Page 3 - MIN ON 11NOV,2015
P. 3

2 WOENSDAG                                                                                          AMIGOE
    11 NOVEMBER 2015
                                                               Alles leren over aloë
Geblokkeerde creditcards is ‘hoax’

Ministerraad
vergadert over Venezuela

ORANJESTAD — De commissie die de toerismecijfers        Aruba en de Immigratie-    men dat dit een zogenaamde   ORANJESTAD — Wat is aloë, hoe groeit het, hoe         middel. Nu wordt aloë on-
en -bewegingen monitort, vergaderde gisteren met de       dienst. Zij geven de Minis-  hoax betreft, het is dus niet wordt het verwerkt en waar is het plantaardige pro-      der meer verwerkt tot de
Ministerraad om de stand van zaken rondom Venezo-        terraad regelmatig advies   waar. Zij zullen eventuele   duct allemaal goed voor? Kinderen uit het vijfde en      medische crème Alhydran,
laanse toeristen te bespreken. Volgens cijfers van Aru-     op basis van hun analyses   aankondigingen wat betreft   zesde jaar van de basisschool Washington uit Noord       die gebruikt wordt voor het
ba Tourism Authority (ATA) is hun aantal in de eerste      wat betreft de toeristische  nieuwe maatregelen in de    kwamen afgelopen maandag alles te weten over deze       herstellen van brandwon-
negen maanden van dit jaar met 49 procent gestegen.       markt. Eman concludeerde    gaten houden.” Desondanks   plant, die bekend staat om haar medicinale krachten,      den en littekens. Volgens
                                na afloop dat de regering de  hebben hier verschillende   tijdens een presentatie van Jose van der Linde van       Aruba Aloë was de jeugd
                                taak heeft ervoor te zorgen  winkels en supermarkten    Aruba Aloë.                          erg enthousiast over de
                                dat iedereen die zich op Aru- bordjes en briefjes opgehan-                                 presentatie en toonden de
Het aantal Venezolaanse     trole van accommodaties. De   ba bevindt, zich aan de wet  gen, waarop staat dat Ve-   Tijdens deze presentatie    den de eerste zaadjes voor   kinderen veel interesse in
toeristen steeg de laatste   organisatie wil ervoor zor-   moet houden.          nezolaanse creditcards niet  kregen de kinderen ook te    de aloë-plantage in 1890    het onderwerp door speci-
vier jaar al met 29 procent.  gen dat de lokale bevolking   Creditcards          meer geaccepteerd worden.   horen hoe het verwerken     gepland bij Hato en was    fieke vragen te stellen. De
De eerste negen maanden     zich niet onveilig of bedreigd Wat betreft de geluiden dat                  en produceren van aloë     Aruba Aloë Palm in 1905    presentatie van de Aruba
van dit jaar is er zelfs een  voelt en werkt daarbij al ge-  de Venezolaanse regering                   vroeger heeft bijgedragen    de grootste producent ter   Aloë-fabriek maakt deel uit
stijging waarneembaar van    ruime tijd samen met ande-   alle creditcards van Vene-                  aan onze lokale economie    wereld van Aloin: een geel-  van de evenementen die het
49 procent vergeleken met    re instanties in een speciale  zolanen zou hebben geblok-                  en hoe het product sinds-    achtige substantie die werd  bedrijf organiseert in het
dezelfde periode in 2014.    commissie.           keerd: dat is slechts een                   dien is ingeburgerd in onze   onttrokken uit de plant en   kader van haar 125-jarig
                                gerucht, laat ATA desge-                   cultuur en traditie. Zo wer-  gebruikt werd als laxeer-   bestaan.
                                vraagd weten. “Dit is onder
Volgens ATA beïnvloedt het   Premier Mike Eman verga-    Venezolaanse bezoekers ont-  Aanvraagperiode carnavalskavels start
grote aantal toeristen de    derde gisteren in de Minis-   staan en wij hebben dit ui-
manier waarop de lokale be-   terraad met deze commis-    teraard gecontroleerd. Van   ORANJESTAD — Directie Infrastructuur en Planning        is bij wet geregeld. Wie op  houdt, loopt kans dat de
volking en andere toeristen   sie die de toerismecijfers   onze vertegenwoordigers in   (DIP) is belast met het uitgeven van de carnavalska-      8 december een kavel krijgt  kavelvergunning wordt in-
deze groep bekijken. ATA    en -bewegingen in de gaten   Venezuela hebben wij verno-  vels. Deze overheidsdienst maakt bekend dat vanaf       toegewezen, moet op zater-   getrokken en uitgereikt aan
besteedt dan ook extra aan-   houdt sinds 1 juli dit jaar.                  maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december       dag 9 januari of op zondag 10 de eerstvolgende persoon op
dacht aan de illegale praktij- In de commissie zitten ATA,                  vier bussen bij DIP staan waarin de aanvraagformu-       januari om 08.00 uur bij DIP  de lijst van kavelaanvragen.
ken die kunnen ontstaan en   Dimas, Directie Arbeid, War-                  lieren kunnen worden gedeponeerd. Op dinsdag 8 de-       zijn om de vergunning op te  Bovendien kan deze persoon
zet onder andere in op con-   da Nos Costa, Korps Politie                  cember trekt een notaris de namen van de personen       halen. Op 9 januari worden   daarna niet meer in aanmer-
                                                die een kavel krijgen toegewezen.               de kavelvergunningen voor   king komen om een vergun-
                                                                               Oranjestad uitgereikt, op 10  ning voor een carnavalska-
Fundacion pa Hende Muhe                                    In het gebouw Infra-com-    te kopen en in te dienen.    januari voor Noord en San   vel te krijgen.
                                                plex (Sabana Blanco) komen   DIP is geopend tussen 08.00   Nicolas.            Vandaag is het carnavals-
 STOPden Dificultad                                      vier bussen voor kavels te   en 12.00 en tussen 13.00 en   DIP stelt voorwaarden aan   seizoen officieel van start
Bel: 583 5400 – Primavera 1-B                                 staan: voor de grote parade  15.30 uur.           het gebruik van een ka-    gegaan.
   Ma –Vr 8 am – 5 pm                                    in Oranjestad, het verko-   Aanvragers voor een kavel    vel. Wie zich daar niet aan
                                                pen van eten en drinken in   moeten achttien jaar of ou-
                Huiselijk geweld!                       San Nicolas, Noord en voor   der zijn. Een verzoek voor
                                                Oranjestad. Vanaf maandag   een kavel kost 164 florin
                                                30 november kunnen geïn-    (inclusief zegel van 4 florin,
                                                teresseerden bij DIP terecht  retributie 25 florin en 136
                                                om een aanvraagformulier    florin aanvraagkosten). Dit
   1   2   3   4   5   6   7   8