Page 13 - MODUL 1
P. 13

9. Niru marang laku kang utama kaya Panembahan Senopati ing Ngeksigondo tansah
            nahan hawa napsune sarana prihatin utawa tapa brata.
            Ukara menika menawi dipun ewahi ngangge basa krama …
            a. Nuladha dhateng laku ingkang utami kados Panembahan Senopati ing
             Ngeksigondo tansah meper hawa napsunipun sarana prihatos utawi tapa brata.
            b. Nuladha dhateng lampah ingkang utami kados Panembahan Senopati ing
             Ngeksigondo tansah meper hawa napsunipun sarana prihatos utawa tapa brata.
            c. Nuladha dhateng lampah ingkang utami kados Panembahan Senopati ing
             Ngeksigondo tansah meper hawa napsunipun sarana prihatos utawi tapa brata.
            d. Nuladha dhateng laku ingkang utami kados Panembahan Senopati ing
             Ngeksigondo sarana meper hawa napsune sarana prihatos utawa tapa brata.
            e. Nuladha dhateng laku kang utama kados Panembahan Senopati ing
             Ngeksigondo sarana meper hawa napsunipun sarana prihatos utawi tapa brata.
          10. Tembang macapat ugi ngandhut falsafah gesangipun manungsa wiwit lair ngantos
            pejah. Tembang macapat Sinom nggambaraken gesanging manungsa nalika ….
            a. wong wis pengantenan          d. esih bocah, enom
            b. bocah nembe lair            e. wis mungkur ing kadonyan
            c. wong tua kang wis pikun lan linglung
        II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

          Tembang macapat kanggo pitakonan nomer 1 - 3

            Samangsane pasamuan
            memangun marta martani
            sinambi ing saben mangsa
            kala kalaning asepi
            lelana teki-teki
            nggayuh geyonganing kayun
            kayungyun eninging tyas
            sanityasa pinrihatin
            pungguh-panggah cegah dhahar lawan nendra

          1. Tembung-tembung iki tegese …
           a. pasamuan  :
           b. lelana   :
           c. nggayuh   :
           d. tyas    :
           e. dhahar   :
           f. nendra   :
          2. Tembang macapat ing dhuwur yen diowahi dadi basa gancaran, dadi …
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________


                                             13
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18