Page 6 - israel water resources
P. 6

‫ה‬

             ‫תוכן העניינים‬

                                     ‫מבוא למהדורה השנייה ‪1‬‬

                                  ‫פרק ‪ :1‬המים בטבע — הקדמה ‪3‬‬

                    ‫‪ 1.1‬ההידרוספרה ‪ 1.2 3 . .‬משאב במחסור ‪ 1.3 7 . .‬המחקר ההידרולוגי ‪9 . .‬‬

                    ‫חלק א‪ :‬משק המים הישראלי בהשוואה לעולם ‪11‬‬

‫‪ 2.4‬המחסור במערכות תשתית ‪23 . .‬‬   ‫‪ 2.3‬הפגיעה באיכות הסביבה ‪22 . .‬‬      ‫פרק ‪ :2‬משבר המים בישראל ‪13‬‬

                                    ‫‪ 2.1‬הקדמה ‪ 2.2 13 . .‬המשבר ההידרולוגי ‪14 . .‬‬
                                               ‫‪ 2.5‬המשבר הניהולי ‪26 . .‬‬

‫‪ 3.4‬השיקום הפיזי של משק המים ‪39 . .‬‬   ‫‪ 3.3‬הרפורמה הכלכלית ‪35 . .‬‬         ‫פרק ‪ :3‬שיקום משק המים ‪31‬‬

                                    ‫‪ 3.1‬הקדמה ‪ 3.2 31 . .‬הרפורמה המשפטית ‪33 . .‬‬
                                     ‫‪ 3.5‬סוגיות שוטפות בניהול משק המים ‪46 . .‬‬

                       ‫פרק ‪ :4‬תולדות המאבק על המים בארץ ישראל ‪49‬‬

‫‪ 4.1‬הקדמה ‪ 4.2 49 . .‬מפעלי מים חלוציים ‪ 4.3 51 . .‬המים באגן הירדן ‪ 4.4 57 . .‬מי תהום ביהודה‪ ,‬שומרון ועזה ‪61 . .‬‬

                                   ‫פרק ‪ :5‬משבר המים העולמי ‪69‬‬

‫‪ 5.1‬הקדמה ‪ 5.2 69 . .‬המשבר ההידרולוגי־סביבתי ‪ 5.3 74 . .‬המשבר התשתיתי ‪ 5.4 81 . .‬מאבקים בין־לאומיים על מקורות‬
               ‫מים ‪ 5.5 85 . .‬אסונות טבע הנגרמים ממים ‪ 5.6 91 . .‬ליקויים במדיניות‪ ,‬בחקיקה ובניהול ‪95 . .‬‬

                    ‫חלק ב‪ :‬מקורות המים הטבעיים ‪101‬‬

‫‪ 6.4‬פוטנציאל המים הטבעיים ‪116 . .‬‬                          ‫פרק ‪ :6‬הגשמים ‪103‬‬

                   ‫‪ 6.1‬הקדמה ‪ 6.2 103 . .‬האקלים ומזג האוויר ‪ 6.3 104 . .‬גשמים והתאדות ‪108 . .‬‬
                                ‫‪ 6.5‬הגברת הגשם ‪ 6.6 117 . .‬מגמות גשם עתידיות ‪122 . .‬‬

‫‪ 7.4‬מליחות הכינרת ‪135 . .‬‬                           ‫פרק ‪ :7‬אגם הכינרת ‪125‬‬

              ‫‪ 7.1‬הקדמה ‪ 7.2 125 . .‬מאזן המים‪ ,‬שאיבות ומפלסים ‪ 7.3 126 . .‬זרמים פנימיים באגם ‪132 . .‬‬
                            ‫‪ 7.5‬תהליכי זיהום ‪ 7.6 147 . .‬ייבוש החולה והצפתה מחדש ‪152 . .‬‬

                                       ‫פרק ‪ :8‬אקוות החוף ‪157‬‬

‫‪ 8.1‬הקדמה ‪ 8.2 157 . .‬הידרוגאולוגיה ‪ 8.3 158 . .‬מאזן המים‪ ,‬שאיבות ומפלסים ‪ 8.4 162 . .‬חדירת מי ים לאקווה ‪168 . .‬‬
      ‫‪ 8.5‬תהליכי המלחה ‪ 8.6 173 . .‬תהליכי זיהום ‪ 8.7 178 . .‬האזור הבלתי רווי ‪ 8.8 192 . .‬זיהום החנקות ‪195 . .‬‬

‫‪ 9.5‬אקוות‬ ‫‪ 9.4‬האקוות המזרחיות ‪224 . .‬‬ ‫‪ 9.3‬אקוות ירקון־תנינים ‪210 . .‬‬         ‫פרק ‪ :9‬אקוות ההר ‪201‬‬

                                    ‫‪ 9.1‬הקדמה ‪ 9	 .2 201 . .‬הידרוגאולוגיה ‪202 . .‬‬
                                     ‫שעונות ‪ 9.6 229 . .‬תהליכי זיהום ‪233 . .‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11