Page 2 - MODUL 1
P. 2

Nuwun.

             Puja lan puji syukur tansah konjuk ngarsaning Gusti ingkang Murbeng Dumadi ingkang
          sampun maringi kekiyatan ingkang nyantosani saengga kawula para kadang dwija ingkang
          winadhahan wonten ing MGMP Bahasa Jawa SMA/MA/SMK Kabupaten Cilacap saged
          ngrampungaken jejibahan nyerat utawi ngrakit buku/LKS Bahasa Jawa kagem tataran
          SMA/MA/SMK kanthi rancag mboten wonten rubeda setunggal punapa.

             Pangrakiting buku/LKS menika sampun kacundhukaken kaliyan Kurikulum 2013.
          Wondene reraciking pamucalan sampun kajumbuhaken kaliyan kaprigelan basa tuwin sastra
          ingkang mawi lelandhesan Basa Jawa dhialek Banyumasan. Salebeting buku/LKS menika
          sampun ngemot pasinaon kanthi modhel saintifik.

             Pangripta anggadhahi pangajab, kanthi buku punika mugi ndadosaken para siswa sami
          remen lan langkung gampil anggenipun nyinau basa Jawi. Ugi kagem para dwija basa Jawi,
          sageda buku/LKS punika pinangka lelandhesan lan gondhelan anggenipun anggegulang
          siswa ing babagan basa Jawi.

             Wasana pandangon lan panyaruwe sanget kaantu-antu saking para sumitra lan para
          nimpuna murih sampurnaning buku/LKS punika.

             Nuwun.

                                               Pangripta


             1. Naely Dewi, S. Pd.          8. Eko Sugiharti, S. Pd.
             2. Ening Insiyati, S. Pd.       9. Akalili A. Y.S. K, S. Pd.
             3. Astika Ratna, S. Pd.         10.Sariah, S. Pd
             4. Charissa S. A, S. Pd.        11. Sigit Nurhidayat, ST.
             5. Galih Prawita, S. Pd.        12. Kasiman, S. Pd.
             6. Farkhatun Z, S. Pd.         13. Dhidhik Budiarto, S. Pd.
             7. Niken Annisa, S. Pd.


          ai= z/s su= tuld, ai= mf- mzunK/s, tut|Wri

                            anFyni


               2     BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   1   2   3   4   5   6   7