Page 3 - ETMOL_39
P. 3

‫תנאים כלכליים גרמו לשינוי גבולות הארץ על־ידי‬
        ‫ההנהגה בתקופת המשנה‬

                 ‫מאת אפרת פרדקין)חבס(‬

               ‫יהיו גם קבילים מבחינה דתית‪.‬‬   ‫תחומי ארץ־ישראל לא היו מעולם מושג ברור וחד־‬
‫כף נתקיימו זה לצד זה שני סוגים של גבולות לארץ‪-‬‬        ‫משמעי‪ .‬גבולות הארץ‪ ,‬כולם או חלקים מהם‪ ,‬השתנו פעמים‬
‫ישראל‪ :‬הגבול שביסודו הקביעה האלוהית והוא משמש‬         ‫רבות מסיבות רבות ושונות‪ .‬להלכה‪ ,‬תחומי ארץ״ישראל‬
‫לצרכים ״רוחניים״ מתוף אמונה שלמה שאלו הם הגבולות‬       ‫היו צריכים להיות קבועים‪ ,‬משום שהם תוחמים אדמה‬
‫האמיתיים של ארץ־ישראל; ולצדו ‪ -‬שורה ארוכה של‬
‫קביעות שנתפשו כארעיות‪ ,‬בנות״חלוף‪ ,‬אשר נקבעו בידי‬       ‫קדושה‪ ,‬שאין קדושתה משתנה עם חלוף הזמן‪ .‬ואמנם‪,‬‬
‫אדם‪ ,‬מתוך זיקה לגבולות מקודשים‪ ,‬אף לא מתוך עזיעבוד‬      ‫ארץ־ישראל זכתה להיות מוגדרת גם מתוף גישה זו‪ ,‬הגדרה‬
‫להם‪ ,‬וזאת על־מנת לשמש את היהודי בחיי היום־יום‪ ,‬עד‬
‫אשר יבוא זמנם של הגבולות האמיתיים‪ ,‬המקודשים‪ ,‬של‬        ‫שיסודה דתי ודבר אין לה עם תהפוכות החיים‪ :‬״מנחל‬
                               ‫מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת את הקני ואת הקנזי ואת‬
                         ‫ארץ ישראל‪.‬‬ ‫הקדמוני ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמרי ואת‬
                               ‫הכנעני ואת הגרגשי״ )בראשית ט״ו י״ ח‪-‬כ״ א( ‪ -‬אלו‬
    ‫גבולות ארעיים משתנים‬
                                        ‫הינם הגבולות הבסיסיים של ארץ־ישראל‪.‬‬
‫״הגבולות הארעיים״ אשר שונו מדי פעם על פי הצרכים‬
‫המעשיים של כל דור ועל־פי הנסיבות והצרכים המיוחדים‬       ‫גבולות אלו קשורים לרעיון דתי עמוק‪ :‬קיומו של קשר‬
‫לו‪ ,‬נקבעו בראש וראשונה מכוח סמכות דתית‪ ,‬ומשום‬         ‫ייחודי בין העם היהודי‪ ,‬זרע אברהם‪ ,‬לבין הארץ התחומה‬
‫ששימשו פתרון לבעיות שהיבטן העיקרי היה היבט דתי‪.‬‬
‫הנושא העיקרי שבשלו התעורר לעתים צורך בהגדרה‬          ‫בגבולות אלו‪ ,‬אשר ניתנה לו בברית בין הבתרים‪ .‬אבל‬
‫מעשית של תחומי ארץ־ישראל היה קיום אותן מצוות‬         ‫הגדרה זו של גבולות הארץ אינה עונה על צרכים מעשיים‬
‫הקשורות בקרקע‪ ,‬אשר היהודי מצווה עליהן רק בארץ‪-‬‬        ‫וכדי לפתור בעיות מעשיות יש צורף להביא בחשבון‬
                               ‫גורמים שונים ואת המצב המציאותי‪ ,‬בעוד שהגדרת הגבו­‬
            ‫ישראל ‪ -‬״המצוות התלויות בארץ״‪.‬‬
                               ‫לות אשר היוו ביסודם חלק מרעיון דתי״רוחני ‪ -‬לא‬
                               ‫התחשבה בענייני חולין‪ .‬כף נוצר צורף לקבוע מהם תחומיה‬
                               ‫של ארץ־ישראל לצורף אותם נוהגים‪ ,‬מצוות והלכות‬
                               ‫המיוחדים לה‪ ,‬תחומים שיפתרו את הבעיות המעשיות אך‬
   1   2   3   4   5   6   7   8