Page 10 - abuyusuf-new
P. 10

21 גבס בקעי                     ףסוי ובא תונורכז 8                              #                                          2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black  2237-CORDOB

        ךרוע ;ןיעידומה שיאו ,ך"נתה שיא ,שפנ דידי — רפוס ןורוד ;םורממ
 ךפה הרקוהה תוא .ירצמה אבצב הנמאנ המיחל לע הרקוה תואכ תיב שיא ,דלפ השמלו יאבצה תורישל יפתוש — יאבג יפס ןידה
 .ורובע תוומ תדוכלמל                .תפומ תומדו הטישה
 ידרשמ ןיבל לשממה תיב ןיב יליע רשג הנבנ עוגיפה ירחא
 רשג' יוניכל לכ יפב הכז רשגה .הר'ד'ח ובא ןיינבבש הלשממה רוג לבנע ,ןיקפיל יתאו ןורהאל :םילודגה םימרותל דחוימ הדות 1 קרפ
 היהו ,הפוקת התואב יחרזאה להנמה שאר לש ומש לע ,'ןמפיש הלא ,חאפק לאיחי ,וריפט ריאמ ,םעונ רעס ,רטרוו יחימע ,הירא הזעל ךרדב
 הטלתשהשכ ,רתוי רחואמ .העוצרב לארשי ןוטלש ילמסמ דחאל ןאו תאילו היבוט ,ינבר ףסוי , Barke Kale ,שושע יתנ ,לאקזחי
 היה םינושארה הידעצמ דחא ,העוצרה לע תיניטסלפה תושרה לאוי ,רז לעי ,ןלפק דעויו רואמ ,לטפש יבוק ,לטרוא לייא ,קייד
 הנחמל 'גירוב-לא םיטילפה הנחמ ןיבש חטשל רשגה תקתעה יחימע ,ריאי ,תונג ךורב ,'ץיבוקיזייא יתור ,שויל לאנתנ ,יקסני'זדל 1988 רבמבונב 2 ,יעיבר םוי
 .תארייסונ םיטילפה םתיא ,לגס דיוד ,ןהכ זעוב ,ביידוגי לארא ,השמ קיציא ,ןדוהי
 הטשפתה ,הזע ריעב ישארה שיבכה ,הזה שיבכה תא יתיצחשכ יתדות .טבא ןב קחציו דוכילב ןויצ םורופ ידסיימ ,זול לטיבאו .ןיינמב לוח םוי לש תירחש תליפת יתללפתה ,םינש הזמ הנושארל
 ויה תויונחה לכ .שוטנ חטש הארנ בוחרה :הרזומ השוחת יכותב ל"אס וינבל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,רנסלג בקעיל םג הרוסמ תעשב תאצל יתצלאנ תולילג הנחמב יתריש ןהב םינשה עבראב
 אל תינוכמ ףא .םדיגה םינותיעה רכומ לש ונכוד טעמל ,תורוגס אבאמ הכרעהב — רנסלג םהרבא ('לימ) ןרסו רנסלג לאירא ('לימ) העונתה יקקפמ קומחל ידכו םיפמרט סופתל ידכ — תמדקומ רקוב
 לש תפתושמ הארוהב ,תיללכ התיבש התייה וז .שיבכה לע התארנ רפסה תאצוהל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,ארד זועמלו .אמיאו ונבנ אל ןיידע קנעה יפלחמש ,קוריה רפכה תמוצבו השרומ תמוצב
 .וצל ותייצ םלוכ טעמכ .סאמחו הדאפיתניא ה תדקפמ                                              .ןהב
        לאונמע ,ץרפ זרילאו לאירוא םיחאה :לארשי ירוביג תמשנ יוליעל
                      .הכרבל םנורכז ןיילק יעורו ונרומ        ,קיתווה יאבגה ,חספ דימעה ,שדוקב וגהנמכ ,הליפתה רחאל
 תודורט ויהש ,תוינכייח תולייח יתש יינפ תא ומדיק ע"עי ידרשמב                .תיסוכ תמרהבו החמשב םוי לכ חותפל ידכ .תויגועו הקשמ תויסוכ
 .רחא וא הזכ רבד לע תמעזנ הבירמב .םהיתומשב םגיצהלמ וז העירי רצקתש םימרותה רתיל םג הדות וב בשומל הסינכב םיסובוטואה תנחת לא יתדעצ ,ןכמ רחאל דימ
 ".םכח דיודל יתוא וחלש .הפ שדח ןיצק ינא" ,יתזרכה ",םולש" .תאז תושעל לוכי יתייה אל ,םימתבו תמאב ,םכידעלב רהימ הזו ,ףלוח יאבצ ו'זפ רדנטל יתפפונ .בגנה ברעמ ןופצב ,יתרג
 סחייתהל וחרט אל ןה ,השעמל .הרושבהמ ומשרתה אל תולייחה                                           .רוצעל
 .יילא                                                      .גהנה תא יתלאש "?הזעב לשממל"
 .בוש יתלאש "?םכח דיוד לש דרשמה הז"                                        .תורצק גהנה בישה ",רוחאמ הלע"
 .הבישיב אוה לבא" .םינפ םייתשהמ תחא יילא המיעזה ",ןכ"                        .הז עגרמ לחה תונתשהל םידמוע ייחש יתעדי .יתילע
 ".ץוחב הכחת
 רצחה תא ןויעב ןוחבל יתלוכי ,ךכ בגא .יצחו העש .ץוחב יתיכיח                ןיעידומה תדיחיב תרשל יתחלשנ זאמ ,ופלח םינש עברא טעמכ
 ,הבאיוגו הניטנמלק יצע ,אשד לש דמח תניפ ,דרשמה לש תימינפה                 לכמ יולג יניעידומ עדימ םוגרת לע םינומא ויה הישנאש , בצח
 .ןסחו רימס ידיב הבהאב החפוטש                              סרוקל הסינכה ןחבמב יתלשכנ יכ הדיחיל יתעגה .ברע תוצרא
 תניחבמ .הזל הז אל ךא ,היחמצל הבהאו הגאד קלח הז דמצ                    הנימאה אל ןיעידומה ליחב םדאה חוכ ץוביש לע תיארחאה .םיניצק
 — הזרהו ןמשה — ידראהו לרול דמצה ומכ וארנ םה ינוציחה םארמ                 תודיחי לכמ תוחפ השיגרה הדיחיל יתוא החלשו ייתולוכיב
 .ףרה אלל םהיניב וטטוקתה םה םג ,ידראהו לרול ומכו                     הברהב הכומנ התייה ילש תיברעה תמרש ךכמ םלעתהב ,ןיעידומה
 ,ןכ ןכ) םיטילפ םוקישל דרשמה לש ןויקינה דבוע היה רימס                              .םינמגרותמ תדיחיב ןיצקמ הפוצמה וזמ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15