Page 2 - KPA MRCH 8
P. 2

AMIGOE                                                                                                  3DINSDAG

                                                                                                    8 MAART 2016

Ansa investeert 4 miljoen                                                        Overheid maakt fout                      IN HET KORT

Eigen radar voor                                                            Toch commerciële                        Vuurwapentrekkerij
luchtverkeerstoren in 2017                                                       grond in Malmok                        Een discussie tussen B.W.
                                                                                                    en de echtgenoot van zijn
ORANJESTAD — De verkeerstoren van Aruba krijgt           dus Ansa-directeur Nilky     dat dan een samenwerkings-    ORANJESTAD — De        rechter het Land een or-    zus liep volledig uit de
in het derde kwartaal van 2017 een eigen radarsy-          Kock. Zeker nu er sprake is    verband met Curaçao begint.    overheid heeft een fout    demaatregel op. Het Land    hand. Zijn zwager daagde
steem. Voor de aanpassingen in software en hardware         van een hogere werkdruk in    Het wordt dan mogelijk om de   gemaakt door de bestem-    mocht de bestemming niet    hem uit om te vechten,
en het extra personeel dat daarvoor nodig is, inves-        het ‘stressvolle’ werk van de   radarbeelden van Curaçao te    ming van erfpachtgrond     wijzigen op straffe van     waardoor B.W. boos werd
teert Air Navigation Services Aruba (Ansa) ruim 4 mil-       luchtverkeersleiders vanwege   ontvangen in de Arubaanse     in Malmok toch te wij-     een dwangsom. Dit kwam     en naar een keukenmes
joen florin. Tot die tijd is het de luchtverkeersleiders      lichte onderbezetting in de    verkeerstoren, zodat er beter   zigen naar commerci-      echter te vervallen. “De    greep. De tegenpartij rende
toegestaan om zowel in het Engels als het Spaans te         verkeerstoren. Er is één open-  zicht is op het vliegverkeer.   eel. De inhoudelijke be-    minister (Benny Sevinger,    als reactie hierop naar huis
communiceren met piloten.                      staande vacature die naar ver-  Daarnaast werkt Ansa ook     handeling van het kort     red.) dacht dat de wijzi-    en kwam al snel terug met
                                  wachting per 1 april vervuld   aan een zogenaamd Atis-pro-    geding dat projectont-     ging daarom wel mocht”,     een getrokken vuurwapen.
Tot de radar er is, werken de   tweede. Voorwaarde was wel    wordt, maar tegelijkertijd    ject, waarbij de meteorologi-   wikkelaar Zissu Proper-    aldus Sjiem Fat. “Dat was    B.W. moest rennen voor
luchtverkeersleiders op Aruba   dat de luchtverkeersleiders    moeten ook vier extra mensen   sche data automatisch naar    ties aanspande tegen de    niet rechtmatig, het Land    zijn leven en belde de po-
‘blind’. Zij werken op basis van het Spaans op niveau 4 be-    opgeleid worden om met de     de piloten verzonden wordt en   overheid over het ver-     maakt daarom nu pas op     litie. Agenten kwamen ter
communicatie met de piloten.   heersten. Deze overgangsre-    radar te werken. Zij moeten    waarbij ook een voice-recor-   strekken van een hotel-    de plaats.”           plaatse en namen het mes
Dat ging eind vorig jaar twee   geling - want uiteindelijk gaat  zo snel mogelijk beginnen met   ding functie is. Daarmee kan   vergunning voor Ocean     De notariële akte voor het   in beslag. De vuurwapen-
keer bijna mis. Sinds 1 sep-   Ansa toch volledig over op En-  de cursus, zodat zij meteen    in realtime gecommuniceerd    Z, was gisteren.        passeren van de overeen-    houder was echter gevlucht
tember werd de handhaving     gels - duurt nog tot 1 juni. Pi- met de radar aan de slag kun-   worden tussen de piloot en de   door onze verslaggever     komst tot bestemmingswij-    en in geen velden of wegen
van internationale regels aan-  loten die geen Engels spreken,  nen als die er is. Voor de radar toren, maar dit wordt ook op-   Leanne van Spronsen      ziging werd begin december   te bekennen.
gescherpt en was de voertaal   worden gerapporteerd aan Di-   moet ook software en hard-    genomen. Als er iets fout gaat,  Drie partijen waren verte-   2015 aangegaan. “De minis-   Lege tas
Engels. Spaans mocht alleen    rectie Luchtvaart.        ware geïnstalleerd worden.    is dus terug te luisteren wat er genwoordigd in de recht-    ter dacht dat hij de vrijheid  Dieven hadden het niet op
in noodsituaties. Dat werd    Onderbezetting          Samenwerking           precies gezegd is.        bank. Hoewel de zaak gaat   had om dat te doen, hij had   één, maar op twee auto’s
begin oktober ingetrokken     Het gebruik van een radar     Per 1 juni gaat de verkeersto-  De investeringen kosten Ansa   tussen Zissu en de over-    niet voorzien dat het af-    gemunt die ‘s avonds ge-
en voorlopig werd Engels de    vergroot de veiligheid, al-    ren er al iets op vooruit, om-  in totaal ruim vier miljoen flo- heid, waren ook diverse be-  gewezen zou worden door     parkeerd stonden bij het
eerste voertaal en Spaans de                                     rin.               langhebbenden aanwezig.    de rechter.” Wat betreft de   veld Britannia in St. Cruz.
                                                                    Buurtbewoners protesteer-   investeringen die Zissu     Een rode personenauto was
Bibliotheek staakt om airco                                                       den tegen de komst van het   gedaan heeft in het hotel    doelwit, de ruit aan de pas-
                                                                    hotel, omdat het illegaal ge- heeft het Land het stand-    sagierskant werd gesloopt.
ORANJESTAD — Medewerkers van Biblioteca Nacional - de vestiging in de George Madurostraat - legden gistermiddag             bouwd is, het in een woon-   punt dat dit geheel op eigen  Onbekenden hadden hier-
kort het werk neer. Van drie tot vijf uur ‘s middags staakten zij vanwege problemen met de airconditioning in het gebouw. De      gebied staat en het voor    risico is geweest. “De lening  aan een goede buit: 300
problemen spelen al langere tijd, maar telkens wordt het een beetje ‘opgelapt’. Maandagmiddag vielen alle drie de airco’s uit      overlast in de buurt kan    is afgesloten en de bouw is   florin aan losgeld, een casi-
en functioneerden niet meer, waardoor de warmte onverdraaglijk werd. Daarop besloten de medewerkers buiten te gaan zitten.       gaan zorgen. De rechter    begonnen voor de bestem-    nopasje en een pakje siga-
Volgens hen wijzen Dienst Openbare Werken en Directie Infrastructuur en Planning naar elkaar wat het probleem betreft.         oordeelde eerder al dat het  ming gewijzigd werd of de    retten. Ook een geelgrijze
Het zorgt ervoor dat zo’n vijftig medewerkers in Oranjestad niet goed kunnen functioneren. Vakbond Seppa was aanwezig          Land de bestemming van     wijziging van de bouwver-    auto werd opengebroken.
bij de staking.                                                             het erfpachtterrein niet    gunning er was.”        Daaruit werd een tas met
                                                                    mag wijzigen en dat Ocean   Verkapt hoger beroep      werkkleding, een porte-
2,8 miljoen niet alleen voor camera’s                                                  Z niet open mag. Zissu eist  De belanghebbenden wer-     monnee en een iPod gesto-
                                                                    dat het boetiekhotel alvast  den onder andere bijge-     len. Terwijl de gedupeerden
Dowers: ‘Verbetering toezicht                                                      haar deuren mag openen     staan door advocaat Bryan    aangiften deden, controleer-
en arbeidsomstandigheden KIA’                                                      in afwachting van de beno-   Coffie. “Mijn cliënten me-   den omstanders de omge-
                                                                    digde vergunning, omdat    nen dat de civiele zaak die   ving. Onder een boom werd
                                                                    zij vindt dat voldaan is aan  gevoerd wordt, een verkapt   de tas gevonden, maar zon-
                                                                    alle eisen en de minister   hoger beroep is. Dezelfde    der inhoud.
                                                                    van Volksgezondheid de     zaak wordt met dezelfde     Niet happy
                                                                    vergunning niet mag afhou-   argumenten bij een ande-    Een medewerker van de
                                                                    den. Daarom heeft Zissu    re rechter gebracht.” Het    Happy Supermarkt con-
                                                                    zowel een civielrechtelijke  is niet toegestaan om een    stateerde rond half zeven
                                                                    als twee LAR-zaken aange-   een geschil waar al een uit-  ‘s ochtends dat de roldeur
                                                                    spannen.            spraak over is geweest, aan   van het bedrijf openstond
                                                                    Misverstand          een andere rechter voor te   en dat een ruit was inge-
                                                                    Advocaat Johan Sjiem Fat,   leggen. “In de LAR-zaken    slagen. De eigenaar kwam
                                                                    die het Land in deze zaak   moet er sprake zijn van     en verklaarde aan de poli-
                                                                    vertegenwoordigt, legt uit   een beschikking en ook die   tie dat omstreeks drie uur
                                                                    dat het Land het uitgeven   is er niet of is te laat geko- ‘s nachts nog alles in orde
                                                                    van de vergunning aan-     men.” Het stuk grond aan    was. Na controle bleken de
                                                                    houdt, omdat de rechter    de L.G. Smith Boulevard     dieven verschillende pro-
                                                                    eerder al besloot dat de    in Malmok is nu dus toch    ducten gestolen te hebben.
                                                                    bestemming niet gewijzigd   commerciële grond gewor-    De eigenaar miste ongeveer
                                                                    mag worden. “Dat is de eer-  den. Bewonersvereniging     1500 florin aan kassageld.
                                                                    ste stap in het proces, pas  Preserva Malmok wil dat     De politie controleerde de
                                                                    daarna komen de bouw-,     middels een hoger beroep    buurt en trof ter hoogte van
                                                                    hinder- en hotelvergun-    terugdraaien, legt Coffie    restaurant Driftwood de
                                                                    ning.”             uit.              lege kassa op de grond aan.
                                                                    De bestemming van de      De advocaten van Zissu     Wie de inbrekers zijn, is nog
                                                                    grond waar Ocean Z op     Properties willen niets zeg-  onbekend.
                                                                    staat, is echter toch ver-   gen over de zaak. De uit-
                                                                    anderd naar commercieel.    spraak in het kort geding
                                                                    In de aanloop naar de uit-   van Zissu tegen het Land is
                                                                    spraak in het kort geding   op 21 maart. In het hoger
                                                                    dat bewoners van Mal-     beroep van Preserva Mal-
                                                                    mok aanspanden, legde de    mok doet de rechter op 22
                                                                                    maart uitspraak.

ORANJESTAD — Ontsnappingen van gevangenen              was onder meer bestemd voor    Evelyn Wever-Croes zijn het
voorkomen, de werkdruk verlagen en de onveilig-           nieuwbouw ten gunste van het   wel ‘hele dure’ camera’s en
heidsgevoelens onder het personeel verminderen.           gehandicaptenproject Briyo di   gelden voor KIA eerder andere
Het installeren van een camerasysteem met alles wat         Solo. De bouw van een nieuw    prioriteiten dan veiligheidsca-
daarbij komt kijken, moet niet alleen het toezicht ver-       pand is echter van de baan,    mera’s. Maar Dowers geeft aan
beteren, maar ook de arbeidsomstandigheden in Kor-         omdat het ooit gebouwde en    dat het niet alleen om camera’s
rektie Instituut Aruba (KIA), laat Justitie-minister        nu leegstaande pand bedoeld    gaat. “Het gaat om een heel
Arthur Dowers aan Amigoe weten. Voor het camera-          als Centro di cuido, in beeld   systeem, niet alleen camera’s.
systeem is met akkoord van minister Ronald Plasterk         kwam. “Het geld was voor de    Hiervoor moeten bijvoorbeeld
van Binnenlandse Zaken 2,8 miljoen florin vrijge-          bouw bedoeld”, aldus Dowers.   ook ruimtes worden ingericht
maakt. Dat geld, vanuit ontwikkelingsfonds FDA, was         Hij merkt op dat het overhe-   en andere zaken worden gefa-
bestemd voor het gehandicaptenproject Briyo di Solo.        velen van geld niet vreemd is.  ciliteerd.” Volgens de minister
                                                   draagt het nieuwe camerasy-
door onze verslaggever      verduidelijkt Dowers. Hij re-   Zorgen              steem wel degelijk bij aan de
Franciska Groen          ageert op het Amigoe-artikel   Los van zorgen over de voort-   prioriteiten, waaronder de vei-
“De 2,8 miljoen florin is niet  ‘Geld gehandicapten naar     gang van het project Briyo di   ligheid binnen KIA. Hij noemt
weggenomen van het soci-     camera’s KIA’ van afgelopen    Solo, vraagt oppositiepartij   het een boost aan veiligheid
ale project Briyo di Solo, maar  zaterdag. Vanuit FDA werd     MEP zich af of het geld van-   voor zowel gedetineerden als
was over en is vrijgemaakt”,   bijna 3 miljoen florin overge-  uit Justitie wel goed besteed   medewerkers. “Een bijdrage
                 heveld naar Justitie. Dit geld  wordt. Volgens partijleider    aan de totale veiligheid.” Hij
                                                   haalt als voorbeeld het ont-
Weer drugsvangst bij Venezuela                                    snappen van gevangenen aan.
                                                   Een gedetineerde die ontsnapt
                                                   is, kan ook een gevaar voor de
                                                   samenleving opleveren. “Men-
                                                   sen kunnen vluchten omdat
                                                   ze niet gezien worden. Met
                                                   camera’s kun je het toezicht
                                                   verbeteren. Het is efficiënter,
                                                   meer ogen.”

ORANJESTAD — Het stationsschip Zr. Ms. De Zeven Provinciën heeft opnieuw een grote          Werkdruk
hoeveelheid drugs onderschept. Ten noorden van de Venezolaanse kust werd 600 kilo cocaïne       Maar het betekent volgens
gevonden in twee vissersbootjes. Het patrouillevliegtuig van de Kustwacht spotte de bootjes      Dowers dus niet alleen een
als eerste. Net voor zonsopkomst verraste het marineschip de bootjes door onder meer de        verbetering van de veiligheid,
Belgische boordhelikopter de lucht in te sturen. Toen de ‘vissers’ dat doorhadden, zetten ze de    maar ook een verbetering van
drugspakketten overboord. De bemanning van het marineschip viste deze allemaal weer op.        de arbeidsomstandigheden.
Het Amerikaanse Law Enforcement Detachment, dat speciaal voor deze acties meevaart met        KIA-medewerkers klagen
De Zeven Provinciën, heeft beide boten doorzocht op smokkelwaar. De verdachte bootjes en de      al langere tijd over de hoge
opvarenden zijn overgedragen aan de Venezolaanse kustwacht.                      werkdruk en onveiligheidsge-
                                                   voelens. Het camerasysteem
                                                   betekent voor de minister dan
                                                   ook een ‘investering’ in het
                                                   KIA-personeel. Zij kunnen
                                                   volgens hem hierdoor beter en
                                                   effectiever worden ingezet. Zo
                                                   geeft hij als voorbeeld dat on-
                                                   der andere het aantal van drie
                                                   medewerkers, die nu nog no-
                                                   dig zijn in één van de torens,
                                                   kan worden verminderd. Net
                                                   als op andere plaatsen. “Het
                                                   camerasysteem is een belang-
                                                   rijke stap in het verbeteren
                                                   van de omstandigheden in
                                                   KIA”, aldus Dowers.
   1   2   3   4   5   6   7