Page 2 - UTILITIES
P. 2

2                                         Antilliaans Dagblad Zaterdag 13 januari 2018
 Curaçao

 Curoil vergroot opslagcapaciteit
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - De Red Majestic, een grote tanker, is giste-
 ren vanuit Afrika vertrokken naar het Nederlands
 Caribisch gebied. Dat laat Curoil-directeur Yamil Lasten
 desgevraagd weten aan deze krant. Door het schip is
 Curoil vanaf februari niet meer alleen afhankelijk van
 haar belangrijkste leverancier: raffinaderij Isla.
  ,,Wij willen niet afhankelijk voornamelijk de brandstof low
 zijn van slechts één leverancier sulphur diesel (LSD) wordt op-
 en daarom hebben wij op korte geslagen, omdat dit een product
 termijn meer opslagcapaciteit is wat Isla niet produceert. De
 nodig”, legt Lasten uit. Eerder overige brandstoffen, zoals ben-
 heeft Curoil de mogelijkheid zine - ook wel mogas genoemd -
 al bekeken om een aantal ei- marine fuel oil en jet fuel wor-
 gen tanks te vestigen op Bullen- den opgeslagen in tanks van de
 baai.          Isla.
  ,,Dat project is nog niet rond Curoil is voor Curaçao en Bo-
 en daarom hebben we in de tus- naire voor een groot deel afhan-
 sentijd een grote tanker gekocht. kelijk van de productie van de Is-
 Die is vandaag (gisteren, red.) la: voor zo’n 80 procent. Daar De Red Majestic heeft een capaciteit van 700.000 vaten, waarin genoeg benzine, jet fuel en marine fuel
 vertrokken vanuit Togo in Afrika wil Curoil verandering in gaan oil voor een periode van drie maanden kan worden opgeslagen.  FOTO CUROIL
 en komt rond 1 februari aan. Op brengen. Lasten legt uit dat het
 het schip kunnen we 700.000 bedrijf haar producten in             Advertentie
 vaten opslaan en kunnen we de toekomst wil kunnen in-
 benzine, jet fuel en marine fuel kopen bij verschillende ‘sup-
 oil voor een periode van drie pliers’.
 maanden garanderen.”   ,,Met het nieuwe schip kun-
  Volgens Lasten houdt dit geen nen we dat doen. Dan kunnen
 verband met de onvoorspelbare we afnemen wat voor ons het
 situatie met Venezuela en de af- beste en goedkoopste is en het
 genomen productie van de Isla- zelf opslaan”, zegt hij. De Red
 raffinaderij op Curaçao. ,,Het is Majestic komt voor de kust van
 simpelweg onderdeel van onze Aruba te liggen. Daar doet Cu-
 strategie om onafhankelijk te roil aan bunkering - schepen
 worden voor levering op Bonaire voorzien van brandstof - en daar
 en Curaçao”, aldus de Curoil-di- is een ‘anchorage zone’, waar
 recteur.        schepen veilig ten anker kunnen
  ,,We hebben een goede gaan. Op de vraag of de tanker
 samenwerking met Isla (dat permanent of tijdelijk zal wor-
 wordt geëxploiteerd door het Ve- den ingezet zegt Lasten: ,,Het
 nezolaanse staatsoliebedrijf schip is van Curoil. Wij hebben
 PdVSA, red.) en op dit moment het gekocht.”
 hebben we genoeg brandstof op Oftewel: het is een blijvertje.
 Curaçao. Er is voor bijna drie Wat betreft propaangas ligt de si-
 maanden voorradig. Wat er nu tuatie weer net anders, volgens
 gebeurt met Maduro heeft geen de Curoil-directeur. ,,Daarvan
 directe gevolgen voor ons.” hebben we een kleine week aan
  Zoals gezegd is er nu ook al voorraad. Maar stel dat er iets
 een voorraad van brandstof voor met de Isla gebeurt, dan hebben
 ongeveer drie maanden aanwe- we wel een aantal ISO-contai-
 zig op Curaçao. Maar deze is ver- ners, waarmee we propaangas
 deeld over de tanks van Curoil kunnen halen van landen in de
 en die van de Isla-raffinaderij. buurt. Dus ook in die zin zijn we
 Curoil heeft eigen tanks waarin onafhankelijk.”

 Curaçao doorvoerland

 voor goud uit Venezuela

 Van een onzer verslaggevers den in de link zijn redelijk accu-
 Willemstad - Curaçao impor- raat. In het geval van goud is
 teert en exporteert jaarlijks zo’n voornamelijk sprake van door-
 500 miljoen dollar aan voer. Het goud komt niet echt
 goud(waarde). In 2015 was dit Curaçao binnen, zodat het niet
 volgens de website Atlas.me- als import wordt geregistreerd
 dia.mit.edu 538 miljoen, het qua en later ook niet als export.”
 waarde tweede grootste export- De CBCS vervolgt de toelich-
 product na geraffineerde brand- ting. ,,Het goud is meestal af-
 stofproducten met circa 800 komstig uit Venezuela of Guya-
 miljoen dollar.     na, blijft in de haven - vrije zone
  Deze week werd een bericht - en wordt later weer doorge-
 hierover rondgestuurd op de so- voerd naar andere landen. Be-
 ciale media. Het betrof een link drijven die hierin bemiddelen
 naar de genoemde site. Het krijgen een commissie als tus-
 Antilliaans Dagblad vroeg om ve- senpersoon van de koper en ver-
 rificatie en reactie van de Centra- koper en deze commissie wordt
 le Bank CBCS.      in de betalingsbalans onder ‘ove-
  ,,De data die genoemd wor- rige diensten’ geregistreerd.”
   1   2   3   4   5   6   7