Page 4 - MIN ON 11NOV,2015
P. 4

AMIGOE                                                                                                  3WOENSDAG

                                                                                                   11 NOVEMBER 2015

Winstbelasting straks verschuldigd bij aangifte                                          Voormalig                             IN HET KORT
                                                                 Volksgezondheid-minister:
Herziening wetgeving                                                                                         Chillen
winstbelasting morgen in Staten                                                  Aangifte tegen                           Twee jongens zaten volgens ei-
                                                                 sjoemelende artsen                         gen zeggen te ‘chillen’ toen de
                                                                                                   politie hen aanhield. De politie
ORANJESTAD — Wetgeving voor aanpassing van de           bij een ‘opbrengst per be-    niet of onvoldoende zijn    ORANJESTAD — Twee         dat de specialisten, door    sprak het duo aan, omdat een
winstbelasting staat morgen gepland om in de Staten        schikbare kamer’ (RevPar)    geraadpleegd en geïnfor-    medisch specialisten heb-     persoonlijke banden met     oplettende buurtbewoner mel-
behandeld te worden. Als de wet wordt aangenomen,         van 185 dollar. Hotels met    meerd over de aanstaande    ben volgens voormalig       AZV-directeur Anco Ringe-    ding maakte dat twee personen
moeten bedrijven voortaan bij opgave van hun winst-        minder opbrengst per ka-     wet. “Het gaat om een aan-   Volksgezondheid-minis-      ling en de huidige minister   verderop over een muur spron-
belasting al direct deze belasting betalen, het zogehe-      mer moeten meer winstbe-     passing van de wet met se-   ter Booshi Wever gesjoe-     van Volksgezondheid Alex     gen en een woning binnenstap-
ten Voldoening op Aangifte Systeem (VAS). Bovendien        lasting betalen. Daarnaast    rieuze gevolgen voor onder-  meld met declaraties aan     Schwengle, uit de wind      ten die niet van hen was. Hij
wordt het percentage aan winstbelasting voor bepaal-       moet het bedrijf in het bezit  nemingen en de privésector   zorgverzekeraar AZV. Na      worden gehouden. Hij doet    dacht dat de jongens iets wilden
de bedrijfsactiviteiten teruggebracht tot 10 procent.       zijn van een Earth Check     in het algemeen.” Financi-   onderzoek geeft AZV te      daarom, naast de twee spe-    stelen. Van diefstal was er echter
                                 certificaat.           ën-minister Angel Bermud-   kennen dat er ‘geen enkel     cialisten, ook aangifte tegen  geen sprake, wel van het gebruik
door onze verslaggever     Bedrijven kunnen maxi-      Hiermee toont het bedrijf    ez zegt echter dat de herzie- onregelmatige handeling      Ringeling en Schwengle.     van verdovende middelen en een
Alex Laclé           maal zes maanden uitstel     aan zuinig om te springen    ning van de winstbelasting   is geconstateerd’ en dat     “Het mag niet zo zijn dat    sterke marihuanageur, afkom-
De belangrijkste reden voor   vragen voor het doen van     met water en energie. Af-    voortvloeit uit afspraken,   er geen aangifte wordt      bepaalde mensen in onze     stig van een nog brandende siga-
invoering van VAS is de     aangifte. Ook bij uitstel     hankelijk van de grootte     vastgelegd in protocollen   gedaan. Wel geeft de zorg-    maatschappij vanwege hun     ret. Beide verdachten werden ge-
chronische achterstand bij   moeten bedrijven op 31 mei    van het bedrijf en de Re-    naar aanleiding van soci-   verzekeraar kort daarop      positie onbestraft blijven    boeid en afzonderlijk van elkaar
de Belastingdienst voor het   alvast winstbelasting beta-    vPar moeten hotels ook een    ale dialogen met betrokken   een ‘richtlijn waarneming     (…) terwijl anderen wel     naar het politiebureau gebracht.
opleggen van definitieve    len. Het bedrag daarvan is    bepaald minimumbedrag      partijen. “Het lijkt me eer-  door medisch specialis-      hard worden aangepakt.”     In de transportwagen werd later
aanslagen. Bovendien gaan    gelijk aan de meest recente    investeren om in aanmer-     der een poging om VAS uit   ten’ uit, ‘om een verhoogd    Minister Schwengle wil des-   bij één van de verdachten nog
veel bedrijven ook nog eens   definitieve aanslag. Verre-    king te komen voor lagere    te stellen, zodat we minder  risico op fraude bij decla-    gevraagd geen commentaar     een zakje cocaïne gevonden, dat
in beroep tegen deze aan-    kening van de voorlopige     tarieven. Een derde van de    in de kas krijgen”, zegt de  raties te voorkomen’.       geven op de aangifte. Wel    hij probeerde te verstoppen.
slag.              aangifte en de definitieve    investeringen moet gedaan    minister.           door onze verslaggever      wil de minister kwijt dat hij  Illegaal
De Belastingdienst loopt    aanslag vindt plaats binnen    worden in ‘groene projec-    De invoering van VAS      Alex Laclé            het een ‘laaghartige actie’   Tijdens een verkeerscontrole
bovendien miljoenen winst-   zes maanden na het doen      ten’ die ten goede komen     maakt onderdeel uit van    De mogelijke fraude heeft     vindt van Wever. “Hij haalt   stopte de politie een bestuurder
belasting mis doordat som-   van de definitieve aanslag.    aan het Arubaanse milieu.    hervormingen van het be-    zich voorgedaan in een ge-    mensen door het slijk, ter-   met de Venezolaanse nationali-
mige bedrijven niet op     Hiertegen kan uiteraard in    De rest van de investerin-    lastingsysteem. Doel hier-   val waarbij medisch speci-    wijl hij niet alle informatie  teit. Op de vraag van de politie
Aruba gevestigd zijn of     beroep worden gegaan.       gen moet gebruikt worden     van is snellere en betere   alisten voor elkaar waar-     heeft.” Te zijner tijd, als al- wat de man precies op Aruba
ondertussen failliet zijn.   Voorwaarden            voor personeelsopleidingen    inning, het stimuleren van   namen bij kortdurende       les duidelijk is en als dat no- deed, verklaarde de Venezolaan
In het nieuwe systeem      De aanpassing van het       en aanschaf van producten    (groene en milieubewuste)   afwezigheid. De één was      dig is, zal Schwengle uitleg   dat hij hier op vakantie was,
worden al deze problemen    percentage winstbelas-      die in Aruba gemaakt wor-    economie en de derde eco-   in loondienst bij het Hora-    geven. “Maar nu is het een    maar dat hij een verlenging
ondervangen. Een bedrijf    ting naar 10 procent geldt    den.               nomische pijler (financiële  cio Oduber Hospitaal en de    interne kwestie en ik heb    van zijn verblijf had ingediend
moet de winst over het vo-   slechts voor bepaalde secto-   Tegenstand            dienstverlening), het mo-   ander werkzaam voor een      alle vertrouwen in AZV.” De   bij Dimas. Als bewijs toonde
rige boekjaar uiterlijk op   ren en alleen voor bedrijven   Oppositiepartij MEP wil     derniseren en vereenvoudi-   eigen praktijk (vrijgeves-    zorgverzekeraar reageerde    hij zijn papieren met daarop de
31 mei van het daaropvol-    die aan de voorwaarden vol-    niet dat de betreffende wet   gen van belastingwetgeving   tigd). Wever denkt dat bij    niet direct op een verzoek    aanvraagdatum van 22 juli. Na
gende boekjaar opgeven.     doen. Hotels komen bijvoor-    morgen behandeld wordt.     en het inlopen van achter-   de betrokken specialisten     om reactie op de aantijgin-   controle bij de immigratiedienst
De winstbelasting is dan    beeld in aanmerking voor     Zij stelt dat het bedrijfsle-  standen op betaling van be-  voor één waarneming twee-     gen.               bleek dat de man illegaal op het
ook direct verschuldigd.    10 procent winstbelasting     ven en fiscalisten specifiek,  lasting.            maal is geïnd. “Dit houdt in   Frauduleuze poortarts      eiland verbleef. De Venezolaan
                                                                 dat er opzettelijk getracht is  Wever doet ook aangifte     werd naar het politiebureau in
Na verzoek EPI                                                          publieke fondsen te verduis-   tegen een frauderende      Dakota gebracht.
                                                                 teren, hetgeen conform onze    poortarts van medisch cen-    Grote tafels
Onderwijs-minister                                                        wetgeving strafbaar is.”     trum Imsan in San Nicolas.    Twee mannen reden rond met
onderzoekt opties gymzaal                                                     Wever stelt dit in een aan-    Zoals Amigoe eerder publi-    twee grote tafels in hun aan-
                                                                 gifte die hij, als burger en   ceerde, bevestigde AZV dat    hanger, zonder dat deze waren
                                                  dat het vooral docenten en   leider van politieke partij    de betreffende arts frau-    vastgezet of vastgebonden. De
                                                  studenten Techniek en Ge-   UPP, afgelopen maandag      deerde door recepten en lab-   tafels konden heen en weer
                                                  zondheidszorg waren die    bij het Openbaar Ministerie    onderzoeken op kosten van    schuiven en mogelijk op de open-
                                                  gisteren op de stoep van    (OM) heeft neergelegd. “Het    de verzekeraar uit te laten   bare weg vallen. Om die reden
                                                  het Bestuurskantoor ston-   is volkomen onaanvaard-      voeren voor klanten van     gaf de politie de automobilisten
                                                  den. Behalve een klacht    baar dat de schuldigen aan    zijn illegale privépraktijk.   een stopteken. Eenmaal aan de
                                                  over het gebrek aan een    dit vergrijp (…) er vanaf     AZV liet toen weten dat nog   kant van de weg konden beiden
                                                  gymzaal, klagen ze ook dat   komen met een terugbeta-     wordt besloten of er aangif-   heren zichzelf niet identificeren
                                                  de klassen te groot zijn.   lingsregeling.” Wever denkt    te bij het OM wordt gedaan.   en konden zij eveneens geen ver-
                                                  Hooyboer-Winklaar weet                      Wever wil niet meer wach-    blijfsvergunning tonen. Na ver-
                                                  dat voor de delegatie van   Niet-gedetailleerd        ten. “Aangezien het hier     der onderzoek bleken zij beiden
                                                  EPI een antwoord belang-    bestemmingsplan          mogelijke verduisteringen    illegaal te zijn. De politie bracht
                                                  rijk is. “Ze willen weten                    betreft, doch in ieder geval   hen naar Warda nos Costa.
                                                  wat ze kunnen verwach-     Wildgroei             onwettige zaken met publie-   Slapende honden
                                                  ten, waar ze aan toe zijn en  ondernemingen           ke fondsen, wenst onderge-    De politie bracht een bezoek aan
                                                  welke oplossing er komt.”                    tekende Candelario (Boo-     de wijk Babijn, omdat buurtbe-
                                                  De minister laat weten     ORANJESTAD — Nu de        shi, red.) Wever, namens de   woners daar last hadden van
                                                  dat er meer scholen zijn    aanleg van de heliport      politieke partij UPP en als   honden. Ter plaatse zagen de
                                                  zonder gymzaal en dat de    stilgelegd is, richten de     burger, aangifte te doen van   agenten zeven honden voor een
                                                  overheid op onderwijsge-    bewoners van Malmok        deze handelingen”, schrijft   woning liggen die toegang had-
                                                  bied met meer projecten op   zich op een andere erger-     hij in de aangifte. Ten slot-  den tot de openbare weg en niet
                                                  het gebied van onderhoud,   nis die tijdens de bijeen-    te doet Wever ook aangifte    beschut waren tegen zon, regen
                                                  renovatie en infrastruc-    komst voor de buurt naar     tegen Imsan-directeur Joel    of wind. De bewoner in kwestie
                                                  tuur zit, waarmee financi-   boven kwam. Boutique       Rajnherc wegens ‘het ver-    werd hierop aangesproken.
                                                  eel rekening moet worden    hotels schieten als pad-     doezelen van deze acties’.
                                                  gehouden.           denstoelen uit de grond
                                                                 en binnenkort opent een      Overleden
                                                                 partycentrum zijn deu-
                                                                 ren.

ORANJESTAD — Docenten en leerlingen van Cole-           het protest aan en besloten   De EPI-delegatie kreeg de   Het betreft het gebouw van
gio EPI zetten hun actie voort door gisteren bij het       dit bij de minister kenbaar   toezegging dat de minis-    Ocean Z aan de L.G. Smith
Bestuurskantoor een brief te overhandigen aan On-         te maken.            ter informatie gaat ver-    Boulevard, vlakbij Malmok.
derwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar met het        De Onderwijs-minister rea-    zamelen. Ze gaat praten    Op de Facebookpagina van het
verzoek om een gymzaal voor de school. Ze willen bin-       geert dat, als er problemen   met alle partijen: Directie  bedrijf staat dat het een luxu-
nen enkele dagen een reactie van de minister. Zo niet,      op een school zijn, betrok-   Publieke Scholen, Dienst    eus boutique resort is, dat eind
dan zijn ze bereid tot meer acties.                kenen eerst naar de school-   Openbare Werken, Directie   november de deuren opent.
                                 directie stappen en daarna    Onderwijs, Inspectie On-    Bewoners zijn bezorgd, omdat
Die actie zou kunnen in-    is. Gomez is zijn werkom-     naar het schoolbestuur, in    derwijs en geldschieters,   er geen parkeerplaats bij het
houden dat docenten uit     standigheden zat, trok aan    dit geval Dienst Publieke    om te zien wat er op de    gebouw is en zij overlast van
solidariteit met hun docent   de bel met een e-mail aan     Scholen. Dat hebben ze      begroting mogelijk is. Eén   geparkeerde auto’s zullen on-
Bewegingsonderwijs, Andy    collega’s en besloot geen     ook gedaan, maar zonder     van de mogelijke opties zou  dervinden. “Het zou een ap-
Gomez, buiten in de zon     les meer te geven totdat     resultaat en vandaar hun     een grote gymzaal zijn die   partementengebouw worden,
gaan les geven. Amigoe pu-   de lesomstandigheden zijn     stap naar de minister, zo    in de buurt van EPI wordt   maar toen ik bij Dienst Infra-
bliceerde gisteren per abuis  verbeterd. Docenten en      kreeg Hooyboer-Winklaar     gebouwd, zodat ook andere   structuur en Planning (DIP)
dat deze docent een vrouw    leerlingen sloten zich bij    als uitleg. Ze laat weten    scholen in de omgeving     navraag deed, bleek er alleen
                                                  daar gebruik van kunnen    een vergunning voor reguliere
Benzine                                              maken.             bewoning te zijn”, vertelt een
goedkoper, kerosine duurder                                    zijn inclusief bbo en de bazv vrouw. “De bouw is toen even
                                                  (health tax). Het ministerie  gestopt, maar toen de vergun-
ORANJESTAD — Benzine is     achtereenvolgende maand      kost nu 1,384 florin. Kerosine  van Economische Zaken past   ning uiteindelijk wel binnen
vandaag weer iets goedkoper   dat benzine goedkoper wordt.   is wel duurder geworden.     elke tweede woensdag van de  was, werd het ineens een par-
geworden. Wie gaat tanken,   Vorige maand daalde de li-    Voor een liter kerosine moet   maand de brandstofprijzen   tycenter. We willen geen dron-
betaalt nu 1,65 florin per li- terprijs fors met 14 cent. Ook  1,276 florin worden afgere-   aan.              ken mensen en herrie hier.”
ter, dat is 3,2 cent minder   diesel is iets goedkoper gewor-  kend, een verhoging van 0,3                   Statenvoorzitter Marisol
dan gisteren. Het is de vierde den, -1,1 cent. Een liter diesel cent per liter. Al deze prijzen                 Lopez-Tromp, ook een buurt-
                                                                 bewoner, zei eerder al tegen
                                                                 Amigoe dat zij zich voor de
                                                                 gek gehouden voelt. “Huizen
                                                                 worden steeds groter, krijgen
                                                                 een extra verdieping en blij-
                                                                 ken ineens een boutique hotel
                                                                 te zijn.”
                                                                 Premier Mike Eman rea-
                                                                 geerde dat er wel degelijk een
                                                                 bestemmingsplan is voor het
                                                                 gebied rondom Malmok en dat
                                                                 is gemarkeerd als toeristische
                                                                 zone. “Er mogen dus zeker
                                                                 hotels komen.” Maar het plan
                                                                 is niet zo gedetailleerd dat er
                                                                 beschreven is hoeveel hotels
                                                                 er mogen komen en wat voor
                                                                 type. De premier beloofde te
                                                                 bekijken of er daadwerkelijk
                                                                 een partycentrum komt in de
                                                                 woonwijk en of de betreffende
                                                                 vergunningen wel zijn ver-
                                                                 leend. De groep die afgelopen
                                                                 zaterdag bijeenkwam om hun
                                                                 zorgen te uiten, stuurde de mi-
                                                                 nister-president ook nog een
                                                                 brief om een samenvatting te
                                                                 geven van de avond en hem
                                                                 op het hart te drukken zich te
                                                                 houden aan de toezeggingen
                                                                 die hij deed.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9