Page 2 - DESPA
P. 2

AMIGOE                                                                                              5MAANDAG

                                                                                                21 MAART 2016

Arubanen                                                             Kazerne houdt 2 mei open dag
even ‘thuis’ in Rijswijk
                                                                 ORANJESTAD — De jaar-     tugAruba en Fundacion ban   is er een vrijmarkt, waar
RIJSWIJK — “Ik herinner                                                     lijkse, drukbezochte open-   uni man pa cria nos mu-    particulieren en bedrijven
me nog dat de entree 7,50                                                    dag van de marinierska-    chanan, een stichting die   goederen aanbieden. Neem
was. In guldens! Nu is het                                                    zerne te Savaneta wordt dit  schoolontbijtjes voor min-   voor meer informatie con-
15 euro”, zucht de 80-ja-                                                    jaar gehouden op maandag    derbedeelde kinderen ver-   tact op met H.v.Gemert@
rige Arubaan Arsenio,                                                      2 mei van 10.00 tot 16.00   zorgd. Er zijn verschillende  mindef.nl of 592-6668. Tot
terwijl hij bij de ingang                                                    uur. Het is niet alleen een  demonstraties te zien, maar  slot is het mogelijk om
van de Broodfabriek in                                                      kennismaking met de      bezoekers kunnen zelf ook   mee te doen aan een lote-
Rijswijk op zijn kinderen                                                    Defensie-wereld, maar er    actief deelnemen aan span-   rij, waarbij weekendstays,
wacht. “Maar ik kom elk                                                     wordt ook geld ingezameld   nende activiteiten, zoals   dinerbonnen, tablets, siera-
jaar. Arubadag is het mo-                                                    voor een goed doel. Dit keer  schieten, varen, schminken   den, duiklessen en uitstap-
ment om me even thuis te                                                     schildpaddenstichting Tur-   en een luchtkussen. Verder   jes te winnen zijn.
voelen en vrienden te ont-
moeten.”                                                             Hengelen naar kilo’s vis

Arsenio was gisteren één van  genodigden dit jaar, maar   land met trots te vertegen-   ook van bezoekers”, zei de                   ORANJESTAD — Aan de noordkust,
de vele Arubanen die Aruba-   korte speeches tijdens de   woordigen.            Gevolmachtigde Minister                     in de buurt van Baranca, voltrok zich
dag in Nederland vierden.    pauzes tussen optredens.    Natuurlijk werd er ook stil-   van Aruba Alfonso Boek-                     gisteren een spannende viswedstrijd.
Zoals elk jaar was er volop   “Vergeet niet dat jullie in  gestaan bij het feit dat Aru-  houdt desgevraagd. De grote                   In totaal streden zestig deelnemers, ver-
gelegenheid om te genieten   Nederland het gezicht van   ba dertig jaar geleden een    uitdaging waar Aruba nu                     deeld over twintig teams, om de meeste
van Arubaanse artiesten en   Aruba zijn. Elke Arubaan    Status Aparte kreeg en het    voor staat, is om die zelfstan-                 kilo’s vis binnen te halen. Uiteindelijk
Caribische lekkernijen, bij te in het buitenland is een am-  de veertigste Arubadag was.   digheid als land binnen het                   sleepte Team di Palmera Crew, geleid
praten met vrienden en be-   bassadeur van Aruba”, zei   “Ik ben trots op wat we be-   Koninkrijk een nog stevigere                  door Ro-angelo Croes, de eerste prijs in
kenden of even een hand te   minister Croes in een oproep  reikt hebben en dat hoor ik   basis te geven, vervolgde hij.                 de wacht door de vangst van 4,5 kilo aan
schudden van onder andere    aan de aanwezigen om hun                    Een enkele bezoeker merk-                    vis, waarvan één Wowo di Boyo die in to-
Sociale Zaken-minister Paul                                   te op dat er eigenlijk geen                   taal vier kilo woog. Black Sheep Fishing
Croes, Toerisme-minister Ot-                                  Status Aparte is zolang er                   Team stond op de tweede plaats met
mar Oduber of AVP-Staten-                                    sprake is van financieel toe-                  het vangen van vier kilo vis en de derde
lid Melvin Tromp en met hen                                   zicht, maar de meeste aan-                   plaats was voor de Congla Boys die drie
op de foto te gaan.                                       wezigen waren positief over                   kilo aan vis naar binnen hengelden. Alle
Daar was volop de gelegen-                                   de huidige situatie. “Ik ben                  deelnemers ontvingen een certificaat aan
heid voor, want het Aruba-                                   zeker trots. In het verleden                  het einde van de dag en verschillende
huis koos voor een informele                                  was er veel strijd tussen                    prijzen werden door de organisatie uit-
opzet. Geen aaneengesloten                                   verschillende groeperingen                   gedeeld. De dag werd georganiseerd door
reeks toespraken door rege-                                   op Aruba, maar tegenwoor-                    Pesca Oasis Fishing Group in samen-
ringsvertegenwoordigers en                                   dig viert iedereen de Status                  werking met Santa Rosa en Fundacion
                                                Aparte”, aldus de 60-jarige                   Centro di Pesca Hadicurari.
Dag van de Mondgezondheid                                    Rosa. Over drie jaar hoopte
                                                ze weer terug te gaan naar    Wandelen met PriceSmart
                                                haar geboorteland na een
                                                verblijf van 23 jaar in Neder-  ORANJESTAD — Het bedrijf PriceSmart bestaat vijf-       categorieën. De hoofdprijs
                                                land. “Ik wil mijn oude dag   tien jaar en organiseert jubileumactiviteiten die met     is bij de mannen en de vrou-
                                                niet in Nederland doorbren-   gezondheid te maken hebben. Zoals een Fun Walk Run      wen voor de 15 kilometer
                                                gen. Op Aruba heerst een     op zondag 3 april, waar iedereen aan kan meedoen.       500 florin, bij de 7 kilometer
                                                betere stemming dan in Ne-    Maar het bedrijf vergeet ook de eigen medewerkers       is die hoofdprijs 250 florin.
                                                derland, waar veel mensen    niet.                             Daarnaast zijn er meerdere
                                                vereenzamen. Er zijn veel                                   kleinere geldbedragen te
                                                Arubanen die daar precies    De Fun Walk Run is verdeeld  shirt, een chip en een deel-  winnen. De Fun Walk is de
                                                hetzelfde over denken.”     in 7 en 15 kilometer. De op-  namenummer. Wie zich wil    afsluiting van de jubileum-
                                                                 brengst gaat naar Sports for  aanmelden, kan dit bij het   viering.
                                                                 You, Funky fishes, Tiger Tae- bedrijf zelf doen, maar het  Intern organiseert PriceS-
                                                                 kwondo en het Wilhelmina    kan ook bij sportinstituut   mart diverse activiteiten die
                                                                 Kanker Fonds. Kaarthou-    Ibisa. Deelnemers die de    met gezondheid te maken
                                                                 ders van PriceSmart betalen  route uitlopen, krijgen een  hebben, zoals seminars over
                                                                 20 florin, niet-kaarthouders  medaille als bewijs van deel- goede voeding, stressma-
                                                                 betalen 25 florin. Alle deel- name en er zijn geldprijzen  nagement, oefeningen en een
                                                                 nemers krijgen een dry-fit   beschikbaar in de diverse   medische test.

ORANJESTAD — Oral Health Foundation Aruba (OHFA) vierde gisteren, 20 maart, de in-
ternationale Dag van de Mondgezondheid. Dat deden ze met een koffiemorgen in Centro De-
portivo Betico Croes. Samen met Jeugdtandzorg is OHFA bezig met verschillende projecten in
de gemeenschap waarmee ze iedereen willen bereiken. Zoals het project ‘Give a smile’ samen
met Stichting Verstandelijk Gehandicapten (SVGA), waar ze op de school van de stichting
assisteren en service verlenen voor mondgezondheid. Verschillende sponsors maakten de kof-
fiemorgen mogelijk en deze kleine viering was bedoeld om meer bekendheid te geven aan de
stichting en mondgezondheid.

‘THRILLS’

‘Doodsangst’ – Greg Iles

Na zijn column ‘Onder-     jongste wereldkampioen     streefd te zijn. Er zijn nu ook
wijs effect’ waagt Leo     ooit. Gary Kasparov was een  speciale toernooien waarbij
Sybrandy zich aan een      jaar jonger. Men verwacht   schaakcomputers tegen el-
nieuwe column: ‘Thrills’.    dat de huidige kampioen nog  kaar strijden.
In deze column koppelt     vele jaren uit Noorwegen zal  Het internet is ook het mid-
hij spannende boeken      komen. Carlsen heeft op de   del om schaken te leren of
aan actuele gebeurtenis-    wereldranglijst de hoogste   om je schaakniveau te verbe-
sen of thema’s. Het doel    rating ooit bereikt.      teren. Er zijn vele program-
van de column is om re-     Bij het schaken is de com-   ma’s waar je gratis kunt spe-
gelmatig de waarde van     puter een steeds grotere rol  len. Zelf speel ik via de site
lezen in herinnering te     gaan spelen. Vroeger werd   Chessdom.com snelschaak-
roepen en onderwerpen te    theorie geschaafd via boe-   wedstrijden tegen mensen
belichten. Leo Sybrandy     ken en stonden belangrijke   uit de gehele wereld. Je kunt
stond 30 jaar voor de klas   schaakpartijen in boeken    ‘rated games’ spelen en zo je
en houdt zich momenteel     weergegeven. Nu is alles te-  niveau in de gaten houden.
bezig met het geven van     rug te vinden via internet en Erg leuk om te doen, hoe-
bijles aan scholieren en    schakers gebruiken compu-   wel je goed tegen je verlies
het schrijven van ver-     ters om hun partijen voor te  moet kunnen. Elke kleine
halen. Wilt u reageren?     bereiden en te analyseren.   interruptie (een telefoontje
L.sybrandy@bovoaruba.      In 1996 speelde Kasparov    bijvoorbeeld) is dodelijk voor
com.              tegen schaakcomputer Deep   de concentratie…
In Moskou is momenteel het   Blue. Hij won met 4-2 en zei: Behalve voor schaken is de
Kandidatentoernooi gaande.   ‘De machines worden steeds   computer ook te gebruiken
Acht van de beste schaak-    beter, de mens leert voort-  voor andere doeleinden,
spelers ter wereld, waaron-   durend bij’. In 2003 wist hij maar dat wist u waarschijn-
der de 22-jarige Nederlan-   nog gelijk te spelen tegen   lijk al. In ‘Doodsangst’ heeft
der Anish Giri, spelen in een  X3dFritz. De beste schaak-   Harper Cole, om aan de kost
dubbele ronde tegen elkaar   computer is momenteel Hou-   te komen, een zeer exclusie-
en de winnaar van het toer-   dini 3. Deze schaakcomputer  ve internet-seksbabbelbox
nooi mag de wereldkampi-    denkt twintig zetten vooruit  opgericht: EROS. Voor fabel-
oen schaken, de Noor Mag-    en lijkt de mens voorbij ge-  achtig veel abonnementsgeld
nus Carlsen, uitdagen. Zij                   garandeert EROS absolute
zullen dan in een tweekamp                   anonimiteit. Cole begrijpt
uitmaken wie de nieuwe we-                   dat er iets ‘fout gaat’ als
reldkampioen wordt.                      EROS-klanten vermoord
Ik meende dat in vroegere                   worden aangetroffen. Een
tijden de wereldkampioe-                    ijzingwekkend spannend en
nen schaken een veel ou-                    goed geschreven verhaal.
dere leeftijd hadden dan in                  De partijen van het kandida-
de moderne tijd, maar dat                   tentoernooi zijn via internet
blijkt mee te vallen. Max                   ook te volgen. Alweer een
Euwe, de enige Nederlandse                   enorme verbetering in ver-
wereldkampioen ooit, was 34                  gelijking tot vroeger, toen ik
jaar. Bobby Fischer, volgens                  schaakpartijen uit de krant
velen ‘de beste schaker ooit’,                 knipte om ze na te spelen. Nu
maar bepaald geen leuke                    is het live te volgen en kun je
persoonlijkheid, was 29 jaar.                 je eigen schaakkennis verge-
Magnus Carlsen werd we-                    lijken met de grootmeesters.
reldkampioen op zijn 23e                    Bent u geïnteresseerd? Kijk
en is daarmee de op een na                   dan op Moscow Candidates
                                2016, chess24.com
   1   2   3   4   5   6   7