Page 5 - KPA MRCH 8
P. 5

2 DINSDAG                                                                                                                           AMIGOE
    8 MAART 2016
                                                               40 procent adressen
Ongelukkige plaatsing lantaarnpaal                                              Kranshi vervuild

                                                               WILLEMSTAD — Van de 70.765 adressen die bij het Bevol-      ven. Wat ook een rol speelt
                                                               kingsregister/Kranshi staan geregistreerd, zijn er 28.660    bij de vervuilde bestanden is
                                                               vervuild. Dit komt neer op 40,5 procent, bevestigt minis-    het feit dat veel mensen na
                                                               ter Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienst-     hun verhuizing hun nieuwe
                                                               verlening, Pais.) De minister spreekt van een situatie die    adres niet aan Kranshi door-
                                                               al jaren voortduurt, maar in feite onacceptabel is.       geven. Dat heeft geleid tot
                                                                                                een situatie waarbij tal van
                                                    Foto: Ken Wong    De cijfers die door de mi-   opgeschoond zijn. Dit vereist  adressen die bij Kranshi ver-
                                                               nister worden aangehaald,    dat in de komende periode    meld staan, niet meer klop-
De eigenaar van het grote gebouw meent dat de plaatsing van de lantaarnpaal ‘bijzonder ongelukkig’ is.            dateren van oktober vorig    tal van huizen die geen num-   pen.
                                                               jaar. De 28.660 die als ver-  mer hebben dit zullen krij-   In de afgelopen periode was
WILLEMSTAD — De plaatsing van een lantaarnpaal        Buil wordt de toegang tot    beeld onenigheid inzake een   vuild werden verklaard, zijn  gen, of zelfs een ander num-   er veel ophef over oproep-
bij de inrit van een parkeerterrein van een gebouw      meerdere parkeervakken     beslissing van een uitvoe-   adressen waarvan de straat   mer, terwijl andere juist een  kaarten die niet bezorgd
aan de St. Rosaweg – waarin onder meer een verf-       hierdoor belemmerd. “Ik     ringsorganisatie, kan men    of het huisnummer niet     nieuw adres zullen krijgen.   zouden worden. Uit cijfers
winkel van de Antilliaanse verffabriek en het bedrijf     overweeg nu een gang naar    natuurlijk ook een brief aan  klopt. Met de verkiezingen   Het Hoofdstembureau zal in    die Van der Horst vanoch-
‘Paga tur Kla’ gevestigd zijn – heeft bij de eigenaar     de rechter. Het is toch ei-   de minister richten.” De mi-  voor de deur vormt dit een   dit verband personen die op   tend presenteerde, blijkt dat
vanwege ‘de ongelukkige plek’ tot ergernis geleid.      genlijk een rare situatie, het nister licht toe dat zij ’lang situatie die aangepakt moet   30 september kunnen stem-    dit in de afgelopen jaren fei-
                               lijkt alsof de overheid met   niet alle brieven onder ogen  worden, aldus de minster.    men als voorbeeld nemen.     telijk steeds beter wordt. Zo
De lantaarnpaal werd on-    bouw in 2006 heb gebouwd,   dit soort vreemde acties het  krijgt’, maar dat deze wel   In de komende periode wil    De oorzaken van de vervuil-   werd bij de laatste Staten-
langs door uitvoeringsorga-  waarop ik in nauw overleg   de ondernemers alleen maar   met zorgvuldigheid worden    Van der Horst een bijeen-    de bestanden van Kranshi     verkiezingen van het land de
nisatie Openbare Werken    met deze zelfde dienst – met  moeilijker wil maken. Alsof   behandeld door de desbe-    komst beleggen met verte-    zijn legio. De minister wijst  Nederlandse Antillen, begin
(OW) geplaatst, nu de om-   betrekking tot verkeersvei-  het in deze economische si-   treffende ambtenaren, die    genwoordigers van onder     erop dat overheidsdienst     2010, in totaal 94 procent
vangrijke wegwerkzaamhe-    ligheid – het parkeerterrein  tuatie niet al moeilijk ge-   bijvoorbeeld een overkoe-    meer Ruimtelijke Ontwik-    Ruimtelijke Ontwikkeling en   van alle oproepkaarten be-
den aan de St. Rosaweg nog   met hun toestemming heb    noeg is”, aldus Buil.      pelende functie boven de    keling en Planning (ROP),    Planning (ROP) zorg draagt    zorgd. Bij de Eilandsraads-
gaande zijn. De eigenaar en  gerealiseerd, mocht niet ba-                  uitvoeringsorganisaties van   Kranshi en het Hoofdstem-    voor het adressenbestand.    verkiezingen later dat jaar
tevens ontwikkelaar van    ten.”             Brief schrijven         het ministerie bekleden. “De  bureau om de bestanden     De persoonsregistratie ligt   steeg dit iets, naar 95 pro-
het gebouw, Jan Buil, licht  Buil licht toe de afgelopen  De minister van Verkeer,    brief wordt dan door een    op te kunnen schonen. “Het   bij Kranshi, terwijl het kies-  cent, om bij de laatste Sta-
toe: “Tot mijn grote verba-  week bij OW langs te zijn   Vervoer en Ruimtelijke     deskundige op dat vlak be-   gaat niet alleen om de ver-   register bij het Hoofdstem-   tenverkiezingen in 2012 op
zing zag ik de paal op deze  geweest en meermaals con-   Planning (VVRP), Suzy      handeld.            kiezingen, maar dat alle    bureau ligt. Enkele jaren    96 procent uit te komen.
onlogische plek – midden op  tact hierover te hebben ge-  Camelia-Römer (PNP), rea-    Men kan dus als burger     betrokken instanties over    terug liep er een project om   De niet bezorgde oproep-
de inrit van het parkeerter-  had. Zijn verzoek aan de uit- geert: “Ik ben zelf van deze  zelf ook een stap maken,    een schoon adressenbestand   tal van woningen die geen    kaarten bedroegen bij de drie
rein – verrijzen. Bij navraag voeringsorganisatie is om de  specifieke situatie niet op   door eerst via een klacht    kunnen beschikken. Ons     huisnummer hadden, nieu-     verkiezingen respectievelijk:
bij OW kreeg ik te horen ‘dat paal elders te plaatsen. Uit- de hoogte, maar voordat     de kwestie aan te kaarten,   doel blijft om te komen tot   we nummers te geven. Maar    3162 (Staten 2010), 2386 (Ei-
het kan’, aangezien het hier  eindelijk kreeg hij afgelopen men als burger en belas-    waarbij men dan niet met-    een centraal stelsel basisre-  dit project werd stopgezet.   landsraad 2010) en 2150 in
de openbare weg betreft.    vrijdag te horen ‘dat de paal tingbetaler een gang naar    een een advocaat hoeft in te  gistratie met schone bestan-  Ook zijn er in veel wijken op  2012. De redenen waarom de
Mijn uitleg, dat ik het ge-  daar blijft staan’. Volgens  de rechter inzet, bij bijvoor- schakelen.”           den, waar alle betrokken    het eiland straten die nieu-   oproepkaarten niet bezorgd
                                                               instanties toegang kunnen    we namen hebben gekregen.    konden worden, varieerden
                                                               krijgen.”            Maar niet al deze straatna-   van het feit dat de bewoner
                                                               Het kiesregister voor de ver-  men en de respectievelijke    niet thuis was, op dat adres
                                                               kiezingen van 30 september   nummers zijn aan Kranshi     niet woonachtig was of dat
                                                               sluit op 9 juli. Voor deze da- of in sommige gevallen niet   er geen brievenbus aanwezig
                                                               tum moeten de bestanden     aan de bewoners doorgege-    was tot aan ‘hond’.

                                                               ‘Gendergelijkheid en empowerment
                                                               van vrouwen nastreven’

Overlast door                                                         WILLEMSTAD — Onder de coördinerende leiding           gen is vrij, eerlijk, primair
installatiewerkzaamheden e-gates                                               van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid       en voortgezet kwalitatief
                                                               en Welzijn (Soaw) zal ook Curaçao de VN-doelstel-        onderwijs voor effectieve
                                                               lingen voor gendergelijkheid en ‘empowerment’ van        leerresultaten. Volgens de
                                                               alle vrouwen en meisjes nastreven. Dat stelt minister      minister past ‘enseñansa li-
                                                               Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) in een persbericht        ber’ bij deze doelstelling. Om
                                                               naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag.        meer rendement te behalen
                                                                                                in het onderwijs streeft ze
WILLEMSTAD — De politie waarschuwt voor overlast       scand, waarna de leeftijd    Europese paspoorten ge-     Het thema voor de Interna-   mannen was dit 3690 gul-     naar meer interministeriële
bij luchthaven Hato, vanwege het installeren van de      wordt opgeslagen en de bar-   bruik kunnen maken van de    tionale Dag van de Vrouw    den. Voor huishoudens met    samenwerking tussen On-
zogenoemde e-gates. Deze werkzaamheden kunnen         code wordt gecontroleerd.    scanners. De leeftijdsgrens   is dit jaar ‘Planet 50-50 by  een vrouw aan het hoofd     derwijs, Gezondheid en Jus-
ook de communicatie tussen de passagiers en het Im-      Vervolgens zal de deur open-  moet nog worden bepaald.    2030: Step It Up for Gender   is het gemiddeld inkomen     titie. Op die manier krijgen
migratiepersoneel bemoeilijken en de politie vraagt      gaan. In het hokje wordt een  Vervolgens is het idee om    Equality’. Volgens de minis-  3891 gulden terwijl bij de    kinderen toegang tot goed
middels een persbericht begrip hiervoor.           foto genomen, die overeen    Amerikaanse paspoorten te    ter is de weerbarstige rea-   mannen aan het hoofd van     gemonitorde voorschoolse
                               dient te komen met de foto in  accepteren, daar ook die een  liteit dat veel vrouwen en   een huishouden dit gemid-    educatie. Daardoor kunnen
De medewerkers zullen er    ding (CAH), liet eerder aan  het paspoort. Daarna zal de   chip hebben die de scanner   meisjes sociaal-economisch   delde inkomen 6389 gulden    zij goed voorbereid aan hun
wel alles aan doen om de    deze krant weten dat er hard  andere deur openen en kan    kan aflezen.          zijn achtergesteld. Dat     is. Huishoudens met een     basisonderwijs beginnen.
kwaliteit van de dienstver-  wordt gewerkt om het ‘bin-   de passagier doorlopen. Bij   In een later stadium wordt   blijkt ook uit de gegevens   vrouw aan het hoofd hebben    “Ook hier laten de statisti-
lening aan zowel lokale als  nen 30 minuten buiten’-prin-  de hokjes zullen beambten    bekeken welke andere lan-    van het Centraal Bureau     twee maal zoveel kans (35    sche gegevens van het CBS
buitenlandse passagiers te   cipe te kunnen realiseren.   staan die passagiers indien   den ook een chip-paspoort    voor de Statistiek (CBS).    procent versus 17 procent)    de weerbarstige realiteit
waarborgen.          Door een tekort aan man-    nodig kunnen helpen.      hebben en hoe het zit met de  Per 1 januari 2015 was het   om arm te zijn dan wan-     zien. Van de vrouwen met
Zoals de Amigoe eind vo-    kracht, met name tijdens    Het systeem wordt ook ge-    visumeisen. Tot die tijd zul-  werkloosheidscijfer van     neer een man aan het hoofd    een hoge opleiding (hbo/wo)
rig jaar had aangekondigd,   piekuren, is dit momenteel   bruikt in Nederland en op    len mensen met een visum    vrouwen was 12,8 procent,    staat. Gendergelijkheid en    is het percentage 14,2 in te-
zullen er e-gates worden    niet haalbaar.         Aruba en sinds kort ook op   en overige paspoorten langs   in tegenstelling tot 10,5 pro- empowerment van vrouwen     genstelling tot 15,9 voor de
geplaatst, om het immigra-   Er worden zes machines ge-   St. Maarten en die kunnen    de balie moeten, waar ook    cent bij mannen. Voor wat    is volgens de Soaw-minister   mannen in 2011. Het drop-
tieproces te versnellen. Dit  plaatst in de aankomsthal   met elkaar communiceren,    immigratiebeambten zullen    betreft het gemiddelde bru-   daarom inherent aan soci-    outpercentage bij vrouwen
is een digitaal paspoortcon-  en twee in de vertrekhal.   wat de samenwerking ten     zitten.             to maandinkomen van een     aal-economische vooruit-     is 37,3, terwijl dit bij de
trolesysteem. Wilhelmus    Met behulp van deze auto-   goede komt.                           vrouw in het jaar 2011 was   gang’              mannen 33,1 is”, aldus Lar-
Ignacio, interim-directeur   matische poorten wordt de   CAH meldt dat in eerste in-   Verkorte rijen         dit 2483 gulden en bij de    Een van de VN-doelstellin-    monie-Cecilia.
van Curaçao Airport Hol-    chip van het paspoort ge-   stantie alleen personen met   Door de e-gates zal de immi-
                                               gratieafhandeling minimaal   CAE overweegt
                                               18 en maximaal 25 seconden   bodemprocedure tegen overheid
                                               per persoon duren. Doordat
                                               er zes machines worden ge-   Vervolg van pagina 1      voortgang van deze motie.    hand van Nederland nu wel
                                               plaatst in de aankomsthal                    Wanneer wederom blijkt dat    aanneemt en de vergiftiging
                                               kunnen er dus zes passa-    De stichting haalt de mo-    de Curaçaose overheid niet    zal stoppen, aldus CAE, die
                                               giers tegelijkertijd worden   tie aan die in februari door  heeft gehandeld om de bevol-   vreest dat er opnieuw niet
                                               afgehandeld.          de Tweede Kamer in Ne-     king te beschermen, zal CAE   gehandhaafd zal worden op
                                               Bij het project zijn de vol-  derland werd aangenomen.    diezelfde week een bodem-    de uitstoot en dat deze ver-
                                               gende partijen betrokken:    “Hierin werd duidelijk aan-   procedure starten waarin     der zal toenemen.
                                               CAH, de exploitant van het   gegeven dat het tijd is voor  opnieuw wordt gevraagd om     “Clean Air Everywhere zal
                                               vliegveld Curaçao Airport    de Curaçaose overheid om    de bevolking te beschermen.”   zich blijven inzetten om dit
                                               Partners (CAP), de bagage-   de normen te handhaven     Volgens CAE zijn vervolgens   onrecht te bestrijden en zal
                                               afhandelaars, immigratie    en deze continue vergifti-   een gang naar de rechter in   blijven hameren op het men-
                                               en douane. Het proces wordt   ging van een groot deel van   Nederland en uiteindelijk    senrecht op een schone en
                                               aangestuurd door KPMG.     de bevolking drastisch te    Europa, de volgende logische   veilige leefomgeving. Iets
                                                               verminderen. In mei 2016    stappen.             dat niet meer dan normaal
                                                               zal de Tweede Kamer ge-     “We hopen dat de Curaçao-    is in een beschaafde samen-
                                                               informeerd worden over de    se overheid de uitgestoken    leving!”

                                               DP: Moses wordt geen lijsttrekker

                                               WILLEMSTAD — De Democratische Partij (DP) ont-         de politieke leider van de    tij niet alleen maar gaat om
                                               kent dat zij voormalig Pais-lid en huidig onafhanke-      DP zal worden.          de politiek. “We zien dit veel
                                               lijk Statenlid Marilyn Moses benaderd zou hebben,        Irausquin benadrukte van-    breder. Wij hebben gecon-
                                               of dat Moses de DP zelf zou hebben benaderd om de        ochtend dat de partij over    stateerd dat het volk geen
                                               lijst van de rode partij bij de komende verkiezingen      twee weken bekendmaakt      vertrouwen meer heeft in de
                                               te gaan leiden. Dit stelt campagneleider Edvin Iraus-      wie de nieuwe leider wordt.   politiek. Dat is een gevaar-
                                               quin.                              Hij wilde vanochtend niet    lijke ontwikkeling voor dit
                                                                               ingaan op speculaties over    eiland: een volk dat met zijn
                                               Het bericht dat Moses, die   de komende verkiezingen     wie dit zal zijn. Hij geeft wel rug naar de politiek en zijn
                                               eind vorig jaar met Pais    alleen maar uit vrouwen     aan dat het een historisch    regering staat. Kijk maar
                                               brak en als onafhankelijk    bestaan. Dit heeft partij-   figuur zal zijn. “Het volk zal  naar al die nieuwe partijen
                                               Statenlid doorging, de DP-   voorzitter Frank Gressman    zich achter deze leider kun-   die zich nu aanmelden. Ze
                                               lijst zou aanvoeren, ging al  medio vorige maand al be-    nen scharen en die zal het    worden allemaal geleid door
                                               enige tijd rond. Irausquin   kendgemaakt. Toen sprak     volk ook kunnen verenigen.    personen die al eerder bij
                                               stelt in een persbericht dat  hij nog van beoogd lijsttrek-  Voor het eerst zal bij een    een andere politieke partij
                                               het om een ongefundeerd     ker Geraldine Scheperboer-   verkiezing het volk geen     op de lijst stonden. Dit ter-
                                               gerucht gaat, waarvoor de    Parris. Irausquin bevestigt   stem kunnen uitbrengen op    wijl het volk heeft laten blij-
                                               partij geen tijd heeft om op  desgevraagd nu dat de ad-    de leider van een partij.”    ken dat het iets anders wil.
                                               te reageren.          vocate definitief de lijst zal De campagneleider van de     Daar gaat het ons om”, al-
                                               De lijst van de DP zal bij   aanvoeren, maar dat zij niet  DP stelt dat het de rode par-  dus Irausquin vanochtend.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10