Page 6 - UTILITIES
P. 6

Antilliaans Dagblad Zaterdag 13 januari 2018                                   25
                                                       Aruba

    Op bezoek bij de gouverneur        Onder indruk van algenproject

 Gisterochtend ontving de
 gouverneur van Aruba,              Van onze correspondent we met elkaar in een ontspan-
 Alfonso Boekhoudt, de voor-           Oranjestad - ,,Ik denk dat dit nen sfeer praten.” Ze roemde de
 zitters van de Nederlandse           een geweldig project is dat goed samenwerking met de Univer-
 Eerste en Tweede Kamer.             is voor de economie van Aruba.” siteit van Wageningen. ,,Mooi
 De voorzitter van de Eerste           Dit zei Tweede Kamerlid Joba om te zien dat organisaties
 Kamer, Ankie Broekers-             van de Berg (CDA) na het be- binnen het Koninkrijk elkaar
 Knol, heeft de afgelopen            zoek aan de algenkwekerij in vinden, zoals natuurlijk ook
 week samen met Tweede              San Nicolas.      TNO.”
 Kamervoorzitter Khadija             Van den Berg maakt deel uit Na het bezoek aan het Hora-
 Arib de Caribische               van de Nederlandse delegatie die cio Oduber Hospitaal beloofde
 Koninkrijksdelen bezocht.            deze week deelnam aan het Van den Berg om zich terug in Joba van den Berg maakt deel
 De voorzitters sloten hun            Interparlementair Koninkrijks- Nederland sterk te gaan maken uit van de Nederlandse delega-
 werkbezoek af op Aruba,             overleg (Ipko). Ze vindt het be- voor de kwestie van de erken- tie die deze week deelnam aan
 waarbij ze behalve met de            langrijk om haar collega’s uit an- ning van regionale diploma’s in het Ipko.  FOTO AVP
 gouverneur ook spraken             dere landen te spreken. ,,Niet al- het BIG-register, van artsen en
 met de Statenvoorzitter en           leen aan de vergadertafel leren verpleegkundigen die in de re- zijn met de verkrijgbaarheid van
 de fractievoorzitters.  FOTO         we elkaar beter kennen, maar tij- gio hebben gestudeerd. ,,Ik heb bepaalde geneesmiddelen en
  KABINET VAN DE GOUVERNEUR           dens de werkbezoeken kunnen ook begrepen dat er problemen ook daar ga ik naar kijken.”

 Herstel doorvoeren en investeren
 Van onze correspondent ontmoeting met minister-presi- van oplopende spanningen met ,,Ik merk dat de wil er is om bij Knops een boekje openge-
 Oranjestad - ,,We hebben dent Evelyn Wever-Croes. Venezuela.     de goede dingen te doen.” daan over de gebrekkige over-
 op een positieve manier  De staatssecretaris van Ik heb hier geproefd dat we Wever-Croes was het met dracht door de vorige regering.
 van gedachten gewisseld Binnenlandse Zaken en Konink- het besef delen dat het belang- hem eens dat het gesprek open ,,We krijgen nog elke dag on-
                                     en plezierig was. ,,We hebben
                                                 prettige verrassingen op ons bu-
             rijksrelaties besluit zijn kennis-
                         rijk is om elkaar vast te houden
 over de plannen van het makingsbezoek aan het Caribi- en samen te werken aan de rela- uitgebreid over de financiële si- reau. Heel onwenselijk en zeker
 kabinet ten aanzien van de sche deel van het Koninkrijk der ties binnen het Koninkrijk.” tuatie gesproken en uitgelegd niet de manier waarop wij dat
 financiële situatie. Ik proef Nederlanden met een bezoek Knops verklaarde dat de Aru- dat we de gestelde normen wil- in de toekomst gaan aanpak-
 veel energie voor het aan- aan Aruba.     baanse regering de plannen zal len halen, maar dat dat op dit ken.”
 pakken van de grote pro- Op de agenda stond onder voorleggen aan het College Aru- moment onmogelijk is.”  De bewindsvrouw vertelde dat
                                      Ze zei dat het kabinet vooral
 blemen.”        meer een vergadering met het ba financieel toezicht, waarna ze wil investeren in mensen en de er uiteraard over de situatie ten
                                                 aanzien van Venezuela is ge-
             Arubaanse kabinet. ,,Het was
                         vervolgens Den Haag zullen be-
  Dat zei staatssecretaris Ray- een goede bijeenkomst. Dat is reiken. Hij heeft er vertrouwen sociale problemen met een cri- sproken en over samenwerking
 mond Knops na afloop van zijn zeker nu belangrijk, in de tijd in.  sisplan te lijf wil gaan. Ze heeft binnen het Koninkrijk.
 Ambtenaar terecht geschorst
 Van onze correspondent ben op haar functie als aan de
 Oranjestad - Een van fraude en (toenmalige) minister van Socia-
 omkoping verdachte ambtenaar le Zaken, Jeugd en Arbeid.
 is terecht geschorst. De rechter Naar vaste jurisprudentie
 vindt de verdenkingen tegen vindt het bevoegde gezag dat een
 haar voldoende ernstig om aan- concrete verdenking van ernstig
 nemelijk te maken dat schorsing plichtsverzuim van een ambte-
 in het belang is van de dienst naar ertoe leidt dat aan diens in-
 waar zij werkt.     tegriteit moet worden getwijfeld.
  De vrouw werkte vorig jaar als Daardoor is het niet aan-
 secretaresse bij het ministerie vaardbaar dat zij haar werk-
 van Sociale Zaken, Jeugd en Ar- zaamheden blijft verrichten.
 beid. Justitie en het Openbaar Vermoed wordt dat de betreffen-
 Ministerie deden onderzoek de ambtenaar betrokken is ge-
 naar grootschalige fraude en weest bij mogelijke gevallen van
 omkoping, in verband met de actieve en passieve vormen van
 verstrekking van werkvergun- omkoping waarbij giften, belof-
 ningen en deden huiszoeking ten en/of diensten zijn aangeno- Begin deze week is US Customs and Border Protection (US CBP) begonnen met een proefproject van
 op een aantal adressen. Ook de men.      hun biometrieprogramma op Luchthaven Reina Beatrix.      FOTO AAA
 ambtenaar in kwestie bevond Naar het oordeel van het ge-
 zich onder de verdachten. In juli recht gaat het om een concrete Reizigers controleren met biometrie
 werd zij geschorst en tekende verdenking van ernstig plichts-
 daartegen bezwaar aan bij het verzuim, zodat schorsing gedu-
 gerecht.        rende het disciplinaire onder- Van onze correspondent Na de succesvolle implemen- ervoor heeft gekozen om deze
  De vrouw meent dat de be- zoek in redelijkheid in het be- Oranjestad - Begin deze week is tatie door US CBP van biome- technologie op Aruba te testen.
 streden beschikking is geba- lang van de dienst kan worden US Customs and Border Protec- trische identificatieprojecten We hebben deze technologie de
 seerd op een vermoeden van geacht. Het gerecht merkt in dit tion (US CBP) begonnen met op verschillende Amerikaanse afgelopen jaren op verschillende
 plichtsverzuim. ,,Het enkele feit verband echter wel op dat het een proefproject van hun biome- luchthavens, koos het US CBP grenscontrolepunten van de
 dat een strafrechtelijk onderzoek rechtszekerheidsbeginsel met trieprogramma op Luchthaven de Arubaanse luchthaven als de luchthaven geïmplementeerd.
 plaatsvindt en in dat verband bij zich brengt dat een schorsing Reina Beatrix.  eerste luchthaven buiten de VS Dit proefproject is van groot be-
 het huis en de werkplek van niet langer duurt dan noodzake- Het gaat om het gebruik van om een proef uit te voeren met lang om onze luchthaven naar
 klaagster onderzoek is verricht, lijk en in dat verband door ver- biometrische gezichts-technolo- hun biometrische technologie de volgende niveaus van beveili-
 is onvoldoende om tot de con- weerder voortvarendheid dient gie om de identiteit te verifiëren voor gezichtsherkenning.  ging en passagiersdiensten te
 clusie te komen dat sprake is van te worden betracht bij de uitvoe- van reizigers die opnieuw de Net als bij eerdere implemen- brengen en zet ons op een pad
 een concrete verdenking van ring van het disciplinaire onder- Verenigde Staten binnenkomen taties van deze technologie, heb- om een van de beste lucht-
 ernstig plichtsverzuim”, aldus zoek.      vanuit Aruba. De pilot wordt ge- ben reizigers enthousiast ge- havens te worden. Onze eerdere
 haar raadsman. Klaagster wees De rechter meent dat het be- test op een Delta-vlucht naar reageerd op het nieuwe en in- ervaringen met biometrie zijn
 er daarbij op dat zij is aangesteld zwaar ongegrond is, waardoor John F. Kennedy International novatieve invoer- en uitvoerpro- zeer succesvol geweest”, aldus
 bij de Directie Luchtvaart en de de vrouw geschorst blijft als Airport, die dagelijks wordt uit- ces.  luchthavendirecteur James Fa-
 verdenkingen betrekking heb- ambtenaar.    gevoerd.         ,,We zijn erg blij dat US CBP zio.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11