Page 7 - ATA 5 OCT 2015
P. 7

AMIGOE                                                                                               5ZATERDAG

                                                                                                3 OKTOBER 2015

Nobelprijs VN-militairen voor op Aruba wonende Marc Uljee                                                    Salud!

‘Nu pas realiseer ik mij                                                                     DE VERLEIDING VOORBIJ
wat een impact Libanon heeft’
                                                                                 Henry Does is arts en schrij-
ORANJESTAD — Hij woont op Aruba en werd recent                                                          ver. Op deze plek beziet hij
op een heel speciale manier herinnerd aan zijn deel-                                                       elke zaterdag het dagelijks
name aan een VN-vredesmissie in Libanon. Marc Ul-                                                        leven door de bril van de
jee vloog op uitnodiging van Defensie van Aruba naar                                                       gezondheid.Voor reacties op
Curaçao om daar een Draaginsigne Nobelprijs voor de                                                       de column: dokterhenry@
Vrede in ontvangst te nemen. “Voor mij is het een stuk                                                      outlook.com.
waardering, maar ook een realisatie van een tijd die
meer impact heeft dan ik dacht.”                                                                 Aan goede voornemens
                                                                                 geen gebrek. Niet snoe-
Door onze verslaggever   op.” Hij tekende een formu-                                                     pen, niet te veel drinken,
Linda Reijnders       liertje en diezelfde week                                                      niet roken, voldoende be-
              werd hij opgehaald met                                                        wegen. Maar veelal blijkt
In de jaren tot 1988 nam een voertuig en naar Assen                                                       de kracht van die voor-
Nederland deel aan acht gereden. “Eerst volgde ik                                                        nemens niet opgewassen
VN-vredesmissies: Liba- 6 maanden de opleiding in                                                        tegen de verleiding van
non (UNOGIL en UNIFIL), Assen en daarna vertrok ik                                                        de onmiddellijke bevredi-
Egypte (UNEF-1), Westelijk naar Libanon in 1982, met                                                       ging. De verbeelding van
Nieuw-Guinea/West-Irian een compagnie. Ik was daar                                                        de toekomst blijkt het af
(UNTEA), Congo (UNOC), een half jaar.” Hij prijst de                                                       te leggen tegen de belofte   Henry Does in Den Haag, 22
Yemen (UNYOM), India/Pa- hechte kameraadschap die                                                        van de onmiddellijke be-    november 2008
kistan (UNIPOM) en Syrië/ hij daar voelde en het ver-                                                      loning. In 2007 werd een    nen wachten. ‘Ik neem nu
Jordanië, Israël/Palestina, trouwen dat de militairen                                                      interessant onderzoek ge-   direct twee lekkernijtjes,
Syrië, Jordanië, Egypte, Li- hadden in elkaar. “Je bent                                                     publiceerd waarin de zelf-   want ik kan een andere
banon (UNTSO). Als erken- 20, jonge jochies. En dan                                                       controle tussen mensen     keer wel twee minuten
ning, voor de ruim 9.000 Ne- land je met het vliegtuig in                                                    en chimpansees werd ver-    wachten.’ Mensen heb-
derlandse veteranen van die Beiroet. Wat je ziet zijn ka-                                                    geleken. Studenten van de   ben allerlei mentale trucs
acht vredesmachten, heeft potgeschoten vliegtuigen                                                        Harvard Universiteit in    om zichzelf te overtuigen
de minister van Defensie on- op de landingsbaan en een                                                      Boston en het Max Planck    dat het moment om de
langs besloten een draagin- verwoeste stad.” Ze wer-                                                       Instituut in Leipzig wer-   verleiding te weerstaan
signe ‘Nobelprijs VN-militai- den opgehaald door Franse te gooien of andere acties uit                                      den in een zelfcontrole-    niet vandaag, maar mor-
ren’ in te stellen. Uljee kreeg VN-soldaten, gevolgd door te voeren.” Shai patrouilles,                                     test vergeleken met chim-   gen is. Op die wijze geven
dit vorige week in Curaçao een rit van twee uur in co- zo noemden Uljee en zijn                                         pansees uit het Wolfgang    wij keer op keer toe aan
uitgereikt. “Ik ben, voor zo- lonne naar VN-gebied. “Om kameraden de patrouilles,                                        Koehler Primate Research    de onmiddellijke bevredi-
ver ik weet, de enige op Aru- je heen zag je alleen maar waarbij zij soms thee (shai)                                      Center in Leipzig. Mensen   ging. De chimpansees zijn
ba die het ontvangen heeft. ellende. Wij vormden het dronken met lokale mensen.                                         en chimpansees kregen     niet begiftigd met dat sca-
Eigenlijk heeft mijn broer buffergebied tussen Israël Ook herinnert hij zich nog                                         lekkernijtjes in twee en    la aan mentale trucs.
Bart ervoor gezorgd, want en Libanon, wij moesten de de grenscontrole waarbij een                                        zesvoud voorgelegd. Bei-    Delay discounting
hij heeft het uitgezocht en rust bewaren.”         auto met wel zes mannen                                        den gaven de voorkeur     Mensen kunnen toekomst-
mij opgegeven. Het insigne                 met baarden en een vrouw                                       aan de lekkernijtjes in    gericht denken en dat
heb ik hem geschonken, het Shai patrouilles        aangehouden werden. “We                                        zesvoud, dat was immers    vermogen heeft heel veel
pakt hem enorm.”      Uljee werd gestationeerd waren alert en dan komen                                          meer. Vervolgens werd de    moois geschapen. Maar
              in een kustplaats waarmee er al snel extra militairen                                        keuze gewijzigd.        als het gaat om onze lan-
Propaganda         hij tevreden was, want daar bij. De kofferbak ging open                                       De deelnemers konden      ge termijn gezondheids-
Uljee zat een half jaar in Li- was tenminste reuring en en zat werkelijk vol met                                         kiezen tussen het onmid-    doelen dan blijken die
banon en maakte de invasie geen isolatie zoals in het wapens zoals Kalasjnikovs.                                         dellijk krijgen van de lek-  het vaak af te leggen in
van Israël in Libanon mee. droge binnenland. “Na een Toen de vrouw in paniek                                           kernijtjes in tweevoud of   de concrete situatie van
“Ik zat op de kazerne in Arn- week inwerken moesten wij raakte, stond iedereen op Commandeur Hans Lodder reikt het speciale Draaginsigne             het twee minuten later     verleidingen van onmid-
hem voor mijn dienstplicht meteen aan de slag. Overdag scherp. De groep werd aan- uit aan Marc Uljee.                              krijgen van de lekkernij-   dellijke bevrediging. Ons
en ik had het helemaal niet liepen wij sociale patrouilles gehouden en verhoord.”                                        tjes in zesvoud. Het resul-  impulsieve zelf lijkt de
naar mijn zin. Toen lieten met een man of twaalf en in                  dichtgooien, barricades op- zer aan en die schoof alles         taat was verrassend. 72%    strijd dan als vanzelfspre-
ze daar een film zien, echt de nacht was het echt op- Invasie in Libanon         zetten, rondom positie inne- aan de kant. “Drie dagen en        van de chimpansees bleef    kend te winnen van onze
propaganda, voor Libanon. passen. Dat was de tijd dat Wat het meeste indruk op men zoals dat heet. Wij wis- nachten kwamen ze onafge-              bij de eerste keuze en ver-  wijzere, rationele zelf. Ge-
Ik dacht: dit is mijn kans PLO-ers waagden door het hem heeft gemaakt, was ten niet wat er aan de hand broken voorbij. De hele boel               koos de twee minuten te    dragseconomen spreken
om hier weg te gaan en ik VN-gebied naar Israël over de invasie van Israël in Li- was, je beseft niet wat er ge- werd aan gort geschoten.”            wachten op de lekkernij-    van delay discounting:
stak als eerste mijn vinger te steken om daar bommen banon. “Wij moesten alles beurt, maar je weet wel dat Uljee stond met zijn maten              tjes in zesvoud. Daarente-   hoe verder in afstand
                                             als je je helm op moet het op het platte dak van het VN         gen koos slechts 19% van    of tijd een beloning ligt,
                                             hommeles is.” Ze hoorden gebouw te kijken en te luis-          de studenten ervoor twee    hoe meer het aan waarde
Poppenhuis                                        de tanks al met donderend teren naar de oplichtende           minuten te wachten. Het    verliest. Er lijkt hier een
                                             geweld op hun afkomen. “Ik hemel en het dondergeraas.          overgrote deel veranderde   evolutionair-biologische
                                             zie de eerste nog aankomen, “Wij vroegen ons af: wat          hun eerdere keuze en koos   verklaring voor.
voor dementerende bewoners                                een Mercava tank, één van doen wij hier nog? Maar wij          voor de onmiddellijke be-
                                             de grootste ter wereld. Wij moesten door. Op een gege-         loning. Twee minuten
                                             moesten van twee kanten ven moment kwamen we in             wachten leek te lang.

ORANJESTAD — Ook puz- te snoezelen kan ingespeeld gespeeld kunnen worden sussen, maar één van de een situatie waarin wij door                  Fancy brain          Onze soort is niet ont-
zels, houten blokken, pop- worden op hun gevoelsma- omdat de patiënten slecht sterkste legers ter wereld, Hamas en PLO beschoten                 De resultaten waren op-    staan in tijden van over-
pen om te snoezelen en tige behoeften. Zo kan ook mobiel zijn. Zo kan een pop- wat doe je daartegen...je ziet werden. Dat was tijdens een            merkelijk, omdat als het    vloed aan eten. Wat je kon
speelgoedauto’s zijn meer verveling worden tegen- penhuis waaruit meubeltjes die kerels helemaal klaar actie bij twee dorpen waar-                aankomt op het tonen      pakken, moest je onmid-
dan welkom in de psychoge- gegaan, zintuiglijke waar- gepakt en verzet kunnen voor de strijd en toen werd voor ik als FRM-team, een               van zelfbeheersing, men-    dellijk en snel pakken,
riatrische zorg. Psychogeria- neming worden verdiept, worden voor ‘verwondering opeens alles stil. De loop special force, werd ingezet.”             sen doorgaans alle andere   anders zou een ander het
trische patiënten zijn veelal contact worden bevorderd alom’ zorgen: ‘in hun hoof- van de tank draaide richting                         soorten achter zich laten.   pakken. Het impulsieve
dementerende mensen. Zij en ontspanning mogelijk den…een andere wereld’. ons.” Via de radio werd over- Impact                          In hun bespiegelingen     had grote voordelen onder
hebben baat bij zintuigen- worden. Inmiddels is er al Voor meer informatie en leg gepleegd en toen volgde De tijd in Libanon ervoer hij             over de onderzoeksresul-    die omstandigheden. Maar
prikkelende activiteiten, een sjoelbak beschikbaar natuurlijk het doneren van de opdracht om niets te doen als een bepalende tijd voor              taten gaven onderzoekers    we kunnen ons voorstellen
kleuren, geuren en materi- gesteld. De spellen moe- speelgoed kan gebeld wor- en af te wachten. Tien minu- zijn leven, maar op dat mo-              aan dat de ‘fancy brain’    dat diezelfde impulsiviteit
alen helpen daarbij. Door ten vooral op tafelhoogte den naar: 592-5652.         ten later kwam een bulldo- ment realiseerde hij zich dat        van mensen vaak niet      in tijden van overvloed
                                                                 nog niet. “Na die dag van de  kiest voor de strategisch   aan eten niet zozeer de
                                                                 onderscheiding heb ik veel   juiste beslissingen, maar   overleving behulpzaam is,
Arubaanse Kunstbende in Westergasfabriek                                             nagedacht en teruggekeken    goed is in het bedenken    maar een zekere weg naar
                                                                 op mijn leven. Dan denk ik   van excuses voor irratio-   obesitas. Het is dan ook
                                                                 dat het meer impact heeft    neel gedrag ten voordele    de opgave van de moderne
                                                                 dan ik had gedacht. Ik heb   van onmiddellijke bevre-    mens om strategieën te
                                                                 best moeite met bepaalde    diging. De grote hersen-    ontwikkelen en toe te pas-
                                                                 zaken in het leven en mis-   schors van mensen is tot    sen om zich te binden aan
                                                                 schien heeft het wel te ma-   meer in staat dan zelfcon-   de lange termijn gezond-
                                                                 ken met deze levenserva-    trole. In genoemd onder-    heidsdoelen en de onmid-
                                                                 ring. Het is zo lang geleden,  zoek kunnen studenten     dellijke, ongezonde verlei-
                                                                 maar er is een patroon en ik  bedacht hebben dat ze al-   dingen minder aantrekke-
                                                                 ga zeker uitzoeken of er een  tijd nog een andere keer    lijk te maken. Individueel
                                                                 link bestaat.”         wel twee minuten kun-     en collectief.

                                                                 Zegt u het maar

                                                                 De redactie van Amigoe schrijft elke dag over het       op de lange termijn.”
                                                                 nieuws op Aruba. Van de Landsbegroting tot het die-      Kees van Nederkassel
                                                                 renasiel en van scherpe interviews tot het aan de       (61), man, consultant:
                                                                 kaak stellen van misstanden. Maar wat vindt u van de      “Ik verkeerde in de veronder-
                                                                 gebeurtenissen deze week? We vroegen het aan men-       stelling, dat Aruba de ‘groene’
                                                                 sen op straat.                         kant op wilde. San Nicolas
                                                                                                zou zich op het toerisme
ORANJESTAD — Osvaldo Correa, Mirzah Manga, D’Andre Maxwell en Genesis Ramirez, op de foto nog in een ontspannen         door onze verslaggever     ving, omdat die toeristen   gaan richten en verbonden
setting, moesten het vorige week zaterdag tijdens de 25e finale van Kunstbende opnemen tegen ruim 200 andere talenten uit    Leanne van Spronsen       toch nauwelijks het hotel   worden met Oranjestad door
het Koninkrijk. In de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater werd gestreden om de felbegeerde    Volgens Energie-minister    uitkomen. Op de dag lig-    een Green corridor. Door een
‘Spotlight’ en tassen vol met stimuleringsprijzen. Volgens het Arubahuis gaven de Arubaanse deelnemers in de Amsterdamse     Mike de Meza is het voor 90   gen ze op het strand of hu-  (mogelijke) heropening van de
Westergasfabriek een mooie theatrale presentatie. In spanning wachtten de winnaars van de Arubaanse Kunstbende, ofwel      procent zeker dat de raffi-   ren een auto om het eiland   raffinaderij krijgen de groene
Gang di arte, het oordeel van de vakjury af. Maar helaas, na lang beraad, viel de keuze van de jury niet op hen. Hopelijk volgt naderij heropend wordt. Dit   te verkennen en ‘s avonds   intenties een flinke knauw.
snel een nieuwe kans. Project-directeur Marjolein Rietveld uitte namelijk de wens om de ‘wedstrijd voor jong creatief talent’  zou 7 procent bijdragen aan   eten ze in het hotel, drin-  Olieraffinage is een oude in-
jaarlijks te laten plaatsvinden in plaats van één keer in de twee jaar zoals nu het geval is.                  het brute binnenlands pro-   ken daar nog iets en gaan   dustrie en erg vervuilend,
                                                                 duct. Maar volgens de advo-   daarna naar bed.”       ook met ecologische investe-
                                                                 caat van all-inclusive hotel  Gina Jie Sam Foek (53),    ringen. Daarnaast daalt de
                                                                 Bahia Principe gaat de bouw   vrouw, bibliothecaresse:    olieprijs nog steeds en wordt
                                                                 van dit project dan niet door. “Ik ben geen expert in de   er dus minder in geïnves-
                                                                 De raffinaderij weer      materie en ik weet ook niet  teerd in die sector. Ik vraag
                                                                 open: goed idee?        wat de resultaten zijn van   me dan ook af hoe sustainable
                                                                 Ruud van Heeringen (53),    het onderzoek dat is uitge-  een raffinaderij is in deze tij-
                                                                 man, woningverhuurder:     voerd, maar mijn antwoord   den. Daarnaast komt Aruba,
                                                                 “De heropening van de raf-   is: Nee, ik denk niet dat   volgens mij, als niet erg be-
                                                                 finaderij zou een boost zijn  Aruba er zo goed aan ‘ver-   trouwbaar naar voren, want
                                                                 voor de werkgelegenheid en   dient’.            er is toch ook een intentiever-
                                                                 economie en het zal weer    Financieel-economisch niet,  klaring getekend met de in-
                                                                 leven gaan brengen in San    sociaal niet en zeker niet op vesteerders van een hotel in
                                                                 Nicolas. Dit ondanks het    het het gebied van milieu   San Nicolas. Kun je deze in-
                                                                 negatieve bij-effect voor het  en volksgezondheid. Ik snap  tentieverklaring zo maar aan
                                                                 milieu. Een all-inclusive    dat er allerlei belangen spe- de kant schuiven? Ik begrijp
                                                                 hotel heeft maar beperkte    len en dat het een complex   dat Aruba, naast het toerisme,
                                                                 invloed op de werkgelegen-   verhaal is. Misschien zijn er een tweede economische pijler
                                                                 heid en nauwelijks voor de   wat korte termijn voorde-   wil hebben, maar of dit een
                                                                 ondernemers in de omge-     len, maar die wegen niet op  raffinaderij moet zijn, is voor
                                                                                 tegen de nadelige effecten   mij de vraag.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12