Page 7 - abuyusuf-new
P. 7

ףסוי ובא תונורכז 24


                                               םע הלועפ יפתשמ לש ףוג אוה יחרזאה להנמה היפל השיג הטלש
                                               ךא ,םוחתב רתויב בחרה אוהש ,ולש עדיה תא לצנל רשפאש ,םיברע
            םיניינעה ןכות                             ,וישנאל שיגר עדימ וא הנידמ תודוס ריבעהל וא וילע ךמתסהל אל
                                                               .הצוחה ףולדל לולע הז ןכש
                                               ךרדב ,להנמה שאר לש םינבאמ ןגוממה פי'גל הלע דיודשכ
                           תודות | 7               תא ןיבהל יתלחתה ,סנוי ןא'חב דוקיפה ףולא םע בצמה תכרעהל
                  רבד תירחא םצעב אוהש ...אובמ | 9                             .להנמה יפלכ הזה סחיל הביסה
                      הזעל ךרדב 1 .  קרפ | 13             ילכ ינשב עוסנל ידכ ,ףסונ בכרל ונתמהו ינאו רמתיא ,וקרב ונדמע
                 המחר ובא ןדיע לש וציק 2 .  קרפ | 35            ול ןיא ותעדלש רמתיאל וקרב רשיב וז הדוקנב .סיסבל הרזחב בכר
              'צאיר ר"ד לש םיברה ויתונולשיכ 3 .  קרפ | 51           ינש ראות לעב היה רמתיא .הקלחמב םוקמ (רמתיאל ,רמולכ)
                הזע חסונ םיאנותע תביסמ 4 .  קרפ | 61            םייוטיב המכ טעמל ,תיברעב הלימ עדי אל ךא ,הנידמה יעדמב
           םימתה השמ רשהו םורעה דאווע 'חישה 5 .  קרפ | 71                  .דלי היהשכ ותבסמ עמש םתואש תישרוש תינמיתב
                     סאמח תחימצ  6 .  קרפ | 77             יל ןיאשכ דובעאש םיצור םתא ךיא ?םואתפ המ" .בלענ רמתיא
         "תימוקמ הגהנה תונבל םיליחתמ ונחנא םויה" 7 .  קרפ | 93          בכר לע רבדל אלש .ןאכ יל ןיא רדח וליפא ?םיילמינימ םיאנת
                   תחאב עדגנ לכה זאו 8 .  קרפ | 105                              ".ונתנ אלו וחיטבהש
        תויתחת ראבל הוואש-א רוצנמ לש םוגעה ועסמ 9 .  קרפ | 107           םא ,רמתיאל רמא ,םיאתמ אל התאש קר אל .ותעד לע דמע וקרב
                      םילוקלקה . 10 קרפ | 115             תעדל .הטיעבב ךתוא ףיעמ היה אוה ,שארה תא ליעפמ היה דיוד
                 ןאלחדו דישר לש םמסק . 11 קרפ | 125            ךרד ףא לעש ,דיוד לש ןונחהו םוחרה ובל התייה היעבה ,וקרב
             עומשל םיצור אל ,תוארל םיצור אל . 12 קרפ | 131           ןכלו רמתיא לש ותסנרפב עוגפל הצר אל ,ולש תיניצה תואטבתהה
                       סדנהמה . 13 קרפ | 143             ,תפסונ תונמדזה רמתיאל תתל טילחהו וקרב לש ותצעמ םלעתה
                      טהול לזרב . 14 קרפ | 153                        .םינושארה ןויסינה ישדוח תשולש רחאל
                   תותיחשה תא שפח . 15 קרפ | 161             דיקפתהמ רדעיהל ךישמה רמתיאשכ ,רתוי רחואמ םישדוח המכ
                     תיבמ תותיחש . 16 קרפ | 181             תא ךיראהל אל טלחוהש דיוד ול עידוה ,םינושמו םינוש םיקומינב
                    םינכוס םיליעפמ . 17 קרפ | 199            תוביצנל תוליבקו תונולת שיגהל לחה רמרוממה רמתיא .והזוח
                      לפשו תואג . 18 קרפ | 223             לע ומייאש ,תוליבקה ביצנ לש תושקה תוריקחה .םילייחה תוליבק
                     םישותי םידצ . 19 קרפ | 241             םדוק רמתיאמ שקיבו הגש דיודש םושמ ראשה ןיב — ולש הריירקה
                    תיזה לצב הבירמ . 20 קרפ | 261            אוה .ץחלל דיוד תא וסינכה — אתנכשמ תאוולהל ברעכ םותחל ןכל
                    שיבכע ירוק ומכ . 21 קרפ | 269              .בל ףקתהל ששח םע םילוחה תיבב זפשואו הובג םד ץחלמ לבס
                     קורי ימאנוצ . 22 קרפ | 275            התא :ילא וקרב הנפ ,רמתיא םע השקה ותחיש תא םייסש ירחא
                                               תלוכי םע והשימ ומכ הארנ התא .יתוא ריהזה ,םישקומ הדשל סנכנ
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-15 | 12:32:07 | SR:-- | Black  #
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12