Page 9 - abuyusuf-new
P. 9

2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow
 1
 ףסוי ובא תונורכז 14                #                                        ףסוי ובא תונורכז 22


 ירישכמ :ןמז זובזב לש תועובש השולש התייה האצותה                        היה ,ללכה ןמ אצוי ןפואב ,םימעפל .(הזכ דרשמ היה ,אל וא ונימאת
 תויומכ וטלפ ,הפוקתה לש היגולונכטה ראפ ,רטנירפלטה                       לש הז תא דחוימבו ,םיניצקהמ קלח ידרשמ תא ףוטשל ןכומ םג
 טעמ תפסותב ,יברעה םלועה יבחר לכמ תועידי לש תויפוסניא תודות                 ,לכואה תויראש תא תחקל ול ורשפא ,הרומתב ".הרמת הלינּולּוק"
 תא םשנ תע התואש ,יטייבוסה שוגה לש תועידיה תויונכוסמ רמוח                   ויה רימסל .הקלחמה ןוחבטמב רתונש םחלה תא תוחפה לכל וא
 תוריינ תריזג לש הבושחה הדובעב יתקסע ינא .תונורחאה ויתומישנ                  רימס בששכש ורפיס תודגאה .ןוזמל קוקז היה אוה .םידלי העשת
 .םתפלחהו רטנירפלטה והילא סומע יבא לש הרוהטה םתמשנ יוליעל שדקומ הז רפס           'חישה .תירשפא ךרד לכב ותוא קנפל ותיב ינב לכ וגהנ ,ותיבל
 ,ןיעידומה ליח לש דחוימ תיברע סרוקל יתחלשנ ,ןכמ רחאל ,ז"כשת ןויסב 'לב ,השתהה תמחלמב םילפונה ינושארמ — גבס :ךופהה הרקמה היה ,הרבסהה דרשמ ל"כנמ ,הנאדרס ובא דמחא
 .םינש שולשב ינממ םיריעצ ויהש ,רעונ ינב תורשע המכ ידיצלשכ .באכ יל היהש דסח שיא ,ל"ז הנאי'זמ ןב לאפר ידודלו ךירצ היה ,ותיבל בששכ .תינלוח השאל לעבו ,םידלי ךושח היה אוה
 ומכ ,תובטה המכ יל וקינעהש ,יאמדקא ןיצק תוגרד ויה ייפתכ לע יבוחל רועיש ןיאש ,ימיאלו ,הרימ ייח תפתושו הרקיה יתייערל אל ךכ לע תונולתה .תיבה תוכאלמ לכבו ןויקינב ,לושיבב קוסעל
 .חבטמו ןויקינ תויונרותמו רקוב ירדסממ רוטפ ייתולכל .יניסו ובנ ,דעלג ,למרכ ,ןורימ ,יונ ,סומע — יידליל .היפלכ וליאו ;רימס ינא יתיבב ךא" ,רמול גהנ ",ל"כנמ ינא ןאכ" :ויפמ ושמ
 וכזי סרוקל ייתימע :לכסותמ בצח תדיחיל יתבש ,סרוקה םות םע .רפסה תאצ םע דלונש ידכנלו ןדרי יתדכנל ,לחרו ןיעמ  ".ל"כנמ אוה ותיבב ךא ,רימס אוה ןאכ ,רימס
 הירוס אבצ יניצק ןיב תוימיטניא תוחישל ןיזאהל :תנמשה תא קקלל וכמתש םילארשי ףלאכל בלה קמועמ תודוהל שקבמ ינא ינא דע רקובמ .דרשמב הפקהו התה תשגהו תנכה לע ןומא היה ןסח
 יבחרב םילגרמ תלעפהב ףתתשהלו םינפצ חנעפל ,םהיתובהאמל האצוהה ךילהב ועייסש ולא לכל דחוימבו ,רואל רפסה תאצוהב דרשמ לכבכ ,ותוא ךפהש המ — םיחרואל הפקו הת תנכהב חרט ברע
 םינותיע לש םימשמ םוגרת רקיעב דיתעה ןפצ ירובע .יברעה םלועה :םהמ קלח אלא תונמל רשפאמ םוקמה ןיאו בר םרפסמ .רואל רקוב ידמ .וחפטלו וצמאל שיש ,ינויח דיקפתב קיזחמל ,יתלשממ
 .תיברעב בשחמב רתונ הז רפס היה וידעלבש ,יתימאה עונמה ,ינצעה זעובל              !ןאאאאסח" :לודג לוקב זירכמו דרשמל סנכנ הליבב השנמ רמ היה
 הילוחל יתחלשנ בצח תדיחיב תשדוחמה יתבצה רחאל רצק ןמז םימיהדמה טראטסדה תווצ ישנאו יקסב'צניפ רורדל ;ילש ישיאה טסוא-לא קרש-לאו יברע-לא םלאע-לא יפ ייש ןא'גניפ ןסחא
 םכסהל וניפתוש ,םירצמה :תידומיל היווח התייה וז .תירצמה ןיאש רורב היה ילשכ םג ,החלצהב ונימאהש ריבדו הליה ,הינט :ולש רתויב בוטה התה לפס) " רמת הלינּולּוק-לאו דיוד לינּולּוקל ִ ל
 ףא .המטשמ לש תוירחסמ תויומכ ,םילארשיה ,ונל ושחר ,םולשה ךפהש ,ןוכיתב תירבעל ילש הרומה — רמייהלפ היראל ;יוכיס םוש ןסח .(רמת תילנולוקלו דיוד לנולוקל ןוכיתה חרזמבו יברעה םלועב
 תויהל םייושע ,םילארשיה ,ונחנאש ימצעל יתניימד אל םעפ םלועב יכרד הרומו ידקפמ ,םכח דיודל ;ישיא רבחל יתורגבב הזה הפקה .לה ירגרג םילוהמ ובש ,חותר הפק םלוכל ןיכהל גהנ
 תמכחותמ המיזמ ןיאש היה המדנ .ךכ לכ םימכחותמו םיימומרע תינויצל ;ןמלטנ'גו ןיצק — יעוצקמ החנמ ,יררה םולשל ;יניטסלפה אל הזכ הפק .תועש ךשמב הנישל תורשפא לכ ענמ ךא ,תברצ ררוע
 .םירצמה תעדל תוחפל ךכ — ינטשה ילארשיה לש וחומל ידמ הפיסוהו ולוכ רפסה לע הרבעש ,הרבחו תדקפמ ,רסוורפוק לאתפ       .הזע תא יתבזע זאמ בוש יתמעט
 תשגרמ הניא הריבכה תירצמה תוניועה םגש יתיליג ןמזה ףולחכ רפסה ינכתל המיב ןתנש ןושארה היהש ,לגס יגחל ;היתורעה תא
 .ריווא ןשלגב השילג םהב ,םישדח םישוגיר שפחל יתלחתהו היד ריאמ-עלס תאצוה ל"ומ ,עלס םתורלו ; ןושאר רוקמ ןותעב  .יתונלבס הצקב רבכ יתדמע ינאו — ףוס ףוס המת הבישיה
 שמח .הזה םומעשה רובמ תאצל קר ,רבד לכ תושעל ןכומ יתייה וכמתש םיברה םירבחהו ,םיבורקל תודוהל שקבמ ינא ןכ ומכ   .יתארקל אצי ל"אס תוגרד םע ןקוזמ ןיצק
 וליפא ןכומ יתייה .יתברוס םימעפ שמח .הרבעה יתשקיב םימעפ יסוי ,גנקדלוג סכלאו ילרוא :יינתוחמל :רפסה תאצוהל די ונתנו        .לאש "?גאבס התא"
 הכ םדאש טילחה יאבצה גולוכיספה ךא ,םיניצק סרוקל תאצל — דיוד ןב דדועל ;רבחהו אתורבחה — רשיפ םולשל ;רזל תיגחו          "?םכח דיוד התא .ןכ"
 .יניצר הכ סרוקל לשב וניא םמעושמ ינובמ ,דדוע לש ונב — דיוד ןב םעונ ;ץראה בהואו רבח ,ףתוש  קר לבא — דיודל סנכית .ןגסה ,וקרב ינא" ,ןקוזמה בישה ",אל"
     הרפע יתב תעשת לע קבאמה ירוביג — ריפכ לאננחו תידרו ;ץראה                           ".סנוי ןא'חל תאצל ךירצ אוה — עגרל
 הזע תעוצרב הצרפשכ , 1987 רבמצדב 9 -ב הנתשה לכה ונילע רמושה ףיסהו רפסה שיא :יסיג — הרוד יסוי ;לארשי ץראו םיעדֹומ ונייה וליאכ ,בחר ךויחב דיוד יתוא םדיק "!!!!םווווולש"
 המ אל אוה היהש המ יכ ןיבה העוצרב יחרזאה להנמה . הדאפיתניא ה                 לבא .בשנ דוע ונחנא .תובר ךילע ונעמש ,אבה ךורב" ,דימתמו זאמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14