Page 6 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 6

Spis tresci

        Poznajemy  Włochy i Włochów Podstawowe wia- domości na temat  Włoch: usytuowanie  na mapie Europy,  wybrane symbole. Zasady dotyczące  witania się i żegnania. Włoska rodzina. Włoski rytm dnia.


        Fonetyka Zasady wymowy Wymowa pozna- nych włoskich liter  i wyrazów. ch + i, e; c + i, e,  gh + i, e; g + i, e gn, gli sci + a, o, u; sc + a, o, u

        Gramatyka Struktura zdania prostego pytające- go i oznajmującego. Odmiana cza- sowników chiamarsi, essere, stare w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej. Odmiana czasowników avere  i essere. Odmiana czasowników regular- nych -are w liczbie pojedynczej chiamarsi, abitare, presentare. Rodzaj żeński i męski, liczba poje- dyncza i mnoga rzeczowników. Rodzajniki określone w liczbie  pojedynczej i mnogiej. Odmiana czasownika nieregular- nego fare w liczbie
           Podstawowe formuły grzeczno- Wybrane nazwy narodowości. Liczebniki od 1 do 10. Alfabet włoski. Powitania i pożegnania for- malne i nieformalne. Wybrane nazwy miast, państw,  narodowości. Liczebniki od 11 do 20. Członkowie rodziny. Zainteresowania. Nazwy zawodów. Opis wyglądu. Cechy charakteru. Kolory. Nazwy czynności dnia codzien- nego. Nazwy dni tygodnia. Liczebniki od 21 do 30.


        Słownictwo ściowe – powitania i pożegnania. Przedmioty na biurku, w klasie.        Cele  komunikacyjne  Powitania, pozdrowienia  Przedstawianie się. Literowanie prostych wyrazów. Powitania, pozdrowienia  Udzielanie podstawowych  informacji na swój temat. Formułowanie pytań o dane  rozmówcy i innych osób.  Przedstawianie swojej rodziny  • nformowanie o pasjach, zainte- resowaniach i wykonywanych za- Pytanie o zainteresowania,  wykonywany zawód. Opisywanie wyglądu i charakteru. Opisywanie dnia, informowanie  o wykonywan           •  i pożegnania.  •  •  •  i pożegnania.  •  •  •  i przyjaciół. I wodach. •  •  •  •  •  godziny.

        Rozdział Unità 0 Benvenuti  in Italia! Str.7–12 Unità 1 Ciao!  Io sono...  Str.13–22 Unità 2  La mia  GRANDE  famiglia! Str. 23-32 Unità 3  Una tipica  giornata Str. 33-42


   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11