Page 7 - MIN ON 11NOV,2015
P. 7

AMIGOE                                                                                      3WOENSDAG

Leerlingen Feffik                                                                                                                   11 NOVEMBER 2015
controleren auto’s Soaw
                                                Moses laat van zich horen
Secretaris-generaal Roy Martina en demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia
(Soaw) kijken hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.               Foto: FeffikWILLEMSTAD — Marilyn                                                                                                       Moses. Volgens Moses waren
                                                                                                                                                       Foto: Edsel SamboMoses, de aanstichter vaner geen interne vergaderingen
                                                de huidige kabinetscrisis,    Marilyn Moses gisteren tijdens de persconferentie over haar                                                                   om over deze kwesties te de-
                                                hield gisteren een pers-     vertrek uit Pais.                                                                                        batteren. Ook waren er geen
                                                conferentie. Daarin gaf                                                                                                      vergaderingen opgeroepen ter
                                                ze meer informatie over      ren. “Er is wel geld, 11 miljoen ambtenaren, een periodieke                                                                  voorbereiding van de Centrale
                                                haar beweegredenen om       gulden om precies te zijn, voor  verhoging aan de hand van                                                                   Commissie-vergadering over
                                                uit de Pais-fractie te stap-   de bouw van een jeugdgevan-    een positieve beoordeling, te                                                                 de ontwerpbegroting 2016. In
                                                pen en haar steun aan het     genis”, aldus Moses.       bevriezen en het pensioensy-                                                                 de nasleep van de val van het
                                                kabinet in te trekken.      Volgens de inmiddels onaf-    steem van ambtenaren te wij-                                                                 kabinet zijn er geen gesprek-
                                                                 hankelijke parlementariër is   zigen wilde het kabinet zo’n 4                                                                ken gevoerd tussen Moses en
                                                Moses, die vrijdag een bom    de bevolking politiekmoe. De   miljoen gulden in 2016 bespa-                                                                 de politieke leiders van Pais.
                                                onder het kabinet legde, deed   regering luistert volgens de   ren. “Maar als er een gebalan-                                                                Ze verklaart ook geen gemis-
                                                in de dagen voorafgaand aan    politica niet naar het volk.   ceerde begroting is, waarom                                                                  te oproepen van het partijbe-
                                                haar persconferentie haar     Ook doet het kabinet alsof    meer maatregelen nemen.                                                                    stuur te hebben.
                                                beweegredenen al uit de doe-   ambtenaren geen deel zijn     Die 4 miljoen gulden bespa-                                                                  Moses is geen mede-oprichter
                                                ken. Zo herhaalde ze dat het   van de bevolking, zei Mo-     ring doet meer pijn dan min-                                                                 van Pais, zoals de krant gis-
                                                regeringsbeleid niet haar     ses. Door de loontrede van    der consultants inhuren”, zei                                                                 teren schreef. In 2011 voegde
                                                steun geniet. “De besparings-                                                                                                   zij zich bij Pais. In 2012 stond
                                                maatregelen van het kabinet                                                                                                    ze voor het eerst op de ver-
                                                zouden gepaard gaan met in-                                                                                                    kiezingslijst. Marilyn Moses
                                                vesteringen in de economie.                                                                                                    is huis- en politiearts. Moses
                                                De verlichting die is beloofd                                                                                                   heeft haar artsexamen in
                                                door economische groei is niet                                                                                                  1992 in Rotterdam gedaan. Ze
                                                gekomen”, aldus Moses.                                                                                                      heeft de huisartsenopleiding
                                                Volgens Moses groeit de groep                                                                                                   niet gevolgd, maar samen
                                                armen op het eiland. Ze heeft                                                                                                   met haar Nederlandse man,
                                                niet de pretentie dat zij ar-                                                                                                   die ook arts is, jarenlang als
                                                moede ‘één-twee-drie kan                                                                                                     tropenarts in Afrika gewerkt.
                                                uitroeien’. Haar grootste be-                                                                                                   Na de verkiezingen van 19 ok-
                                                zwaar is dat de overheid niets                                                                                                  tober 2012 trad ze toe tot het
                                                heeft gedaan om de welvaart                                                                                                    parlement voor de fractie van
                                                van de bevolking te stimule-                                                                                                   Pais.

WILLEMSTAD — Leerlin-     troleerd. De leerlingen van   ters. Het interieur werd ook  ‘Belangrijke aanwijzing onrechtmatig handelen Isla’
gen die bij het opleidingsin- niveau 1 controleerden de    grondig aangepakt. Na de
stituut Feffik een opleiding  voertuigen onder begelei-    controles overhandigde Mir-   Vervolg van pagina 1       plekken van immissie (hetgeen   was aangespannen. In deze                                                                   geen onduidelijkheden bestaan,
volgen tot automonteur     ding van docent Albert Mar-   chylo Girigorie, een leerling                   men inademt, red.) op de be-   zaak staat voor de stichtin-                                                                 en zal naar onze verwachting
hebben onlangs de auto’s    tina en het hoofd van de    van het opleidingsinstituut,  Aangezien de berekeningen     graafplaats waren berekend en   gen de vraag centraal wat de                                                                 Isla het verbod opnieuw blijken
van het ministerie van So-   opleiding, William Evertsz.   een sleutel aan demissionair  van de door het gerecht aan-   niet er net naast, hogere jaar-  zwaveldioxide-bijdrage van de                                                                 te hebben overtreden.”
ciale Ontwikkeling, Arbeid   Daarbij vervingen ze onder   minister Ruthmilda Larmo-    gewezen deskundige Stichting   gemiddelde immissieconcen-    Isla-raffinaderij aan de concen-
en Welzijn (Soaw) gecon-    andere de olie- en luchtfil-  nie-Cecilia van Soaw.      Advisering Bestuursrecht-     tratie van 80 microgram waren   tratie op leefniveau is geweest                                                                Reactie Isla
                                                spraak (StAB) niet voor Beth   berekend, niet verwerpt.”     in 2014, om bij eventuele over-                                                                De Isla-raffinaderij gaat van-
Invoering ‘Pedo Watch’ in 2016                                 Chaim zijn uitgevoerd, hebben   Van Leeuwen legt uit dat on-   schrijding de dwangsom van                                                                  daag in een persbericht uitge-
                                                de stichtingen op eigen initi-  danks het feit dat StAB ‘niet de 75 miljoen gulden te kunnen                                                                  breid in op de uitkomsten van
WILLEMSTAD — Het Bureau voor het Welzijn van          nemen. Zo wordt een stevig   atief TNO ingeschakeld om     juiste locatie heeft gehanteerd’ claimen. Het gerecht willigde                                                                 de twee voornoemde uitspra-
het Kind (Voogdijraad Curaçao) zal volgend jaar een      fundament gelegd voor een    alsnog berekeningen voor deze   de rechter geen aanleiding zag  het verzoek in om deskundi-                                                                  ken. Daarin stelt de directie
‘pedo watch’ invoeren. De invoering hiervan heeft als     toekomst met positief en pro-  locatie uit te voeren. De bezwa- om aan de uitkomsten van     gen te benoemen die de bere-                                                                 ‘dat deze uitspraken op dit
doel het voorkomen dat kinderen slachtoffer worden       sociaal gedrag, zowel binnen  ren tegen de locatie die StAB   het StAB-rapport te twijfelen,  keningen moeten uitvoeren                                                                   moment op geen enkele wijze
van deze soort misdaden.                    als buiten de groep. Er wordt  hanteerde, hebben de stichtin-  waardoor de rechter de conclu-  ter beantwoording van deze                                                                  een belemmering vormen voor
                                vooral gewerkt binnen peer-   gen herhaaldelijk geuit tegen-  sie trekt dat de dwangsom niet  vraag. Voor deze berekeningen                                                                 de operationele bedrijfsvoering
Op basis hiervan kan de uit-  Tevens zal de samenwerking   groups en in deze groepen    over StAB en de rechter. StAB   is verbeurd.           heeft de rechter vier deskun-                                                                 van de raffinaderij en dat de
voeringsorganisatie Voogdij-  met diverse partners geïn-   staat het creëren van een    concludeert dat op de locatie   Het Gerecht in Eerste Aanleg   digen benoemd, twee namens                                                                  continuïteit van de productie
raad een potentiële dader   tensiveerd worden, om een    positieve groepscultuur cen-  waarvoor zij de berekening    heeft maandag ook uitspraak    StAB en twee van TNO. Van                                                                   en de veiligheid van de Isla-
volgen en/of aanwijzen met   professionele aanpak te be-   traal, waardoor de jongeren   hebben uitgevoerd, geen spra-   gedaan in een ander kort ge-   Leeuwen:”Over 2014 zullen                                                                   medewerkers gewaarborgd
mogelijke vervolging tot re-  reiken, alsmede het bewerk-   worden gemotiveerd en ge-    ke was van normoverschrijding   ding dat door de stichtingen   hierdoor naar verwachting                                                                   blijven’.
sultaat.            stelligen van kortere lijnen  leerd elkaar te helpen, aan   door de Isla. TNO stelt aan de
Daarnaast zal het bureau    in het hulpverleningstraject.  te spreken en van elkaar te   hand van hun eigen bereke-
zich voornamelijk richten op  Daarnaast zal worden ge-    leren.             ningen – volgens hetzelfde
andere beleidsprioriteiten   werkt aan de verhoging van                   berekenmodel als door StAB
om een veiliger opvoedings-  de kwaliteit van het werk en  Zoals bekend valt het bureau  wordt gebruikt – dat er bij Beth
situatie te kunnen garande-  de productie van de mede-    voor het operationele gedeel-  Chaim sprake was van normo-
ren, blijkt uit de begroting  werkers, waaronder ook het   te onder de verantwoorde-    verschrijding.
2016. Zo wordt verder ge-   verbeteren van de kwaliteit   lijkheid van de minister van  Van Leeuwen: “StAB heeft let-
werkt aan de vormgeving en   van de bedrijfsvoering door   Justitie en maakt als de jus-  terlijk vastgehouden aan de co-
operationalisering van het   deskundigheidsbevordering.   titiële jeugdbeschermingsin-  ordinaten van een rechtszaak
Centraal Meldpunt Kinder-   Men dient hier te denken    stantie deel uit van de justi- uit 2008 en heeft gemeend zich
mishandeling (CMK). Het    aan het werken middels de    tiële keten.          op deze wijze aan de uitspraak
meldpunt dient volgend jaar  methodiek ‘TOPs’ en het in-   Op de begroting van 2016 is   van 2010 te houden door op
volledig operationeel en in-  voeren van een digitaal regi-  voor de Voogdijraad 41.500   exact dezelfde wijze de bereke-
gebed te zijn in de Curaçaose stratiesysteem. In dit kader  op de kapitaaldienst begroot  ningen uit te voeren. Het von-
samenleving.          zullen alle justitiële dien-  en 6.515.400 gulden op de    nis van 2010 stelt duidelijk dat
                sten met het systeem Actpol   gewone dienst. De uitga-    de berekeningen voor de Isla-
Bovendien zal de organisatie  gaan werken. Dit is een po-   ven waren 70.236 gulden     uitstoot bij Beth Chaim dienen
het gehele traject van ‘onder litie-informatiesysteem dat   (kapitaaldienst) in 2014 en   plaats te vinden.”
toezichtstelling’ (OTS) op-  speciaal ontwikkeld is voor   5.661.495 gulden (gewone    De rechter stelde gisteren dat
timaliseren, om minderja-   het Korps Politie Curaçao.   dienst).            StAB de stelling van SHZC
rigen te beschermen tegen   Hierbij wordt opgemerkt dat                   niet verwerpt: “Uit het voren-
elke vorm van verwaarlo-    de term TOPs wordt gehan-                    staande volgt dat StAB de stel-
zing. Dit vanaf het moment   teerd tijdens de cursussen,                   ling van SHZC, dat indien er
van melding, het onderzoek,  waarbij medewerkers oplos-
de uitspraak door de kinder-  singsgericht moeten denken.
rechter, het aanwijzen van   TOPs is een groepsprogram-
gezinsvoogd, de uitvoering   ma dat jongeren bewust
van de OTS en de controle op  maakt van hun eigen den-
de uitvoering en terugkoppe-  ken en doen en hen leert hier
ling.             verantwoordelijkheid voor te

Verdachten
schietincident langer vast

WILLEMSTAD — Vier van     is met zestig dagen verlengd.
de Venezolaanse verdachten   Dat besloot de rechter-com-
betrokken bij het schietinci- missaris gisteren, meldt het
dent op 22 oktober, blijven  Openbaar Ministerie. Er zit-
nog acht dagen vast.      ten dus nu vijf verdachten
                vast in deze zaak en uit het
De hechtenis van de lokale   onderzoek moet blijken wel-
man J.J.A (36) die bij de wo- ke rol zij bij de schietpartij
ning in Gato werd opgepakt,  hebben gespeeld.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12