Page 7 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 7

Spis tresci

         Poznajemy  Włochy i Włochów Włoski dom. Szkoła we Włoszech,  nazwy przedmiotów  szkolnych. Zajęcia  pozalekcyjne  włoskich uczniów. Zalety turystyczne  Włoch. 73 81


         Fonetyka Zasady wymowy Podwójne  spółgłoski.  Spółgłoski s, z. Wymowa czasow- ników włoskich:  giocare, navigare,  conoscere, leggere.
            Wyrażenia przyimkowe: nell’arma- dio, sulla lampada, sotto il tavolo,  porta, dietro il divano... Rodzajnik nieokreślony w liczbie  pojedynczej. Konstrukcja c’è, ci sono. Odmiana czasownika modalnego  dovere. Użycie czasownika piacere. Odmiana czasowników regular- nych zakończonych na -are, -ere,  dovere, potere, volere w liczbie po- jedynczej i mnogiej. Czas przeszły passato prossimo. Przyimek in z nazwami środków  transportu. Przysłówki          Gramatyka di fronte allo specchio, accanto alla  -ire w liczbie pojedynczej i mnogiej. Odmiana czasowników modalnych  Regularne formy participio passato + formy nieregularne: fatto, visto, stato.
          Słownictwo Typy domów i mieszkań. Nazwy pomieszczeń w domu,  mieszkaniu. Meble, wyposażenie mieszkania,  pokoju. Nazwy przedmiotów szkolnych. Sprzęty i przedmioty znajdujące  się w sali lekcyjnej. Nazwy miesięcy. Pory roku. Nazwy środków transportu i ich  cechy. Nazwy typowych miejskich  obiektów. Typowe zwroty stosowane  w pytaniach z prośbą  o informację. Zwroty typowe w korespon- dencji prywatnej. Tabele odmian czasowników ..........         Cele  komunikacyjne  Opisywanie swojego domu,  • nformowanie o obowiązkach  i pracach wykonywanych  • nformowanie o preferencjach  dotyczących obowiązków  Określanie położenia przedmiotów. • nformowanie o obowiązkach  i czynnościach związanych  Zadawanie pytań i udzielanie  informacji dotyczących planu  lekcji i godzin zajęć. Pisanie pocztówki z pozdrowie- Opisywanie wspomnień  z wycieczki szkolnej. Określanie środków transportu            •   pokoju. I w domu. I domowych. •  I ze szkołą. •  •  niami. •  •  i ich cech. •  •

          Rozdział Unità 4 Casa dolce  casa... Str. 43-52 Unità 5 Perché  andare a  scuola? Str. 53-62 Unità 6  Saluti da... Str. 63-72


                                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12