Page 4 - ATA 5 OCT 2015
P. 4

Antilliaans Dagblad Maandag 5 oktober 2015                                                      17

                                                                     Bonaire

Focus op

toekomst

cruises VS

Van onze correspondent

Kralendijk - Gedeputeerde Clark Abraham van onder
andere toerisme heeft onlangs kennisgemaakt en
gesproken met vertegenwoordigers verschillende cruise-
lijnen en de Florida Caribbean Cruise Association
(FCCA) om te praten over de toekomstige mogelijkhe-
den ten aanzien van het cruisetoerisme.

  Abraham en Gabriele Tixi,    nen voor het cruisetoerisme op  Het cruiseschip Monarch van Pullmantur ruilt van december tot november 2016 Bonaire in voor Vene-
cruisemanager bij Tourist Cor-   Bonaire. De heren hadden on-
poration Bonaire (TCB), hebben   der andere een officiële ont-   zuela.                                FOTO PATRICIA BERGWIJN
verschillende cruisemaatschap-   moeting met Albino di Lorenzo,
pijen bezocht tijdens een bezoek  vicevoorzitter van Cruise Opera- zitter van FCCA, en de leden van sprak de gedeputeerde hoe het   van overtuigende cijfers en een
aan Miami in Florida. Het be-   tion MSC, Federico Gonzales-   haar staf.            product, de kwaliteit en de    groei die volgens de heren dank-
zoek vond vorige maand plaats   Denton, AVP Government Rela-                    dienstverlening van Bonaire    zij het gevoerde beleid mogelijk
en tijdens het verblijf is er ge- tions LAC, RCCL en Celebrity     Tijdens de ontmoetingen be-  verbeterd konden worden. Er is   is gemaakt. De week werd met
sproken over de toekomstplan-   Cruises en Michelle Page, voor-                   ook gesproken over de verbe-    een vergadering met het Opera-
                                                    tering en uitbreiding van de fa-  tions Committee van FCCA af-
                            Advertentie                  ciliteiten van de pier en de ver- gesloten. In deze commissie
                                                    betering van het havenbeleid.   zijn verschillende vertegenwoor-
                                                    Tijdens de bijeenkomst met     digers van cruisemaatschappij-
                                                    MSC Cruises werd gericht ge-    en, zoals de Carnival Cruise Li-
                                                    sproken over de mogelijkheid    nes, opgenomen. Gedurende en
                                                    om Europese passagiers op     bij de afsluiting van de bespre-
                                                    Bonaire aan boord te laten     kingen waren alle betrokken
                                                    gaan. Hierdoor zouden een toe-   partijen over het algemeen opti-
                                                    name van het aantal schepen    mistisch over de ontwikkeling
                                                    dat de haven aandoet en het    van een duurzaam cruisetoe-
                                                    plan om een bezoek van cruise-   risme op Bonaire, het cruisesei-
                                                    schip MSC Divina in januari    zoen dat voor de deur stond en
                                                    2017 op te nemen, mogelijk     de wederzijdse belangen om het
                                                    worden.              eiland in de toekomstige sche-
                                                                     ma’s te houden. De Monarch
                                                     In de vergaderingen met de   van Pullmantur die 22 septem-
                                                    RCCL bespraken Abraham en     ber voor het eerst de haven van
                                                    Tixi de jarenlange band tussen   Bonaire aandeed, neemt on-
                                                    Bonaire en de maatschappij     danks al het optimisme, Bonaire
                                                    en de mogelijkheid om het aan-   echter niet eerder dan in novem-
                                                    tal bezoeken te verhogen voor   ber 2016 weer in haar schema
                                                    het cruiseseizoen van 2016-2017  op.
                                                    en 2017-2018. Dit op basis

                                                                            Advertentie

                                                    Bonairecomfortrentals

                                                    voor exclusieve woningen te huur en
                                                           te huur gevraagd.

                                                     www.BonaireComfortRentals.com

                                                    Advertentie

                                                                     BEKENDMAKING

                                                    Namens waarnemend Voorzitter van de Eilandsraad maken wij bekend
                                                    dat er een Openbare Eilandsraadvergadering plaatst zal vinden op dinsdag
                                                    6 oktober 2015 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de Eilandsraad in het
                                                    Passangrahan.

                                                      x Opening/Mededeling
                                                      x Vragenuur
                                                      x Insprekers
                                                      x Ingekomen stukken
                                                      x Vaststelling agenda
                                                      x Vastelling ontwerp eilandsverordening Referendum 2015
                                                      x Sluiting

                                                      Waarnemend voorzitter van de Eilandsraad
                                                      R. Beukenboom
   1   2   3   4   5   6   7   8   9