Page 4 - KPA MRCH 8
P. 4

8 DINSDAG                                                                                        AMIGOE
    8 MAART 2016

Caribisch Nederland:                                     Gratis concert van Major Lazer in Cuba

Vrijstelling visumplicht
voor Colombianen
en Peruanen

KRALENDIJK — Vanaf 14 maart wordt voor Perua-         een aanvraag MVV voor
nen die als toerist naar Bonaire, Saba of St. Eustatius    tijdelijke toelating en een
reizen de visumplicht afgeschaft. Dit betekent dat Pe-     aanvraag voor een werk-
ruaanse toeristen zonder visum naar Bonaire, Saba       vergunning. Beide moeten
en Statia kunnen reizen voor een periode van maxi-       tegelijkertijd worden inge-
maal drie maanden. Dezelfde regeling geldt al sinds 3     diend.
december vorig jaar voor Colombianen.             Met de MVV reist de be-
                                trokkene Caribisch Neder-
De afdeling Communicatie     Voor mensen met de Peru-   land binnen en hij/zij moet                                                     Foto: Major Lazer
van de Rijksdienst Caribisch   aanse nationaliteit die zich binnen vijf dagen een aan-
Nederland meldt in een pers-   op Bonaire, Saba of St.    vraag indienen om in aan-
bericht dat afhankelijk van de  Eustatius wensen te ves-   merking te komen voor een
omstandigheden en conform    tigen, zijn de regels het-  verblijfsvergunning.
de regelgeving van de Konink-  zelfde gebleven. Zij hebben  Door deze nieuwe regeling
lijke Marechaussee (Kmar)    nog steeds een Machtiging   kunnen Colombianen en
deze vrije termijn van drie   Voorlopig Verblijf (MVV)   Peruanen makkelijker op
maanden bij de grens beperkt   nodig. Deze kan in Cari-   vakantie gaan naar de ei-
kan worden tot een kortere    bisch Nederland worden op-  landen, maar ook kunnen
termijn. Bijvoorbeeld indien   gevraagd door zijn referent  de zakelijke betrekkingen
een toerist twee maanden wil   en bij de ambassade in het  tussen de eilanden en deze
verblijven, maar slechts 500   land van herkomst worden   landen hierdoor worden
dollar bij zich heeft, kan zijn opgehaald.          vergroot.
verblijf beperkt worden tot   Om zich te kunnen vesti-   Voor vragen over deze rege-
één week, ondanks dat hij een  gen in Caribisch Nederland  ling kan men terecht bij de
ticket heeft voor twee maan-   dient men twee procedu-    IND, telefoonnummer 715-
den.               res te doorlopen, namelijk  8830.

Vier nieuwe verdachten                                    Major Lazer tijdens het concert in Havana.
                                               HAVANA — EDM-groep Major Lazer gaf dit weekeinde vond plaats in 2005. De show ducer Skrillex). Cuba was
                                               een gratis concert in de Cubaanse hoofdstad Havana. van Major Lazer was door een van de laatste plaat-
in Octopus-onderzoek                                     Het was het eerste concert van een grote populaire de Cubaanse regering goed- sen in het Caribisch gebied
                                               artiest uit de Verenigde Staten sinds de herstel van gekeurd. Eind deze maand waar Major Lazer nog niet
                                               de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen treedt de Britse band Rolling had opgetreden. In 2013 en
PHILIPSBURG — In het onderzoek met de codenaam nog steeds vast.               in december 2014.                       Stones op in Cuba, een paar 2014 waren ze voor een op-
‘Octopus’ op St. Maarten werden gisteren vier nieuwe Matser, E.F. en R.K. moes-                                      dagen nadat president Ba- treden op Curaçao. Vorige
verdachten gearresteerd voor verhoor, in verband ten acht dagen langer in Het concert was het hoogte- Pop acts kwamen tijdens rack Obama de eerste Ame- maand was de groep ook
met het lopende onderzoek naar verkiezingsfraude hechtenis blijven, omdat punt van het weekeinde dat de Amerikaanse embargo rikaanse president wordt die op Aruba tijdens het Flip
(het kopen van stemmen) tijdens de Statenverkiezin- de rechter-commissaris het Major Lazer in Havana door- nauwelijks Cuba binnen. het land in 88 jaar bezoekt. Flop festival. De groep is
gen in augustus 2014. Dit brengt het aantal verdach- verzoek om verlenging van bracht. Major Lazer, dat be- De Amerikaanse rockband Vorige maand won Diplo onder meer bekend om hun
ten op veertien.                        de hechtenis op 4 maart staat uit de dj’s en producers Audioslave was de laatste twee Grammy Awards voor internationale megahit ‘Le-
                                toekende.           Diplo, Walshy Fire en Jilli- groep die een groot concert zijn werk met Jack Ü (een an On’ (2015) en ‘Get Free’
Het OM gaf de initialen ook E.F. en R.K. (aangeno- Het OM sluit niet uit dat er onaire, speelde ook op klei- gaf in Cuba. Dat concert samenwerking met de pro- (2013).
van de vier niet vrij. Afge- men wordt dat dit de voor- de komende dagen meer ar- nere feesten en was aanwe-
zien de vier personen die malige politieagent Rogelio restaties volgen, naarmate zig bij een conferentie waar
Meer aandachtzijn nog zes anderen onder- dachten en de donderdag kelt.
nu werden aangehouden, Koeiman is). Deze drie ver- het onderzoek zich ontwik- onder meer over culturele
                                               uitwisseling tussen de beide
vraagd en weer vrijgelaten. aangehouden W.B. zitten                     landen werd gesproken. voor veerkracht lokale vrouwen
Ze worden allen nog steeds
als verdachten aangemerkt
in de zaak waarin onafhan-
kelijk Statenlid Silvio Mat-                                                 KRALENDIJK — Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) meer te weten te komen
                                                               Bonaire wil vandaag op de Internationale Vrouwen- wanneer meisjes zich thuis,
Diverse gewonden in het verkeerser centraal staat.                                      dag alle vrouwen feliciteren met hun dag, speciaal het op school en bij hulpinstan-
Matser werd op 2 maart
gearresteerd en wordt nog                                                  grote aantal vrouwen in de sociale dienstverlening, ties begrepen voelen. Wan-
steeds vastgehouden door KRALENDIJK — De afgelopen week hebben er enkele Playa reed. De jeep kan- zorg en onderwijs. Zonder hen zouden er op Bonaire neer voelen ze zich gehoord?
de Landsrecherche. Op de- verkeersongelukken plaatsgevonden op Bonaire, zo telde als gevolg van de klap geen sociale instanties, scholen, crèches en medische Zo ook hoopt het CJG dat
zelfde dag arresteerde men meldt het Korps Politie Caribisch Nederland. Zo raak- en de personenauto met zorg zijn, zo stelt het CJG in een persbericht. De dag vrouwelijke slachtoffers
                 te een scooter van de weg en botste een personenauto vier inzittenden raakte to- staat in het teken van gender gelijkheid waarbij meis- van relationeel geweld zich
                 op een achteruit rijdende vrachtwagen.           tal loss.            jes en jongens gelijke kansen dienen te hebben in het beter begrepen voelen en
                                                               onderwijs en op de arbeidsmarkt en dat ze in een vei- dat duidelijker wordt wan-
                 De scooter raakte door on- 17.30 uur een vrachtwagen De brandweer heeft in sa- lige omgeving kunnen opgroeien.                     neer ze zich gesteund voe-
                 bekende redenen van de die achteruit reed in bot- menwerking met het ambu-                                       len door hun eigen omge-
                 weg op de Kaminda Goto. sing met een personenauto lancepersoneel de personen Het CJG vraagt hierbij aan- in armoede leven op Bo- ving en professionals. Een
                 Dit gebeurde woensdag 2 met drie inzittenden. Alle die in de auto vastzaten uit dacht voor een verbeterde naire en voor de effecten Amerikaans onderzoek laat
                 maart omstreeks 18.45 uur. drie de inzittenden zijn de auto geholpen.            kwaliteit van voorschoolse dat dit heeft op hun per- zien dat deze gezinnen zich
                 Het slachtoffer liep een door het ambulanceperso-                      educatie die lokale meisjes soonlijkheid, hun arbeids- extra gediscrimineerd voe-
                 kapwond aan zijn hoofd en neel behandeld. De schade Een van de inzittenden van en jongens meer stimuleert perspectief en relaties. Het len wanneer ze alleen op
                 diverse verwondingen aan was beperkt.            de personenauto heeft een in hun ontwikkeling, zodat hoopt dat we beter te weten veiligheid in het gezin wor-
                 zijn arm op. De ambulance                  arm gebroken en de twee zij later beter mee kunnen komen wanneer deze grote den aangesproken, en niet
                 heeft het slachtoffer ver- Zondag rond 22.30 uur andere inzittenden hebben op school. Het brengt hier- groep zich wel en niet ge- tegelijkertijd worden ge-
                 voerd naar het ziekenhuis botste een personenauto kapwonden opgelopen. De over binnenkort positief steund voelt door beleids- steund in hun strijd tegen
                 voor medische behandeling. die vanuit Playa richting ambulance heeft in totaal nieuws. Het CJG wil dat makers. Hoe kan er voor discriminatie en armoede
                                Rincon reed, ter hoogte van zes personen naar het zie- lokale vrouwen worden on- deze groep meer collabora- en hun inspanningen voor
                 Aanrijdingen         de nieuwe wijk Bona Bista kenhuis vervoerd voor ver- dersteund bij hun ontwik- tieve ontwikkeling plaats- een betere kinderopvang.
                 Op vrijdag kwam omstreeks tegen een jeep die richting dere medische behandeling. keling op de arbeidsmarkt. vinden?
                                                               Het vindt dat deze groep                  Het CJG hoopt op beleid,
                                                               recht heeft op een positief Veiligheid           dienstverlening en ontwik-
KvK Bonaire organiseert                                                   arbeidsperspectief, gelijk- De Verenigde Naties vragen keling waarin deze groepen
                                                               heid en op dialoog.      op deze dag ook aandacht beter gehoord worden. Het
                                                               Ook vraagt het CJG op deze voor de veiligheid van meis- aparte perspectief van de
workshops in nieuw trainingslokaal                                              dag aandacht voor meisjes jes en vrouwen. Belangrijk vrouw en het kind is een
                                                               en vrouwen die langdurig is om de komende jaren uitgangspunt.

KRALENDIJK — De Ka-                                                     Voorstel om eerste vrouwelijke
mer van Koophandel                                                      parlementariër te eren
Bonaire (KvK) organi-
seerde afgelopen maand      hoe een bedrijfsfinanciering kwamen bij Qredits, nadat   kan deelnemen zonder al te   WILLEMSTAD — In het      bracht mijn moeder mij ter  De eerste vrouw in de Staten:
drie workshops voor on-     aangevraagd wordt.      uitgelegd was hoe dit moet  lange tijd afwezig te zijn van kader van de Internatio-   wereld.”           Angela Altagracia de Lan-
dernemers in haar grote     De deelnemers hebben goed   gebeuren. Afgaande op alle  zijn bedrijf of werk.      nale Vrouwendag, van-     Partido KVP omschreef     noy-Willems
nieuwe zaal aan de Kaya     gebruikgemaakt van de mo-   reacties en feedback die de  In maart organiseert de KvK   daag, wil onafhankelijk    haar als een anti-religieuze Volgens Leeflang toont dit
Amsterdam. In totaal na-     gelijkheid om onderling te  KvK kreeg kan de organisa-  wederom workshops met      Statenlid Omayra Leef-    vrouw omdat ze haar rol als  aan dat er verder aan be-
men 95 personen deel aan     netwerken, wat zeker zijn   tie terugkijken op drie zeer andere onderwerpen. Meer    lang de eerste vrouwe-    vrouw des huizes liet varen  wustwording moet worden
de workshops die werden     voordelen heeft in de onder- succesvolle workshops.    informatie hierover is te vin- lijke parlementariër An-   om het werk van een man    gewerkt. De erkenning van
verzorgd door Teamspi-      nemerswereld. Opmerkelijk   De bedoeling is om vaker   den op de Facebook-pagina    gela de Lannoy eren met    in het parlement te doen.   De Lannoy kan volgens
rit, PwC en Qredits.       is dat er meerdere finan-   korte trainingen te organi-  ‘Bonaire Chamber of Com-    een portret in de entree-   Ook dit brak haar niet, al-  haar helpen in het bewust-
Op 25, 26 en 29 februari wer-  cieringsaanvragen binnen   seren zodat een ondernemer  merce & Industry’.       hal van het parlements-    dus Leeflang.         wordingsproces.
den de drie workshops geor-                                                 gebouw. Dat schrijft Leef-  Vanaf haar zestiende was
ganiseerd. De eerste, ‘Sa-                                                  lang aan Statenvoorzitter   ze ambtenaar en dat in
menwerking, de sleutel tot                                                  Marcolino ‘Mike’ Franco.   een tijd dat er geen sprake
succes’ werd verzorgd door                                                  De Lannoy was de eerste    was van emancipatie van
Teamspirit. Bij deze trai-                                                  vrouw die tot het parle-   de vrouw. Inmiddels is Cu-
ning hebben de ondernemers                                                  ment toetrad. Pas op 17    raçao progressief op het
geleerd hoe ze meer uit hun                                                 maart 1949 mochten vrou-   gebied van vrouwen in de
team kunnen halen waar-                                                   wen op Curaçao voor het    politiek. De Nederlandse
door het volledige potenti-                                                 eerst stemmen. De Lannoy   Antillen heeft vijf vrouwe-
eel van hun medewerkers                                                   ondervond veel strijd toen  lijke premiers gekend. Des-
benut wordt. In de tweede                                                  ze haar recht om volksver-  ondanks moeten we vol-
workshop getiteld ‘Onderne-                                                 tegenwoordiger te zijn, op-  gen Leeflang de rol van de
men op Bonaire’, die gegeven                                                 eiste.            vrouw die de deuren voor
werd door PwC, kregen de                                                   De krant Lorito Real van   andere vrouwen heeft ge-
deelnemende ondernemers                                                   de Democratische Partij    opend, niet vergeten.
informatie over wat er fis-                                                 maakte een karikatuur van   Nog steeds zijn er mannen
caal op hen afkomt als on-                                                  haar op een ezel. Daarop   die denken dat ze vrouwen
dernemer op Bonaire, zoals                                                  had ze ontblote borsten die  in de politiek kunnen af-
loon- en inkomstenbelasting                                                 over de grond sleepten. Vol- schrikken door hen te bele-
en andere belangrijke BES                                                  gens Leeflang was De Lan-   digen met hun vrouw-zijn.
fiscale regelingen. De derde                                                 noy een sterke vrouw die   Onlangs werd Leeflang zelf
workshop ‘Qredits microkre-                                                 door deze plaatjes niet werd aangevallen. Er werd van
dieten’ werd verzorgd door                                                  ontmoedigd. Ze reageerde   haar gezegd dat een kind-
Qredits die liet zien hoe een                                                met: “Mijn naaktheid is    loze vrouw nooit liefde kan
ondernemingsplan digitaal                                                  geen schaamte, want naakt   opvatten voor kinderen.
in elkaar gezet wordt via hun
website www.qredits.com en
   1   2   3   4   5   6   7   8   9