Page 2 - peamim 46-7
P. 2

‫פרקי עיון במורשת ישראל במזרח‬

                               ‫רבעון‪ ,‬יוצא לאור על־ידי‪:‬‬
   ‫מכון בן־צבי של יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים‪,‬‬

      ‫המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח‪ ,‬משרד החינוך והתרבות‪.‬‬

                                     ‫מועצת המערכת‪:‬‬

 ‫פרופ׳ מיכאל אביטבול )יו״ר(‪ ,‬פרופ׳ משה אידל‪ ,‬פרופ׳ צבי אנקורי‪ ,‬פרופ׳ ראובן בונפיל‪,‬‬
 ‫ד״ר מנחם בן־ששון‪ ,‬יצחק בצלאל‪ ,‬פרופ׳משה בר־אשר‪ ,‬פרופ׳ יוסףגורני‪ ,‬ד״ראברהם חיים‪,‬‬
 ‫נסים יושע‪ ,‬פרופ׳ עלי יסיף‪ ,‬פרופ׳ אמנון כהן‪ ,‬פרופ׳ נחמיה לבציון‪ ,‬פרופ׳ משה ליסק‪,‬‬
 ‫פרופ׳ שלמה מורג‪ ,‬פרופ׳ אמנון נצר‪ ,‬פרופ׳ עזרא פליישר‪ ,‬צבי צמרת‪ ,‬פרופ׳ דוד קושניר‪,‬‬

       ‫פרופ׳ יוסף קפלן‪ ,‬פרופ׳ אורה שורצולד‪ ,‬פרופ׳ אמנון שילוח‪ ,‬אליעזר שמואלי‪,‬‬
                                  ‫פרופ׳ שאול שקד‪ ,‬פרופ׳ אורי שרביט‬

                                   ‫העורך‪ :‬רפי שיניאק‬
                            ‫מזכיר המערכת‪ :‬מיכאל גלצר‬

                                   ‫המערכת והמנהלה‪:‬‬

    ‫מכון בן־צבי‪ ,‬רח׳ א ב ר ב נ א ל ‪ ,‬גן הכוזרי‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,7504 .‬ירושלים ‪ ,91076‬טל׳‪639204 :‬‬

                                 ‫הגשת כתבי־יד‬

          ‫מאמרים ליפעמים׳ יש להגיש בשני עותקים‪ ,‬במכונת־כתיבה או במעבד תמלילים‪.‬‬
 ‫א ת ההערות וההפניות הביבליוגראפיות יש לרשום כנהוג ביפעמים׳ )ראה ה מ א מ ר י ם בחוברת זו(‪,‬‬
 ‫רישום הביבליוגראפיה ייעשה לפי הכללים המנוסחים בחוברת ׳הכנת כתבי־יד והתקנתם לדפוס׳‬

                  ‫בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים‪ ,‬ירושלים תש׳ים‪.‬‬
   ‫למאמר יש לצרף‪ :‬תקציר )כמאה מילים(‪ ,‬תעתיק לאטיני של שם המחבר ועיסוקו המחקרי‪.‬‬

 ‫© כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל מ כ ו ן בן־צבי ל ח ק ר ק ה י ל ו ת י ש ר א ל ב מ ז ר ח ‪ISSN 0334-4088‬‬

     ‫עריכה לשונית‪ :‬רמה זוטא • סדר־צילום‪ :‬יד יצחק בן־צבי • הגהה‪ :‬טובה גורל‬
  ‫עימוד‪ :‬נעמי אלטרץ • גראפיקה‪ :‬ארד־יאירי • לוחות‪ :‬קרן־אור דוד קדוש • הדפסה‪ :‬אחוה‬
   1   2   3   4   5   6   7