Page 4 - UTILITIES
P. 4

4                                          Antilliaans Dagblad Zaterdag 13 januari 2018
 Curaçao

   erwijl de officiële publieke (Gemeenschaps)geld                      gemeenschapsgeld verspild en
 ANALYSE                                            gebakken peren. Miljoenen aan

   sector telkens te kort                                   vooralsnog met lege handen.
                                                 Het is goed dat dit met de ‘nul-
 T komt, smijt (een deel van)                                  meting’ door Soab bloot is ge-
 de officieuze publieke sector het                               legd en dat duidelijk wordt
 geld met bakken over de balk.                                 gemaakt uit welke hoek dit is
 Gemeenschapsgeld weltever-                                   gekomen, namelijk op initiatief
 staan. Schaamteloos is er onder                                van voormalig PS-premier Ivar
 leiding van Werner Wiels - ja,                                 Asjes die Wiels eigenhandig
 de broer van wijlen Pueblo                                   voor deze klus had uitgekozen
 Soberano-leider Helmin Wiels -                                 en later voortgezet door idem
 door het vorige Multidiscipli-                                 PS-premier Ben Whiteman.
 nair Projectteam (MDPT), dat                                  Van een partij die zégt op te
 een oplossing moest vinden                                   komen voor de kleine man,
 voor de toekomst van de Isla-                                 maar in de praktijk met geld
 raffinaderij, in drieënhalf jaar                                smijt.
 tijd met geld van de bevolking                                  Soab heeft slechts een voorlo-
 omgesprongen. Terwijl er 10                                  pig onderzoek gedaan. Deze
 miljoen was begroot - al een                                  zaak lijkt zo ernstig dat nader
 zeer aanzienlijk bedrag - voor                                 onderzoek niet overbodig is,
 vier jaar, is er in kortere tijd                                bijvoorbeeld door het Openbaar
 16,8 miljoen besteed. Een gi-                                 Ministerie (OM). Er is in janua-
 gantische overschrijding.                                   ri 2017 aangifte gedaan, dus
  En als dan uit het rapport van                                met het Soab-rapport erbij kan
 overheidsaccountantsbureau                                   het OM flink aan de slag. En het
 Soab duidelijk wordt waaráán                                  is aan onder andere de nieuwe
 dit geld is gespendeerd, dan is Ook toen een Curaçaose delegatie ‘op uitnodiging van GZE’ naar China was afgereisd in verband met leiding van RdK - directie en
 de verontwaardiging alleen ‘workforce development’ is dat uit de Curaçaose portemonnee betaald. Terwijl GZE ons gouden bergen Raad van Commissarissen - iets
 maar nog groter. Onder andere beloofde: een geheel nieuwe raffinaderij bij Bullenbaai voor vele miljarden dollars, de schoonmaak van te doen met de conclusies.
 feestjes, cursussen in het bui- het bestaande Isla-terrein en zelfs een ongevraagde Las Vegas-achtige stadsontwikkeling ter plekke.  Gaan ze de betrokkenen verant-
 tenland voor ingehuurde con-                          FOTO ALGEMENE ZAKEN woordelijk/aansprakelijk hou-
 sultants (waarom dan über-                                   den?
 haupt deze kennelijk incapabele Nos Pais het viervoudige kregen van Wiels de burger heel veel informeel teruggetreden - om Curaçao moet echter ook
 consultants aanstellen?), notu- toebedeeld van wat de ‘nationa- geld gekost, het heeft tevens tot geen kritische vragen te stellen, verder: hetzelfde Soab-verslag
 listenkosten terwijl er geen le’ zender TeleCuraçao Multi- geen enkel resultaat geleid en de noodklok te luiden en in het geeft aan dat er in potentie een
 notulen zijn gevonden, natuur- media ontving. Het gaat om daarmee de bevolking al die tijd uiterste geval een publiek state- lijst is van circa 23 partijen die
 lijk de bekende reisjes, zélfs de tonnen en alles bij elkaar ruim voor de gek gehouden. Het ment te maken. Alle betrokke- geprikkeld kunnen worden mee
 uitgaven van de partijen waar- 1,1 miljoen aan ‘communicatie’.  MDPT bestond echter zeker nen hielden hun mond en te doen aan een aanbestedings-
 mee onderhandeld werd, public Communicatie en informatie niet alléén uit Werner Wiels, schreven in de tussentijd hun traject - door Wiels destijds
 relations en communicatie- zijn zeer belangrijk, maar dan maar volgens het nog geldende consultantsfacturen uit. Ook afgewezen met kennelijke goed-
 kosten ‘om het project de nodi- natuurlijk wel in de zin van Landsbesluit uit zo’n tien ‘key- Errol Cova, die volgens de vak- keuring van de overige jaknik-
 ge bekendheid te geven en transparantie; het geven van members’, zoals ze in het Soab- bonden door Wiels op een zij- kers - voor de overname, moder-
 meer draagvlak binnen de maat- openheid van zaken. Dat deed rapport worden genoemd, met spoor zou zijn gezet. Iedereen nisering én sanering van de
 schappij te creëren’, zoals in het het MDPT onder aanvoering ieder in principe een vergoe- kent Cova; die laat zich door raffinaderij. Dit biedt kansen.
 Soab-rapport staat. Dit laatste is van Wiels allesbehalve. Géén ding van 5.000 gulden per niemand aan de kant zetten. Tegelijkertijd dient naast het
 een nette omschrijving van wat financiële verantwoording - maand en van 7.500 voor de Ook ex-premier Maria Liberia- scenario ‘modernisering’ ook de
 wordt bedoeld als keiharde slechts één tussentijdse con- zogeheten deelvoorzitters. Som- Peters, die eind vorig jaar het andere optie, ‘herontwikkeling’,
 poging tot beïnvloeding van de cept-rapportage werd verstrekt migen zijn naar eigen zeggen MDPT verliet omdat er door de serieuzer dan ooit te worden
 publieke opinie via de media, aan de toenmalige slapende tussentijds uitgestapt, maar nieuwe voorzitter in een ‘roads- genomen. Het voorbereiden
 leunend tegen omkoping van Raad van Commissarissen van toch is de rode draad van de how’ uit de school zou zijn van een terugval-scenario bij
 diezelfde media. Een specifiek Refineria di Kòrsou (RdK), de bevindingen van het overheid- geklapt over de werkelijke status eventuele sluiting van de Isla
 deel van de media, exact om- overheids-nv die alle gelden saccountantsbureau dat de rest van de onderhandelingen met gevolgd door ontmanteling en
 schreven door de overheidsac- voor het MDPT ophoestte. En zich ‘verschoont’ door te verkla- GZE en over de werkelijke schoonmaak en de sociaaleco-
 countants plus bijbehorende ook géén informatie over de ren dat alleen Wiels de dienst capaciteiten van deze Chinese nomische ontwikkeling van het
 bedragen. Daarbij valt op dat voortgang van het voor Curaçao uitmaakte. He, himself and onderneming in geldnood. Schottegatgebied blijft een must
 Direct Group (Radio en TV cruciale project: de toekomst only he.   Liberia-Peters weigerde echter en is actueler/realistischer dan
 Direct) het negenvoudige en van de Isla. Totdat Wiels in Dat Wiels een pure solist is, vragen te beantwoorden waar- ooit. Al is het alleen al in ver-
             september 2016 zelfs zijn me- die eerder al ernstige financiële om zij al die tijd Wiels zijn gang band met een betere onderhan-
             de-MDPT-leden verraste door schade veroorzaakte bij medefi- had laten gaan en niet op de delingspositie. Eén luid en
             het Chinese Guangdong Zhen- nancieringsorganisatie Amfo en rem had getrapt. duidelijk advies aan het huidige
             rong Energy (GZE) uit de hoge later als commissaris bij nutsbe- En zo zit Curaçao twee jaar MDPT onder leiding van de
             hoed te toveren. Bijna anderhalf drijf Aqualectra, en alles voor voor het verstrijken van het nieuwe voorzitter Christiaan:
             jaar verder blijkt GZE een vol- anderen achterhield ontslaat lopende contract met de uiterste wees transparant en leg verant-
             strekt lege huls. Geen techni- géén van de overige MDPT- onzekere Venezolaanse staats- woording af over elke cent aan
             sche knowhow en geen finan- leden - al dan niet formeel of oliemaatschappij PdVSA met de gebruikt gemeenschapsgeld.
             ciële armslag. ‘Wij’, de be-
             lastingbetalers van Curaçao,
             blijken zelfs hún reis- en ver-
             blijfskosten voor het bijwonen
             van de onderhandelingen met
             het MDPT op Curaçao te heb-
             ben betaald. Ook toen een Cura-
             çaose delegatie ‘op uitnodiging
             van GZE’ naar China was afge-
             reisd in verband met ‘workforce
             development’ is dat uit de Cura-
             çaose portemonnee betaald.
             Terwijl GZE ons gouden bergen
             beloofde: een geheel nieuwe
 Schaamteloos is er onder lei- raffinaderij bij Bullenbaai voor
 ding van Werner Wiels door  vele miljarden dollars, de
 het vorige Multidisciplinair schoonmaak van het bestaande
 Projectteam (MDPT) in drieën- Isla-terrein en zelfs een onge-
 half jaar tijd met geld van de vraagde Las Vegas-achtige stads- Het voorbereiden van een terugval-scenario bij eventuele sluiting van de Isla gevolgd door ontmante-
 bevolking omgesprongen.  ontwikkeling ter plekke. ling en schoonmaak en de sociaaleconomische ontwikkeling van het Schottegatgebied blijft een must
        FOTO ARCHIEF Niet alleen heeft het MDPT en is actueler/realistischer dan ooit.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9