Page 2 - ATA 5 OCT 2015
P. 2

10 ZATERDAG                                                                                                                                                   AMIGOE
    3 OKTOBER 2015

Euro              ‘FIOD neemt ex-top                                                        Franse wijn
Positief            Imtech onder de loep’                                                       verliest verder terrein

AMSTERDAM — De Euro-      AMSTERDAM — De fiscale opsporingsdienst FIOD          fraude, omkoping en illegale   trokkenen, heeft een betrok-
pese beurzen zijn gisteren   kijkt naar mogelijke strafbare feiten van voormalige      prijsafspraken. Het bestuur in  kene aan de krant laten we-
na een sessie vol schomme-   Nederlandse bestuurders en toezichthouders van het       Nederland is tot nu toe eigen-  ten. Daarbij probeert de FIOD
lingen met winst de handel   failliete installatiebedrijf Imtech. Dat meldde De Tele-    lijk buiten schot gebleven.   volgens hem onder de radar te
uitgegaan. De positieve te-   graaf vandaag op basis van informatie van een inge-       Volgens De Telegraaf houdt de  blijven om te voorkomen dat
neur in de ochtendhandel    wijde. Een woordvoerster van het Openbaar Ministe-       FIOD alle bestuurders en toe-  potentiële verdachten bewijs-
werd danig verstoord door    rie (OM) bevestigt dat de zaak de interesse heeft van      zichthouders tegen het licht,  materiaal vernietigen. Beleg-
een tegenvallend banenrap-   justitie, maar stelt dat er op dit moment geen formeel     die het afgelopen decennium   gersvereniging VEB deed re-
port uit de VS. Daardoor vie-  strafrechtelijk onderzoek loopt.                voor Imtech hebben gewerkt.   cent nog een oproep voor een
len de uiteindelijke winsten                                  De focus zou vooral liggen op  onafhankelijk onderzoek naar
lager uit dan eerder op de   Imtech bezweek in augustus   waardoor veel arbeidsplaatsen  de rol van oud-topman René    alles wat zich bij Imtech heeft
dag.              onder de financiële moeilijk- behouden zijn gebleven.     van der Bruggen, zijn financië- afgespeeld. De VEB heeft vijf-
De AEX-index op Beursplein   heden die ontstonden na een  In Duitsland wordt wel al enige le rechterhand Boudewijn Ger-  tien voormalige bestuurders en
5 sloot 0,9 procent hoger op  groot boekhoudschandaal in   tijd strafrechtelijk onderzoek  ner en president-commissaris   commissarissen van het bedrijf
422,58 punten. Eerder ston-   Polen en Duitsland. Verschei- gedaan. De voormalige Duitse   Rudy van der Meer.        aansprakelijk gesteld voor de
den nog een winst van ruim   dene onderdelen vonden on-   top van Imtech wordt onder    Rechercheurs van de opspo-    schade die aandeelhouders de
2 procent, maar ook een min   derdak bij nieuwe eigenaren,  meer verdacht van boekhoud-   ringsdienst horen diverse be-  laatste jaren hebben geleden.
van bijna 1 procent op de
koersenborden. De MidKap    Nederland:                                            Foto: Shutterstock
sloot 1,1 procent hoger op                                                                                                                             Foto: Shutterstock
624,24 punten. De beurzen    Makelaars houden openhuizendag
in Londen, Frankfurt en Pa-
rijs gingen tot 0,9 procent   Vandaag mogen ruim 40.000 huizen zonder afspraak worden bezichtigd. Veel woningen worden in Nederland binnen het         DEN HAAG — Franse                                                         de tien importwijnen. Daar-
vooruit.            halfjaar verkocht. De markt is aangetrokken.                                           wijn is vorig jaar verder                                                     mee bezet het de vijfde plek,
In de AEX was staalprodu-                                                                     in populariteit gedaald                                                      nog maar nipt achter Italië
cent ArcelorMittal de sterk-  NIEUWEGEIN — In hun jacht op een nieuw optrekje         tegenover circa 143.000 in    sen 11.00 en 15.00 uur bij    in ons land. Er werd 4,4                                                      en Spanje. Een ander opval-
ste stijger met een winst    kunnen huizenzoekers hun hart weer ophalen. Make-        maart. Veel woningen wor-    opengestelde huizen langs    procent minder van geïm-                                                      lend wijnland in opkomst
van 6,6 procent. Ook verze-   laarsorganisatie NVM organiseert vandaag zijn half-       den nu binnen het halfjaar    te komen. Wie de openhui-    porteerd dan een jaar eer-                                                     is het Verenigd Koninkrijk.
keraar Delta Lloyd ging 2,7   jaarlijkse openhuizendag.                    verkocht. De woningmarkt     zendag bezoekt, kan een     der, meldde het Centraal                                                      Daar kwam vorig jaar meer
procent vooruit. Uitzender                                   trekt in veel gebieden aan”,   gratis proefabonnement op    Bureau voor de Statistiek                                                     dan 22 miljoen liter wijn van-
Randstad sloot de rij met    Het aantal woningen dat    doordat er minder huizen te   stelt een woordvoerder van    een krant krijgen.        (CBS) gisteren.                                                          daan, wat neerkomt op een
een verlies van 0,5 procent.  zonder afspraak kan worden   koop staan.           de NVM.             Ook kunnen mensen een      Nog altijd zijn drie op de tien                                                  marktaandeel van meer dan
Ook de ING Groep (min 0,3    bezocht is kleiner dan bij de “Het zijn er minder dan de    De makelaars halen van-     nieuwe keuken winnen. Op     flessen importwijn afkomstig                                                    5 procent. Zuid-Afrikaanse
procent) sloot met verlies.   editie van maart, 41.000    vorige keer, omdat nu zo’n    daag alles uit de kast om    de laatste editie in maart    uit Frankrijk. Het blijft daar-                                                  wijn was eveneens goed voor
Fagron won in de MidKap     in plaats van 46.000. Vol-   135.000 huizen bij NVM-     mensen te verleiden om tus-   kwamen zo’n 150.000 bezoe-    mee met afstand wijnland                                                      ruim 5 procent van de totale
krap 7 procent aan beurs-    gens de makelaars komt dit   makelaars te koop staan,                     kers af.             nummer één, maar het ver-                                                     import, Australië nam 2,5
waarde. De toeleverancier                                                                     schil wordt wel gestaag klei-                                                   procent voor zijn rekening.
aan apotheken voert verken-                                                                    ner. Rond de eeuwwisseling                                                     Nederland produceert zelf
nende gesprekken met ver-                                                                     kwam nog zo’n 45 procent van                                                    ook wijn, zij het op kleine
schillende partijen die het                                                                    de ingevoerde wijnen in ons                                                    schaal. Er waren vorig jaar
bedrijf willen overnemen.                                                                     land uit Frankrijk. Ook num-                                                    circa honderd wijnprodu-
Tegelijkertijd waarschuwde                                                                    mer twee Duitsland verloor                                                     centen in ons land. Voor de
Fagron dat de omzet en het                                                                    vorig jaar terrein, en zag het                                                   helft van die bedrijven was
resultaat dit jaar lager zul-                                                                   marktaandeel dalen tot ruim                                                    wijn het hoofdproduct. De
len uitvallen dan eerder                                                                     15 procent. Chili daarente-                                                    Nederlandse wijnbouw nam
werd voorspeld.                                                                          gen zette de gestage opmars                                                    in 2014 ongeveer 160 hectare
Air France-KLM klom 1,4                                                                      van de afgelopen jaren door.                                                    grond in beslag. Dat was tien
procent. Het bestuur van de                                                                    Het Zuid-Amerikaanse land                                                     jaar geleden nog 70 hectare,
Frans-Nederlandse lucht-                                                                     is nu goed voor bijna een op                                                    verdeeld over zeventig wijn-
vaartcombinatie heeft de top                                                                                                                                     boeren.
van Air France toestemming
gegeven om een alternatief   Beursgang ABN kan                                                         ‘Belastingclaim aan
herstructureringsplan door   nog steeds voor einde jaar                                                    bierbrouwer AB InBev’
te voeren. De vakbonden
zetten zich volgens Franse   DEN HAAG — Een beursgang van de eerste 15 tot 20        houder AFM en dat er een     op enig moment weten.” ABN    BRUSSEL — De Belgi-                                                        tiedienst BBI heeft AB In-
media schrap voor het ver-   procent van de aandelen ABN Amro is nog steeds mo-       verplichte periode zit tussen  Amro werd in de kredietcrisis  sche Belastinginspectie                                                      Bev destijds een te gunstige
lies van duizenden arbeids-   gelijk voor het einde van dit jaar. “Alles wordt nu net-    de publicatie van de pros-    in 2008 voor 16,8 miljard euro  eist ruim 30 miljoen euro                                                     deal gekregen en legde het
plaatsen.            jes voorbereid en in de tijd gepland. Het belangrijkste     pectus en de daadwerkelijke   genationaliseerd en daarmee   van AB InBev, ‘s werelds                                                      concern bij de onderhande-
De euro was bij de slotbel   is dat onze voorbereidingen gewoon op schema lig-        beursgang. Dijsselbloem zei   gered van de ondergang. In de  grootse bierbrouwer die                                                      lingen niet alle gegevens op
2,007 gulden waard, tegen    gen”, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem      dat hij die termijnen niet uit  jaren erna moest er nog veel   bekend is van merken                                                        tafel.
1,993 gulden bij het Euro-   gisteren na de wekelijkse ministerraad.             zijn hoofd kent, maar dat er   geld bij om de bank overeind   als Corona, Leffe en Hoe-                                                     AB InBev kan geen inhou-
pese slot op donderdag. De                                   keurige voorschriften voor    te houden. Volgens sommige    gaarden. Dat meldde de                                                       delijk commentaar geven
prijs van een vat Ameri-    Dijsselbloem heeft steeds   hij moet er wel rekening mee   zijn. “Al onze voorbereidingen  berekeningen liep de teller op  Belgische zakenkrant De                                                      omdat de gesprekken met
kaanse olie daalde 1,1 pro-   gezegd dat de beursgang    houden dat de prospectus     zijn erop gericht om het in het tot boven de 30 miljard. De   Tijd vandaag.                                                           de Belastinginspectie nog lo-
cent tot 44,25 dollar. Brent-  mogelijk is vanaf het laatste van ABN Amro moet worden     vierde kwartaal te kúnnen    waarde van de bank wordt nu   Het gaat om een belasting-                                                     pen. In de krant benadrukte
olie werd ook 1,1 procent    kwartaal van dit jaar. Maar  gecontroleerd door toezicht-   doen. Of we dat doen, laat ik  geschat op 15 miljard euro.   deal die de Belgische fiscus                                                    een woordvoerster dat de
goedkoper en kostte 47,12                                                                     enkele jaren terug sloot met                                                    brouwer voldoet aan alle fis-
dollar per vat.                                                                          dochteronderneming Ampar,                                                     cale regels en voorschriften,
                                                                                 een bedrijf met een postbus                                                    in België en in alle andere
Wall Street                                                                            in Brussel. Volgens inspec-                                                    landen waar zaken worden
Winst                                                                                                                                                gedaan.

NEW YORK — De aande-      Delta Air Lines zet                                       Luchthaven            DOW JONES         2-Oct  -0.64% AEX                                             2-Oct  0.90%
lenbeurzen in New York zijn   mes in kantoorpersoneel                                     Nepal zit zonder         S&P 500 INDEX     16167.28  -0.68% ARCELORMITTAL                                       422.58  6.58%
gisteren met winst de handel                                                   brandstof            NASDAQ         1910.83  -0.54% AEGON NV                                              1.41%
uitgegaan. Beleggers legden                                   Foto: Shutterstock                                    4602.03                                                     4.78 1.70%
het teleurstellende banen-                                                    KATHMANDU — Chi-         AMAZON.COM INC          -0.59% AHOLD NV                                           5.10 1.45%
rapport en slechte cijfers   Het mes gaat in de overhead. Er werken teveel managers en administratieve krachten bij      nese luchtvaartmaat-                   517.66                                                        1.34%
over de fabrieksorders naast  Delta Air Lines. De kosten zullen omlaag moeten en de productiviteit omhoog.           schappijen vliegen voor-     APPLE INC             -0.67% AKZO NOBEL                                          17.63 0.47%
zich neer. Daar zag het in                                                    lopig even niet op Nepal,    BAIDU INC-SP ADR     108.85  4.45%  ASML HOLDING NV                                           0.16%
eerste instantie echter niet  ATLANTA — Delta Air Lines gaat snijden in de mana-       deel van het personeel. Die   vanwege een gebrek aan      BERKSHIRE HATH-B     143.65  -1.26% DSM (KONIN)                                         57.30 1.21%
naar uit.            gers- en ondersteunende functies bij de luchtvaart-       gaan er wat betreft salaris   brandstof in het land in     CITIGROUP INC      128.24  -2.74% HAL TRUST                                          77.20 -0.28%
De Dow-Jonesindex sloot     maatschappij. De Amerikanen plannen een reorga-         met ingang van december     het Himalaya-gebergte.      COCA-COLA CO        48.53 0.14%  HEINEKEN NV                                         42.35 0.38%
uiteindelijk 1,2 procent ho-  nisatie waarbij een nog niet gespecificeerd aantal       14,5 procent op vooruit. Wel   Het nationale vliegveld     WALT DISNEY CO       39.86 -1.45% ING GROEP NV                                        156.99  0.66%
ger op 16.472,37 punten. De   banen zal worden geschrapt. Met de ingreep wil de        worden de winstuitkeringen    in Kathmandu krijgt       3D SYSTEMS CORP     101.18  -0.55% KPN (KONIN) NV                                        72.74 -0.53%
S&P 500 won 1,4 procent     samenwerkingspartner van Air France-KLM de kos-         aan de medewerkers wat te-    geen kerosine meer ge-      EBAY INC          10.89 -0.26% KONINKLIJKE PHIL                                       12.68 0.66%
tot 1951,36 punten en de    ten verlagen en de productiviteit verhogen.           ruggebracht.           leverd als gevolg van      FACEBOOK INC-A       24.85 -0.21% RANDSTAD HOLDING                                       3.21 1.20%
Nasdaq ging 1,7 procent om-                                   Delta is niet de enige lucht-  blokkades aan de grens      GENERAL ELECTRIC      90.76 -0.69% RELX NV                                           21.23 0.92%
hoog tot 4707,77 punten.                                    vaartmaatschappij waar      met India.            GOOGLE INC-A        25.02 -0.66% ROYAL DUTCH SH-A                                       52.86 2.17%
Tegenvallende berichten over                                  gesneden wordt in het kan-    Nepalezen die etnische      HEWLETT-PACKARD     637.74  0.43%  TOMTOM                                            14.55 0.75%
de banengroei en de fabrieks-                                  toorpersoneel. Eerder deze    banden hebben met India     HOME DEPOT INC       25.46 -1.07% TOTAL SA                                           21.87 1.64%
orders zorgden kort na de                                    week werd bekend dat de     houden verkeer aan de      INTEL CORP        115.78  -0.57% UNILEVER NV-CVA                                        9.22
openingsbel voor forse verlie-                                 Nederlandse KLM denkt af     grens tegen uit protest te-   JOHNSON&JOHNSON      29.83 -0.41% W.P. STEWART HOL                                       41.25 0.00%
zen. Vooral het maandelijkse                                  te kunnen van een kwart     gen de nieuwe grondwet      LINKEDIN CORP-A      92.79 -2.04% SCOTIABANK FUNDS                                       36.09 0.08%
banenrapport is van grote in-                                  van zijn managers en on-     die vorige maand is aan-     MICROSOFT CORP      185.45  -0.67% MONEY MARKET                                        318.27  -0.18%
vloed op het rentebeleid van                                  dersteunende functies. Dat    genomen. Ze vinden dat      PROCTER & GAMBLE      44.31 -0.40% US DOLLAR BOND                                       1-Oct  0.09%
de Fed. In deze maand en                                    stond in een adviesaan-     ze geen gelijke rechten     ROYAL DUTCH-ADR      71.66 2.24%  GLOBAL GROWTH                                       13.0660  1.09%
in december vinden beleids-                                   vraag die was ingediend bij   hebben gekregen. China      STARBUCKS CORP       49.26 -0.31% US GROWTH                                         2.6381
vergaderingen plaats van de                                   de ondernemingsraad. Het     Southern Airlines heeft     TWITTER INC        57.30 4.98%  CANADIAN GROWTH                                      2.2492  -0.27%
centrale bank. Die kan we-                                   betrof een uitwerking van    vluchten van en naar Ne-     WAL-MART STORES      25.91 -0.82% FUNDS                                           11.6696  0.13%
gens de magere banengroei                                    een eerder aangekondigde     pal geschrapt tot tenminste   WHOLE FOODS MKT      63.74 2.82%  BGF CONT EUR FLEX                                     2.4840  0.00%
besluiten om voorlopig af te                                  afslankoperatie.         10 oktober, China Eastern    EXCHANGE TRADED FND    32.14     BGF EMKT BOND                                        1-Oct  0.53%
zien van een renteverhoging.                                                   Airlines tot 24 oktober. Het   ALERIAN MLP - AMLP    2-Oct  1.08%  BGF FIX INC GBL OP                                      22.11 0.06%
Micron Technology sloot met                                                   is nog onduidelijk of meer    ISH GBL HY BD - GHYG    13.15 -0.73% BGF GBL ALLOCATION                                      15.24 0.33%
een plus van 7,7 procent. De                                                   maatschappijen vergelijk-    ISH IBOXX HY BD - HYG   46.39 -0.45% BGF USD CORE BOND                                      13.13 -0.04%
chipfabrikant kwam donder-                                                    bare stappen gaan nemen.     ISH SELECT DIV - DVY    81.99 -0.39% BGF USD HI YIELD BND                                     47.84 0.88%
dag na het slot van de han-                                                   Diverse maatschappijen      ISH MSCI EMKT - EEM    72.01 0.94%  TEMPLETON GBL BND                                      16.86
del met kwartaalcijfers die                                                   met Kathmandu op de be-     ISH MSCI PAC - EPP     33.27 0.03%  TEMPLETON ASIAN SM                                      27.31 -0.33%
beter waren dan verwacht.                                                    stemmingenlijst hebben al    ISH RUSSELL - IWV     36.90 -0.65% CURRENCIES                                          22.22 0.65%
T-Mobile steeg 1,4 procent.                                                   aangegeven dat ze probe-     ISH S&P 500 - SPY    113.42  -0.59% YEN/USD                                           38.79 -0.42%
Het bedrijf kampte onlangs                                                    ren extra brandstof mee     ISH EUROPE - IEV     107.67  0.83%  EUR/USD                                           2-Oct  0.46%
met een datalek waardoor                                                     te nemen aan boord, zodat    POWERSH-QQQ        40.14 -0.55% CAN/USD                                         119.3600
de gegevens van 15 miljoen                                                    ze wel op Nepal kunnen      POWERSHARES DB C     101.66  -0.40% GBP/USD                                          1.1269  -1.10%
klanten werden gestolen.                                                     blijven vliegen. Voor het    SPDR S&P INT DIV-DWX    14.99 0.85%  COMMODITIES                                        1.3210  2.29%
Farmaceut Pfizer won 3,9                                                     aannemen van de nieuwe      SPDR S&P MID 400      34.31 -0.70% OIL WTI                                          1.5219  4.67%
procent, dankzij een advies-                                                   grondwet was het al onrus-    SPDR S&P 600 SMA     246.61  -1.12% GOLD                                            2-Oct  1.07%
verhoging door analisten van                                                   tig in het Zuid-Aziatische    VANGUARD REIT - VNQ    96.37 -0.78% SILVER                                            44.25
Morgan Stanley. Branchege-                                                    land omdat betogers een     WSDOMTR JAP H EQ-DXJ    75.32 -0.27% WHEAT                                           1139.08
noot Mylan won 5,4 procent.                                                   Hindoestaat probeerden af                  48.76                                                  15.2225
Naast de farmaceuten deden                                                    te dwingen. Bij protesten                                                                      518.2500
ook de oliebedrijven het goed.                                                  vielen zeker veertig doden.
Chesapeake Energy, dat on-                                                                    Source Bloomberg
langs bekendmaakte het mes
te zetten in het personeelsbe- Bij Delta werken nu onge-   genomen. Daarom zoekt de
stand, steeg 9,4 procent. Ook  veer 10.000 managers en    onderneming naar eigen
oliereuzen Chevron (plus    administratieve krachten.   zeggen naar manieren om
4,1 procent) en ExxonMobil   Delta wil onder meer het    de productiviteit te verbe-
(plus 2,5 procent) zagen hun  aantal medewerkers op de    teren.
beurswaarde stijgen.      afdelingen personeelszaken   De komende maanden zul-
                en communicatie terugbren-   len er banen worden ge-
                gen. Een deel van de ontsla-  schrapt, maar er zullen
                gen valt op het hoofdkan-   ook nieuwe stewardessen,
                toor in Atlanta, heeft een   piloten en andere krachten
                woordvoerster laten weten.   worden aangenomen. Del-
                Delta is nog altijd een sterk ta kondigde vorige maand
                winstgevend bedrijf. Maar   ook nog een forse loonsver-
                de omzet is dit jaar wel af-  hoging aan voor een groot
   1   2   3   4   5   6   7