Page 8 - MIN ON 11NOV,2015
P. 8

AMIGOE                                                                   &                                   7WOENSDAG

                                                                                                      11 NOVEMBER 2015

    Flashback                           Documentaire over joodse geschiedenis Cariben

11 november 1991                           ‘A Kippah in the Caribbean’

Delegatie                              WILLEMSTAD — De joodse cultuur is onlosmakelijk
Er arriveert een 26 man tellende delegatie uit Suriname       verbonden met de geschiedenis van Curaçao. Afgelo-
die later die week op Bonaire het ambtelijk overleg voert      pen zaterdag verzorgde stichting WeConnect in het
met Nederland. De delegatie staat onder leiding van drs.       Avila Hotel de documentaire ‘A Kippah in the Carib-
K. Texel, directeur Buitenlandse Zaken van Suriname. De       bean’ over 400 jaar joodse geschiedenis op Curaçao,
groep blijft een dag in Willemstad en vertrekt de volgende      Aruba en in Suriname.
dag naar Bonaire. De Nederlandse media zijn in groten
getale vertegenwoordigd in Kralendijk, waar na het amb-       WeConnect probeert met in-    Van daaruit vertrokken ze                                                   Foto: Berber van Beek
telijk overleg eind van de week ook meer de ministers van      teractieve projecten verbin-   als handelaars naar Brazilië
Buitenlandse Zaken van beide landen bij elkaar komen.        dingen te leggen binnen het   om plantages op te zetten en     Initiatiefneemster en producent van de documentaire Tanja Fraai in gesprek met de zaal.
                                   Koninkrijk. Het initiatief    vanuit daar weer naar Nieuw
Visumplicht                             voor de film is ontstaan naar  Amsterdam (New York), Suri-     benoemden hoe de snoa hun    bezoeker van de film benoem-  dat de film is gemaakt voor
In Nederland laait de discussie over de visumplicht voor       aanleiding van de tentoon-    name en Curaçao. De eerste      groep bijeenhoudt, vanwege    de dat de joodse gemeenschap  educatieve doeleinden. “We
Antillianen weer op. De CDA-fractie vraagt aandacht voor       stelling ‘Joden in de Cariben’  joden arriveerden op Cura-      de feestdagen, het eten en    steeds kleiner wordt, mede   willen het ook graag aanbie-
de minister van Justitie voor het verplicht stellen van een     in het Joods Historisch Mu-   çao rond 1715 en namen di-      de gezelligheid op de patio.   vanwege huwelijken met     den aan Joodse filmfestivals
visum voor burgers uit de Antillen. Aanleiding is dat men      seum in Amsterdam in de     rect een prominente plek in     De meeste Curaçaoënaars     niet-joden. De verwachting   met name in de VS. Amerika-
‘een samenhang bespeurt’ tussen de drugssmokkel uit Su-       eerste helft van dit jaar. De  de economie in vanwege hun      van joodse afkomst zijn nau-   van veel van de bezoekers is  nen van joodse afkomst heb-
riname en de Nederlandse Antillen en dat er voor Surina-       vraag van zowel de tentoon-   betrokkenheid in de interna-     welijks religieus maar heb-   dat de snoa steeds minder als  ben geen idee dat er in de Ca-
mers reeds een visumplicht bestaat. Het desbetreffende        stelling als de film is: wat is tionale handel.           ben wel een sterk gevoel van   gebedsruimte gebruikt zal    riben allerlei levendige joodse
Kamerlid geeft aan dat het hem menens is. Op de vraag        joods-Caribisch?         In het begin van de Curaçao-     joods-zijn. De realiteit is dat worden, hoewel het wel als   gemeenschappen bestaan.
van de Amigoe of het wettig wel mogelijk is, antwoordde       Op deze vraag is geen een-    se geschiedenis was een der-     veel mensen niet meer terug-   museum zal blijven bestaan.   Het zou een leuk bijgevolg
hij: “Wat nu niet kan, kan in de toekomst wellicht wel.” De     duidig antwoord te geven.    de tot de helft van de blanke    komen naar de religie, hoewel  Tanja Fraai, een van de ma-   van de film zijn wanneer zij
minister zei weinig te voelen voor wettelijke maatregelen      Hoewel de religie wereldwijd   bevolking joods. Zowel in de     de verbondenheid blijft. Een   kers van de film, vertelt    als toerist hierheen komen.”
om het personenverkeer vanuit de West te regelen.          grotendeels op dezelfde ma-   plantage-economie van Suri-
                                   nier wordt bedreven, is de    name als op Curaçao waren
                                   culturele beleving verbonden   joodse handelaren tevens sla-
                                   aan de plek waar men leeft.   venhouders. Dit gegeven ligt
                                   Zo wordt het joods-zijn in    op Curaçao gevoeliger dan
                                   orthodoxe kringen in Neder-   in Suriname, waar een grote
                                   land veel meer als een reli-   mix tussen slaven en joodse
                                   gieuze ervaring gezien dan    slaveneigenaars ontstond.
                                   bijvoorbeeld op Curaçao en in  Op Curaçao wordt het joods-
                                   Suriname.            zijn veelal gedefinieerd door
                                   Gevluchte joden vestigden    de synagoge (snoa), ook wel
                                   zich eind 16e eeuw in Am-    de parel van Punda genoemd.
                                   sterdam vanuit Portugal.     Geïnterviewden in de film

INGEZONDEN

Stagiaires                                                                 Knipperlichten

DIT IS het verhaal van het    hele achterdeur van haar auto    u weten dat hij 8 gulden per   een advocaat zich eens hier     HIERBIJ WIL ik even reage-    Het scheelt enorm in tijd als  knipperlicht. Dus het kan wel!
drie keer gepakt worden van   was zwaarbeschadigd. Mijn      uur verdiende, dat betekent   in zou willen verdiepen, of er    ren op het ingezonden stuk    iedereen weet wat de ander op  Goed voorbeeld doet goed vol-
stagiaires door de onderne-   schade viel mee en heb ik niet   dat hij minstens achttien uur  ook mogelijkheden zijn om de     betreft het gebruik van knip-  de weg van plan is. Knipperen  gen. Niet altijd, helaas!
mers die zij nodig hebben om   geclaimd. Het meisje was in     voor niets zou moeten wer-    stagiaires te beschermen te-     perlichten van Johanna Kuy-   kost geen moeite en je doet de Het verschil tussen links en
op Curaçao hun studie te vol-  alle staten van verdriet. Zij    ken om deze ramp (want dat    gen deze ondernemers. Verder     ken van 5 november.       ander er een reuze plezier   rechts is voor iedereen ook
brengen. “Ratten zijn het!”,   belde met de verhuurder, aan-    is het voor zo’n gast) weg te  zou het geweldig zijn als er     Als gepensioneerde bezoek ik   mee. Op de Schottegatweg    niet altijd even duidelijk.
zei de mevrouw die naar mijn   bevolen door het stagebureau,    werken. Hij is nooit meer te-  een instantie zou komen die     regelmatig het eiland Curaçao  bijvoorbeeld, als ik van baan  Laatst knipperde een auto
verhaal geluisterd had over   die zei dat hij iemand naar de   ruggegaan. Ook hier wentelt   stagiaires wel echt bijstaat en   waar we jarenlang gewoond    verander, dan knipper ik, zo-  naar links, maar ging naar
een belevenis van een stagi-   schade zou laten kijken en dat   de uitbater zijn bedrijfsrisico helpt in plaats van genoemd     en gewerkt hebben. Het viel   als ik dat gewend ben en mij  rechts! Moeilijk, moeilijk al-
aire, bovendien kon zij mijn   zij dan die som moest betalen.   op een stagiair af! Want a. de  bedrijf dat kennelijk veel geld   me inderdaad op dat iedereen   ook aangeleerd is tijdens mijn lemaal.
verhaal met vele aanvullen.   Tranen natuurlijk, want dat     ondernemer heeft een tafel-   verdienen ver boven een goede    zijn of haar knipperlicht wil  strenge rijopleiding van 45   Een veilig verkeer voor 2016
Ik vertelde de mevrouw van    geintje zou zeker 2000 gulden    schikking gecreëerd waarbij   dienstverlening stelt.        ‘sparen’. Een enkeling maakt   jaar geleden.          toegewenst.
een stagiaire die via een we-  bedragen volgens mijn schat-    het de klant makkelijk wordt                     er gebruik van. Het scheelt   Vaak merk ik dan dat degene
reldwijd stagebureau een kip-  ting. Ik vroeg haar of zij geen   gemaakt hem te smeren, b. de           CEES PRINSEN    enorm in wachtrijen als ieder-  die achter mij rijdt, ook ge-        MW. VRIEZELAAR
penhok huurde voor 400 euro   borg had betaald? Ja, dat had    ondernemer is verantwoorde-                 Curaçao een zijn knipperlicht gebruikt. bruikmaakt van zijn of haar               Nederland
(!) per maand. Zij leunde tegen zij: 250 euro. Nou, zei ik, dan   lijk voor de werkdruk van zijn
een tafeltje wat pardoes in el- ben je maximaal je borg kwijt!   personeel, hoe minder perso-
kaar lazerde. Een timmerman   De rest is zijn bedrijfsrisico. Ze neel, des te minder zij kunnen
wilde het wel repareren voor   belde hem nogmaals maar hij     opletten op het zonder betalen
200 gulden, maar de baas van   hield vol dat ze hem de volle    weglopen van het restaurant.
het kippenhok rekende haar    reparatiekosten verschuldigd    Inderdaad: Ratten, Ratten en
er 1400 euro voor. Het komt   was. Deze verwerpelijke prak-    Ratten, drie keer Ratten! Ik
mij voor dat hier de onderne-  tijk staat niet op zichzelf, ik   zou het geweldig vinden als
mer, zijn ondernemersrisico op  hoorde van meerdere kanten
de stagiaire afwentelt. Ik geef dat verhuurders dit van hun
toe, dit verhaal is hearsay, ik huurders afdwingen.
heb het niet kunnen nagaan    Het laatste verhaal gaat over
maar het is van een betrouw-   een bekende van mij die ser-
bare bron.            veerde in een restaurant op
Zelf maakte ik de volgende    het strand, bij Mambo. Daar
twee verhalen mee: Een stagi-  waren ineens de klanten die
aire, werkzaam bij de dieren-  hij eerder bediend had, ver-
arts die ik bezocht, mocht naar trokken zonder te betalen; de
huis en reed haar auto achter-  rekening van 150 gulden bleek
uit... tegen mijn auto aan. De  voor zijn rekening! Nu moet

Zijn wij bewust
van onze capaciteit?

DE CAPACITEIT van Cura-     ming te verminderen.
çao wordt overschat.       Dezelfde figuren die ons dit
De Curaçaose regering en de   bedrijf dertig jaar geleden
rest van het bestuurlijk ap-   in de maag hebben gesplitst
paraat hebben de laatste 25   (ik laat in het midden of het
jaar getoond niet in staat te  destijds een goede of slechte
zijn om dit milieuprobleem    beslissing was) zitten ook
bij de Isla/BOO op te lossen.  nu weer aan de touwtjes te
De milieusituatie gaat      trekken. Maar nu, meer dan
steeds harder achteruit.     vroeger (1986), kun je zien
Buiten alle proporties wor-   dat de touwtjes ook een dood
den kankerverwekkende      in zware discompositie ver-
gassen de lucht in geslin-    kerend paard op sleeptouw
gerd, met de raffinaderij als  hebben, en dat deze ‘string-
verreweg de grootste boos-    pullers’ het paard absoluut
doener.             niet los willen laten.
En er wordt niets gedaan
van de kant van Curaçao om              R.J. SURIEL
mee te helpen global war-                  Curaçao
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13