Page 5 - MIN ON 11NOV,2015
P. 5

AMIGOE                                                                                              5WOENSDAG

                                                                                               11 NOVEMBER 2015

Voldoen aan internationale WHO-regels                           Tegeltjesverkoop voor
                                              snelle verhuizing ezelopvang
‘Wet besmettelijke
ziektes moderniseren’

ORANJESTAD — Om te voldoen aan de International       nen voldoen. De WHO ging   ORANJESTAD — Het was
Health Regulations (IHR) van de Wereldgezondheids-      akkoord met de samenwer-   de bedoeling dat de ezels
organisatie (WHO) moet Aruba de Landsverordening       king.             van de opvang in Santa
besmettelijke ziekten aanpassen en vernieuwen.        Schwengle liet na het over-  Lucia afgelopen oktober
Volksgezondheid-minister Alex Schwengle verwacht       leg weten dat Aruba behoor-  naar de nieuwe opvanglo-
dat de vernieuwde wet volgend jaar naar het parle-      lijk ver en up to date is en catie in Bringamosa zou-
ment kan gaan. Hij zei dit naar aanleiding van overleg    hij twijfelt er niet aan dat den verhuizen, maar dat
op koninkrijksniveau waar de status van de IHR werd     Aruba in de komende één tot  is vanwege geldgebrek
besproken.                          twee jaar klaar is om de IHR niet gelukt. De Donkey
                               te implementeren. Maar dan  Sanctuary wil nu via
Bij dat overleg waren ook   uitbraken van ziektes en    moet wel de Landsveror-    crowdfunding de laatste      nieuwe terrein. We zijn al   fundering voor het bezoe-    in Santa Lucia na achttien
Aruba Ports Authority (APA)  openbare gezondheidsevene-   dening besmettelijke ziek-  broodnodige bouwwerk-       negen jaar bezig. We hebben   kerscentrum zien, allemaal   jaar uit zijn jasje is gegroeid
en Directie Luchtvaart aan-  menten door te geven aan de  ten zijn aangepast. Amigoe  zaamheden financieren.      een subsidieaanvraag ge-    gerealiseerd door schenkin-   en bovendien grondig on-
wezig. Zij controleren de   WHO.              informeerde bij Directie   door Lynn Stroo          daan bij fonds CEDE Aruba,   gen en donaties van particu-  derhoud nodig heeft. “De
aankomst en het vertrek van  Het overleg was een vervolg  Volksgezondheid wat die    “We gaan tegeltjes verkopen    maar die loopt nog. Ik hoop-  lieren en bedrijven. “In het  nieuwe opvanglocatie wordt
mensen en vracht en daarom  op de Health Care Conferen-  wetsaanpassing inhoudt en   waarop mensen hun naam      te in oktober al te verhuizen, bezoekerscentrum moeten     uiteindelijk acht keer zo
is hun aanwezigheid nood-   ce Aruba die in juni plaats-  kreeg van een medewerker   laten schilderen. Deze te-    maar dat is niet gelukt.”    nog wasbakken en wc’s ko-    groot. De ezels hebben meer
zakelijk, aldus Schwengle.  vond. Toen ondertekenden    te horen dat in de Lands-   geltjes komen aan de muur     Bezoekerscentrum        men. Ook komt er nog een    ruimte, de stallen krijgen
De IHR zijn regels waaraan  Aruba, Curaçao, Nederland   verordening een verwijzing  van de binnenplaats van het    Op de nieuwe locatie staan   dak op. Uiteindelijk kun-    licht en er komen webcams
landen moeten voldoen om   en korte tijd later ook St.  naar de IHR moet worden    nieuwe bezoekerscentrum      al 67 van de 135 ezels die de  nen mensen hier met een     om zieke ezels in de gaten
onder andere verspreiding   Maarten een intentieverkla-  opgenomen, zodat duidelijk  te hangen”, vertelt Desiree    stichting onder haar hoede   drankje in de schaduw naar   te houden.” Eldering is on-
van besmettelijke ziektes   ring om samen te werken    is dat Aruba zich aan de IHR Eldering, directeur van de    heeft. Ook de bebouwing is   de ezels kijken.”        danks de vertraging hoop-
(zoals chikungunya en ebola) om aan deze IHR te gaan    heeft te houden.       Donkey Sanctuary Aruba.      in de basis klaar. Eldering   Hoopvol             vol over de toekomst: “Als de
aan te pakken en om rampen  voldoen. De eilanden in het  De eerstvolgende vergade-   “De verkoop van de tegels,    laat de stallen, de opslag-   De verhuizing is hard nodig   tegeltjesverkoop gaat lopen,
op dat gebied te voorkomen.  Koninkrijk zijn namelijk te  ring van de ministers van   die zestig dollar per stuk    ruimte voor het voer en de   omdat de huidige opvang     ga ik er vanuit dat we nog
Landen die voldoen aan de   kleinschalig om individueel  Volksgezondheid van het Ko-  kosten, gaat zo snel moge-                                    dit jaar kunnen verhuizen.”
IHR zijn verplicht bepaalde  aan deze richtlijnen te kun-  ninkrijk is in juni 2016.   lijk beginnen.”
                                              Water en elektra
RIU ruimt op                                        Eldering hoopt zeker 750
                                              tegels te verkopen. “Met
                                              dat geld kunnen we water
                                              en elektra in het bezoekers-
                                              centrum aanleggen. Ook
                                              moet er nog een hek wor-
                                              den gebouwd. Dat is nodig
                                              voordat we bezoekers kun-
                                              nen ontvangen.” Momenteel
                                              liggen de werkzaamheden
                                              in Bringamosa grotendeels
                                              stil. “Al ons geld zit al in het

                                              Sinterklaas is onderweg

                                              ORANJESTAD — Samen met zijn zwarte pieten maakt tig minuten later komen ze hij om 11.20 uur aankomt.
                                              de goedheiligman aanstaande zondag zijn opwach- aan bij Royal Plaza en ne- Daar is een pauze van tien
                                              ting. De Sint komt aan bij het havenkantoor van Aru- men een pauze bij de bus- minuten ingepland, waarin
                                              ba Ports Authority (APA).                     halte. Ook de pietenbrass- de Sint weer het publiek
                                                                               band komt even op adem. in zal gaan. Om 11.55 uur
                                              Om 9.00 uur gaat het ter- op de foto gaat.            Sinterklaas begroet dan eindigt de optocht bij Talk
                                              rein open, zodat het publiek De optocht begint om 10.30 mensen die bij dat punt of the Town en verwelkomt
                                              een goed plekje kan zoeken uur, waarbij Sinterklaas staan, voor hij verdergaat het publiek de Sint en zijn
                                              om Sinterklaas welkom in de Opening Float staat naar het voormalige huis zwarte pieten om 12.00 uur
                                              te heten op Aruba. De ce- met zijn Pieterbaas. Twin- van de gouverneur, waar op Linear Park.
                                              remoniemeester komt per
                                              auto aan, vergezeld van
ORANJESTAD — De stranden vanaf Palm Beach tot aan het Amsterdam Manor op Eagle       twee pieten, rond 9.30 uur.    10 jaar Dikke Buiken Club
Beach zijn weer schoon. Medewerkers van RIU Palace en RIU Antillas staken zaterdag de   En dan is het aftellen voor
handen uit de mouwen om mee te doen aan de National Coastal Clean Up Campaign. Ze     de Sint zelf, die arriveert    ‘Meer dan een fietsband’
‘adopteerden’ een stuk strand en trokken er met vuilniszakken en vuilprikkers op uit om  om 10.00 uur. De stichting
zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Tussendoor werden de harde werkers voorzien van  Sinterklaas en de minister
broodjes en fruit om hen te bedanken voor hun deelname. Hotelorganisatie Ahata en Aruba  heten Sinterklaas officieel
Tourism Authority (ATA) doen meerdere keren per jaar mee aan de actie, waarbij elk hotel  welkom, waarna deze zelf
dat een aantal uur mee wil doen, een eigen stuk krijgt toegewezen.             nog een korte toespraak
                                              houdt en met de kinderen

Onderzoek UA-studenten naar LGBT-toerisme

ORANJESTAD — Is de Arubaanse ge-    positieve impact heeft op het land en  pons van 500, het streefaantal”, zegt
meenschap klaar om lesbische, homo-   familie, hoe je tegenover homoseksu-   decaan John Wardlaw enthousiast te-
seksuele, biseksuele en transseksuele  aliteit staat, of homoseksualiteit een  gen Amigoe. De studenten verwerken
toeristen te ontvangen, was één van de ziekte is en of de bevraagde ervaring  op dit moment de antwoorden op de
vragen in het onderzoek van studen-   heeft met de zogenaamde LGBT-toe-    lijst met vragen. De faculteitsdecaan
ten van de Faculteit Hospitality and  risten. Het online beantwoorden van   verwacht dat hij in december meer
Tourism Management Studies van de    de vragen in het onderzoek, dat deel is kan zeggen over de uitkomst van het
universiteit van Aruba. Andere vragen  van een project, kon tot gisteren. “Het onderzoek en het resultaat van het
waren onder meer of het toerisme een  onderzoek is afgesloten. Met een res-  project.

COLUMN

Z=S:A                                                            Leden van fietsclub Dikke Buikers verzamelen zich in St. Cruz.

Van maandag tot en met                    uitkraamde en ik vind dat   menmomenten me wel wat      ORANJESTAD — Van een auto-ongeluk via revalida-         verliezen. We wachten op
vrijdag bespreekt Nico                    hij ons bij het WK in Ar-   verder. Op een pagina staat    tie naar een fietsclub met een opvallende naam: Dik-      elkaar, maar je moet wel je
van der Zee in deze co-                   gentinië in de steek gela-  een mooie formule: Z = S     ke Buiken Club (DBC). Deze fietsclub viert komende       best doen om mee te komen.”
lumn zinnige en onzin-                    ten heeft. Misschien moet   : A. De waardering die je     zaterdag haar tweede lustrum met een fietstocht en       Gemiddeld zijn er altijd zo’n
nige zaken. Reacties zijn                  ik meer denken aan alle    hebt van jezelf, je Zelfbeeld,  een feest. Meefietsen en -feesten kan.             25 ‘dikke buikers’ die rijden.
welkom: nicovanderzee@                    goede doelen waar hij zich  is Z. Die waardering kun
gmail.com.          voorbereiding in steken en   mee bezig heeft gehouden.   je berekenen door het Suc-    De hoofdpersoon van dit     fietsenwinkel Tri-Bike in St.  Paden schoonmaken
               dan de taak uitvoeren. Ge-   Johan Cruijff kwam met    ces dat je bereikt te delen    lustrum is René ten Thije    Cruz. DBC is geen officieel   Het mooie van het fietsen,
Deze dagen ben ik druk    durende die voorbereiding   het bericht dat hij longkan- door je Ambitie. De formule    (54) die in 2005 na zijn on-  door de Aruba Wieler Bond    vindt Ten Thije, is dat je
bezig voor de Universiteit  heb ik even niets te doen. Ik ker heeft. We schelen niet  gaat niet op voor mensen     geluk van de dokter te horen  erkend fietsteam met een be-  Aruba echt leert kennen. Er
van Aruba met het afne-    heb een boek gevonden dat   zo veel in leeftijd en op de zonder enige ambitie, want    krijgt dat hij nooit meer op  taald lidmaatschap. Wie wil   zijn geboren en getogen Aru-
men van toetsen waarin de   uit kleine fragmenten be-   één of andere manier ben ik  die moeten delen door nul     zijn oude niveau zal kunnen   meefietsen, sluit zich op die  banen die meefietsen en op
taalvaardigheid in het Ne-  staat, dus daar kijk ik dan  daar erg van geschrokken,   en dat gaat niet goed. Mijn    sporten. Als fanatiek hardlo-  dagen gewoon aan. Al is het   plekken komen waar ze nog
derlands van de eerstejaars  af en toe even in of ik denk  genoeg geschrokken om te   ambitie is groot, totaal stop-  per en fietser laat Ten Thije  fietsen niet meer op het be-  nooit van hebben gehoord,
wordt gemeten. Een leuke   gewoon even na over mijn    willen stoppen met roken.   pen met roken, mijn succes    het daar niet bij zitten. Hij  ginnersniveau van vroeger,   laat staan geweest zijn. Te-
klus, waar ik vorig jaar ook dagelijkse beslommeringen.   Met dat stoppen met roken   is beperkt, want ik rook nog   belt zijn biljartmaten Lex   het gaat er hard aan toe.    genwoordig schieten fiets-
al voor werd uitgenodigd.   Ik heb de laatste tijd wat   ben ik nu zo’n twee weken   steeds een paar sigaretten.    en Piet om wat rondjes over   Buik              teams als paddenstoelen uit
‘Het is niet de bedoeling   meer beslommeringen dan    bezig. Een pakje shag ging  Mijn zelfbeeld in dit opzicht   het eiland te gaan fietsen en  Hoe de clubnaam er kwam,    de grond. Mountainbiken is
dat je over onze studenten  anders. Nu moet u geen     er voor die tijd in twee da- is dan ook lager dan één en    weer fit te worden. “Mensen   weet Ten Thije niet meer. “De  nu een populaire sport op
een column schrijft,’ kreeg  medelijden met me heb-     gen doorheen, dat is ander-  dat is niet goed, vandaar     kregen daar lucht van en    meesten hadden zeker geen    het eiland. Maar bepaalde
ik toen te horen. Ik heb het ben, want het zijn alle-    half pakje sigaretten per   mijn beslommeringen.       de groep werd steeds groter.  buikje, nu ook niet. De naam  fietspaden zijn voor altijd ge-
ook niet gedaan. Jammer,   maal luxeprobleempjes.     dag. Veel te veel en ik heb  Op zo’n moment helpt het     De MTB-sport was toen nog    zet je op het verkeerde pad.  markeerd na 10 jaar Dikke
want ik vind het uitsteken-  Eén daarvan is afkomstig    veel te lang gerookt, dus de dat ik bij rekenen altijd     zo klein. Iedereen die fietste Je denkt aan oude mannen    Buiken Club: “Verschillende
de toetsen, de organisatie  van Johan Cruijff. Ik heb   stap van roker naar niet-   goed heb opgelet. Als ik     op het eiland, kende elkaar   en niet dat er fanatiek wordt  paadjes hebben namen ge-
is perfect en de studenten  niks met die man, hij kon   roker is behoorlijk groot.  mijn Ambitie wat omlaag      wel.”              gefietst.” DBC heeft ‘leden’  kregen, omdat menig DBC-er
worstelen met grote in-    heel goed voetballen, maar   Ik ben wat ontevreden over  breng van compleet stop-     Lage drempel          van in de zeventig, maar ook  daar per ambulance is afge-
zet met dat lastige taaltje  ik erger me mateloos aan    mezelf, want ik rook nog   pen naar radicaal minde-     Het mountainbiken is op dat   van tien. “Iedereen mag mee.  voerd. Maar wij waren ook
uit het kikkerland aan de   wat hij daarna aan onzin    steeds elke dag twee of drie ren, dan is de uitkomst van    moment vooral nog voor de    Het komt heel zelden voor    de eersten die fietspaden op
Noordzee. De één uiteraard                  sigaretten en dan blijft het de som ineens veel gunsti-    ‘sportlieden’, gaat hij ver-  dat we iemand onderweg     Aruba begonnen schoon te
met meer succes dan de an-                  rookduiveltje natuurlijk   ger, blijft mijn eigenwijze    der. Maar door DBC werd de                   maken.”
der. Maar goed, ik zou er                  op de loer liggen en ga ik  Zelfbeeld intact. Dan doen    drempel lager: wie zin had,
niet over schrijven en dat                  straks weer op de oude voet  we dus ook maar, ik maak     mocht meefietsen. En na het   Jubileumfeest
doen we dan ook niet.                    verder. Ontevreden over    er een tweetrapsraket van,    fietsen een ‘traktatie’ om te
Tijdens de toetsen zijn de                  mezelf, dat betekent dat   waarbij ik over een paar da-   zorgen dat mensen ook ble-   De Dikke Buiken Club viert zaterdag feest. De club or-
studenten hard aan het                    mijn zelfbeeld een deukje   gen de tweede trap lanceer    ven meedoen. “Door na afloop  ganiseert eerst om 15.00 uur een fietstocht die start bij
werk, voor mij valt er tel-                 krijgt, dat wellicht mijn   en echt totaal moet stop-     een biertje te drinken, kre-  Fisherman’s Huts/Armando’s Kite Shack. Na afloop is er
kens even een gat. De leer-                 zelfvertrouwen ook daalt.   pen. Als het chagrijn dan     gen we een band. Meer dan    op dezelfde locatie een barbecue met muziek. Wie wil mee-
ling krijgt een taak, moet                  Gelukkig helpt het boek    van deze columns afdruipt,    een fietsband.” Twee keer per  doen, betaalt 25 florin per persoon. Voor meer informatie:
daar een aantal minuten                   dat ik lees tijdens die exa- dan weet u hoe het komt.     week, op woensdag en zater-   tenthije@setarnet.aw /593-8490.
                                                               dag, verzamelt de groep bij
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10