Page 3 - UTILITIES
P. 3

Antilliaans Dagblad Zaterdag 13 januari 2018                                    3
                                                      Curaçao

 Den Haag - In de Nederlandse Rutte staat stil bij kwestie Venezuela              kan”, aldus Rutte. Net als mi-
 Van onze correspondent
                                                 nister Halbe Zijlstra van Buiten-
 ministerraad is gisteren stilge-                                landse Zaken eerder deze week
 staan bij de eenzijdig door Vene- sident Mark Rutte in zijn pers- en past ook niet bij het goed na- leg. We zoeken naar een oplos- deed, koos ook de voorzitter van
 zuela afgekondigde grensslui- conferentie stil bij de kwestie. buurschap dat wij nastreven met sing voor het probleem dat Ve- de Koninkrijksregering voor een
 ting.          ,,Het zorgt voor groot ongemak een van onze grootste buurlan- nezuela ervaart zodat de grens gematigde toon richting Cara-
  Na afloop stond minister-pre- op Aruba, Bonaire en Curaçao den. Momenteel loopt het over- zo snel mogelijk weer open cas.

 65 Mensen                           Directeur Damen bezoekt Feffik
 met Avior
 teruggekeerd
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Gistermiddag zijn 65 mensen met een
 Nederlands paspoort (63 volwassenen en twee kinderen)
 teruggevlogen van Venezuela naar Curaçao. Het toestel
 van Avior Airlines uit Valencia landde om 16.00 uur op
 luchthaven Hato en vertrok een uur later weer.
  De verwachting was aanvan- benadrukt dat er ook tijdens de
 kelijk dat donderdag al een boycot gewoon vluchten zijn ge- Directeur van Damen Shiprepair Curaçao, Lodewijk Franken, was samen met de manager human
 groep van 38 gestrande Curaçao- weest tussen Curaçao en Vene- resources van het bedrijf, Jurgen Rodrigues, op oriëntatiebezoek bij Feffik Training Center A.J. Colin
 se passagiers naar het eiland zou zuela. ,,Nederlandse paspoort- Valerian te Brievengat. Om met eigen ogen te zijn hoe Feffik werkt aan beroepsvorming en het uit-
 terugkeren en dat de retour- houders hebben altijd kunnen wisselen van ideeën voor versterking van het opleidingsinstituut. Ze werden verwelkomd door be-
 vlucht plaats zou geven aan on- vliegen.” De vluchten worden op stuursvoorzitter Paul de Rooy en interim-directeur Ludwig Alberto, die uitleg gaven over het studiepro-
 geveer 100 Venezolanen. Vol- verschillende dagen in de week gramma, aantal leerlingen, uitdagingen, projecten en toekomstplannen.  FOTO FEFFIK
 gens de woordvoerder van pre- uitgevoerd door de Venezolaan-
 mier Eugene Rhuggenaath, se luchtvaartmaatschappijen
 Brigitte Gonesh, zouden die 38 Avior, Albatros, Aserca en Ruta- Van een onzer verslaggevers Knops: We atie van Venezuela ‘ernstig’.
 reizigers of een deel daarvan op ca. Afgelopen zondag landde Willemstad - Zo positief als de ,,Maar de oversteek wagen via
 de vlucht van gistermiddag kun- een toestel van Rutaca op Hato Nederlandse staatssecretaris van zee is niet de oplossing”, zei hij
 nen zitten. Maar hoeveel men- met aan boord 23 mensen met Binnenlandse Zaken en Konink- moeten eruit in reactie op de stoffelijke over-
 sen uit die specifieke groep wer- een Nederlands paspoort en de- rijksrelaties Raymond Knops is schotten van vier Venezolanen
 kelijk zijn teruggevlogen naar ze zondag 14 januari komen er over Curaçao, zo pessimistisch komen die woensdag aanspoelden op de
 Curaçao met de vlucht van Avior nog eens vijf aan met die vlucht, is hij over Venezuela. ,,Maar het kust bij Koraal Tabak. Gisteren
 werd vooralsnog niet duidelijk.  aldus Gonesh. is een buurland en we moeten Knops. ,,Als we kunnen aanto- is een vijfde lijk aangetroffen.
  President Nicolás Maduro Wie problemen heeft om van- proberen in goede verstandhou- nen dat we er alles aan doen om ,,Elke persoon die verdrinkt is er
 gooide vrijdag 5 januari de gren- uit Venezuela terug te keren ding samen te werken en rustig de grenzen te bewaken, moeten een te veel”, vindt Knops. ,,Dat is
 zen met de ABC-eilanden voor naar Curaçao en met een Neder- blijven”, zo verklaarde hij bij het we eruit komen.” precies de reden om illegale
 72 uur dicht en verlengde die lands paspoort reist, kan voor afsluiten van zijn bezoek aan De staatssecretaris, die giste- smokkel, van mensen en goede-
 grensblokkade afgelopen dins- bijstand en advies contact opne- Curaçao. Ondanks verschillen in ren zelf niet aan tafel zat tijdens ren, aan te pakken. Binnen het
 dag. Hoeveel mensen met een men met de ambassade via ideologie moeten de landen het de besprekingen tussen Aruba, Koninkrijk moeten we goede af-
 Nederlands paspoort daadwer- de telefoonnummers: +58-212- probleem duidelijk krijgen en Curaçao, Nederland en Venezu- spraken maken hoe we dat kun-
 kelijk zijn gestrand in Venezuela 2769300 of +31-24-7247247. een oplossing vinden, aldus ela, noemt de binnenlandse situ- nen tegengaan.”
 als gevolg van de boycot is vol-
 gens Gonesh erg onduidelijk.
 in Venezuela zou tot nu toe Haven ‘weinig last’
 Bij de Nederlandse ambassade
 slechts ‘een handjevol’ mensen
 nesh: ,,Interpol weet dat er tus- van maatregel Maduro
 om hulp hebben gevraagd. Go-
 sen 5 en 12 januari 38 mensen
 naar Curaçao hadden moeten Van een onzer verslaggevers ,,Er is niets gecanceld als ge-
 vliegen, maar het is niet duide- Willemstad - Vooralsnog heeft volg van de maatregel”, aldus
 lijk wie inmiddels is vertrokken de haven ‘weinig last’ van de directeur van de Curaçao Ports
 en wie niet. Sommige mensen maatregel van de Venezolaanse Authority (CPA), Humberto
 zijn via Colombia en Panama president Nicolás Maduro om de Castro. Het vaarverkeer
 teruggekomen.”     de grenzen voor de ABC-eilan- was al minimaal vanwege de
  De regeringswoordvoerder den gesloten te houden.  problemen van de Venezolaanse
                         Staatsoliemaatschappij PdVSA.
           Advertentie
                         ,,De situatie is wel zorgelijk”, zo Gelukkig is KTK niet alleen afhankelijk van Venezolaans scheepsver-
                         voegt hij er direct aan toe, ,,want keer.        FOTO JEU OLIMPIO
                         veel bedrijven in de haven zijn
                         afhankelijk van het vaarverkeer se haven doorvaren naar Vene- een dochteronderneming van
                         en we weten niet hoe deze ‘stop’ zuela. Op het moment dat Ma- CPA.
                         direct invloed gaat hebben op de duro de grenzen sluit voor In december vorig jaar meld-
                         raffinaderij.”     scheepsverkeer tussen Venezue- de CPA al dat als gevolg van de
                          Neem een bedrijf als Kompa- la en Curaçao, dan wordt dit di- crisis in het buurland 30 procent
                         nia di Tou Kòrsou (KTK), dit rect gevoeld bij een bedrijf als minder schepen uit Venezuela
                         sleepbootbedrijf is afhankelijk KTK, zo legt De Castro uit. Ge- bij Bullenbaai komen. Op dit
                         van de schepen die van Vene- lukkig bedient KTK ook andere moment probeert KTK haar acti-
                         zuela de Curaçaose haven en bedrijven, maar Venezolaanse viteiten uit te breiden of te ver-
                         vooral Bullenbaai aandoen of problemen worden direct aan plaatsen naar Suriname en de
                         van schepen die via de Curaçao- den lijve ondervonden. KTK is Bovenwinden.
   1   2   3   4   5   6   7   8