Page 6 - abuyusuf-new
P. 6

25 גבס בקעי                                   14-01__1009951 ביבסש םירבדה םע אל לבא ,יל רמא ,דיקפתה םע דדומתהל
 הנובנ הצע ".המידק קר אלו ,הרוחא לכתסהל גאדת דימת" .דיקפתל
 .היפל יתלעפ דימת אלש לבח .םלועמ יתעמש אל וזמ

 ,ישיש םויב .רמוח תאירקב רקיעב יתיליב םינושארה םיימויה תא Te memories of Abu Yusuf           ףסוי ובא תונורכז
 ךירצ ינא ,עמשת" .דיוד ילא הנפ ,התיבה תאצל ונגראתה ונלוכשכ Yaakov Sabag
 הירחא קרו םייתש העשב מ"גאב םיפנעה יגיצנ תבישיב ףתתשתש
 ".התיבה אצת
 יעוצקמ ןיצק — א"מק יתייה .ברסל יתעד לע הלע אל
 המ" ,יתיהת ,לבא .םיריכבלו םיקיתוול דובכ תארי שודג — יאמדקא
 "?םש רמוא ינא קוידב
 ".יתוא ןכדעתו םירמואש המ תא םושרת קר .רבד םוש דיגת לא"
 .יתקתש ךא ,דחוימב ינויגה יל עמשנ אל הז
 .ראשיהל דיוד ינממ שקיב עודמ יתנבה ,הבישיה הלחהשכ רלדר ירוא : הכירע
 .ם"גאה ןיצק ,תימע יתוא לאש "?ףנעב תבשה ןרות התא" ןילביר ןצינ : תינושל הכירע
 .יתבשה ",התיבה אצויו הבישיב ףתתשמ קר ינא ,אל" יול יעור : ההגה
 .הזמ עדוי דיוד .ןרות ריאשהל רומא ףנעה" .הנע ",הזמ חכשת" טרכייר רוא : הכירכ
 לכות אלש וליפא ...ןרותה התא יתניחבמ ,רחא ןיצק עיגמ אלש דע ללמ תנכתב דמוע הז רפס
 ".הברה ונל רוזעל
 בר ןמז ףלח רלולסה םורט ןדיעב .דיודל יתרשקתה הבישיה םותכ
 .וגישהל יתחלצהש דע
 ".גאדת לא .ךתוא הצפא ינא ,ראשית" .דיוד םמתיה ",יתעדי אל"


 הקלחמב ילש הנושארה תבשה המכתסה ,תסנכ תיבב ןיינמ אלל ןולקשא , 6 ןרופיצה מ"עב ריאמ־עלס םירפס תאצוה ©
                    ) ז"עשתב ספדנ
                  2018
 יתלחתה ,םימי המכ ףולחכ ,תעכ .לכואה רדחב רצק שודיקב ( 1386-1013 דוקאנאד
 יל ועמשנ ךומסה דגסמהמ ןיזאומה תולוק .הריוואל לגתסהל
 ררוע אל רבכ טעמכ קירה הר'ד'ח ובא ןיינבב טקשהו תוחפ םימייאמ Hebrew Edition © Sella-Meir Publishers
 .ארומ יב             All Rights reserved
 ליל'ח ,הרינומ ,ידעס :םייברעה םידבועה ועיגה תרחמה רקובב Printed in Israel
 .דמחא 'חישהו                                                           #                                          2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black  2237-CORDOB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11