Page 5 - UTILITIES
P. 5

Antilliaans Dagblad Zaterdag 13 januari 2018                                    9
                                                    Economie

 Curaçao op Vakantiebeurs Nederland


 Van een onzer verslaggevers gehouden van 9 tot 14 januari en 100.000 bezoekers, allemaal op
 Willemstad - Ook dit jaar is de is een van de jaarlijkse evene- zoek naar inspiratie voor hun
 Curaçao Tourist Board (CTB), menten waar het CTB bij pre- volgende vakantie, en wederom
 samen met een aantal partners sent is om het eiland te promo- hebben velen de stand van Cura-
 uit de private sector, aanwezig ten als de beste toeristenbestem- çao bezocht in de eerste dagen
 op de Vakantiebeurs in de Jaar- ming in het Caribisch gebied. van het evenement”, aldus CTB.
 beurs in Utrecht.    ,,Net als in voorgaande jaren Elk jaar organiseert CTB een
  De Vakantiebeurs 2018 wordt ontvangt de beurs meer dan speciaal evenement dat de hele
                         week duurt om bezoekers naar
                         de Curaçao-stand te trekken.
                         ,,Dit jaar werden bezoekers uit-
                         gedaagd om hun kennis van het
                         Papiaments te testen door het
                         bekijken van clips van lokale
                         mensen die de taal spreken,
                         waarna ze de juiste vertaling Een impressie van de stand.  FOTO’S CTB
                         moesten kiezen uit vier opties.
                         De winnaars ontvangen prijzen voor 2 personen, met accommo- viteiten die hij moet doen als hij
                         zoals een Seabob-ervaring, een datie in het Livingstone Jan terugkeert naar het eiland, ter-
                         rondleiding bij Landhuis Chobo- Thiel Resort.” wijl de partners uit de privésec-
                         lobo, een zonsondergang-boot- Een theater naast de Curaçao- tor ook alles delen wat ze te bie-
                         tocht op de Pelican Express, een stand geeft dagelijks een presen- den hebben. ,,En ook dit jaar is
                         reis naar Klein Curaçao met Blu- tatie van een uur. In de presenta- de stand op Curaçao goed uitge-
                         eFinn Charters en meer. De tie deelt de jonge acteur Anton rust met allerlei informatie over
                         hoofdprijs is een 8-daagse reis de Bies zijn bucketlist met acti- het ‘dushi’-eiland.”

 Taximeterbeleid vertraagd


 Van een onzer verslaggevers   Taxi-stichting heeft nog geen nieuw bestuur          tuten van een stichting die in
 Willemstad - Het ziet                                     mei 2003 is opgericht en deze
 ernaar uit dat er voorlopig meter ingevoerd moet worden ke mag zijn van belangenver- eraan toe. En daar komt nog bij statuten zijn nog niet aangepast
 geen uitvoering gegeven ter verbetering van het toeristi- strengeling. SBTNO vindt dat dat de adviseur ook niet kan aan de modelstatuten van de
                         hier sprake van is als de minister
             sche product en dat deze stich-
                                     overgaan tot een toetsing van code. Ook profielschetsen mis-
 kan worden aan het taxi- ting het beheer heeft over de voorstelt taxi-vergunninghou- de vertegenwoordiger van de sen nog.
 meterbeleid omdat het taximeter.        ders in het bestuur te benoe- Curaçao Hospitality and Tou- ,,Voor de statutenwijziging
 volgens  de Stichting  De minister van Economische men.      rism Association (Chata) omdat dienen echter wel alle zeven le-
 Bureau Toezicht en Nor- Ontwikkeling, Steven Martina ,,Ook de benoeming van amb- van deze persoon geen curri- den benoemd te zijn. Voor de
 mering Overheids-entitei- (MAN), motiveert dat het ‘van tenaren als bestuursleden staat culum vitae (cv) is aangeleverd. benoeming van een tijdelijk be-
                                     En met betrekking tot de voorge-
                                                 stuur, waarvan de benoe-
             essentieel belang’ is een nieuw
                         op gespannen voet met de code.
 ten (SBTNO) niet mogelijk bestuur van FTK te hebben om De door het ministerie van Eco- dragen vertegenwoordiger van mingstermijn reeds bij de be-
 is over te gaan tot het zodoende het taximeterbeleid in nomische Zaken (MEO) en het toeristenbureau CTB wordt noeming wordt vastgelegd (bij-
 installeren van een bestuur te voeren en draagt verschillen- het ministerie van Verkeer, Ver- gesteld dat zijn cv onvolledig voorbeeld 2 maanden) zou
 voor Fundashon Taxi Kòr- de gekozen nieuwe leden voor voer en Ruimtelijke Planning is.   gemotiveerd van de algemene
 sou (FTK).       het stichtingsbestuur aan. Het (VVRP) aan te wijzen vertegen- SBTNO raadt aan een tijdelijk profielschets kunnen worden af-
             adviesorgaan kan er echter niet woordiger kunnen, gelet op het bestuur te benoemen die uitslui- geweken indien dit bestuur als
  Deze stichting is in 2003 op- mee akkoord gaan. Belangrijk- voorgaande, geen ambtenaar tend de taak heeft de statuten enige taak heeft het bewerkstelli-
 gericht en in 2005 is per eilands- ste reden is dat volgens de code of aan een ambtenaar gelijkge- aan te passen. Want zo blijkt, gen van de statutenwijziging”,
 besluit vastgesteld dat de taxi- corporate governance geen spra- stelde zijn”, zo voegt SBTNO de minister baseert zich op sta- zo wordt geadviseerd.
 Van onze redactie                                       daarmee onderaan bij de
 New York - De aandelenmark- Wall Street besluit week met nieuwe records            hoofdfondsen.
 ten op Wall Street hebben de                                   Bij de techfondsen verloor Fa-
 beursweek gisteren afgesloten Beleggers verwerkten de te Amerikaanse ban- het resultaat, dat deson- cebook 4,5 procent van zijn
 met nieuwe recordstanden.  kwartaalresultaten van twee gro- ken, die gemengd wer- danks de verwachtingen beurswaarde. Het bedrijf achter
                         den ontvangen.        van analisten overtrof. het gelijknamige sociale net-
           Advertentie
                          Ook waren er cijfers    Branchegenoot Wells werk kondigde wijzigingen aan
                         over onder meer de      Fargo profiteerde juist in de manier waarop het nieuws-
                         inflatie en de winkel-    van het mildere be- overzicht aan gebruikers wordt
            W I S S E L K O E R S E N
              Officiële koersen geldig op: 12 januari 2018
                         verkopen. De Dow-Jonesindex lastingregime.  gepresenteerd. Die kunnen ten
             NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116  met daarin de dertig grootste Mede daardoor kon de groot- koste gaan van de adverteerders
                     www.nibanc.com
                         Amerikaanse beursfondsen ste hypotheekverstrekker van die het geld in het laatje moeten
                         sloot 0,9 procent hoger op de Verenigde Staten in het vier- brengen.
               Aankoop van
                         25.803,19 punten.   de kwartaal een hogere winst
  Valuta       Bankpapier Wissels, Cheques  Verkoop aan
                          De bredereS&P 500 won 0,7 in de boeken zetten. Toch lever-
               Reischeques en  Publiek
               Overboekingen
                         procent en eindigde op 2.786,24 de het aandeel 0,7 procent
  USD-Amerikaanse Dollar 1,77   1,78  1,82
                         punten. De technologiegraad- in. Vermogensbeheerder Black-
  JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 159,81 160,67 163,09                     12 januari $64,41
                         meter Nasdaq ging eveneens 0,7 rock rapporteerde eveneens een
  GBP-Engelse Pound Sterling 2,36 2,41  2,50
                         procent omhoog en kwam op fikse meevaller en won 3,3 pro-   per vat
  CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 183,20 183,92 186,56
                         7.261,06 punten. Bij de hoofd- cent.
  CAD-Canadese Dollar   1,40   1,42  1,45 fondsen won JPMorgan Chase In de Dow was vliegtuigbou-
  EUR-EURO per EUR.100  214,21  216,17 220,52 1,7 procent. Door een eenmalige wer Boeing de sterkste stijger
  AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=102.20* afboeking als gevolg van gewij- met een winst van 2,5 procent.
                     2=101.00* zigde belastingregels zag de Fabrikant van netwerkappa- 11 januari
                         bank de winst afgelopen kwar- ratuur Cisco Systems volgde
  Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de  taal flink dalen.  met een plus van 1,9 procent.  $63,59
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.
     *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques  Ook hogere voorzieningen Industriereus General Electric
                         voor slechte leningen drukten leverde 1,4 procent in en stond
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10