Page 7 - israel water resources
P. 7

‫תוכן העניינים‬                                      ‫ו‬

                              ‫פרק ‪ :10‬מאגרים נוספים של מי תהום ‪237‬‬

‫‪ 10.1‬הקדמה ‪ 10.2 237 . .‬האקווה הבזלתית ברמת הגולן ‪ 10.3 237 . .‬אקוות הגליל המערבי ‪ 10.4 243 . .‬אקוות הכרמל ‪248 . .‬‬
         ‫‪ 10.5‬אקוות האאוקן בצפון הנגב ‪ 10.6 248 . .‬האקוות הפוסיליות בנגב ‪ 10.7 252 . .‬אקוות הערבה ‪254 . .‬‬

‫‪ 11.4‬מפעלי החדרה למי התהום ‪267 . .‬‬                 ‫פרק ‪ :11‬מים עיליים ושיטפונות ‪259‬‬

                  ‫‪ 11.1‬הקדמה ‪ 11.2 259 . .‬נגר עילי ‪ 11.3 260 . .‬פוטנציאל מי השיטפונות ‪263 . .‬‬
                       ‫‪ 11.5‬מפעלי אגירה לשימוש מקומי ‪ 11.6 272 . .‬תשתית הניקוז ‪275 . .‬‬

                                        ‫פרק ‪ :12‬ים המלח ‪281‬‬

      ‫‪ 12.1‬הקדמה ‪ 12.2 281 . .‬התייבשות ים המלח ‪ 12.3 283 . .‬בעיות סביבתיות ‪ 12.4 290 . .‬תעלת הימים ‪292 . .‬‬

                                    ‫חלק ג‪ :‬מפעלי אספקת מים ‪299‬‬

‫‪ 13.4‬מפעלי מים עצמאיים ‪314 . .‬‬   ‫‪ 13.3‬מוביל המים הארצי ‪308 . .‬‬     ‫פרק ‪ :13‬מערכת המים הארצית ‪301‬‬

                                 ‫‪ 13.1‬הקדמה ‪ 13.2 301 . .‬היצע וביקוש למים ‪302 . .‬‬
                                      ‫‪ 13.5‬מערכת האספקה המתחדשת ‪317 . .‬‬

                               ‫פרק ‪ :14‬איכות המים והטיפול במים ‪319‬‬

               ‫‪ 14.1‬תקנות בריאות העם ‪ 14.2 319 . .‬טכניקות הטיפול במים ‪ 14.3 321 . .‬הטיפול במי הכינרת ‪323 . .‬‬

                                    ‫פרק ‪ :15‬מחזור השפכים ‪327‬‬

‫‪ 15.1‬הקדמה ‪ 15.2 327 . .‬פוטנציאל הקולחים ‪ 15.3 328 . .‬הטיפול בשפכים ‪ 15.4 330 . .‬מפעל הטיפול בשפכי גוש דן ‪335 . .‬‬
          ‫‪ 15.5‬תשלובת הקישון ‪ 15.6 340 . .‬השבת שפכי ירושלים ‪ 15.7 341 . .‬השבת הקולחים לחקלאות ‪342 . .‬‬

‫‪ 16.4‬מפעלי ההתפלה הגדולים ‪356 . .‬‬  ‫‪ 16.3‬מפעלי התפלה ראשוניים ‪351 . .‬‬       ‫פרק ‪ :16‬התפלת מים ‪347‬‬

                                    ‫‪ 16.1‬הקדמה ‪ 16.2 347 . .‬שיטות התפלה ‪351 . .‬‬
                                          ‫‪ 16.5‬התפלת מים מליחים ‪361 . .‬‬

‫‪ 17.4‬תכנון‬ ‫‪ 17.3‬תשתיות המים והביוב ביהודה ושומרון ובעזה ‪366 . .‬‬      ‫פרק ‪ :17‬אתגרי משק המים ‪363‬‬

                                 ‫‪ 17.1‬הקדמה ‪ 17.2 363 . .‬המשבר באגן הכינרת ‪364 . .‬‬
                                   ‫ארוך טווח ‪ 17.5 367 . .‬תעלת הימים ‪370 . .‬‬

                                           ‫נספחים ‪375‬‬

                                        ‫נספח ‪ :1‬מקורות ספרות ‪377‬‬
                                       ‫נספח ‪ :2‬מקורות האיורים ‪407‬‬
                                    ‫נספח ‪ :3‬מילון מונחים מקצועיים ‪409‬‬

                                         ‫נספח ‪ :4‬מפתח מילים ‪417‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12