Page 7 - DESPA
P. 7

AMIGOE                                                                                            7ZATERDAG

Klijnsma herhaalt                                                                                                                 19 MAART 2016
belang sociale dialoog
                                                                  Matser: Zetel niet gekocht,
                                                                  maar ‘uit het hart gekregen’

DEN HAAG — Overleg tussen werkgevers, vakbonden          met eigen ogen heeft kunnen   niet-inwoners.
en de overheid blijft belangrijk om de sociale en eco-       zien in welke moeilijke om-   Tot slot prijst Klijnsma ver-
nomische situatie op Bonaire, St. Eustatius en Saba        standigheden sommige men-    schillende projecten op de
te verbeteren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft      sen leven, zoals vorig jaar   eilanden, waaronder de in-
dit naar aanleiding van haar werkbezoek aan de ei-         ook al werd geconstateerd    tegrale wijkaanpak op Bo-
landen, waarbij ze ook zelf kon ervaren hoe moeilijk        door de evaluatiecommissie   naire. “Sinds de start van
sommige mensen het hebben.                     onder leiding van Liesbeth   deze integrale wijkaanpak is
                                  Spies. Soms kunnen prak-    de situatie van gezinnen in
De staatssecretaris consta-    gewoon waardevol is en kan    tische oplossingen al voor   aandachtswijken verbeterd:   Silvio Matser (tweede van rechts) in discussie met andere statenleden.
teert dat er de afgelopen     bijdragen aan het bespreek-   verbeteringen zorgen, maar   zij hebben schuldhulpverle-
jaren eigenlijk weinig voor-   baar maken en gezamenlijk    soms heeft dat ook te ma-    ningstrajecten en budgette-
uitgang is geboekt met het    oplossen van problemen van    ken met hoge kosten, aldus   ringscursussen gevolgd, hun
overleg tussen de overheid    sociaal-economische aard”,    Klijnsma, die ook hier een   woning is opgeknapt en zij
en sociale partners. Op Bo-    aldus Klijnsma.         gezamenlijke aanpak door    zijn begeleid naar opleiding
naire is de Dialogo Sentral    “Ik heb de drie partijen van   verschillende partijen be-   en werk, indien nodig met
opgezet, maar op de Boven-    de sociale dialoog op alle drie langrijk vindt. Ze wijst ver-  het aanbieden van gesubsi-
winden heeft het overleg nog   de eilanden dan ook aan-     der op het belang om het on-  dieerde kinderopvang.”
geen structurele vorm. “Ik    gespoord om hier concrete    derwijs aan te laten sluiten  Klijnsma zal haar indrukken
ben me ervan bewust dat, ze-   stappen in te zetten en aan-   op de arbeidsmarkt en zo de   en visie op het bestaansmini-
ker voor Saba en St. Eusta-    gegeven dat ik mij graag wil   kansen voor lokale mensen    mum verwerken in de reactie
tius, de kleine schaal van de   inzetten om hierbij te onder-  te verbeteren, waarbij ze    van de Nederlandse regering
eilanden een rol speelt. Toch   steunen als de eilanden dat   zelf overigens ook kritisch   op het rapport van de evalua-
ben ik ervan overtuigd dat    wensen”, schrijft ze.      zal kijken naar de uitgifte   tiecommissie, dat nog voor de
een sociale dialoog buiten-    Klijnsma schrijft ook dat ze   van werkvergunningen voor    zomer klaar zou moeten zijn.

Dalende lijn criminaliteitscijfers                                                 PHILIPSBURG — Onafhankelijk Statenlid Silvio Mat-        in het belang van het eiland’.
                                                                  ser beschreef donderdag hoe hij zijn zetel in de Sta-      Hij stelde dat hij voor de
                                                                  tenverkiezingen van 2014 had verkregen. “Niemand         begroting had gestemd, den-
                                                                  mag denken dat ik deze zetel heb gekocht. Deze zetel       kende aan de vele jongeren
                                                                  kwam uit het hart van het volk”, stelde hij.           die op de regering wachten
                                                                                                  ‘in de hoop op een baan’.
ORANJESTAD — De criminaliteitscijfers van St. Eus-         weld nam met ongeveer 50    en scooters is opvallend.    Matser was twee weken lang   gen over de begroting voor    De begroting werd aange-
tatius vertonen over het algemeen een dalende lijn.        procent af. Het aantal drugs-  Er vonden 27 ongelukken     in hechtenis met vrijheids-   2016 en nam pas het woord    nomen met acht stemmen.
Dat verklaarde de chef van het Korps Politie Cari-         gerelateerde misdaden bleef   plaats, waarvan acht met ge-  beperkende maatregelen     om zijn stem voor de begro-   Van de zeven aanwezige
bisch Nederland (KPCN) Maurice van Velzen woens-          min of meer stabiel.      wonden.             en werd woensdag door de    ting te verdedigen. Hij zei   leden van de Coalitie van
dag tijdens de presentatie van de cijfers over 2015.        Van Velzen noemde de ‘enor-   Van Velzen memoreerde dat    Landsrecherche vrijgelaten.   dat het, op grond van wat    Acht stemden allen vóór. De
                                  me’ toename van misdrijven   KPCN als relatief jonge or-   Hij was en is nog steeds een  hij in de kranten las, ‘triest’ achtste stem was van Lloyd
“Voor bepaalde vormen van     op Statia, variërend van een   begaan door jongeren.      ganisatie verantwoordelijk is  verdachte in het lopende    was om te zien wat er tij-    Richardson van de oppositie-
criminaliteit is de daling dui-  gewapende overval tot huise-   Er waren in 2015 negentig ge-  voor drie eilanden die 900 ki- Octopus-onderzoek in ver-    dens zijn detentie gebeurde,   partij United People’s (UP).
delijker dan voor andere”, al-  lijk geweld en van bedreiging  vallen van diefstal en/of ver- lometer uit elkaar liggen, met band met verkiezingsfraude   ‘zoals Statenleden die aan    De drie andere aanwezige
dus Van Velzen. “Er zijn ook   tot seksuele misdrijven.     nieling. Deze categorie maakt  alle communicatieve en logis-  tijdens de verkiezingen van   het vechten waren om deze    Statenleden – Leona Marlin-
stijgingen te zien en de politie Geweld vertoont een dalende   het grootste deel uit van het  tieke problemen van dien. Op  2014.              zetel’. Degenen die om zijn   Romeo (onafhankelijk), Cor-
zal extra aandacht besteden    lijn, met uitzondering van    totale aantal misdaden. Het   31 december afgelopen jaar   Matser was donderdagoch-    zetel vochten wilden ‘dingen   nelius de Weever (onafhan-
aan dit soort misdrijven.”    bedreiging, waar een stijging  aantal inbraken in woningen   beschikte de organisatie over  tend aanwezig tijdens de    zien gebeuren’, maar han-    kelijk) en Tamara Leonard
In totaal werden er vorig jaar  van 70 procent waar te nemen   steeg met 50 procent. De toe-  140.5 fte’s (full-time equiva- afronding van de besprekin-   delden volgens Matser ‘niet   (UP) brachten geen stem uit.
44 geweldsdelicten gepleegd    was. Seksueel en huiselijk ge-  name in diefstal van motoren  lent).

Consumentenbond houdt                                       Vogels kijken met Stinapa
enquête over waterlevering WEB
                                                  KRALENDIJK — Wie meer
Kralendijk — Consumentenorganisatie Unkobon wil          dacht te geven.         wil weten over de diversi-
de mening van gebruikers weten over de drinkwater-         Gebruikers kunnen tot 30    teit van vogels op Bonaire
leveranties van het Water- en Energiebedrijf Bonaire.       maart hun mening geven     kan op zaterdag 26 maart
Daartoe houdt de consumentenbond een online en-          over WEB als leverancier    mee met een tour van de
quête.                               van drinkwater. Het invul-   natuurbeschermingsorga-
                                  len van de vragenlijst kost   nisatie Stinapa.
Unkobon organiseert vaker     kunnen de resultaten van     ongeveer vijf minuten.     De tour vindt plaats in het
enquêtes waarin consumen-     de onderzoeken aanleiding                    gebied rondom de dienst
ten kunnen aangeven wat      zijn om de klantgerichtheid   De enquête is te vinden op   Landbouw, Veeteelt en Vis-
ze vinden van de dienst-     binnen het bedrijf te verbe-   de website van Unkobon,     serij (LVV) bij Lagoen. Dit
verlening van bedrijven op    teren of om de communica-    www.consumentenbonaire.     gebied heeft continu zoet
Bonaire. Voor de bedrijven    tie met de klant meer aan-    com.              water en is daarom zeer
                                                  aantrekkelijk voor veel
Zwemmen,                                              soorten vogels. Er zijn daar
fietsen en lopen tegen kanker                                   ook vogels waargenomen
                                                  die niet vaak op de ABC-
                                                  eilanden worden gezien.

                                                  Er is plaats voor vijftien
                                                  deelnemers. Aangeraden
                                                  wordt om stevige wandel-
                                                  schoenen aan te doen en
                                                  drinkwater en een verrekij-
                                                  ker mee te nemen. Wie geen
                                                  kijker heeft, kan er een van
                                                  Stinapa lenen. Deelname is
                                                  gratis, een donatie is wel-
                                                  kom. Aanmelden voor de
                                                  vogelkijktour kan via tele-
                                                  foonnummer 717-8444.
                                  Foto: RftR
                                                                                                                                                                                   Foto: Stinapa
                                                                  Bonaire heeft een grote diversiteit aan vogels.

                                                  Verdachten
                                                  Buncamper-zaak
                                                  houden vast aan onschuld

John Soliano, voorzitter van RftR Bonaire tijdens de persconferentie. Naast hem Noritza      PHILIPSBURG — Nadat       burgerlijk recht volkomen
Rosalia.                                              het Openbaar Ministerie     toelaatbaar waren en geen
                                                  op St. Maarten woensdag     financiële schade aan der-
Kralendijk — De ‘Swim, Walk and Ride against Can-         fietsen, zwemmen of lopen    gevangenisstraffen had     den hadden veroorzaakt.
cer’ vindt op zondag 17 april plaats op Bonaire. Deze       tegen kanker. De Walk en    geëist tegen de verdach-    Claudius Buncamper stelde
sportieve activiteit is een initiatief van de in januari      Swim of de Ride en Swim     ten in de Buncamper-      dat het OM ‘corrupt’ is en
opgerichte stichting Ride voor de Roses.              kunnen ook gecombineerd     zaak, stelden alle vijf     aan ‘klassenjustitie’ doet.
                                  worden, deelname kost dan    verdachten gisteren dat     Officier van justitie Dounia
In navolging van de ge-      ter van het PWF Bonaire:     20 dollar.           ze onschuldig waren en     Benammar reageerde hier-
lijknamige stichtingen op     “Kanker is een ziekte die                    vrijgesproken moesten      op door te stellen dat ‘de
Curaçao en in Nederland      zo ontzettend veel levens    Ride voor the Roses Bo-     worden.             verdachten zich verschui-
zamelt de stichting Ride for   heeft geëist. Ride for the    naire wordt georganiseerd                    len achter hun notaris, ter-
the Roses Bonaire (RftR)     Roses Bonaire geeft ons de    op het terrein bij Sunset    De voornaamste beschul-     wijl hij op zijn beurt, stelt
geld in voor het Prinses     middelen om deze ziekte     Beach. De Swim start te-    diging tegen de voormalige   dat hij niet de verplichting
Wilhelminafonds (PWF) op     te helpen voorkomen en de    genover het ‘Kas di regatta’  minister en gedeputeerde    heeft om hun stellingen te
Bonaire.             kwaliteit van het leven van   en eindigt bij Sunset Beach.  Maria Buncamper-Molanus     verifiëren’. “Het feit dat een
Dit fonds maakt mensen op     kankerpatiënten en hun      Meer informatie via de     (48) en haar man Claudius    van de verdachten een poli-
verschillende manieren be-    naasten op Bonaire te be-    www.ridefortheroses.org     Buncamper (52), een hoge    ticus is, maakt de zaak nog
wust van kanker, helpt en     vorderen.”            of Facebook-pagina van     ambtenaar bij het minis-    niet tot een politieke zaak”,
ondersteunt kankerpatiën-                     Ride for the Roses, of via   terie van Volkshuisvesting,   stelde zij. Het gerecht doet
ten en hun familieleden.     Voor 15 dollar kan ieder-    telefoonnummer 00599      Ruimtelijke Ordening, Mi-    op 7 april uitspraak.
Noritza Rosalia, voorzit-     een op 17 april naar keuze    7777707.            lieu en Infrastructuur (Vro-
                                                  mi) is dat ze, met behulp
                                                  van hun notaris F.E.G. (71)
                                                  willens en wetens leugen-
                                                  achtige verklaringen heb-
                                                  ben opgenomen in officiële
                                                  legale documenten, inclu-
                                                  sief een commerciële huur-
                                                  overeenkomst tussen Eco
                                                  Green en SBS, hypotheek-
                                                  stukken en een akte met
                                                  betrekking tot het recht
                                                  van erfpacht.
                                                  De verdachten en hun ad-
                                                  vocaten reageerden hierop
                                                  door te stellen dat het OM
                                                  een fout heeft gemaakt door
                                                  hun zaken vanuit straf-
                                                  rechtelijk oogpunt te bekij-
                                                  ken, terwijl hun daden naar
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12