Page 2 - MIN ON 11NOV,2015
P. 2

Het mes
                                                                                            op tafel

     Woensdag 11 november 2015 • Jaargang 131 nr 258 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba            9 Wereld                           10 Financieel                       12 Sport

Onderwijs-minister       Mars                             Eerste vliegtuig                      Hockeysters zonder
onderzoekt opties gymzaal   verscheurt maan                        Mitsubishi maakt                      Paumen naar World League
                                               testvlucht

‘Geen toestemming nodig parlement’                              77 nieuwe Nederlanders

Schwengle:
Nieuwe operatiekamer
komt sowieso

ORANJESTAD — Aruba krijgt sowieso een nieuwe         welke prijs daaraan hangt.
operatiekamer (OK) in het gerenoveerde en uitge-       Zodra wij alle informatie
breide Horacio Oduber Hospitaal (HOH). Hiervoor       hebben, zullen wij het par-
hoeft het parlement geen toestemming te geven. Het      lement hierover inlichten.”
feitenonderzoek naar het schrappen van de OK in de      Hoelang dit proces nog gaat
renovatieplannen is vertraagd, maar de basisschetsen     duren, is nog niet bekend.
voor de nieuwe OK liggen klaar en de neuzen van alle     Schuldige
betrokken partijen staan dezelfde kant op. De exacte     Tijdens de verbouwing van
kosten zijn nog onbekend.                  het HOH werd afgelopen
                               maart duidelijk dat de hui-
door onze verslaggever     we nu. De schets moet in   dige OK niet voldoet aan de   ORANJESTAD — Ten overstaan van gouverneur Fredis Refunjol legden gisteren 77 personen hun eed of belofte af en ver-
Bobby Spier          detail worden uitgewerkt,   eisen. Het bouwen van een    kregen hierdoor officieel de Nederlandse identiteit. De feestelijke ceremonie vond plaats in Cas di Cultura. Het geheel werd
Het eiland krijgt in de toe-  waarna we een definitieve   nieuwe OK was in eerste     muzikaal ondersteund door de New Generation Steelband Jr. Alle personen verkregen nu de rechten en plichten die het
komst een gloednieuwe en    begroting kunnen maken.”   instantie wel begroot, maar   Nederlandse staatburgerschap met zich meebrengt, zoals actief en passief kiesrecht en een Nederlands paspoort. Het was de
moderne OK die voorzien is   Op de vraag of hij tevreden  werd op het laatste moment   derde keer in 2015 dat een dergelijke ceremonie plaatsvond op Aruba. In totaal kregen 149 personen dit jaar de Nederlandse
van alle gemakken en up to   is met de eerste schetsen,  van het bouwcontract ge-    identiteit.
date is, vertelt Volksgezond- reageert de minister: “Ik   schrapt. In een eerder in-
heid-minister Alex Schwen-   zie dat alle partijen achter terview met deze krant gaf   Slotervaartziekenhuis:
gle in gesprek met Amigoe.   het plan van de nieuwe OK   Schwengle aan dat het voor
Het eisenpakket waaraan    staan, zoals onder andere   hem duidelijk is wie deze    ‘Heroïneproductie in
de OK moet voldoen, is be-   het ziekenhuisbestuur, ver-  fout heeft gemaakt. Volgens   belang van maatschappij’
kend, de eerste schetsen    plegend personeel en chi-   hem had het allemaal te
van de nieuwe kamer heeft   rurgen, dan ben ik ook te-  maken met wanbeleid van     AMSTERDAM — Het Slotervaartziekenhuis ontkent       tot uitlokking van crimi-   met het ministerie liep van
hij al onder ogen gezien,   vreden.”           het voormalig ziekenhuis-    dat opbrengsten van de productie van medicinale he-    nele activiteiten gericht op  juli 2006 tot juni 2015.
maar de precieze kosten    Vorm en prijs         bestuur. Sinds begin oktober  roïne zijn verdoezeld. Dat er geen ruchtbaarheid aan    deze locaties en personen”,  Volgens de kranten was
zijn nog niet begroot. “Om-  Schwengle moet de begro-   loopt er een feitenonderzoek  is gegeven, komt voort uit veiligheidsoverwegingen.    meldt het MC Slotervaart,   van iedere 3 miljoen euro
dat de OK in eerste instan-  ting plus de definitieve do- naar wat er precies gebeurd   “Bovendien komt het geld rechtstreeks ten goede aan    voorheen Slotervaartzie-    die het ziekenhuis als ver-
tie niet begroot was, gaat   cumenten van de operatie-   is. Dit onderzoek zou vier   onderzoek en de gezondheidszorg”, liet het zieken-     kenhuis.            goeding kreeg een miljoen
het sowieso extra geld kos-  kamer presenteren aan de   weken in beslag nemen,     huis vandaag weten, naar aanleiding van berichtge-     De Tweede Kamer besloot    euro winst. Het ministerie
ten, maar over hoeveel geld  ministerraad en het parle-  maar Schwengle ontving     ving van Het Parool en NRC Handelsblad op basis van    in 2004 om de behandeling   onderzocht in 2010 of de
het gaat, kan ik nog niet in  ment. “Maar ook nu houd    onlangs het bericht dat het   het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis.      van heroïneverslaafden     heroïneprijs niet te hoog
detail treden. Er is wel al  ik het parlement al continu  langer gaat duren. “Volgens                                met heroïne als geneesmid-   was. Pas drie jaar later
een mogelijk plafond aan    op de hoogte over de voort-  de onafhankelijke consul-                                 del toe te staan en de hard-  zouden de tarieven van de
de begroting vastgesteld,   gang”, stelt Schwengle. “Er  tant die het onderzoek doet,                                drug als geneesmiddel te    belangrijkste heroïne met
maar er is nog een discus-   was even verwarring, maar   is vier weken niet haalbaar.                                registreren. Na een Euro-   ruim een vijfde omlaag
sie gaande.”          we hoeven ook geen oké te   Hoe lang het dan precies                                  pese aanbesteding vanuit    zijn gegaan. Het ministerie
Volgens hem kan het plan-   hebben van het parlement   gaat duren, weet ik nog niet,                               het ministerie van Volksge-  van Volksgezondheid wilde
nen van de nieuwe OK wor-   dat de operatiekamer er    maar dit zal niet langer dan                                zondheid ging de opdracht   vandaag nog geen inhoude-
den opgedeeld in drie ver-   gaat komen. Soga (Stichting  zes maanden zijn.” Het on-                                 uiteindelijk naar Di-Ace-   lijk commentaar geven. De
schillende fasen. “De eerste  Onroerend Goed Aruba,     derzoek moet volgens de mi-                                tylM, de heroïne bv van het  Tweede Kamer wil wel een
fase is de discussie over   red.) is de eigenaar hiervan nister goed gebeuren. “Niet                                Slotervaart. Het contract   debat over de kwestie.
waar een goede OK aan     en heeft aangegeven dat de  omdat er een schuldige moet
moet voldoen en wat hij no-  operatiekamer nodig is voor  worden aangewezen. Ik ge-
dig heeft. Daaruit komt dan  het waarborgen van de zorg  loof ook niet dat dit met
de basisschets, dat is fase  en dat hij daarom dient te  opzet is gedaan, maar naar
twee. Aan de hand daarvan   komen. De operatiekamer    mijn mening zijn er wel in-
kan een grove inschatting   komt er dus sowieso, de    schattingsfouten gemaakt.
worden gemaakt van de     vraag is alleen in welke   Door dit onderzoek willen
kosten. In deze fase zitten  vorm, hoe groot hij wordt en we dit soort fouten in de toe-
                               komst voorkomen.”

Vliegtuigcrash:                                       De heroïneproductie door   Volgens het ziekenhuis is
                                               een dochterbedrijf van het  de bv die zich bezighield
Egypte verliest kwart                                    ziekenhuis is volgens Slo-  met de heroïneproductie
miljard dollar per maand                                   tervaart een rechtstreeks  niet expliciet en onder een
                                               gevolg van een politiek be- andere naam in de jaarver-
                                               sluit. “Een besluit dat een slagen verwerkt. “Bekend-
                                               belangrijk maatschappelijk  heid van locatie en betrok-
                                               doel dient in het kader van ken personen bij deze pro-
                                               de verslavingszorg.”     ductie kan namelijk leiden

CAÏRO — Egypte ver-                                     Defensie liet MIVD-agent                                 15 jaar cel voor
liest elke maand bijna                                    Afghanistan in steek                                   moordende
250 miljoen dollar aan                                                                                 agenten
inkomsten als gevolg                                     DEN HAAG — Zakenman Ibrahim A. is in Afghani-       onder meer naar buiten op
van het stopzetten van                                    stan door Defensie in de steek gelaten terwijl hij daar  televisie. Ook publiceer-   PRETORIA — Een
vliegreizen naar het                                     als agent voor de militaire inlichtingendienst MIVD    de hij een geluidsopname    rechtbank in de Zuid-
land door Rusland en                                     werkte. De rechtbank in Den Haag heeft dat vandaag     waarop te horen was dat de   Afrikaanse stad Pre-
het Verenigd Konink-                                     vastgesteld. Volgens de rechter heeft Defensie zijn    directeur juridische zaken   toria heeft vandaag
rijk. Dit heeft de mi-                                    zorgplicht geschonden tegenover A.             van Defensie hem 500.000    acht agenten ieder
nister van Toerisme,                                                                  euro aanbood, om tegen te   tot vijftien jaar cel
Hesham Zaazou, van-                                                                   gaan dat A. verder de publi-  veroordeeld wegens
daag in Caïro gezegd.                                                                  citeit zou zoeken.       de moord op een taxi-
                                                                            Dit jaar zijn ook de door-   chauffeur in 2013.
Een Russisch vliegtuig met                  Foto: AFP            Defensie heeft ontkend dat  kenman A. in 2007 heeft be-  gaans in het geheim opere-   De agenten bonden de
voornamelijk Russische                                    de Nederlander A. als agent eindigd zonder de daarvoor  rende medewerkers door de   27-jarige Mozambikaan
toeristen aan boord stortte  De koppen van verschillende Egyptische kranten van gis-    werd ingezet. Maar op basis vereiste zorgvuldigheid in  rechtbank gehoord over A.   aan zijn auto en sleep-
31 oktober neer, kort na    teren spraken van een westerse ‘samenzwering’ gericht op   van verklaringen van an-   acht te nemen. Die zorgvul-  in Afghanistan. Oud-MIVD-   ten hem door de straten
te zijn opgestegen van de   het kapotmaken van de toeristische industrie. De vlieg-    dere MIVD’ers concludeert  digheid is nodig om zo veel  directeur Pieter Cobelens   van Johannesburg. Aan-
luchthaven van Sharm      ramp blijkt ernstige gevolgen te hebben voor de toeristische de rechtbank dat A. in de  mogelijk te voorkomen dat   zei dat hij zelf niets over  leiding: hij had zijn auto
al-Sheikh. Dat is een in    sector, een belangrijke bron van inkomsten van Egypte.    praktijk wel degelijk als  het netwerk van de infor-   ‘agent’ A. wist. Maar het   verkeerd geparkeerd.
Rusland razend populaire                                   informant en agent heeft   mant of agent zich tegen   voormalige hoofd operaties   De taxichauffeur over-
badplaats aan de zuidkust                                  gewerkt.           hem keert.          in Afghanistan verklaarde   leed later in een politie-
van het Egyptische schier-                                  Volgens A. was hij volop   Ibrahim A. is in 2009 door  dat hij A. wel degelijk ‘run- cel. “Barbaars”, noemde
eiland Sinaï.                                        werkzaamheden aan het    zijn netwerken in Afgha-   de’ als agent.         de rechter de moord in
Vermoed wordt dat het                                    verrichten voor de Neder-  nistan bedreigd. Hij heeft  Naar eigen zeggen hield A.   zijn vonnis. De politie-
toestel door een bomont-                                   landse militaire inlichtin- Afghanistan verlaten. De   zich bezig met het vergaren  mensen kregen geen le-
ploffing is neergestort. Er                                 gendienst toen de operatie  rechtbank moet nog bepa-   van inlichtingen en bemid-   venslang omdat ze een
kwamen 224 mensen om                                     ineens werd stopgezet. Zo  len of deze bedreigingen   delde hij tussen Nederland   goede staat van dienst
het leven. Uit angst voor                                  werd hij plotseling afge-  en zijn vertrek uit Afgha-  en de Taliban. Ook ver-    hadden.
meer aanslagen hebben                                    sneden en liep hij daardoor nistan komen doordat De-   richtte hij allerlei hand-en- De moord werd op film
tal van landen de vluchten                                  niet alleen groot gevaar,  fensie zijn zorgplicht heeft spandiensten, zoals het re-  vastgelegd en was op in-
naar Egypte gestaakt, be-                                  maar raakte hij naar eigen  geschonden. De rechters    gelen van valse stempels in  ternet te zien.
halve vluchten om toeris-                                  zeggen ook alles kwijt. In  hebben A. gevraagd om een   paspoorten en zelfs wapens
ten daar terug naar huis                                   Afghanistan had hij onder  schatting te geven van de   voor de Nederlanders.
te vliegen.                                         meer een bouwbedrijf opge-  schade.
                                               zet. De rechtbank stelt dat De zaak van Ibrahim A. is
                                               de MIVD de relatie met za-  geruchtmakend. Hij trad
   1   2   3   4   5   6   7