Page 5 - ATA 5 OCT 2015
P. 5

18                                                             Antilliaans Dagblad Maandag 5 oktober 2015

Aruba

Weghalen wielklem
kost vanaf nu geld

Van onze correspondent

Oranjestad - Vanaf vandaag moeten automobilisten die hun foute parkeergedrag
bestraft zien met een wielklem, 75 florin betalen om die te laten verwijderen.

  Na een paar weken waarin de   king heeft vijftig klemmen be-    geaccepteerd. De politie werd     Met een brievenbus aan de straatkant en de honden achter het hek,
klem wel werd gezet, maar zon-   schikbaar.              gebeld om aangifte te doen van     kunnen de postbestellers hun werk goed doen. FOTO TERA GROUP
der boete verwijderd, vindt Aru-                    diefstal en beschadiging van een
Parking dat automobilisten ge-    Dat die dingen niet zo gemak-   eigendom van AruParking. De      Betere service bij de post
noeg tijd hebben gehad om aan   kelijk te verwijderen zijn, ervoer  wielklem was flink beschadigd
het nieuwe parkeerbeleid te    een chauffeur die zijn auto in    door de pogingen van de man      Van onze correspondent       bezorgers in gevaar of maken
wennen. Vorige week gingen de   een straat had gezet, die met bar-  om die te verwijderen. De man     Oranjestad - Post Aruba is met   het werk onmogelijk. Post Aru-
parkeerwachters al met wiel-    ricades was afgezet. De parkeer-   vertelde geen kranten te lezen     een traject bezig om de dienst-  ba doet een beroep op de bur-
klemmen op stap. Enige tiental-  wachten plakten een sticker op    en niet naar de radio te luisteren,  verlening aan de klanten te ver-  gers om honden aan te lijnen of
len chauffeurs die hun auto had-  de auto met de informatie dat    waardoor hij niet op de hoogte     beteren. Om de post ook echt    binnen de hekken te houden en
den achtergelaten op plaatsen   het verboden was om daar te     zou zijn van het parkeerbeleid.    sneller te kunnen bezorgen,    een brievenbus te plaatsen aan
waar een parkeerverbod geldt,   parkeren. Toen de auto er uren    De politie geloofde daar geen     wordt een beroep op de burgers   de straatkant, waar de bezorger
troffen bij terugkeer de knalgele later nog steeds stond, werd die   woord van, omdat de man blijk-     gedaan om hun honden binnen    er gemakkelijk bij kan. Om er-
klem om het achterwiel van hun   voorzien van een wielklem. De    baar wel wist dat hij bij het kan-   te houden.             voor te zorgen dat iedereen de
auto. Om die te laten verwijde-  automobilist had het creatieve    toor van AruParking moest zijn                      juiste post krijgt, is het advies
ren moesten ze naar het kantoor  idee om het wiel, compleet met    om van de wielklem af te ko-       De bezorgers worden bij veel  om de brievenbus van een huis-
van AruParking. Daar kregen ze   wielklem, van de auto af te ha-   men. Bovendien staan er ver-      woningen geconfronteerd met    nummer te voorzien. Een goede
te horen dat er nog geen boete   len. Hij zette het reservewiel on-  keersborden en was het ook       loslopende honden die het pand   brievenbus is niet alleen handig
werd opgelegd, maar dat dit bij  der de wagen en probeerde thuis   voorheen verboden om te parke-     bewaken of de straat onveilig   voor de postbode, maar be-
herhaling wel zou gebeuren. De   de wielklem eraf te halen. Dat    ren achter een wegafzetting. De-    maken. Aangezien de meeste     schermt de brieven ook tegen de
overgangsperiode is nu afge-    lukte niet en de man meldde     ze weggebruiker heeft door zijn    post met scooters wordt be-    regen en tegen honden.
lopen en vanaf vandaag geldt on-  zich de volgende dag bij AruPar-   gedrag de twijfelachtige eer de    zorgd, brengen de honden de
herroepelijk dat automobilisten  king. Hij beweerde niet op de    eerste te zijn op Aruba die op ba-
75 florin moeten betalen om de   hoogte te zijn van het nieuwe    sis van fout parkeren voor de
wielklem kwijt te raken. AruPar-  parkeerbeleid. Bij AruParking    rechter moet verschijnen.
                  werd het gedrag van de man niet

Warming up voor

zesde Green Aruba

Van onze correspondent       over het succes van het zonne-    Minister Mike de Meza nodigde de deelnemers aan het pre-event uit om in de laatste week van oktober
Den Haag - Voor een ‘warming-   park bij Reina Beatrix, directeur
up’ had het Arubahuis een pas-   Mart van Bracht van TNO Ener-    op Aruba te zijn voor de Sustainable Energy Week.             FOTO’S NICO VAN DER VEN
sende locatie gevonden: een zaal  gy over de smart community
in het Kyocera Stadion met uit-  waarvan de bouw binnenkort be-    benadrukte dat het groene ener-    joen KhW per jaar. Per dag zou   door een fastfoodketen die zijn
zicht op het veld van voetbalclub gint en directeur Frank Hoev-    giebeleid ‘slechts’ onderdeel is    je er 2,4 miljoen mobiele tele-  parkeerterreinen eveneens met
ADO Den Haag.           ertsz van Utilities.         van het veel meer omvattende      foontjes mee kunnen opladen.”   zonnecollectoren wil overkap-
                                    streven naar een in al haar facet-                    pen. ,,Er is ook een stille ver-
  Zo’n tachtig Nederlandse      Boekhoudt wees in zijn inlei-   ten duurzame samenleving.         Van Pul prees de samenwer-   duurzaming gaande van allerlei
ondernemers/investeerders lie-   ding op de keerzijde van het                        king met de overheid, de lucht-  kleine private projecten.”
ten zich er woensdag warm ma-   enorme succes van Aruba als va-     Ondernemer Van Pul vertelde     havendirectie en lokale leveran-
ken voor een bezoek aan de zes-  kantiebestemming. Door de      hoe in januari 2013 de onder-     ciers, maar had ook goede raad:    Utilities-baas Hoevertsz - or-
de Green Aruba-conferentie die   sluiting van de raffinaderij en de  handelingen begonnen over de      zorg dat wetgeving wordt ge-    ganisator van Green Aruba VI -
op 27 en 28 oktober in Oranje-   aanhoudend sterke groei van het   bouw van een zonnepark, ‘solar-    stroomlijnd om groene initiatie-  gaf de toehoorders inzicht in het
stad wordt gehouden. Na het    aantal toeristen wordt de lokale   park’, bij het vliegveld dat tegelij- ven te stimuleren en regel dat er programma van de conferentie
welkom door gastheer en Gevol-   economie steeds eenzijdiger.     kertijd dienst zou doen als over-   een investeringsfonds komt.    waaraan net als bij de voorgaan-
machtigde minister Alfonso     Negen van de tien banen zijn in-   kapping van het parkeerterrein.    Het door Pfixx Solar aangelegde  de edities weer tal van interna-
Boekhoudt spraken achtereen-    middels gerelateerd aan het toe-   ,,In september 2013 zijn we met    zonnepark - het grootste in de   tionaal gerenommeerde spre-
volgens minister Mike de Meza   risme. Reden waarom de rege-     de bouw begonnen en in maart      regio en van het Koninkrijk - is  kers meewerken. Het evene-
over de groene ambities van het  ring vol inzet op diversificatie:  2015 werd de laatste fase opgele-   noodgedwongen volledig privaat   ment maakt dit keer deel uit van
kabinet en de mogelijkheden die  het uitbouwen van Aruba tot     verd. Het park bestaat uit       gefinancierd. Het project is ove- de Aruba Sustainable Energy
dat ondernemers biedt, CEO     handels-hub tussen Europa en     14.000 modules, 27 kilometer      rigens zonder een cent subsidie  Week waarin onder meer ook
Fons van Pul van Pfixx Solar    Latijns-Amerika en de ontwikke-   profielen en 650 ton staal, heeft   gerealiseerd. De ondernemer    het zogeheten ‘learning event’
                  ling van het eiland als internatio- een oppervlakte van 24.000       kijkt intussen uit naar een vol-  en vergaderingen van Caricom-
Ondernemer Fons van Pul van    naal kenniscentrum op het ge-    vierkante meter en levert 7 mil-    gend project. Hij is benaderd   commissies worden gehouden.
Pfixx Solar sprak over het suc-  bied van duurzaamheid.
ces van het zonnepark bij Reina
Beatrix.               Minister De Meza ging in op
                  de achtergronden van de ambi-
                  tie om uiterlijk in 2020 het ge-
                  bruik van fossiele brandstoffen
                  te hebben vervangen voor her-
                  nieuwbare energie. ,,We doen
                  dat niet alleen, maar met part-
                  ners zoals TNO, de Carbon War
                  Room en het Rocky Mountain
                  Institute.” De bewindsman be-
                  loofde dat volgend jaar het aan-
                  deel schone energie de grens
                  van 50 procent zal passeren. De
                  laatste 50 procent worden het
                  moeilijkst, aldus De Meza die
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10