Page 10 - MODUL 1
P. 10

1. Paugerane tembang Sinom ing dhuwur yaiku
             guru gatra     :
             guru wilangan    :
             guru lagu      :

           2. Tembang macapat Sinom ing dhuwur nduweni watak
           3. Tembung-tembung ing tembang Sinom mau golekana tegese ;           4. Tembang macapat Sinom ing dhuwur owahana dadi basa gancaran!           5. Pitutur luhur kang ana ing tembang macapat Sinom ing dhuwur yaiku ;
           1.
           2.

           6. Sawise garapanmu rampung ijolna karo garapane kancamu, lan tlitinen
             golekana kekurangan lan kaluwihane garapane kancamu!

        V. NEMBANG MACAPAT SINOM

              Sadurunge nembang macapat, luwih dhisit kudu ngerti bab-bab kang ana
          gegayutane karo tembang macapat :

           1. Cakepan = syair, yaiku tetembungan utawa ukara kang ana ing tembang
           2. Cengkok = lagu, yaiku lak-luking swara
           3. Laras yaiku swara/nada endhep nganti tekan swara dhuwur
            Laras kaperang dadi loro yaiku Laras Slendro lan Laras Pelog

           4. Titi laras = nada.
            Titi laras Slendro  :   1    2   3   5   6
                          ji   ro   lu   ma   nem

            Titi laras Pelog   :   1    2   3   4   5   6    7
                          ji   ro   lu   pat  ma   nem   tu

           5. Pathet yaiku ukuran cendhek lan dhuwure swara kanggo nglagokake tembang.
            Laras lan Pathet kapilah dadi:               10    BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15