Page 3 - DESPA
P. 3

2 MAANDAG                                                                                          AMIGOE
    21 MAART 2016

VMSC:                                                            Open dag Juan Pablo Duarte

‘Kosten medische uitzendingen
wel degelijk gestegen’

WILLEMSTAD — Over de afgelopen tien jaar zijn         de niet-cardiologische zorg  zodoende betrekking op de
de kosten die gemoeid zijn met medische uitzendin-      is daarentegen juist een toe- verschuiving van wie be-
gen wel degelijk gestegen. Dat stelt de Vereniging      name waar te nemen”, aldus   taalt en niet een vermeer-
Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) in reactie op       woordvoerder Alexander Sa-   dering aan totale uitgaven
berichtgeving over de jaarrekening van 2014 van de      leh. De VMSC stelt daarom   voor medisch-specialisti-
Sociale Verzekeringsbank (SVB).                dat de cijfers van de SVB   sche zorg.” Concluderend,
                               niet transparant genoeg    benadrukt Saleh niemand
“Hoewel de totale kosten ge-  dische uitzendingen in 2005  zijn. Daarnaast is ook de   te willen terechtwijzen en                                   Foto’s: Edsel Sambo
moeid met medische uitzen-   en 2006 respectievelijk 8,9  perceptie van de gegevens   slechts een goed product te
dingen over het jaar 2014   en 8,7 miljoen gulden be-   niet correct.         willen voor iedereen. “Keer   WILLEMSTAD
niet gestegen zijn vergele-  droegen. “Als nu uit de jaar-                 op keer blijkt dat de ge-    — De Juan Pa-
ken met het jaar daarvoor,   verslagen van de SVB blijkt  Specialisten          zondheidszorg een complex    blo Duarte School
gebiedt eerlijkheid te zeg-  dat jaarlijks om en nabij   Wat betreft de toegenomen   gebeuren is, waarbij gemak-   voor vsbo in Bu-
gen dat de kosten van medi-  de 30 miljoen gulden wordt   kosten van de specialis-    kelijk verkeerde conclusies   ena Vista hield
sche uitzendingen de laatste  besteed aan medische uit-   ten zegt de VMSC dat ook    getrokken kunnen worden     afgelopen zater-
tien jaar wel degelijk geste- zendingen, kan de conclusie  hier de correcte informatie  als gevolg van een onvol-    dag een open dag.
gen en stijgende zijn”, aldus niet anders zijn dan dat de  dient te worden gegeven.    ledig overzicht van data,    Leerlingen kregen
de VMSC in een brief aan de  kosten voor medische uit-   “In 2014 is de Basisver-    hetzij omdat die ontbreken   daarbij informatie
Amigoe.            zendingen enorm gestegen    zekering (BVZ) ingevoerd    of omdat deze niet transpa-   over de verschil-
Volgens de belangengroep    zijn.”             waarbij meerdere fondsen    rant aangeleverd worden.    lende sectoren,
wordt deze stelling onder-                  en particulier verzekerden   Het is daarom van groot     waaronder zorg
bouwd in het rapport ‘Zor-   Cathlab            die buiten de SVB-dekking   belang dat informatie over   en welzijn, admi-
grekeningen Curaçao 2008-   De vereniging beaamt dat    vielen, overgeheveld zijn   de gezondheidszorg met nu-   nistratie en com-
2011’, opgesteld door het   de invoering van het Ca-    naar deze basisverzekering.  ance gepresenteerd wordt,    mercie, bouw en
Volksgezondheid Instituut   thlab een positief effect   Bij de invoering van de BVZ  zodat aan de hand van het    ict.
Curaçao (VIC). In het on-   heeft gehad op de cijfers,   zijn de uitgaven van de SVB  publieke debat hierover cor-
derzoekrapport ‘Zorg voor   daar dit voor een daling van  dus omhoog gegaan, omdat    recte beslissingen gevormd
de kosten’, gepubliceerd    de kosten heeft gezorgd in   zij patiënten hebben aan-   kunnen worden, die ons de
door Frits van Vugt op 12   2014 wat betreft de medi-   getrokken die voorheen el-   gewenste kwaliteitszorg
augustus 2007, staat daar-   sche uitzendingen voor de   ders verzekerd waren. De    voor de toekomst moeten
naast dat de kosten van me-  interventiecardiologie. Bij  toegenomen kosten hebben    garanderen.”

Internationale Dag tegen Racisme                               OM en advocate         Minister zoekt geld voor uitbetaling gepensioneerden
                                               spreken niet over
‘Stelling nemen                                       misbruikzaak          Jardim wijst alternatief
tegen discriminatie’                                                     Leeflang van de hand
                                               WILLEMSTAD — Een
WILLEMSTAD — Op de Internationale Dag tegen          ke van discriminatie en ra-  slachtoffer dat seksueel    WILLEMSTAD — Financiën-minister José Jardim          heid, FDRS) is er wel geld.”
Racisme, die vandaag gevierd wordt, constateert        cisme, oordeelt Rosaria. In  misbruikt is door een      (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran)        FDRS is een stichting die in
Pais-leider en Statenlid Alex Rosaria dat er nog       dit verband is hij van me-   voorganger van een ge-     gaat niet akkoord met het alternatief van onafhanke-      het regeerakkoord was opge-
een lange weg te gaan is om racisme en discrimi-       ning dat politici een voor-  bedshuis op het eiland, is   lijk Statenlid Omayra Leeflang om de indexering over      nomen en die van de over-
natie uit te bannen. Rosaria wijst erop dat discri-      beeldfunctie hebben door    mogelijk naar Nederland     het jaar 2012 van pensioenen met een duurtetoeslag       heid een subsidie kreeg.
minatie niet alleen voor pijn zorgt bij het slacht-      mensen erop te wijzen     vertrokken. Advocate      uit te betalen. Met deze uitbetaling is 5 miljoen gul-     “Op 11 februari heb ik een
offer, maar ook voor woede, depressie en tot een       dat hun gedrag racistisch   Olga Saleh-Kostrzewski     den gemoeid.                          voorstel naar de regering ge-
gebrek aan vertrouwen leidt.                 is, of dat het intolerantie  heeft meerdere malen                                      stuurd om de gepensioneer-
                               betuigt. “Maar het bestrij-  aangegeven niet in de-                                     den vanuit de begroting te
Volgens Rosaria staat     wil inrichten.” Het open    den van racisme moet niet   tails te zullen treden over   De regering moet dat be-    voorstel zoals geformuleerd  betalen. De minister neemt
discriminatie toe dat de    institutionele racisme uit   alleen aan politici en de   cliënten. Ook het Open-     drag betalen als gevolg van   houdt geen rekening met de   een maand de tijd om te ver-
potentie van het slachtof-   het verleden bestaat niet   rechtbank worden overge-    baar Ministerie laat wei-    een rechtszaak die ambte-    overige verplichtingen, noch  tellen dat mijn voorstel niet
fer om zich te ontwikke-    meer, maar nu kan er vol-   laten. In het dagelijks le-  nig doorschemeren.       narenvakbond Abvo tegen     met de opbouw van de begro-  kan. Maar nergens geeft hij
len, geschaad wordt. “Wij   gens Rosaria gesproken     ven moeten burgers duide-                   haar had aangespannen. In    ting, noch met de regels bud- aan hoe het wel betaald kan
van Pais zijn resoluut     worden van racisme van     lijk aangeven dat zij tegen  Op de vraag van de Amigoe    het vonnis had de rechter    getdiscipline, en is derhalve worden, terwijl hij vanaf 12
tegen iedere vorm van     iedere dag. Hiervan is ook   racisme en discriminatie    of een slachtoffer in de zaak  gesteld dat het land geen ar-  niet uitvoerbaar”, aldus Jar- februari in de media aan-
discriminatie. Wij zijn er-  op Curaçao sprake, aldus    zijn. In publieke locaties,  naar Nederland is vertrok-   gumenten had om de indexe-   dim. Over hoe de uitbetaling  geeft te zullen gaan betalen.
van overtuigd dat ieder-    de Pais-leider. “De groot-   zoals snèks, schoolpleinen   ken, zoals de ochtendkrant   ring voor gepensioneerden    gefinancierd zal worden,    Met wat voor spel zijn wij
een ongeacht ras, sekse,    ste uitdaging is wel dat    en gebedshuizen moet dui-   Extra zaterdagochtend heeft   met een duurtetoeslag-com-   stelt hij dat ‘over de wijze  bezig? Waarom wordt er op
godsdienst, afkomst en     te veel mensen ontkennen    delijk worden gesteld dat   gemeld, kan de advocate     ponent niet uit te betalen.   van financiering van de uit-  deze manier gespeeld met
seksuele voorkeur gelijke   dat racisme bestaat, na-    racisme niet acceptabel    dus ook geen bevestigend    Leeflang stelde voor om de   betaling van de indexering   de gevoelens van gepensio-
rechten en bescherming     melijk dat alleen iemand    is. Het is een illusie om   antwoord geven. Ze geeft    nodige fondsen bij elkaar te  van de groep gepensioneer-   neerden?”, aldus Leeflang in
van de wet moet hebben,    van het blanke ras racist   te blijven geloven dat ra-   echter aan: “Er zijn zowel   krijgen, door alle ministeries den momenteel een analyse   haar persbericht.
zodat men zelf kan beslis-   kan zijn.”           cisme en discriminatie uit   slachtoffers op Curaçao als   van het Land Curaçao, inclu-  wordt gedaan’.         Het onafhankelijk Statenlid
sen hoe men zijn leven     Ook op Curaçao is er spra-   zichzelf zullen weggaan.”   in Nederland.” Verschillen-   sief de Staten, ieder een half In een eigen persbericht re-  stelt Jardim nog een maand
                                               de slachtoffers van seksu-   miljoen bij te laten dragen.  ageert Leeflang verbolgen   de tijd te geven om aan zijn
                                               eel misbruik door dezelfde   Dit zou volgens haar goed    op deze laatste stelling van  toezegging te voldoen. Als er
                                               voorganger hebben zich bij   zijn voor 5 miljoen gulden.   Jardim. “Het is triest dat de dan geen oplossing is, dan
                                               Saleh-Kostrzewski gemeld.    Zij stelde voor om alle mi-   minister nog geen 5 miljoen  zal zij een Statenvergade-
                                               Ook het OM gaat voorzich-    nisteries te laten bijdragen,  gulden heeft kunnen vinden   ring aanvragen om de mi-
                                               tig om met zedenzaken,     omdat de gepensioneerden    om de indexering van de ge-  nister te dwingen aan zijn
                                               aangezien deze delicaat zijn.  voor verschillende ministe-   pensioneerden te kunnen    toezegging gedaan in de me-
                                               OM-woordvoerder Norman     ries hebben gewerkt.      betalen. Maar voor spook-   dia te voldoen. Leeflang stelt
                                               Serphos heeft afgelopen     Maar in een brief van Jardim  stichtingen zoals Fondo pa   dat een minister die niet in
                                               vrijdag al aangegeven dat,   aan de Staten van 14 maart,   Deporte i Responsabilidat   staat is om zijn beloftes na te
                                               gezien de aard van de zaak,   keurt de minister het voor-   Sosial (Fonds voor sport en  komen, moet aftreden.
                                               het OM voorlopig geen infor-  stel van Leeflang af. “Het   sociale verantwoordelijk-
                                               matie hierover zal verschaf-
                                               fen. De voorganger van het
                                               gebedshuis in Kwartier, de
                                               51-jarige Orlando B., is vrij-
                                               dagochtend aangehouden
                                               door de politie.

                                                                               Ombudsman behandelt
                                                                               42 klachten in februari

                                                                               WILLEMSTAD — Het        aankoop twijfelde hij over het
                                                                               Bureau van de Ombuds-     modeljaar van zijn auto. Via
                                                                               man heeft in februari 42    verschillende websites analy-
                                                                               klachten behandeld. In     seerde hij het chassis van zijn
                                                                               totaal waren er 24 klach-   auto en kwam tot de conclusie
                                                                               ten tegen ministeries in-   dat zijn auto niet voldoet aan
                                                                               gediend. De ministeries    de internationale ISO-nor-
                                                                               van Justitie en Verkeer,    men. Elk land staat vrij om
                                                                               Vervoer en Ruimtelijke     deze normen over te nemen.
                                                                               Planning kregen elk ze-    In artikel 88 van de Wegen-
                                                                               ven klachten tegen zich.    verkeersverordening staat dat
                                                                                              het chassisnummer en het au-
                                                                               Een van de opvallendste    tomerk op een makkelijke plek
                                                                               klachten ging over de het in- moeten staan. Daarnaast moe-
                                                                               voeren van gefalsificeerde   ten deze leesbaar zijn. De au-
                                                                               of incomplete chassis. Ook   todealer levert in de praktijk
                                                                               klaagde dezelfde persoon over bij de douane een formulier
                                                                               de wijze waarop de gegevens  in met gegevens over het land
                                                                               op de keurkaarten van deze   van herkomst en de importeur.
                                                                               wagens worden afgewikkeld.   Ook moet de autodealer een
                                                                               De man kocht in 2012 een au-  packing list inleveren die van
                                                                               to van het model 2013 bij een de fabriek afkomstig is. Op de-
                                                                               lokale autohandelaar. Na de  ze lijst staan alle gegevens van
                                                                                              de auto waaronder het num-
                                                                                              mer van de sleutel en de mo-
                                                                                              tor. De klacht was volgens de
                                                                                              Ombudsman ongegrond om-
                                                                                              dat de internationale normen
                                                                                              die het chassis van een geïm-
                                                                                              porteerd voertuig regelen niet
                                                                                              op Curaçao gelden. Volgens de
                                                                                              Ombudsman moet er een mul-
                                                                                              tidisciplinair onderzoek ko-
                                                                                              men dat bekijkt of onze wetten
                                                                                              aangepast moeten worden aan
                                                                                              de ISO-normen. Hiertoe heeft
                                                                                              het parlement al op 9 decem-
                                                                                              ber een motie aangenomen.
   1   2   3   4   5   6   7   8