Page 3 - ATA 5 OCT 2015
P. 3

Jaargang 12 nr. 253 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                                   Maandag 5 oktober 2015

                             ‘Aanwijzing kans
                             voor Statia’
‘Sentro Pro Arte’

3 4 12 17 27bestaat niet
              Homoseksualiteit                      Focus Bonaire         PSV klopt Ajax
              blijft omstreden                      op cruisetoerist       in Arena met 1-2

Crisis St. Maarten dreigt

Door René Zwart                Gouverneur weigert vooralsnog landsbesluit te tekenen                        den zij een regeerpro-
                                                                          gramma en een lijstje met
Philipsburg/Den       dus nieuwe verkiezingen   leiding, zo blijkt uit diens meer omdat hij te nauwe    krachtigen. Vrijdag, na af-  bewindslieden van wie
              uit te schrijven. Hij lijkt advies aan minister-presi-  banden zou onderhouden    loop van de Rijksminister-  William Marlin (National
Haag - De val van het    daarmee in strijd te hande- dent Marcel Gumbs waar-    met de omstreden casino-   raad, zei Plasterk nog zich  Alliance) premier zou
kabinet-Gumbs op      len met zijn eigen regle-  van een kopie in handen is  baas Francesco Corallo.    verre te houden van de po-  moeten worden. In reactie
Sint Maarten dreigt     ment. Dat verplicht hem te  van deze krant.        Minister Ronald Plasterk   litieke verwikkelingen in   daarop nam het kabinet-
uit te lopen op een     tekenen of anders het be-                 (PvdA) van Binnenlandse    Philipsburg. Het kabinet-   Gumbs het landsbesl
constitutionele crisis.   wuste landsbesluit ter-     Onduidelijk is welke rol  Zaken en Koninkrijksrela-   Gumbs werd woensdag      uit om de Staten te ontbin-
              stond voor vernietiging   Nederland op de achter-    ties wilde gisteren niet in- als een donderslag bij hel-  den en op 8 december
  Gouverneur Eugene    voor te leggen aan de    grond speelt. Bekend is    gaan op vragen van deze    dere hemel ten val ge-    nieuwe verkiezingen te
Holiday weigert namelijk  Rijksministerraad, maar   dat politiek Den Haag wei-  krant over zijn eventuele   bracht doordat drie leden   houden.
vooralsnog het door de re- daarvoor is volgens staats- nig op heeft met Sint     betrokkenheid bij de wei-   van de coalitie naar de op-
gering genomen landsbe-   rechtgeleerde prof.dr.mr.  Maartens populairste poli-  gering van Holiday het    positie overliepen. Nog     Volgens Van Rijn, ex-
sluit te ondertekenen om  Arjen van Rijn geen aan-   ticus Theo Heyliger (Uni-   landsbesluit te be-      diezelfde dag presenteer-   pert op het gebied van het
de Staten te ontbinden en                ted People’s Party), onder                                staatsrecht in het Konink-
                                                                          rijk, heeft het daar op
Laatste eer voor                                                   Bij El            grond van de Staatsrege-
                                                           Señorial           ling het volste recht toe.
schrijver Frank                                                   werd giste-          De buitengewoon hoogle-
                                                           ren de laat-         raar noemt de redenering
Martinus Arion                                                    ste eer            van Gumbs legitiem dat
                                                           bewezen            de regering niet is gevallen
Van een onzer verslaggevers                                             aan de            vanwege een politieke
Willemstad - De vorige week overleden                                        Curaçaose           kwestie, maar om motie-
dichter, schrijver en taalwetenschapper                                       schrijver           ven van persoonlijke aard
Frank Martinus Arion is gisteren met een                                       Frank             en dat daarom de demo-
afscheidsceremonie bij El Señorial her-                                       Martinus           cratie recht wordt gedaan
dacht.                                                        Arion.            door het oordeel van de
                                                                          kiezer te vragen. Gouver-
  Leerlingen van de humanistische                                           FOTO’S JEU         neur Holiday treedt buiten
school, taalwetenschappers, vrienden en                                                      zijn in de wet vastgelegde
familie waren daarbij aanwezig. Minister                                          OLIMPIO         bevoegdheden als hij blijft
Irene Dick van Onderwijs Wetenschap                                                        bij zijn weigering het
Cultuur en Sport stond in haar toespraak                                                      landsbesluit vast te stellen,
stil bij het feit dat Arion toevallig aan het                                                   aldus de conclusie van
begin van de Siman di Kultura overleed en                                                     Van Rijn.
aan het eind ervan werd begraven.
                                                                          VANDAAG 28 pagina’s
  Ook schetste zij hoe de overledene als
kind huilend naar school ging, omdat hij                                                       Curaçao .........................................2-13
het Nederlands toen niet machtig was.                                                        Opinie ..................................................8
Arion wist deze frustratie om te zetten in                                                      Economie............................................9
een droom voor een Papiamentstalige hu-                                                       Achtergrond ..............................14,15
manistische school, aldus Dick. Zijn                                                         Bonaire ........................................16,17
droom voor een Papiamentstalige                                                           Aruba/Regio ................................18-20
havo/vwo wordt volgend jaar gerealiseerd                                                       Nederland ...................................21,23
wanneer de humanistische school naar                                                         Internationaal ..........................24-25
het nieuwe schoolgebouw in Emmastad                                                         Sport ............................................26,27
verhuist. Voorzitter Oswin Martina van                                                        Service/rtv ....................................8,22
het humanistische schoolbestuur zei in
zijn toespraak dat de nieuwe school Kole-                                                      Hoe word ik abonnee?
gio Erasmo blijft heten.
                                                                          Bel voor meer informatie 7472200
Van onze correspondent   Luchthaven Aruba gesloten                                maar het is wel dispropor-   of kom langs aan de Scharlooweg 31.
Oranjestad - Luchthaven                                               tioneel als een paar men-   Natuurlijk kunt u ook onderstaande
Reina Beatrix is zaterdag- luchthaven was zaterdag   handeld over een nieuwe    op toeval berust dat juist  sen die een conflict heb-   bon invullen en deze naar ons
avond om 21.00 uur nood-  alles in het werk gesteld  cao. De medewerkers wil-   de shopstewards zich za-   ben met hun werkgever,     opsturen of faxen naar 7472257.
gedwongen gesloten. Er   om voor 21.00 uur alle    len meer geld dan de over-  terdag met hoge bloed-    door hun actie de econo-
waren geen luchtverkeers-  vliegtuigen te laten aanko- heid beschikbaar wil stel-  druk ziek meldden. De     mie van Aruba in gevaar    Naam .……………………………........……
leiders om de aankomen-   men en vertrekken. Dat    len. Naar verluidt zou een  voorzitter van de Kamer    brengen. Het toerisme is
de en vertrekkende vlieg-  lukte bijna. Alleen een   verhoging van 70 procent   van Koophandel, Daphne    de grootste economische    Voorletter(s) ……................... M / V
tuigen te begeleiden. De  vlucht van Insel Air Aruba  zijn geëist. De onderhan-   Lejuez, vreest dat deze ac-  pijler van ons eiland, waar-
mensen die dienst hadden  moest worden gecanceld.   delingen worden gevoerd    ties aan het toerisme grote  van veruit de meeste men-   Straat …………………………......…........
in de toren, hadden zich  Het conflict gaat over de  door vakbond STA, die de   schade kan toebrengen.    sen afhankelijk zijn.”
ziek gemeld. Gisteren    arbeidsvoorwaarden van    leden niet officieel heeft  ,,Natuurlijk hebben men-                   …………………………......….....................
werd een kort geding aan-  de luchtverkeersleiders.   opgeroepen te gaan sta-    sen het recht om op te ko-  Op pagina 11
gespannen om herhaling   Momenteel wordt onder-    ken. De vraag is wel of het  men voor hun belangen,                    Nummer ……....................................
te voorkomen. Op de                                                 Instructietaal Engels
                                                           zorgt voor problemen      Telefoon ……………………………..……

                                                                          Datum …………………….......................

                                                                           Abonnementsprijs Naf 25,50 incl. OB

                                                                           * Abonneren is alleen mogelijk op
                                                                           * Bezorging begint binnen 3 dagen na

                                                                            ontvangst van uw betaling
   1   2   3   4   5   6   7   8