Page 6 - DESPA
P. 6

2 ZATERDAG                                                                                              AMIGOE
    19 MAART 2016
                                                                 50e Blue
Kosten medische uitzendingen                                                   Marlin Toernooi van start gegaan
2014 niet gestegen

WILLEMSTAD — De kosten voor medische uitzendin-        uitzendingen 29.8 miljoen    len betrof het neurologische
gen zijn in 2014 niet gestegen ten opzichte van 2013.     gulden. Dat is een lichte da-  zorg (277). 123 personen
Er was juist sprake van een lichte daling. Dat blijkt     ling. Maar, zoals gezegd moe-  werden uitgezonden voor
uit de jaarrekening van de SVB. De kosten voor de       ten de cijfers voor medische   een orthopedische behande-
specialisten namen met een kleine 10 miljoen gulden      uitzendingen over 2015 nog    ling. Dat was meer dan in
juist wel toe.                         gepubliceerd worden.       2014. Maar met betrekking
                                                tot cardiologische zorg wer-
Zorgverzekeraar SVB ver-    2011, dat door het Volksge-  Uit bovengenoemde jaar-     den juist minder patiënten    WILLEMSTAD — Het vijf-
wacht medio 2016 de jaar-    zondheid Instituut Curaçao   rekening van de SVB blijkt    in het buitenland behan-     tigste Blue Marlin Toernooi
rekening over 2015 te publi-  werd opgesteld, over de    dat de uitgaven voor speci-   deld (44). Dat komt door het   van de Curaçao Yacht Club
ceren. Daaruit zal moeten    stijgende uitgaven in de ge-  alisten in 2013 43.8 miljoen   Cathlab, dat in maart 2014    ging vanochtend van start
blijken of de kosten voor    zondheidszorg. Het jaar 2011  gulden bedroegen. In 2014    werd opgericht.         met meer dan vijftig deelne-
medische uitzendingen in-    was het laatste jaar waarin  was dat 54 miljoen gulden.                    mers. Het toernooi duurt twee
derdaad enorm gestegen     de uitgaven voor de Volksge-  Een stijging van iets meer    Patiënten werden hiernaast    dagen. Er is in totaal 50.000
zijn, zoals onder andere de   zondheid nauwkeurig wer-    dan 10 miljoen gulden. Ook    ook uitgezonden voor chi-    dollar aan prijzengeld.
Vereniging Medisch Specia-   den geanalyseerd. Inzake    de kosten voor paramedici/    rurgie (114), oogheelkunde    Daarnaast wint de deelne-
listen Curaçao (VMSC) stelt   de medische uitzendingen    verloskundigen/alternatieve   (108), nefrologie/nierbehan-   mer die een blue marlin van
in haar Visiedocument dat    spreekt de VMSC over 16    geneeskundigen stegen. In    delingen (86), oncologie (63),  meer dan 803 lbs vangt, een
vorige maand gepubliceerd    miljoen gulden in 2012, 33,3  2013 bedroegen de uitgaven    KNO (55), interne genees-    Dodge Ram pick-up.
werd. Volgens de VMSC moe-   miljoen in 2013 en 30 mil-   van de SVB 7.5 miljoen gul-   kunde en reuma (53), gy-
ten de kosten voor medische   joen gulden in 2014, terwijl  den. Een jaar later was dat   naecologie (46), urologie (28), ‘Maandag gaan we
uitzendingen beter beheerst   voor 2015 een bedrag van 31  11.6 miljoen. Die stijging    kindergeneeskunde (24),     aanlegvergunning aanvragen’
worden en dienen deze geld-   miljoen gulden was begroot.  kan onder andere verklaard    longziektes (23) en kinder-
stromen in de eigen gezond-   In de jaarrekening 2014 van  worden door de stijging van   cardiologie (13). Bij de overi- Vervolg van pagina 1       zitter van de Paardenvereni-   red.) en verbranding van dit
heidszorg geïnvesteerd te    de SVB blijkt uit de kernge-  de tarieven voor deze sector.  ge vakgroepen lag het aantal                    ging Asodoka, Stanley Ignacio,  afval zijn er volgens Vermei
worden, om het aantal me-    gevens van de kosten voor   Die werden in 2013 recht-    uitgezonden patiënten lager.   ‘In afstemming’          een aanvraag heeft ingediend   schadelijke stoffen, zoals dioxi-
dische uitzendingen omlaag   de Basisverzekering Ziekte-  getrokken. De kosten voor    Voor een medische uitzen-    Namens de paardenvereni-     bij Domeinbeheer om ‘het ver-   nen, in het gebied voorhanden.
te brengen. Als mogelijkheid  kosten (BVZ) dat de kosten   intramurale instellingen     ding een feit is, gaan er voor  ging stelt Monte niet op de    ontreinigde zeezand’ bij Boka   “Deze verbrande afvallagen
noemt de VMSC uitbreiding    voor medische uitzendingen   stegen ook fors: van 133.6 in  de patiënt soms maanden     hoogte te zijn gesteld van mo-  Ascencion uit te graven en het-  liggen als het ware veilig be-
van de capaciteit van de af-  – inclusief transport, dag-  2013 naar 161.6 miljoen gul-   overheen voor er akkoord     gelijk nadelige gevolgen van   geen op de oever ligt te gebrui- graven, en als men dus hierin
deling Neonatologie met per-  geldvergoeding en reiskos-   den in 2014.           gegeven wordt door de SVB.    de graafwerkzaamheden voor    ken om de paardenrenbaan     gaat wroeten bestaat het ge-
soneel en bedden, alsmede    ten – voor 2013 31.5 miljoen  Vorig jaar zijn in totaal 1053  De keuze voor een medische    de aanwezige flora en fauna.   zachter te maken. De toe-     vaar dat de rotzooi, waarin ook
meer bedden op de afdeling   gulden bedroegen. Dat jaar   patiënten uitgezonden naar    uitzending wordt niet alleen   “Wij zijn onmiddellijk gestopt  stemming werd onder tal van    lood en cadmium zit, omhoog
Intensive Care.         liep van 1 februari, toen de  het buitenland voor medi-    gemaakt door het tekort aan   met de werkzaamheden toen     voorwaarden door Domein-     gehaald wordt”, aldus Vermeij.
In haar Visiedocument ci-    BVZ een feit werd, tot 31 de- sche behandeling. Dat be-    specialisten, maar ook het    bleek dat er een aanlegver-    beheer verstrekt, waarbij ook
teert de VMSC uit het rap-   cember. In 2014 bedroegen   vestigde de SVB begin deze    tekort aan faciliteiten en    gunning nodig was. Dit was    nadrukkelijk vermeld werd     Uniek Curaçao
port Zorgrekeningen 2008-    de uitgaven voor medische   maand. In de meeste geval-    personeel.            een misverstand, ik wist dit   dat er een aanlegvergunning    Namens Stichting Uniek Cu-
                                                                 niet. Wij hebben vorig jaar    van ROP benodigd was. Uit     raçao laat Theo van der Gies-
‘Zo werkt de industrie’                                     dat er over de reden voor het  in afstemming met Stichting    twee stukken van ROP – een    sen desgevraagd weten dat de
                                                doden van de dieren eigen-    Uniek Curaçao (deze stichting   van 15 september 2010 en een   stichting omtrent de verwijde-
Kippendump door Pita Farm                                    lijk bij de schuldige navraag  zet zich met vrijwilligers onder stuk verzonden op 5 novem-    ring van het vervuilde zand
                                                gedaan moet worden, maar     andere in dit gebied in voor   ber 2015 – blijkt dat deze uit-  een barterdeal aanging met
WILLEMSTAD — Pita Farm is schuldig aan de kip-         ter bleek dit dus Pita Farm   zegt: “Bij dit soort bedrijven  schoonmaak en onderhoud,     voeringsorganisatie duidelijk   de paardenvereniging. “Dit om
pendump in omgeving Ronde Klip, waarbij een enorm       te zijn, red.) een proces-ver-  is het normaal dat wanneer    red.) en twee dames van Car-   heeft aangegeven dat er een    het zwaar vervuilde zand – dat
aantal kippen open en bloot op een stuk grond zijn       baal heeft gekregen. Over    kippen ouder zijn en weinig   mabi begrepen dat de werk-    aanlegvergunning vereist is.   de boka regelmatig doet dicht-
gedumpt. Dat laat een medewerker van het ministe-       de precieze inhoud van het    eieren produceren, zij worden  zaamheden niet tijdens het    In de brief van vorig jaar werd  slibben waardoor er juist geen
rie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) weten.       proces-verbaal had Zwerwer    verkocht. In dit geval heeft de broedseizoen van de schild-    zelfs een aanvraagformulier    doorstroom is, er vissterfte
Bewoners in de omgeving hadden stankoverlast en        niet veel informatie. “Het is  eigenaar ervoor gekozen om    padden (in dit gebied worden   daarvoor bijgevoegd. In 2010   voorkomt door zuurstofgebrek
hebben hierom bij de politie aan de bel getrokken.       in ieder geval verboden om je  ze te doden.” Bij de vraag of  groene zeeschildpadden met    had de vereniging ook onder    en waardoor er rottingsproces-
                                op deze manier van dieren te   het doden van deze dieren in   grote regelmaat gespot, red.)   soortgelijke omstandigheden    sen ontstaan – weg te krijgen.
“De politie, namelijk het HIT- stanties hebben dus hieraan  ontdoen.”            zo’n groot aantal niet illegaal dienden plaats te vinden”,    gevraagd om tot zandverwij-    Het kleine gebied waarom het
team, is inderdaad betrokken  meegewerkt”, aldus politie-                   is, antwoordt de medewerker:   aldus Monte. Hij stelt dat de   dering in dit gebied over te   gaat bevat geen historische
geweest bij deze zaak. Maar   woordvoerder Imro Zwerwer.   De GMN-medewerker stelt     “Zo werkt de industrie.”     vereniging reeds toestemming   mogen gaan.            artefacten of dichte zeldzame
aangezien het om overlast op  Wat hij vanochtend kon be-   dat in deze zaak de beste optie                  had gekregen van Domeinbe-                     vegetatie. De schildpadden ko-
het gebied van milieu gaat,   vestigen is dat de persoon of was een groot gat te graven en                  heer. “Ook zijn er contacten   ‘Illusies wekken’         men daar niet en broeden er
was ook het GMN-ministerie   organisatie die zich hieraan  de dode kippen daarin te be-                   geweest met ROP, dat eigen-    Wetenschappelijk directeur    ook niet omdat er geen eetbare
hierbij betrokken. Diverse in- schuldig heeft gemaakt (la-  graven. De medewerker stelt                    lijk een soort toestemmings-   van Carmabi Mark Vermeij     begroeiing is. Het is te ondiep.
                                                                 brief had gestuurd. We misten   beaamt dat er vorig jaar om    Het gebied waar de schildpad-
Eerste dag Diálogo Demokrátiko                                                  dus alleen de aanlegvergun-    advies is gevraagd: “Voorop    den zich bevinden is meer dan
                                                                 ning die wij maandag aan-     moet worden gesteld dat noch   500 meter verderop.”
WILLEMSTAD — De eerste Diálogo De-                               Foto: Ministerie VVRP      staande zullen aanvragen. De   Carmabi, noch bijvoorbeeld
mokrátiko van touroperators met het mi-                                             werkzaamheden zijn na het     een Stichting Uniek Curaçao    ‘Stemmingmakerij’
nisterie van Verkeer, Vervoer en Ruimte-                                             broedseizoen uitgevoerd, zo-   de vergunningverstrekkende    Van der Giessen meent verder
lijke Planning (VVRP) vond vanochtend                                              dat men ook geen schade aan    instanties zijn. Daar is de    dat degenen die het gebied als
plaats. Hoewel er vandaag speciaal aan-                                             de mangroven aanricht. Het    overheid voor. We zijn natuur-  schoon en een voedselkamer
dacht aan touroperators werd besteed,                                              betrof slechts een vervuild    lijk wel bereid om advies over  voor schildpadden omschrij-
waren de taxichauffeurs ook uitgenodigd                                             stuk van de plasticbaai. Wij   de mogelijke gevolgen voor de   ven, ‘met de waarheid stoeien’.
om hun mening te geven. Met deze Diálo-                                             hebben niets vernomen over    natuur te geven wanneer we    Hij stelt dat door de jaren
go Demokrátiko wil het ministerie alle                                              schadelijke effecten, we zijn   daarvoor benaderd worden.     heen ‘soortgelijke graaf/bag-
partijen een kans geven om hun zorgen                                              juist in samenspraak en met    In dit geval was ons advies    gerwerkzaamheden regelma-
en ontevredenheid over de sector trans-                                             toestemming van Uniek Cura-    dat het, in verband met op    tig zijn ondernomen’: “Zoals in
port en mobiliteit te uiten. Bij het sluiten                                           çao voorzichtig geweest met de  zeegras foeragerende schild-   de jaren tachtig, gefinancierd
van deze krant was de dialoog nog aan                                              planning”, aldus Monte.      padden, niet wenselijk is om   door de overheid voor 700.000
de gang. PR-adviseur van het VVRP-mi-                                                               de uitgravingen te verrichten.  gulden, maar ook in 1998 waar
nisterie Maharo Isenia kon tussendoor                                              Meerdere brieven         Wij vonden dit zeer zeker geen  verschillende diensten en 200
wel even zeggen dat de ochtend heel goed                                             Uit stukken blijkt dat de voor-  goed idee. Het valt de laatste  burgers aan deelnamen.
verloopt. Op de foto’s de partijen die met                                                             jaren op dat men na advies bij
elkaar in gesprek zijn. In de verte is ook                                                             Carmabi te hebben ingewon-    Daarbij zijn er met een kraan
VVRP-minister Suzy Camelia-Römer                                                                  nen, ongeacht of daaruit een   een weeklang afgravingen
(PNP) te zien.                                                                           negatief advies voortvloeide,   verricht. In 2007 heeft ook
                                                                                  vervolgens de illusie bij der-  Selikor met loaders vervuild
                                                                                  den probeert te wekken dat er   zand weggegraven. In 2008
                                                                                  na een gesprek sprake is van   en in 2010 eenzelfde situatie
                                                                                  ‘afstemming’.”          met dezelfde paardenvereni-
                                                                                                   ging. Tijdens de sargassum
                                                                                  Schadelijke stoffen begra-    rottingsperikelen, heeft GMN
                                                                                  ven                zelfs een begroting gemaakt
                                                                                  Vermeij licht toe dat het be-   om in hetzelfde gebied het wa-
                                                                                  wuste gebied, dat in de volks-  ter uit te diepen. Het plastic en
                                                                                  mond ‘Plasticbaai’ wordt ge-   ander afval zit tot meters diep
                                                                                  noemd, in het verleden grote   begraven. Het treurige is dat
                                                                                  hoeveelheden plastic afval en   iedereen meent mee te moeten
                                                                                  rubber heeft gekend. Door gro-  doen aan stemmingmakerij”,
                                                                                  te branden (zoals ook in 1972,  aldus Van der Giessen.

                                                                                  PIKA

                                                                                  Genoeg
                                                                                  ‘Earth Hours’ deze maand

                                                                                  WILLEMSTAD — Het zogenoemde ‘Earth Hour’, waarbij steden,
                                                                                  bedrijven en consumenten voor een uur de lichten uitdoen om
                                                                                  te laten zien dat zij zich zorgen maken over de toekomst van
                                                                                  de aarde, vindt vandaag plaats. Earth Hour is een initiatief van
                                                                                  het Wereld Natuur Fonds. Een jaar of twee geleden deed Cura-
                                                                                  çao massaal mee aan dit project; dit jaar lijkt er echter weinig
                                                                                  aandacht voor te zijn. Een of twee bedrijven hebben aangegeven
                                                                                  aan Earth Hour mee te zullen doen. Lloyd Narrain van Amigoe
                                                                                  di Tera geeft aan dat de stichting niets heeft georganiseerd voor
                                                                                  vandaag, wel doen ze mee aan Earth Day op 22 april. Zo ook Timo
                                                                                  Brouwer van Green Force. Het recyclingbedrijf zal op Earth Day
                                                                                  een film laten zien over de gevolgen van vleesconsumptie voor de
                                                                                  opwarming van de aarde aan de studenten van de International
                                                                                  School of Curaçao. Ook Brouwer vindt dat er dit jaar niet veel
                                                                                  aan promotie is gedaan voor Earth Hour. Daarna realiseert hij
                                                                                  zich: “Er waren zoveel black-outs van Aqualectra de laatste tijd,
                                                                                  we hebben deze maand genoeg bijgedragen aan Earth Hour!”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11