאל החילצה אל ךא ,שארמ
 .התצירפמ
 בצמה תכרעה החתפנ , הדאפיתניא ה ץורפ ירחא עובש :ןכ-ןכ
 ןידה ךרוע לש 'ירוטסיה'ה ובוש לע חווידב הקלחמה לש תיעובשה
 יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה תצעומ תשיגפמ המחר ובא זיאפ
 ,םויה רדס תיתחתל ובחתנ תולודגה רדסה תורפה .לאגנסבש ראקדב
 .רתוי םיבושח םיפיעס ירחא
 יפל .םישאר תפירעל איבה אל תואיצמה יוהיזב ףירחה ןולשיכה
 וא ,יחרזאה להנמל וא ,ע"עיה תקלחמל התייה אל ,תוירחאה תרדגה
 םא .בצמ תוכרעה שוביגל תוירחא םוש םיחטשב תולועפה םאתמל
 ןכש ,ןולשיכב הקלחמה תא םישאהל היה השק ,םינכ תויהל
 םירחא ןוחטיבו ןיעידומ יפוגב :םישורדה םילכה ודמע אל התושרל
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black  #
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13