Page 3 - KPA MRCH 8
P. 3

AMIGOE                                                                                                       5DINSDAG

                                                                                                         8 MAART 2016

Nieuwe kiosken voor Welcome Plaza                                                      Briljant!

                                                                       Logistieke knopen

ORANJESTAD — De bouw van het nieuwe zogenoemde Welcome Plaza in Oranjestad bestaat uit drie verschillende fases.               Bianca Peters, directeur     topsectoren gecreëerd heeft.   mee te werken om binnen de
Infrastructuur-minister Benny Sevinger meldt dat inmiddels de eerste fase voltooid is en dat men nu gaat beginnen met            overheidsbureau Inno-       Denk dat we allemaal het     marge van de conferentie bij-
constructiefase twee. De eerste fase bestond uit het aansluiten en aanleggen van een nieuw deel van het Linear Park dat           vatie, neemt u als lezer     antwoord wel kunnen geven.    voorbeeld workshops te geven
voor de haven ligt. Dit gedeelte is nu klaar, net als de parkeerplekken voor toeristische tourbussen. De tweede fase omvat het        tweewekelijks mee in de      Als we iets dieper nadenken,   binnen bepaalde interesse
plaatsten van nieuwe kiosken op en rond het Welcome Plaza. Sevinger stelt dat als deze fase af is er veel modernere, mooiere         wondere wereld van in-      kunnen we echter ook alle-    gebieden van logistiek voor
en voor toeristen meer aantrekkelijkere kiosken zullen staan dan nu, en dat alle winkeltjes een Caribisch tintje zullen hebben.       novatie.             maal wel ongelofelijk veel po-  Aruba. Op de website www.
Daarna komt er nog een ‘kleine’ derde fase die bestaat uit de bouw van een zogenaamde ‘main terminal’ voor de tram. Een           Ik geef een concreet voorbeeld  tentie binnen alle drie gebie-  tristan-symposium.org vind
stukje verderop aan de haven zijn werklui ook druk bezig om, na de verhuizing van de haven naar Barcadera ongeveer drie           van het spel ‘connecting the   den zien. Denk bijvoorbeeld    je meer informatie. Heb je zelf
weken geleden, de boel klaar te maken voor nieuwe winkels. De plannen over wat er daar precies gaat komen, zijn volgens           dots’. Een dinsdagochtend     bij logistiek aan de nieuwe    ideeën of gedachtes, schroom
Sevinger nog in ontwikkeling. Wel is bekend dat het Linear Park ook daar verder zal worden aangelegd.                    eind februari 2016, de aula    haven in Barcadera die bijna   niet en laat ze weten.
                                                                       van de Universiteit van Aruba   klaar is, de Green Corridor    Als uitsmijter gaf Patrick
INGEZONDEN                                                                  is goed gevuld met allemaal    tussen San Nicolas en Oran-    Arens, Business Director van
                                                                       mensen vanuit de logistieke    jestad die nu aangelegd wordt   de Universiteit van Aruba een
Succesverhaal vrouwendag                                                           sector op Aruba. Ze luisteren   of het vliegveld wat helemaal   presentatie over de logistieke
                                                                       aandachtig naar drie interes-   verbouwd is. De werkgroep     cursussen die Shipping and
                                                                       sante presentaties. De eerste   waar Lucia deel van uit      Transport College Rotterdam
                                                                       wordt gegeven door Lucia     maakt, houdt zich bezig om    (STC) aanbiedt in samenwer-
                                                                       White van de Freezone. Zij zit  de business case voor deze ge-  king met de Universiteit op
                                                                       vanuit de Foreign Investment   bieden uit te werken en ver-   het gebied van logistiek in
                                                                       Task Force (FITF) in de werk-   der inzichtelijk te maken, zo-  de meest brede zin van het
                                                                       groep die zich bezig houdt met  dat hopelijk iedereen en met   woord. Een MOU getekend
                                                                       het maken van business cases   name natuurlijk de mensen     tijdens the Europe meets
                                                                       voor de vier topsectoren zoals  en organisaties binnen deze    America’s Conferentie tussen
                                                                       tot nu toe gedefinieerd voor   sectoren de potentie ervan in-  STC, de Universiteit en Land
                                                                       Aruba; toerisme, duurzame     zien. Een spannend en nood-    Aruba vormde hiervoor de
                                                                       technologie, creatieve indu-   zakelijk traject voor de diver-  basis. Een geweldig cursus-
                                                                       strie en logistiek. De FITF is  sificering van onze economie   aanbod voor mensen binnen
                                                                       tot stand gekomen na de Eu-    en het verder vormgeven van    de logistieke sector. Niet al-
                                                                       rope Meets the America’s con-   de kenniseconomie.        leen voor Aruba, de hele regio
                                                                       ferenties en ondersteunt in de  Vervolgens werden de geno-    kan hieraan deelnemen. Drie
                                                                       ontwikkeling van een kennis-   digden getrakteerd op een     weken geleden gaf Patrick
                                                                       economie voor Aruba. Lucia    presentatie van Nicole Fon-    dezelfde presentatie tijdens
                                                                       loodst de genodigden door de   tein en Adam Pel van TU Delft   de regioconferentie hier in
                                                                       opzet van de FITF en legt uit   over de Tristan conferentie.   Aruba aan de regionale am-
                                                                       hoe de vier sectoren tot stand  Deze conferentie is een drie-   bassadeurs uit Nederland.
                                                                       zijn gekomen. Daarna geeft    jaarlijkse wetenschappelijke   Ik ervoer zelf de reacties van
                                                                       ze aan welke stappen nu no-    conferentie op het gebied van   de ambassadeurs: overwel-
                                                                       dig zijn om de sector logistiek  logistiek. Tot onze grote blijd- digend. Er is ontzettend veel
                                                                       verder te brengen. De eerste   schap besloten ze dit jaar Aru-  interesse en behoefte aan dit
                                                                       stap daarin is het creëren van  ba als locatie te kiezen. Een   soort programma’s, ook van-
                                                                       een publiek-privaat platform   perfecte timing natuurlijk als  uit de regio.
                                                                       en het verder vormgeven van    je je bedenkt dat Aruba juist   Je vraagt je wellicht af wat
                                                                       de kansen die er liggen.     nu bezig is met al die grote   Bureau Innovatie (BI) met
                                                                       Ik kreeg terecht de vraag of   logistieke ontwikkelingen en   al dit bovenstaande te ma-
                                                                       Aruba op de gebieden van     het positioneren van de sector  ken heeft? Wat ik al zei; con-
                                                                       duurzame technologie, crea-    logistiek. De Tristan conferen-  necting the dots. Voor Bureau
                                                                       tieve industrie en logistiek al  tie staat ook volledig open om  Innovatie is economische in-
                                                                                        met Aruba mee te denken en    novatie ontzettend belangrijk
                                                                                                         vanuit het perspectief om een
OP INTERNATIONALE Vrou-      onze zaak wonnen voor de Si-   chief te overhandigen over de      Preventielezing voor Favi-cliënten                                  nieuwe economische pilaar
wendag, 8 maart, wil ik graag   mar.               discriminatie die vrouwen hier                                                        op het eiland, de kenniseco-
onderstaande succesverhaal    Ik kreeg echter nooit een af-  moesten ondergaan. Een klein      ORANJESTAD — EPI-student Ganella Angela organiseerde onlangs een bijeenkomst voor           nomie, te creëren. Vanuit die
vertellen. In 1968 kwam ik    schrift van het proces dat de  staaltje hiervan volgt hieron-     cliënten van het slechtzienden- en blindeninstituut Favi in samenwerking met het politie-       hoedanigheid zit BI dan ook
hier op het eiland en omdat    Simar aanspande voor ons     der: bevoegde onderwijzeres-      korps (KPA). Als stagiaire bij Favi zag Angela hoe belangrijk het is voor deze mensen om ge-     in de Foreign Investment Task
ik me meteen aanmeldde voor    tweeën, nadat het proces was   sen op de basisscholen werden      informeerd te worden over preventiemethoden, die ook te gebruiken zijn voor hun persoonlijke     Force. We werden daarnaast
een baan als lerares Engels en  gewonnen tegen de schoolbe-   soms net voor de zomervakan-      veiligheid. “Hoe ze, als ze op zichzelf wonen, bijvoorbeeld een politieagent kunnen herkennen”,    een aantal weken geleden via
kennelijk niet van plan was    sturen. Wat schetst mijn ver-  tie ontslagen en dan weer aan-     licht de stagiaire toe. Preventiemedewerker John Larmonie stemde zijn preventielezing hierop     via in contact gebracht met de
om als getrouwde vrouw met    bazing toen ik een paar weken  genomen na de vakantie (ergo:      af. Hij geeft aan dat het een kwetsbare doelgroep is, die vaker wel dan niet het doelwit is van    mensen van de Tristan confe-
twee kleine kinderen thuis te   geleden, dus 33 jaar later, een zelfs vakantiegeld hoefde niet     criminelen. Larmonie bracht tijdens zijn lezing verschillende methodes naar voren waarmee       rentie en na een aantal skype-
blijven zitten, kreeg ik in 1971 afschrift van mijn proces te-  uitbetaald te worden en een       slechtzienden en blinden zichzelf weerbaarder kunnen maken.                      gesprekken werd al snel een
een baan op Colegio Arubano    genkwam tussen de papieren    vrouw kon dus nooit vaste pen-                                                        aantal dots en mogelijke ver-
als lerares Engels. Dertien    van de ‘Werkgroep Vrouwen-    sioengerechtigde dienst krij-                                                         bindingslijntjes duidelijk. Tot
jaarcontracten later en inmid-  zaken’ van de Simar waarin    gen) en dit soms 40 jaar lang.                                                        slot werkt BI met de Univer-
dels gescheiden in 1983 vroeg   ik toentertijd zat. We waren de Wat hebben we veel bereikt.                                                          siteit van Aruba nauw samen
de vakbond voor leerkrachten   papieren aan het uitzoeken om                                                                         op vele vlakken. In dit speci-
(Simar) me of ik een ‘testcase’  ze aan de bibliotheek en/of ar-        ANS VAN SANTEN,                                                         fieke geval om de cursussen
wilde zijn voor de ongetrouwde                                   Aruba                                                    logistiek verder vorm te geven
vrouw die twee kinderen moest                                                                                          en onder de aandacht te bren-
onderhouden tegen de SMOA,    De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redacti-                                                             gen bij de potentiële geïnteres-
terwijl een andere vrouw die   oneel bewerken, inkorten of besluiten om niet te plaatsen.                                                           seerde partijen. 1+1+1 werd in
al 33 jaar les had gegeven op   Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten                                                             dit geval al heel snel veel meer
het ETAO (SKOA) voor de ge-    voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubli-                                                             dan 3 en eens te meer werd
trouwde vrouw testcase was    ceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie,                                                            duidelijk dat het geheel meer
voor vaste pensioengerechtig-   maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal ge-                                                            is dan de som der delen. Inno-
de dienst. In 1983 kregen alle  stuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@ami-                                                            vatie is vaak niets anders dan
vrouwen in overheidsdienst op   goe.com.                                                                                    het creëren van verbinding
de Nederlandse Antillen het                                                                                           en synergie en het inzichte-
recht op vaste pensioengerech-                                                                                          lijk maken van het spel ‘con-
tigde dienst, omdat we beiden                                                                                          necting the dots’ op een dins-
                                                                                                         dagochtend in de aula van de
Gezonde school in Staten                                                                                             universiteit helpt daar bij.

                                                      COLUMN ZEE LEEST

                                                      Een parallel universum

ORANJESTAD — Miriam Baiz, voorzitter van de stuurgroep Scol Saludabel, presenteer-             Elke week neemt Nico       mers tegen kwam. ‘Arts en     je dan een aardig smoeltje    presenteert. Daar hoef je niet
de onlangs aan parlementsleden wat er de afgelopen drie jaar is gedaan om een gezonde           van der Zee de lezer mee     auto’ bijvoorbeeld of ‘Readers  hebt, dan rol je er vanzelf tus- voor doorgeleerd te hebben en
schoolomgeving te kunnen creëren. Volgens Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar          in zijn leesavonturen. Re-    Digest’, tijdschriften die de   sen, je wordt bekende Neder-   dat is een belangrijke voor-
is het pilotproject onderdeel van een holistisch onderwijssysteem waarbij niet alleen op acade-      acties zijn welkom: nico-     dokter of tandarts gelezen had  lander. Linda heeft het zelfs   waarde om een BN’er te zijn.
mische vaardigheden wordt gefocust, maar ook op voeding, sport, persoonlijke hygiëne, tand-        vanderzee@gmail.com.       en die daarna een tweede le-   zover geschopt dat ze een ei-   Als BN’er ben je rolmodel voor
zorg, sociaal-emotioneel welzijn en een drugs- en alcoholvrije schoolomgeving. Baiz maakte         Praatjes vullen geen gaatjes.   ven kregen in de wachtkamer.   gen tijdschrift heeft, dat ze in al die Story-lezers, je telt mee
aan de parlementsleden duidelijk dat het de bedoeling is om het project volgend schooljaar         Als dat wel zo was, dan hoefde  Hier zijn het de tweedehands-   alle bescheidenheid de Linda   in een sprookjeswereld waar-
uit te rollen over meer basisscholen en om een Gezonde Schooladviseur te benoemen             ik niet te zijn waar ik nu ben.  jes van de tandartsvrouw of    genoemd heeft. Daar heb ik    aan de lezers graag deel zou-
                                                      Ik zit namelijk bij de tandarts. de tandartsassistente. Op het   nog nooit een letter van ge-   den nemen. Heb je gestudeerd
                                                      Daar kom ik niet zo vaak, niet  bijzettafeltje liggen de Marie  lezen, maar nu krijg ik er de   of iets moeilijks gepresteerd,
                                                      uit angst, maar uit laksheid.   Claire, de Linda en vooral een  kans toe. Ik lees een reportage  dan wordt voor die lezers dui-
                                                      Maar nu is een vulling uit een  grote stapel Story. Dat zijn   over een anonieme vrouw die    delijk dat de sprookjeswereld
                                                      voortand gevallen en dat ziet   bladen die ik anders nooit lees, wel 35 keer per dag een orgas-  onbereikbaar is en dat is niet
                                                      er raar uit, vooral als ik lach. dus ik ben wel nieuwsgierig.   me heeft. Ze komt niet klaar   de bedoeling.
                                                      Lachen is voor mij een levens-  Ik betreed een andere wereld,   door toedoen van anderen of    Op de volgende bladzijde zie
                                                      voorwaarde, waarmee dat ont-   een wereld die ik niet ken, een  doordat ze de hand aan zich-   ik Demi Moore, een filmster
                                                      sierende gat dus meteen in de   parallel universum, het uni-   zelf slaat, maar de orgasmes   die ik me nog herinner van
                                                      categorie ‘levensbedreigend’   versum van de BN’er, de Be-    komen spontaan. Ik wist niet   de film Striptease. Die is le-
                                                      terecht komt. Ik zal vandaag   kende Nederlander. Dat zijn    dat zoiets bestond. Het is las-  lijk geworden door plastische
                                                      ook voor het eerst mijn tand-   mensen die bekend zijn en     tig, begrijp ik, vergelijkbaar  chirurgie. Jammer, geen ge-
                                                      arts ontmoeten. Het blijkt een  die meestal niets kunnen. Ze   met de hele dag met een erec-   slaagde ingreep. Ik heb trou-
                                                      man te zijn, zie ik aan de foto  zijn er, dat is hun levenstaak.  tie rondlopen en dat is vast   wens nog nooit resultaten van
                                                      in de wachtkamer waar hij     Linda de Mol bijvoorbeeld: een  ook heel oncomfortabel.      plastische chirurgie gezien
                                                      met een aantal golfvrienden    artiest als vader, een broer die Ik leg de Linda weg en begin   die echt mooi waren. Waarom
                                                      op staat. Ik kan ook vertrou-   de televisiewereld regeert, als  aan de Story. Hier draait alles  is Demi nu niet gewoon inte-
                                                      wen in zijn vaardigheden heb-                    weer om bekende persoonlijk-   ressant oud geworden? Wat is
                                                      ben, want er staat een soort                    heden. Nu raak ik helemaal    dit voor rare obsessie met jong
                                                      plaquette die hij gekregen                     de weg kwijt. Silvie Meis ken   blijven? De schuld ligt waar-
                                                      heeft omdat hij een ‘hole in                    ik nog en Yolanthe die het af   schijnlijk bij ons, de mannen.
                                                      one’ heeft geslagen. Over een                    en toe moeilijk heeft met haar  Wij verdraaien onze nek als
                                                      afstand van zo’n 150 meter                     voetballende echtgenoot, maar   we een strakke, jonge meid
                                                      maar liefst. Wie over die af-                    de meeste BN’ers zijn mij vol-  langs zien komen.
                                                      stand een gat met een golfbal                    slagen onbekend. Een vadsige,   De tandartsassistente haalt
                                                      kan vullen, zal wel geen pro-                    lelijke man in een zwembad    mij uit de wonderlijke wereld
                                                      bleem hebben met dat gat in                     kijkt mij aan vanaf een foto   waarin ik ben beland. Er is
                                                      mijn tand.                             die belangrijk genoeg is om    een technisch probleem, we
                                                      Ik moet even wachten en daar                    twee bladzijden te vullen. Hij  moeten een nieuwe afspraak
                                                      is op gerekend, want er liggen                   is omringd door zijn kinde-    maken. Ik leg de Story weg.
                                                      tijdschriften klaar om te lezen.                  ren. Volgens de kop heeft hij   Volgende week zou ik verder
                                                      Vroeger was het voorspelbaar                    moeite om de vrouwen van     kunnen lezen, maar ik denk
                                                      wat je in medische wachtka-                     zich af te slaan. Ik denk dat   dat ik dan toch maar zelf een
                                                                                        hij een televisieprogramma    boek meeneem.
   1   2   3   4   5   6   7   8