Page 4 - DESPA
P. 4

4 MAANDAG                                                                                          AMIGOE
    21 MAART 2016

MSi: Minimumloon                        Dialoogsessies Kòrsou Konektá om
moet omhoog                           mensen met elkaar te verbinden

WILLEMSTAD — De po-       anders nog meer het slacht-   WILLEMSTAD — Onge-
litieke beweging Move-     offer worden van deze situ-   veer veertig personen
mentu Solushon Isla       atie.” Leito verwijst met ‘si- hebben vrijdag aan de
(MSi) maakt zich sterk     tuatie’ onder meer naar de   dialoogsessie van Kòrsou
voor verhoging van het     toename van de criminali-    Konektá in Kurá di Arte
minimumuurloon tot 10      teit. “Laten wij eerlijk zijn. deelgenomen. De dialoog
gulden op Curaçao. Op      Deze mensen moeten ook     met als thema veiligheid
dit moment bedraagt       eten en drinken. Ze moe-    was bedoeld als kennis-
het minimumloon 8,25      ten ergens aan hun geld     making met het platform
gulden per uur. Het       komen. Wij moeten voorko-    Kòrsou Konektá. Volgens
voorstel van Leito is      men dat de huidige situatie   Patrick Thissen, een van
niet nieuw. Uit de Ami-     erger wordt.”          de organisatoren, was de
goe-archieven blijkt dat    Leito is zelfs 22 jaar onder-  dialoog zeer dynamisch
hij al in 2014 een derge-    nemer geweest. Hij stelt    en interessant, maar ver-
lijk voorstel heeft gelan-   dat verhoging van het mini-   bindt het bovenal men-
ceerd.             mumloon zal bijdragen aan    sen.
                de ontwikkeling van de eco-
In een reactie beaamt Leito   nomie. “Deze mensen zul-    Doel van Kòrsou Konektá     Kòrsou Konektá is een dialoog waarbij maximaal acht mensen onderling hun persoonlijke ervaringen en ideeën uitwisselen.
dat hij zijn oude voorstel   len dit geld niet in hun zak  is om bruggen te slaan door
weer heeft gelanceerd. “Ik   stoppen. Zij zullen het gaan  naar anderen te luisteren. Er  breng zonder daarover in
moet constateren dat er in   spenderen, want wat zij nu   werden vier vragen gesteld   discussie te treden. “Op het
twee jaar tijd niets is ver-  krijgen is niet voldoende    over het thema veiligheid    moment dat je de beurt hebt
anderd. Ik heb al eerder    om op een waardige manier    die de deelnemers vanuit    mag je spreken, niemand
aan de bel getrokken en     van te kunnen leven.”      hun eigen beleving mochten   komt daar tussen. Daardoor
indertijd kreeg ik een brief                  beantwoorden. “Al bij de eer-  krijg je ook veel meer diep-
van toenmalig PS-premier    Het persbericht van Leito    ste vraag vraag, ‘heb je erva- gang.”
Daniel Hodge. Hij stelde    is gestuurd via de politieke  ring met veiligheid’, kwamen
dat op dat moment een ver-   beweging MSi. Leito geeft    verschillende perspectieven   De dialoog staat open voor
hoging tot 10 gulden niet    toe dat MSi een vehikel is   over veiligheid naar voren.   iedereen. “Mijn droom als ge-
mogelijk was en dat er ge-   geworden om zijn mening     De diversiteit bij de antwoor- spreksleider is dat we een ta-
keken zal worden naar een    over actuele onderwerpen    den op de eerste vraag was   fel of kring hebben waar een
manier waarop dit mogelijk   naar buiten te brengen. De   enorm en dat bleef de hele   kansloos iemand, een acade-
gemaakt kan worden. Hij is   kans dat hij aan de komen-   dialoog zo doorgaan”, zegt   micus, een succesvol zaken-
de enige die mij in al die ja- de verkiezingen meedoet,    Thissen. “Opvallend was dat   man of -vrouw, Europeaan,
ren heeft geantwoord.”     acht hij echter niet groot.   mensen met een andere cul-   Latino, jong en oud persoon
Volgens de MSi-leider her-   “Hoe de verkiezingen op     turele achtergrond, bijvoor-  aan deelnemen”, zegt This-
haalt hij zijn voorstel van   het eiland worden georga-    beeld degenen die meer Eu-   sen. “Ik heb een paar jaar
twee jaar terug, omdat er    niseerd, vind ik ondemo-    ropees georiënteerd zijn in   geleden een dialoog gedaan
nu actie vereist is. “Wij heb- cratisch. Je moet als lijst   vergelijking met mensen van   met jongeren. Die ging in
ben mensen die met maar     een bedrag van 750 gulden    hier een andere beleving van  verschillende talen. Er werd
1200 gulden per maand      betalen om aan verkiezin-    veiligheid hebben.” Andere   Nederlands, Engels en Papi-
voor hun hele gezin moeten   gen mee te doen. Hoe moet    eigenschappen als sekse en   aments gesproken. Dat ging
zien rond te komen. Deze    ik dit bedrag opbrengen?    leeftijd droegen ook bij aan  feilloos.”
mensen hebben ook schul-    Op deze manier maak je     de beleving van veiligheid   De dialoogtechniek komt
den. Zij moeten ook iedere   het bijvoorbeeld voor een    bij de deelnemers. “Een per-  goed van pas bij instellingen
maand van hun salaris hun    politiek genie die geen geld  soon zei dat veiligheid een   die een organisatieverande-
schuldeisers betalen, waar-   heeft, onmogelijk om aan    kwestie is van vertrouwen    ring ondergaan. “Ook als je
na het lenen weer opnieuw    verkiezingen mee te doen.    hebben. Een ander zei weer   bepaalde onderwerpen ter
gebeurt. Als samenleving    Misschien dat, als ik een    dat veiligheid een kwestie   sprake wilt brengen is deze
moeten wij deze mensen     brièchi win, ik wel meedoe”,  is van hoe je in elkaar zit.  techniek heel goed. Dan kun
te hulp schieten, omdat wij   geeft Leito aan.        Iemand anders zei weer dat   je er veel concreter een doel
                                veiligheid een eigen keuze is. aan verbinden”, zegt This-
                                Ook werd er gezegd dat vei-   sen. De organisatie bedenkt                                 Foto’s: Ken Wong
                                ligheid een kwestie van vrij-  bij iedere sessie een nieuw
                                heid is. Zeker de laatste tijd thema. Zo werd er eerder    sen uit hun maatschappe-    gen in organisaties, bario’s kens, is Curaçao toentertijd
                                word je beperkt in keuzevrij-  met jongeren gesproken over   lijke loopgraven en stelt hen en daarbuiten minder scherp  begonnen met het opleiden
                                heid. Daarmee bedoelde de    leiderschap. Bij de Lions    in staat om met elkaar te   maken en een gezondere ba-  van gespreksleiders.
                                vrouw ook dat je vroeger niet  Club werd een openbare dia-   praten over gevoelige, zelfs  sis vormen om samen verder  “De mensen die het voor het
                                hoefde te kiezen. Het was    loog georganiseerd met als   gewaagde thema’s, zonder    te gaan.           eerst hebben meegemaakt
                                vanzelfsprekend dat je iets   thema de ideale eilandbewo-   dat de communicatie in een                  waren laaiend enthousiast.
                                deed. Nu moet je je afvragen:  ner. “We hebben het ook wel   twistgesprek uitmondt. Kòr-  De Rotary Club Willemstad   Curaçao heeft meer dialoog
                                is het wel verstandig dat ik  eens gehad over rolmodellen.  sou Konektá brengt mensen   gaf de aanzet om de dialoog- nodig, voor het eerst kun jij
                                het doe in verband met vei-   Het kan iedere keer iets an-  bij elkaar die anders niet   vorm in onze samenleving te  zeggen wat je ervan vindt.
                                ligheid”, legt Thissen uit.   ders zijn afhankelijk van de  openlijk met elkaar zouden   introduceren. Ook hier zijn  Er wordt geluisterd naar wat
                                Kòrsou Konektá is een dia-   actualiteit”, zegt Thissen.   communiceren over issues    er immers grote verschillen  je zegt. Het was een aanmoe-
                                loog waarbij maximaal acht                   die hen werkelijk raken. Het  in de manier waarop mensen  diging voor ons om een vol-
                                mensen onderling hun per-    Doel              stelt de deelnemers in staat  en groepen bepaalde heikele  gende dialoog te plannen die
                                soonlijke ervaringen en     Kòrsou Konektá haalt men-    om in te zien hoe anderen   issues ervaren. Met onder-  waarschijnlijk voor de grote
                                ideeën uitwisselen over een                   die issues beleven en om te  steuning van André Rojer,   vakantie plaatsvindt. Daar-
                                maatschappelijk thema. Het                   vertellen hoe ze daar zelf in voorzitter van de stichting  naast zullen we voor de der-
                                is geen debat. Deelnemers                    staan. Kòrsou Konektá kan   Maastricht in Dialoog, en   de keer gespreksleiders gaan
                                luisteren naar elkaars in-                   hardnekkige tegenstellin-   zijn medetrainer Mine Stem-  opleiden”, zegt Thissen.

                                                Overleden                           Vrouwen van Defensie
                                                                                keren terug door zika

                                                                                WILLEMSTAD — Zo’n       ze een verzoek indienen bij
                                                                                vijftien vrouwen van De-   de organisatie. Alleen de da-
                                                                                fensie-medewerkers heb-    mes gaan terug en de echt-
                                                                                ben gebruikgemaakt van    genoten blijven hier. Ze kun-
                                                                                de mogelijkheid om terug   nen uiteraard ook terugko-
                                                                                te keren naar Nederland.   men. De keuze is aan hen”,
                                                                                Dit in verband met de     aldus Van der Maas.
                                                                                verspreiding van het zi-
                                                                                kavirus in het Caribisch   De woordvoerder laat weten
                                                                                gebied en de mogelijke    dat de bezorgdheid groeide
                                                                                relatie tussen aangebo-    door de berichtgeving in de
                                                                                ren afwijkingen bij ba-    media en dat de maatregel
                                                                                by’s. Dit bevestigt mari-   zodoende wordt toegepast.
                                                                                newoordvoerder Maartje    “Ze voelen zich niet meer
                                                                                van de Maas.         veilig en daarop hebben wij
                                                                                               gezegd, wij hebben ervoor
                                                                                Het gaat om vrouwen waar-   gezorgd dat u hier bent geko-
                                                                                van de partners werkzaam   men en wij zorgen ook voor
                                                                                zijn bij de Koninklijke Ma-  de terugkeer.” Twee vrouwen
                                                                                rine of Koninklijke Ma-    die zelf werken bij Defensie
                                                                                rechaussee op Aruba, St.   hebben eveneens gebruikge-
                                                                                Maarten en Curaçao. “Als   maakt van de mogelijkheid,
                                                                                vrouwen zwanger zijn of een  maar zij zijn inmiddels weer
                                                                                kinderwens hebben, kunnen   teruggekeerd.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9