Page 6 - MODUL 1
P. 6

•  Disuwun supaya bisa milah-milahake kanthi cermat kabeh piwulang supaya
               bisa nggunakake ngelmu kasebut kanthi nyocokake papan lan ketrampilan
               kang diduweni.
             •  Para muda taruna kasuwun purun budidaya kanggo tri sarana urip yaiku
               wirya, arta, wasis.
             Piwulang kanggo wong tuwa
             •  Ngelmu kanggo menehi piwulang marang anake. Kepiye carane milah-milah
               babakan ngelmu kang bener. Kepiye carane nglakoni eling marang Gusti
               Kang Maha Agung. Uwong kang dianggep tua yaiku uwong kang duweni
               ngelmu lan paham babagan lelakoning urip. Dudu wong kang sing luwih tuwa
               umure.
           Dadi serat wedhatama yaiku ngelmu babagan kebecikan. Ora mung piwulang
           kebecikan laire, nanging uga kabecikan lair lan batine.

           SINOM 1                 SINOM 2
           (Wedhatama, Mangkunagara IV)      (Wedhatama, Mangkunagara IV)

           Nuladha laku utama,           Samangsane pasamuan
           tumrape wong Tanah Jawi,        memangun marta martani
           Wong Agung ing Ngeksiganda,       sinambi ing saben mangsa
           Panembahan Senopati,          kala kalaning asepi
           kepati amarsudi,            lelana teki-teki
           sudanen hawa lan nepsu,         nggayuh geyonganing kayun
           pinesu tapa brata,           kayungyun eninging tyas
           tanapi ing siyang ratri,        sanityasa pinrihatin
           amamangun karyenak tyasing sesama.   pungguh-panggah cegah dhahar lawan nendra

           Gancaran (Jawa)             Gancaran (Jawa)
           Nirua laku lan tumintak kang utama, Ing pasrawungan bebrayan agung, kudu bisa
           kanggone wong/masyarakat tanah Jawa mangun sikep tepa slira. Rikala wektu kang
           (nuswantara),  wong  agung  saka longgar, lan nalika lelana ngumbara tapa brata,
           Ngeksigondo (Mataram), Panembahan nggayuh kanugrahan, dumunung ing papan
           Senopati, sing tekun lan tansah sepi, kudu didhasari ati kang bening, ora duwe
           amarsudi ngurangi hawa napsune, kekarepan ala, lan tansah njaga ati kanggo
           kanthi prihatin (tapa brata), sarta awan prihatin kanthi nyuda mangan lan turu.
           lan bengi tansah gawe seneng lan
           marem atine bebrayan.

           Prosa (Indonesia)            Prosa (Indonesia)
           Contohlah  perilaku  utama,  bagi Dalam setiap pertemuan/pergaulan. Selalu
           kalangan orang Jawa (Nusantara), membangun rasa yang menyejukan (tenggang
           orang  besar  dari  Ngeksiganda rasa). Dan di kala waktu tertentu waktu yang
           (Mataram),  Panembahan   Senopati, longgar. Mengembara untuk bertapa ingin
           yang tekun selalu berusaha mengurangi mencapai keinginan hatinya. Hanyut dalam
           hawa nafsu, dengan jalan prihatin keheningan hatinya. Selalu prihatin (menahan
           (bertapa), serta siang malam selalu hawa nafsu). Dengan kemauan/tekad yang
           berkarya  membuat   hati  tenteram kuat mengurangi makan dan tidur.
           (senang/bahagia) bagi sesama.               6     BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11