Page 6 - KPA MRCH 8
P. 6

AMIGOE                                                                                          3DINSDAG

                                                                                            8 MAART 2016

Minister Koenders                                     Rechter op uitspraak Belastingdienst: Ik ben geen fiscus
voorziet probleemloze
belastinguitwisseling met VS                                Dos Santos kreeg 130 miljoen
                                              gulden na definitieve aanslag
DEN HAAG — Minister Bert Koenders van Buiten-        ners van Curaçao de Ame-
landse Zaken voorziet geen problemen voor de toe-      rikaanse nationaliteit, een  WILLEMSTAD — De inhoudelijke behandeling van         een onderzoek naar fiscale   De verdachte herhaalde
komstige uitwisseling van belastinggegevens tussen      green card of een andere   de zaak Bientu, tegen loterijbaas Robertico ‘Robbie’     delicten tegen hem. Dat    gisteren op de vraag van de
Curaçao en de Verenigde Staten. De Curaçaose belas-     band met de VS hebben,    dos Santos en zijn bedrijven startte gistermiddag, na-    ontkent hij: “Ik wist niet   rechter, dat hij de inkeer-
tingdienst en andere partijen zijn vergevorderd met     waardoor ze gevaar zouden   dat alle door de verdediging opgeroepen getuigen ter     dat de politie bezig was met  melding had gedaan omdat
de integratie van de zogeheten Foreign Account Tax      lopen op belastingclaims.   zitting waren gehoord. Zoals bekend wordt hij ver-      een onderzoek. Pas tijdens   hij de bedoeling had zijn
Compliance Act (Fatca), maar kunnen desgewenst        Koenders heeft geen cijfers, volgd voor onder meer belastingfraude. Uit het dos-     de huiszoekingen in mijn    bedrijven aan zijn dochter
ook extra ondersteuning uit Nederland krijgen.        maar schrijft dat Ameri-   sier blijkt echter dat hij na een definitieve aanslag    woning en bedrijf kwam     over te dragen.
                               kaanse burgers in principe  130 miljoen gulden heeft teruggekregen van de Be-      ik daarachter.” Dos Santos
Koenders schrijft dit in    (CRS), die nodig is voor de  geacht worden op de hoogte  lastingdienst.                        was ten tijde van de huis-   Witwassen
antwoord op vragen van de   uitwisseling van gegevens.  te zijn van de Amerikaanse                                 zoekingen in juli 2011, in   Verder begrijpt Dos Santos
Tweede Kamer over aan-     “Het implementatieproces   belastingwetgeving, bij-   door Jomaira v/d Meulen-   kele bedragen genoemd,     de VS. Vlak hierna had hij   niet eens waarom hij voor
vullende afspraken met de   bevindt zich thans in een   voorbeeld uit informatie   Angela            maar heel duidelijk werd    een opmerkelijk gesprek    witwassen wordt vervolgd,
VS, die moeten voorkomen    vergevorderd stadium”,    van hun eigen bank op                    de zaak niet. Het Openbaar   met zijn halfbroer en te-   omdat hij dit aan drugs
dat Amerikaanse burgers    schrijft Koenders. De In-   Curaçao. “De regering zou   “Die aanslagen zijn uit de  Ministerie zou vanmid-     vens toenmalige minister    linkt. Hij had dus niet veel
of financiële instellingen   spectie der Belastingen op  eventueel via de media de   lucht komen vallen”, merk-  dag het requisitoir houden,  van Financiën voor MFK,    te zeggen hierover. De rech-
op Curaçao onverwacht ge-   Curaçao, de Sector Fiscale  mensen erop attent kun-    te Nederlandse advocaat-   dat meer duidelijkheid zou   George Jamaloodin. Dos     ter hield hem wel een ver-
confronteerd worden met    Zaken van het ministerie   nen maken van mogelijke    belastingdeskundige Roel   kunnen verschaffen. Dan    Santos wilde weten wat het   klaring bij het Recherche
belastingclaims uit de Ver-  van Financiën en externe   belastingverplichtingen in  Kerckhoffs direct op. De   wordt ook de eis tegen Dos   onderzoeksteam allemaal    Samenwerkingsteam voor.
enigde Staten, omdat de    IT-consultants zijn hier in  de Verenigde Staten, maar   verdediging heeft bezwaar   Santos en diens bedrijven   in beslag had genomen. Ja-   Dos Santos verklaarde dat
uitwisseling van gegevens   2015 volop mee bezig ge-   in principe heeft iedere   gemaakt hiertegen, maar    bekend.            maloodin informeerde hem    hij zijn geld uit illegale lo-
niet volgens de juiste pro-  weest. De Nederlandse Be-   persoon de verplichting om  kreeg te horen dat een be-                  dat het team twee enve-    terijen aan ondernemer
cedure is verlopen.      lastingdienst heeft onder-  zich te (laten) informeren  slissing van de rechter af-  Inkeer             loppen had meegenomen,     Itzhak Grynsztein had ge-
                steuning geboden bij het   over de wettelijke verplich- gewacht moet worden. Of-   Dos Santos had echter     waaronder één van Tula     geven, zodat hij op die ma-
De Tweede Kamer twijfelt    bouwen en testen van het   tingen die op hem/haar van  ficier Henk van der Werff   graag alles met de Belas-   (zijn bedrijf Tula Finance   nier geen belasting hoefde
niet zozeer aan de nood-    noodzakelijke IT-systeem.   toepassing zijn. Overigens  betwistte dat het bedrag   tingdienst willen afhan-    Ltd). Zijn reactie: “Tula   te betalen. Het bleef op
zaak van die aanvullende    “Door in de aanpak direct te hebben de belastingver-    ‘uit de lucht is komen val-  delen, maar die wilde dat   dus, ja waar mijn geld is.   die manier dus buiten het
afspraken, waaronder een    kiezen voor integratie van  plichtingen in de VS voor   len’, maar Kerckhoffs per-  dus niet meer. Hij wilde    Ga je dat bewegen?” Ja-    zicht van de fiscus. Gryns-
langere termijn voor de    Fatca en CRS in processen,  deze mensen altijd bestaan,  sisteerde dat zijn cliënt   dat doen door een beroep    maloodin zei: “Ja, nu ga ik  ztein is ook een verdachte
voorbereiding die eigen-    organisatie en techniek is  lang voor de introductie   slechts de aanslagen met   te doen op de zogenoemde    het zeker doen.” De rechter  van witwaspraktijken. Hij
lijk in augustus afgerond   Curaçao al voorbereid op de  van Fatca”, aldus Koenders.  enorme bedragen erop     inkeerregeling, die de be-   wilde een uitleg van Dos    is betrokken bij het onder-
had moeten zijn. Maar de    komst van de Common Re-    De minister merkt tot slot  heeft ontvangen. “That’s   lastingplichtige de moge-   Santos hierover, maar een   zoek Cymbal en Troya, een
Kamer was wel benieuwd     porting Standard in 2017”,  op dat meer landen moeite   it. De bedragen waren niet  lijkheid biedt zijn fiscale  duidelijk antwoord kreeg    gezamenlijk omvangrijk
naar ondersteuning voor    schrijft hij. Als het nodig  hebben om het eigen belas-  eens gemotiveerd. Dat heb-  zonden op te biechten.     hij niet. Op de vraag wan-   witwasonderzoek van Ne-
Curaçao. De SP vroeg bij-   is, kan de Curaçaose belas-  tingsysteem en de eigen re-  ben wij wel geëist, maar we  De loterijbaas heeft echter  neer hij over de inkeerre-   derland en Curaçao.
voorbeeld in hoeverre de In-  tingdienst extra ondersteu-  gelgeving af te stemmen op  hebben tot op heden niets   niet al zijn rekeningnum-   geling had gehoord, zei de
spectie der Belastingen op   ning krijgen.         de Amerikaanse vereisten.   ontvangen.” De Belasting-   mers opgegeven. De rechter   loterijbaas dat het in 2009  Criminele organisatie
Curaçao voorbereid is op de                 Ook de Amerikaanse rege-   dienst wil dus de afhande-  legde hem voor dat hij zijn  in het nieuws was.       Over zijn deelname aan een
Fatca en de zogeheten Com-   Het CDA vroeg de minister   ring heeft daar overigens   ling van de zaak afwach-   rekeningnummer in Ame-     Dos Santos heeft de inkeer-  criminele organisatie, be-
mon Reporting Standard     onder meer hoeveel inwo-   aandacht voor.        ten. De reactie van rechter  rika, met daarop 30 miljoen  brief van 11 april 2011, de  nadrukte Dos Santos ont-
                                              W. ter Berg hierop: “Ik ben  dollar, verzweeg en wilde   dag daarop bij de Inspec-   kennend dat hij al vijf jaar
Tweede grote drugsonderschepping                              geen fiscus, hoor!”      de reden hiervoor weten.    teur der Belastingen inge-   ‘opgesloten zit en kan niets
binnen een week                                      Er is dus vooralsnog geen   Volgens Dos Santos is dit   diend. Daarbij is ook een   doen’. “Iedereen zit zoge-
                                              uitleg voor de reden waar-  te wijten aan Steve Vanen-   toelichting gegeven op de   naamd in de criminele or-
                                              om Dos Santos miljoenen    burg (van Pricewaterhouse-   vrijwillige verbetering van  ganisatie, mijn vrouw, mijn
                                              terugkrijgt, terwijl hij   Coopers, red.). “Ik heb hem  de aangiften inkomstenbe-   dochter, iedereen. Meneer
                                              strafrechtelijk wordt ver-  verteld dat ik ook andere   lasting over de jaren tot en  de rechter, ik kan hierdoor
                                              volgd voor belastingfraude.  rekeningnummers heb.      met 2009. In die brief is dus geen zaken doen en mag
                                              Het feitendossier in deze   Steve heeft toen gezegd dat  toegelicht dat hij inkom-   ook niet reizen. Ik heb een
                                              gecompliceerde zaak telt   ik uitgenodigd zou worden   sten heeft genoten zonder   cheque uit Amerika gekre-
                                              vijftig pagina’s. Dat werd  om verdere toelichting te   de daarover verschuldigde   gen, waarmee ik niets kan.
                                              niet inhoudelijk behandeld.  krijgen. Dat gebeurde niet.”  inkomstenbelasting te be-   Banken hier nemen het
                                              De rechter hield rekening   Het OM vermoedt dat Dos    talen, gaf Kerckhoffs eer-   niet in ontvangst.” De ver-
                                              met het feit dat hier belas- Santos een beroep deed op   der aan. Enige reactie van   dachte deed gisteren zijn
                                              tinggegevens in principe   de inkeerregeling, omdat    de Inspectie is echter uitge- uiterste best om zijn tranen
                                              privé zijn. Toch zijn er en- hij op de hoogte was van    bleven.            te bedwingen.

                                              Stroomcapaciteit                       Boetes voor
                                              CRU stuk groter                       rijden zonder nummerplaat
                                              met nieuwe gasturbine
                                                                            WILLEMSTAD — Aspi-       zonder veiligheidsgordel
Bij deze drugssmokkel waren twee Venezolaanse vissersbootjes betrokken.          WILLEMSTAD — Cura-      twee gasturbines. Zodra    rant-agenten onder leiding   om (8), zonder nummer-
                                              çao Refinery Utilities    een van twee gasturbines    van het High Impact Team    plaat (6), zonder richting
WILLEMSTAD — Daags                                     (CRU) zal waarschijn-     uitvalt wankelt de stroom-   (HIT) voerden gistermid-    aanwijzen (5), zonder keu-
nadat het stationsschip                                  lijk begin volgend jaar    levering van CRU. “Als we   dag verkeerscontroles uit   ringspapieren (3), zonder
Zr.Ms. De Zeven Provin-                                  beschikken over extra     over drie gasturbines be-   aan de Weg naar Westpunt    verzekeringspapieren (1),
ciën de smokkel van ruim                                  stroomcapaciteit van     schikken wordt dat pro-    ter hoogte van Hòfi Bill. 64  zonder claxon (4), rijden
400 kilo marihuana wist                                  ruim 20 MW. Dat zegt     bleem minder acuut. Het    voertuigen zijn gecontro-   met defecte autolichten (1),
te stoppen, heeft het ma-                                 Henny Barbolina, direc-    verhoogt ook de betrouw-    leerd en 3 zijn in bewaring  rijden met een onleesbaar
rineschip ook het trans-                                  teur van CRU. Met de     baarheid van de gasleve-    genomen. Verder zijn 38    rijbewijs (1) of helemaal
port van 600 kg cocaïne                                  extra machinerie kan     ring”, zegt Barbolina. Het   processen-verbaal uitge-    geen rijbewijs (5) en rijden
weten te verijdelen. Bij                                  het bedrijf zorgen voor    overgrote deel van de pro-   schreven voor het rijden    met getinte ruiten (4).
deze tweede drugsvangst                                  een stabielere stroom-    ductie van CRU gaat naar
ten noorden van de kust                                  levering aan de olieraf-   de olieraffinaderij. Conform
van Venezuela waren                                    finaderij en nutsbedrijf   het contract moet CRU 60
twee Venezolaanse vis-                                   Aqualectra.          MW leveren aan de raffina-
sersbootjes betrokken.                                                  derij en 22 MW (de overca-
                                              Het overheidsbedrijf CRU   paciteit van de energiecen-
“Het patrouillevliegtuig van  De drugs werden door de verdachten overboord gegooid, om  neemt binnenkort een be-   trale) aan Aqualectra. Aan
de Kustwacht Caribisch Ge-   vervolgens door de bemanning van de Zr.Ms. De Zeven Pro-  sluit of een nieuwe gastur-  dat laatste wordt niet altijd
bied spotte de vissersbootjes vinciën uit het water te worden gevist.           bine wordt aangeschaft.    voldaan.
als eerste. Net voor zonsop-                                Voor deze aankoop zal CRU
komst verraste het mari-    bemanning van het stations-  Provinciën meevaart – heeft  7 miljoen dollar moeten uit- CRU is een dochtermaat-
neschip de bootjes met zijn  schip in de West, Zr.Ms. De  beide boten doorzocht op   trekken. Volgens Barbolina  schappij van overheidsbe-
aanwezigheid door onder    Zeven Provinciën, uit het   smokkelwaar. In totaal is   wordt momenteel gewerkt    drijf Refineria di Kòrsou
meer de Belgische boordheli-  water gehaald. Het Ameri-   600 kilogram cocaïne in be-  aan de regels en voorwaar-  (RdK) en is belast met
kopter de lucht in te sturen. kaanse Law Enforcement    slag genomen. De bootjes en  den voor het uitzetten van  de bedrijfsvoering van de
Toen de verdachte vissers in  Detachment – dat speciaal   hun opvarenden, zijn overge- een openbare aanbeste-    BOO-energiecentrale. In
de gaten kregen dat ze wa-   voor deze drugsbestrijding-  dragen aan de Venezolaanse  ding. De stroomcapaciteit   2011 droegen de Japanse
ren opgemerkt, begonnen    acties met Zr.Ms. De Zeven  kustwacht.          van CRU zal met de extra   bedrijven Marubeni en Mit-
zij de pakketten over boord                                gasturbine stijgen van 140  subishi hun meerderheids-
te gooien”, aldus een ver-                                 naar 160 MW.         aandelen in de energiecen-
slag van de onderschepping                                 CRU beschikt momenteel    trale voor 1 dollar over aan
door Defensie-woordvoerder                                 over vier stoomturbines en  RdK.
Maartje van der Maas. De
pakketten werden vervol-
gens bijna allemaal door de
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11